Bai1-Khai niem lap trinh va ngon ngu lap

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Bai1-Khai niem lap trinh va ngon ngu lap trinh bac cao-Tin11

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bµi 1 Kh¸i niÖm lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh bËc cao Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11

Slide 2: 

1. Kh¸i niÖm lËp tr×nh LËp tr×nh lµ sö dông cÊu tróc d÷ liÖu vµ c¸c c©u lÖnh cña ng«n ng÷ lËp tr×nh cô thÓ ®Ó m« t¶ d÷ liÖu vµ diÔn ®¹t c¸c thao t¸c cña thuËt to¸n. ? CÇn diÔn t¶ thuËt to¸n b»ng mét ng«n ng÷ sao cho maý tÝnh cã thÓ thùc hiÖn ®­îc.

Slide 3: 

Ng«n ng÷ lËp tr×nh ®­îc chia thµnh ba lo¹i: Ng«n ng÷ m¸y: ng«n ng÷ duy nhÊt m¸y cã thÓ trùc tiÕp hiÓu vµ thùc hiÖn. Ng«n ng÷ bËc cao: gÇn víi ng«n ng÷ tù nhiªn, cã tÝnh ®éc lËp cao, Ýt phô thuéc vµo lo¹i m¸y vµ ch­¬ng tr×nh ph¶i dÞch sang ng«n ng÷ m¸y míi thùc hiÖn ®­îc. Hîp ng÷: rÊt gÇn víi ng«n ng÷ m¸y, nh­ng m· lÖnh ®­îc thay b»ng tªn viÕt t¾t cña thao t¸c (th­êng lµ tiÕng Anh). Ph©n lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh input a input b load a add b move e print e halt end Ng«n ng÷ dïng ®Ó viÕt ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh gäi lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh.

Slide 4: 

Ch­¬ng tr×nh cã chøc n¨ng chuyÓn ®æi ch­¬ng tr×nh viÕt trªn ng«n ng÷ lËp tr×nh bËc cao thµnh ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn ®­îc trªn m¸y tÝnh gäi lµ ch­¬ng tr×nh dÞch. Ch­¬ng tr×nh nguån Ch­¬ng tr×nh ®Ých Ch­¬ng tr×nh dÞch 2. Ch­¬ng tr×nh dÞch * Ch­¬ng tr×nh nguån: lµ ch­¬ng tr×nh viÕt trªn ng«n ng÷ lËp tr×nh bËc cao. * Ch­¬ng tr×nh ®Ých: lµ ch­¬ng tr×nh nguån ®­îc chuyÓn ®æi sang ng«n ng÷ m¸y nhê ch­¬ng tr×nh dÞch. Trong ®ã: INPUT OUTPUT

Slide 5: 

T×nh huèng: Mét thÇy gi¸o chØ biÕt tiÕng ViÖt muèn giíi thiÖu vÒ ng«i tr­êng cña m×nh cho mét ®oµn kh¸ch ®Õn tõ n­íc Anh. Ph©n lo¹i ch­¬ng tr×nh dÞch

Slide 6: 

Hai kÜ thuËt dÞch: Th«ng dÞch ? Biªn dÞch ?

Slide 7: 

KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña c©u lÖnh tiÕp theo trong ch­¬ng tr×nh nguån. ChuyÓn ®æi c©u lÖnh ®ã thµnh c¸c c©u lÖnh t­¬ng øng trong ng«n ng÷ m¸y. Thùc hiÖn c¸c c©u lÖnh võa chuyÓn ®æi. Lo¹i ch­¬ng tr×nh dÞch nµy ®Æc biÖt thÝch hîp cho m«i tr­êng ®èi tho¹i gi÷a ng­êi dïng vµ hÖ thèng. (C¸c ng«n ng÷ khai th¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu, ®èi tho¹i víi hÖ ®iÒu hµnh…) Th«ng dÞch a Thùc hiÖn lÆp ®i lÆp l¹i d·y c¸c b­íc sau

Slide 8: 

Biªn dÞch b DuyÖt, kiÓm tra, ph¸t hiÖn lçi, x¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh nguån cã dÞch ®­îc kh«ng. DÞch ch­¬ng tr×nh nguån thµnh mét ch­¬ng tr×nh ®Ých cã thÓ thùc hiÖn trªn m¸y vµ l­u tr÷ l¹i ®Ó sö dông vÒ sau. Lo¹i ch­¬ng tr×nh dÞch nµy thuËn tiÖn cho c¸c ch­¬ng tr×nh æn ®Þnh vµ cÇn thùc hiÖn nhiÒu lÇn. Thùc hiÖn qua hai b­íc sau KÌm víi ch­¬ng tr×nh dÞch, ng­êi dïng cßn ®­îc cung cÊp c¸c dÞch vô lªn quan nh­ biªn so¹n, l­u tr÷... t¹o thµnh mét m«i tr­êng lµm viÖc trªn mét ng«n ng÷ lËp tr×nh. VÝ dô: Turbo Pascal 7.0, Free Pascal 1.2, Visual Pascal 2.1,...

Slide 9: 

Ghi nhí!

authorStream Live Help