Komparativna pravna historija - Kako se piše seminarski rad

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Kako se piše seminarski rad:

Kako se piše seminarski rad

PowerPoint Presentation:

Seminarski rad /esej – rad koji se temelji na kritičkom razmišljanju o temi Esej mora biti temeljen na proučavanju teme iz više izvora (najmanje pet)

PowerPoint Presentation:

Veoma često esej se zasniva na kritici ili analizi nekog djela: pritom je važno izgrađivati osobni stav o temi.

Svrha eseja je: :

Svrha eseja je: sposobnost samostalnog služenja stručnom literaturom, sposobnost rješavanja problema i naučno-nastavnih područja koja su predmet studija izgrađena pismenost

I Opće napomene: :

I Opće napomene: Literaturu najprije treba iščitavanjem usvojiti. Zatim se piše svoj tekst. Plan rada: najprije definirati podnaslove, oni će poslužiti za organizaciju sadržaja eseja

PowerPoint Presentation:

Bitno je udovoljiti s a d r ž a j n i m k v a l i t e t i m a : dosljedno poštovati temu, korektno primjenjivati odgovarajuće metode, argumentirati stavove, pravilno izvoditi zaključke i prijedloge i sl.

PowerPoint Presentation:

O p ć i m i n t e l e k t u a l n i m s t a n d a r d i m a : jasnoća mišljenja i preciznost izražavanja- nastojte se izražavati koncizno i jasno, te logičnost- slijedi li to iz onoga što je tu rečeno

PowerPoint Presentation:

Tvrdnja ne samo da treba biti jasna, tačna i precizna, ona mora biti i relevantna za pitanje koje se razmatra. Razmatranju stvari ne smije nedostajati dubina (Koliko je moj odgovor u skladu sa kompleksnošću ove pojave? U kojoj mjeri uzimam u obzir sve probleme ovog pitanja? Odnosi li se to na najznačajnije faktore?)

PowerPoint Presentation:

i širina (Možemo li pitanje razmotriti sa drugog stajališta? Postoje li drugi načini razmatranja tog problema?)

II. Forma rada:

II. Forma rada U formalne kvalitete ulaze: jezik, stil, pravopis, klasifikacija sadržaja i označavanje odjeljaka teksta, način citiranja, pozivanje na izvore, izgled podnožnih napomena, pravilno sastavljen abecedni popis literature s podacima o ostalim izvorima, pravilan popis izvora, pregledna dokumentacija i dr.

PowerPoint Presentation:

Seminarski rada treba napisati u skladu sa standardima za pisanje preglednih radova: 10 do 16 stranica teksta (u opseg se računa samo glavni dio rada (uvod, obrada teme i zaključak), a ne i dodatne stranice –sadržaj, popis literature, prilozi).

Seminarski rad se sastoji od::

Seminarski rad se sastoji od: naslovne stranice, sadržaja (na početku ili kraju rada) uvodnog dijela glavnog dijela zaključ ka popisa literature (abecedno svaki izvor koji je korišten ) popis priloga (ako postoje)

Uvod :

Uvod U uvodu treba jasno naznačiti: predmet o kojem ćete pisati (precizno se određuje tema ili problemi koji će se obrađivati) kao i stav koji ćete zauzeti tokom pisanja. Tu se daje kratki pregled područja koje je vezano za temu rada, definira se osnovni cilj, daje se opis metodologije prikupljanja podataka

Glavni dio/razrada teme:

Glavni dio/razrada teme sadrži analizu prikupljenih informacija i najvažnije argumente vezane uz temu, ovaj dio potrebno je razlomiti na više smislenih cjelina (dijelovi, poglavlja, potpoglavlja ) , te ih uredno označiti

Zaključak:

Z aključak Izveden iz navedenih informacija i dobivenih podataka Ne smije sadržavati nove informacije

Naslovna stranica :

Naslovna stranica treba na prvi pogled omogućiti da se lahko identificira autor, tema i svrha rada. Elementi naslovne strane su : zaglavlje, srednji dio i podnožje. Svi elementi se centriraju kako bi se postigla ravnoteža i po horizontalnoj i po vertikalnoj osi. Za naslovnu stranicu koristi se isti tip i veličina slova kao i za glavni dio rada. Samo se naslov rada ističe tako da se pise velikim slovima.

PowerPoint Presentation:

U zaglavlju stoji naziv fakulteta, i naziv katedre u okviru koje se radi seminarski rad. U srednjem dijelu stoji ime studenta i puni naslov rada, ispod čega je naznaka svrhe rada (seminarski rad). Ispod toga treba naznačiti ime voditelja seminara/mentora. U podnožju je mjesto i naznaka vremena nastanka rada (mjesto, godina, ili mjesto godina i mjesec predaje- Sarajevo, april 2011.)

PowerPoint Presentation:

Pravni fakultet Katedra za historiju prava i komparativno pravo Ime i prezime PUNI NASLOV TEME RADA (seminarski rad) Mentor: Prof. dr. Fikret Karčić Sarajevo, mart 2011.

PowerPoint Presentation:

Seminarski rad, nije dovoljno struktuirati rad na uvod, glavni dio izaključak, nego je potrebno razlomiti na više smislenih cjelina: dijelove, poglavlja i potpoglavlja.

PowerPoint Presentation:

Cjeline unutar pojedinih dijelova označavaju se brojevima i slovima na sljedeći način. cjelina ima samo jedan broj cjelina unutar te cjeline se se označavaju arapskim brojevima odvojeni tačkom

PowerPoint Presentation:

Npr. cjelina 1. podnaslovi 1.1. 1.2. 1.3 1.1.1. (podnaslov unutar podnaslova) cjelina 2. podnaslovi: 2.1. 2.2. 2.2.1 itd.

Citiranje:

Citiranje Tekst mora uvijek jasno naglašavati gdje prestaju stavovi autora, i počinje iznošenje tuđih stavova.

Knjige: :

Knjige: Ime i prezime autora, naslov knjige ( italic ), zagrada (mjesto: izdavač, godina izdanja), str. Fikret Karčić, Komparativna pravna historija, predavanja i pravni tekstovi , (Sarajevo: Pravni fakultet, 2007) , str. 12

Članci u časopisima::

Članci u časopisima: Ime i prezime autora, “puni naziv članka”, puni naziv časopisa ( italic ), broj, godina izdanja, stranice Lujo Margetić, „Neka pitanja društvenog uređenja i obiteljskog prava u starih Hebreja“, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci , 2, 1981, 9-38

Citiranje članaka objavljenih u knjizi::

Citiranje članaka objavljenih u knjizi: Ime i prezime autora, “naslov članka” (pod navodnim znacima), u: puni naziv knjige ( italic ), ime i prezime autora koji se prikupio i uredio knjigu, u zagradi (grad: izdavac, godina)

PowerPoint Presentation:

Raymond Westbrook, "Old Babylonian Period", u: A History of Ancient Near Eastern Law , ed. by Raymond Westbrook (Leiden-Boston: Brill, 2005), str. 385-387

Internet::

Internet: Ob avezni sastavni dijelovi citata: naziv citiranog teksta, adresa stranice (tzv.URL - uniforme resource locator ili kratica za tip pristupa – http, telnet ili ftp te IP adresa stranice, najčešće slovima), datum pristupa stranici. Primjer: Status of Conventions and Model Laws, http://www.uncitral.org/english/status/status.pdf , 16. marta 20 11 ., str. 10-14

Ponovljeni citati:

Ponovljeni citati Ako se citira više mjesta iz istoga izvora, potrebno je, umjesto nepotrebnog ponavljanja imena izvora, koristiti odgovarajuće latinske kratice za ponovljene citate.

Moguće su sljedeće situacije::

Moguće su sljedeće situacije: a. Navođenje istoga mjesta istoga rada u dvije ili više uzastopnih bilježaka. - koristi se oznaka ibid. (od lat. ibidem – na istom mjestu). Primjer: Ibid. b. Navođenje drugoga mjesta istoga rada u dvije ili više uzastopnih bilježaka - koristi se oznaka ibid. i naznaka mjesta koje se citira. Primjer: Ibid., str. 48.

Popis literature:

Popis literature U popisu literature o bavezno se koristi potpuni oblik citata obično se navodi abecednim redom prezimena autora. Rjeđe (i samo gdje je to primjereno) popis se uređuje po vrsti publikacija (npr. knjige, članci u zbornicima, članci u časopisima ... ), ili po hronološkom redu objavljivanja publikacije.

PowerPoint Presentation:

Popis literature u pravilu dolazi na sam kraj rada. Popis literature treba sadržavati samo djela koja je autor rada stvarno koristio - dakle, u pravilu, djela navedena u bilješkama rada. Strogo je zabranjeno u popisu literature samo radi <<uljepšavanja dojma» navoditi djela koja nisu uopće konsultirana pri izradi rada.

PowerPoint Presentation:

Times New Roman Font 12 Prored 1,5 Poravnanje: krajnje desno (s obje strane)

Posljednja stranica:

Posljednja stranica Koncept i razrada Stil i jezik Dokumentacija (izvori) Prezentac ij a

authorStream Live Help