Przedsiebiorczość

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Środki zaspokajania ludzkich potrzeb. : 

Środki zaspokajania ludzkich potrzeb. Potrzeby fizjologiczne (pożywienie, mieszkanie, odzież, prokreacja) 2. Potrzeby bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed chorobą, bezrobociem, starczą niezdolnością do pracy) 3. Potrzeby przynależności (potrzeby akceptacji, przyjaźni, miłości, przynależności do grupy, elity) 4. Potrzeby uznania (potrzeby sukcesu, prestiżu, sukcesu, znaczenia) 5. Potrzeby samorealizacji (potrzeby rozwijania siebie, talentów, rozwoju duchowego) Piramida Maslova POTRZEBY LUDZKIE

Slide 2: 

Środki zaspokajania potrzeb przedmioty materialne zużywające się w trakcie konsumpcji przedmioty materialne o znaczeniu symbolicznym (cechą główna jest ich umowna wartość, która została przyjęta przez ludzi), o ich wartości decydują cechy niematerialne niematerialne wartości społeczne i kulturowe (wiedza poczucie bezpieczeństwa) czynności czyli świadczenie usług

Slide 3: 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA CZŁOWIEKA Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy "Prawo działalności gospodarczej" to: zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Każda osoba fizyczna (także jako wspólnik w spółce cywilnej) rozpoczynająca działalność gospodarczą musi ją zarejestrować. Wszystkie przedsiębiorstwa charakteryzują się: samodzielnością prowadzenia działalności gospodarczej; równością wobec prawa; zarobkowym i rentownym celem swojej działalności; posiadaniem bazy materialnej niezbędnej do prowadzenia działalności; zarządzaniem przez uprawnione osoby lub organy.

Slide 4: 

Praca jako zjawisko spoŁeczne Praca jako zjawisko społeczne jest analizowana przez socjologów. Wielu z nich uważa, że każda celowa czynność prowadząca do zaspokojenia dowolnych potrzeb ludzkich posiadająca społeczną doniosłość (pozytywną lub negatywną) zapewnia jednostkom i całym grupom, które tę pracę wykonują określoną pozycję. Rola pracy w życiu współczesnym człowieka jest ogromna i stanowi niezbędny warunek egzystencji, jest wyznacznikiem miejsca człowieka w społeczeństwie, czynnikiem kształtującym jego osobowość, wpływa na fizyczny rozwój człowieka, dostarcza przeżyć estetycznych, przynosi radość i zadowolenie, wyzwala inicjatywę i twórczą aktywność myślową. W fizjologiczno – psychologicznym jako obiektywną potrzebę człowieka, szczególnie dorosłego i sprawnego fizycznie oraz psychicznie, a także jako nieodzowny warunek jego rozwoju. Analizując podstawowe wartości pracy człowieka możemy rozpatrywać ją w różnych aspektach: W ekonomicznym praca stanowi podstawowe źródło i warunek egzystencji człowieka oraz rozwoju gospodarczego kraju. W procesie pracy powstają wytwory społecznie użyteczne warunkujące nieustanny rozwój społeczno – ekonomiczny i dobrobyt jednostki. W pedagogicznym istotnego znaczenia nabiera założenie, w myśl którego największą wartość przypisuje się wychowaniu przez pracę. W moralnym chodzi o stosunek człowieka do pracy, o sposób jej traktowania, wykonywania i przeżywania

Slide 5: 

POJĘCIE WŁASNOŚCI Pojęcie własność jest bardzo rozbudowaną definicją i dotyczy szerokiego pojęcia tego słowa. Z punktu widzenia ekonomicznego właścicielem własności jest ten, kto faktycznie dysponuje w swoim interesie, danym dobrem. które w tej kwestii nazywać będziemy dobrem ekonomicznym. Definicja własności została podzielona na 2 części: 1 część to pozytywna strona definicji własności; na którą składają się uprawnienia (atrybuty) przysługujące właścicielowi rzeczy: a) uprawnienia do korzystania z rzeczy, na które składają się następujące elementy:-Uprawnienia do posiadania rzeczy,-Uprawnienie do używania rzeczy z możliwością czerpania z niej pożytków,-Uprawnienie do przetworzenia rzeczy, zużycia i zniszczenia; b) uprawnienia do rozporządzania rzeczą, na które składają się następujące elementy:-uprawnienia do zbycia rzeczy(na podstawie czynności prawnej umowa kupna-sprzedaży),-uprawnienie do obciążenia rzeczy(w przypadku rzeczy ruchomej-zestawienia, a nieruchomej-hipoteka) 2 część to negatywna storna definicji własności, polega ona na tym, że inne podmioty prawa mają obowiązek nie ingerowania w sferę uprawnień właściciela. Granice definicji własności: - materia ustawowa (wynikająca z przepisów prawa cywilnego ale przede wszystkim z przepisów prawa administracyjnego), - społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa, -zasady współżycia społecznego.

Slide 6: 

przedsiĘbiorczoŚĆ jako podstawa Przedsiębiorczość - cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców. O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach: 1. proces: (akt tworzenia i budowanie czegoś nowego, nowego przedsiębiorstwa). Przedsiębiorczość to z kreatywność i innowacja umiejętność wykorzystania pomysłów, okazji ryzyko (niepewność) organizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. W procesie budowania podkreśla się: - kreatywność i innowacja - umiejętność wykorzystania pomysłów, okazji - ryzyko (niepewność) 2. zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. Przedsiębiorczość wyróżnia się: - dynamizmem, aktywnością - skłonnością do podejmowania ryzyka - umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków - postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem - innowacyjnością i motoryką

authorStream Live Help