Ion Irimescu (1903 – 2005) Romanian sculptor3

Views:
 
     
 

Presentation Description

YOU CAN DOWNLOAD THIS PRESENTATION HERE: http://www.slideshare.net/michaelasanda/ion-irimescu3 Thank you! Ion Irimescu (1903 – 2005) was one of Romania's greatest sculptors. He is the successor of a golden generation of Romanian sculpture from Dimitrie Paciurea, Oscar Han, Ion Jalea, Gheorghe Anghel to the unique Constantin Brâncusi. In addition to the work the artist donated to his home town, many of his works are present in the great museums of the country such as National Art Museum of Romania, Moldova Iaşi National Museum Complex, Art Museum in Constanța, Visual Art Museum in Galați, Art Museum in Cluj, but also in foreign museums (National Gallery of Art in London, the Outdoor Museum in Middelhein-Anvers-Belgium, Ambrosian Library in Milan, Art Museum in Tel-Aviv etc.), in private collections in the country and abroad.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Fãlticeni, Romania An hour @ the museum 3

PowerPoint Presentation:

Ion Irimescu (1903 – 2005) was one of Romania's greatest sculptors. He is the successor of a golden generation of Romanian sculpture from Dimitrie Paciurea, Oscar Han, Ion Jalea, Gheorghe Anghel to the unique Constantin Brâncuși.

PowerPoint Presentation:

Fata cu clepsidra Clepsidra IV

PowerPoint Presentation:

Clepsidra IV „Cine va vrea sã mã cunoascã sã stea de vorbã cu sculpturile mele” Ion Irimescu

PowerPoint Presentation:

Clepsidra

PowerPoint Presentation:

„Toat ă via ţ a am avut un neast â mp ă r de a crea. M ă abat g â nduri uneori mai î ndr ă zne ţ e, dar am o pruden ţă. Toat ă via ţa am î ncercat a in ţ elege marea lec ţ ie a na ş terii unei capodopere. Timpul alunec ă î n clepsidr ă , patrimoniul trecutului ş i patrimoniul viitorului se î nt â lnesc î n aceea ş i direc ţ ie. ”

PowerPoint Presentation:

În aşteptare

PowerPoint Presentation:

Amintiri

PowerPoint Presentation:

Eden Amintiri

PowerPoint Presentation:

Amintiri din trecut Pegas şi Euterpe

PowerPoint Presentation:

Furtuna Pegas şi Apollo Pegas şi Apollo

PowerPoint Presentation:

Domniţa

PowerPoint Presentation:

Dimitrie Paciurea Ion Agârbiceanu

PowerPoint Presentation:

Heliade Rãdulescu Nicolae Iorga

PowerPoint Presentation:

Brâncuşi - Masca

PowerPoint Presentation:

„Menirea sfântã a muzicii este sã stingã urile, sã potoleascã patimile şi sã apropie inimile într-o caldã înfrãţire...” George Enescu George Enescu Casa memorialã George Enescu Dorohoi

PowerPoint Presentation:

Fata cu draperie Fata cu coc

PowerPoint Presentation:

Fata cu draperie Fata cu ochi albaştri

PowerPoint Presentation:

Fete cântând Muzã citind

PowerPoint Presentation:

Fata cântând

PowerPoint Presentation:

Muzica

PowerPoint Presentation:

Muzica Trio Staţiunea Neptun Sapho

PowerPoint Presentation:

Povara Portret de bã trânã

PowerPoint Presentation:

In addition to the work the artist donated to his home town, many of his works are present in the great museums of the country such as National Art Museum of Romania, Moldova Iaşi National Museum Complex, Art Museum in Constanța, Visual Art Museum in Galați, Art Museum in Cluj, but also in foreign museums (National Gallery of Art in London, the Outdoor Museum in Middelhein-Anvers-Belgium, Ambrosian Library in Milan, Art Museum in Tel-Aviv etc.), in private collections in the country and abroad.

PowerPoint Presentation:

Voievov Muncitor o ţ elar

PowerPoint Presentation:

Ţãrancã Muzeul de Art ã Anastase Simu Bucure ş ti Moise Moses Auction 1600 €

PowerPoint Presentation:

Tors

PowerPoint Presentation:

O parte din lucrãrile maestrului sunt încrustate, alãturi de semnãturã, cu un pom şi douã pãsãri, simbolistica acestor a fiindu-ne desluşitã de ghidul galeriei de artã. „Acestea reprezintã, fãrã îndoialã, nişte simboluri, un fel de pecete, de siglã, pomul vieţii şi pãsãrile cerului, care nu poate însemna decât libertate şi curã ţ enie ” Sculptor Cobzarul

PowerPoint Presentation:

Larisa

PowerPoint Presentation:

Cuplu Portret de femeie M uzeul C asa S imian Râmnicu Vâlcea Pictorul Vasile Grigore Muzeul Vasile Grigore

PowerPoint Presentation:

Portret de copil Irina I

PowerPoint Presentation:

Portret Maternitate Muzeul de Artã Tulcea Maternitate

PowerPoint Presentation:

Dumitru Ghia ţă 0,5x0,72x0,35 National Museum of Art of Romania

PowerPoint Presentation:

Irina Ocrotire Muzeul de Artã Braşov

PowerPoint Presentation:

Nud, pastel, creion conté/hârtie Licita ţ ii Fata cu pas ă re Licita ţ ii

PowerPoint Presentation:

Primãvara - detaliu

PowerPoint Presentation:

Licita ţ ii Licita ţ ii Brâncuşi Licita ţ ii

PowerPoint Presentation:

Primãvara

PowerPoint Presentation:

Douã fete pe bancã (Fete cântând)Râmnicu Vâlcea Muzeul Casa Simian

PowerPoint Presentation:

Douã fete pe bancã (Fete cântând) Râmnicu Vâlcea Muzeul Casa Simian

PowerPoint Presentation:

Cal înaripat Licitaţii

PowerPoint Presentation:

Portret de femeie Licitaţii

PowerPoint Presentation:

„Arta universalã, fie cã este vorba de literaturã, muzicã, picturã ori sculpturã şi-a gãsit calea spre înalte culmi, a unor, cu totul deosebite stãri emotive, ce au înfrã ţ it spiritul creator al omului cu înaltele sfere ale Dumnezeirii.   Nutresc convingerea cã tehnica modernã, prin apari ţ ia CD-ROM-ului, va facilita cunoaşterea operei mele şi astfel ea va ajunge în casele şi sufletele iubitorilor de artã. Ion Irimescu Palatul A dministrativ S uceava M uzica bronz M uzeul din Vaslui

PowerPoint Presentation:

Fata cu floare

PowerPoint Presentation:

Ocrotire

PowerPoint Presentation:

Music Auction 3.250€ - În afarã de sculpturã, ce iubiţi? - Muzica. În liceu am fost elevul marelui muzician Ion Chirescu. Am înţeles muzica prin alte coarde. Am simţit-o ca pe ceva divin.

PowerPoint Presentation:

Maternitate

PowerPoint Presentation:

Text & Pictures: Internet Copyright: All the images belong to their authors Presentation: Sanda Foişoreanu www.slideshare.net/michaelasanda Gheorghe Zamfir – Doina de Jale ; Doina de la Vi şi na

authorStream Live Help