Ang Paglaki ng Populasyon Sa Mundo

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ang Paglaki ng Populasyon Sa Mundo:

Ang Paglaki ng Populasyon Sa Mundo

PowerPoint Presentation:

Populasyon ang tawag sa bilang ng mga bagay na may buhay sa isang lugar. Ang populasyon ng isang lungsod ay ang bilang ng mga tao na nakatira sa lungsod na iyon. Sa Sosyolohiya, ito ay ang katipunan ng mga tao. Ang pag-aaral ng estatistika ng populasyon ng tao ay nagaganap sa loob ng disiplina ng demograpiya. Ang artikulong ito ay tumutukoy sa populasyon ng tao. Ang densidad ng populasyon o kapal ng populasyon ang tawag sa pamantungang bilang ng tao sa isang lugar. Maraming tao ang isang lugar kung ito ay may mataas na densidad ng populasyon. Mayroong mababang densidad ng populasyon naman kung maliit ang populasyon.

Ang pinakamalaking populasyon na bansa:

Ang pinakamalaking populasyon na bansa China Ang pinakamalaking populasyon sa buong mundo ay ang CHINA. dahil kulang-kulang itong mahigit na 2,000,000,000 ( dalawang bilyong mahigit ) Malalaman kung ano ang tunay na dahilan kung bakit nag ganito ang bansang china na patuloy pa rin ang paglaki o pag taas ng bilang ng tao dito ayon naman kay mr,szrunie caeichi ang huling naging presidente ng bansang china hindi naman daw nila kontrolado ang lagay ng tao o ang populasyon dahil hindi naman daw nila hawak ang pamumuhay at dahilan ng mga taon sa CHINA kailangan din daw na huwag munang gumawa ng mga anak ang kalalakihan at ang mga kababaihan sa ang pagiging pamilya.. May roon din naman na gamot para sa mga babaing buntis naka imbento ang science technology ng gamot dito ang tawag dito ay mohgonythixillia syrup para sa mga babaing may idad na 18 hanggang 30 ang para sa mga lalaki naman na may idad na 17 hanggang 35 ay biolikknobxiahtyn Mohgonythixillia~ 342thousand yen Biolikknobxiahtyn~ 976thousand yen

Ang mga Pinakamalalaking Populasyon na Bansa sa Mundo:

Ang mga Pinakamalalaking Populasyon na Bansa sa Mundo India China Bangladesh Pakistan Russia Indonesia Brazil USA Japan Nigeria Sila ang mga bansang malalaki ang populasyon. Ngayon sila na ang pinakamalalaking populasyon sa mundo.

Bilang ng Populasyon ng Bansa:

Bilang ng Populasyon ng Bansa China-1,347,350,000 December 31, 2011 India-1,210,193,422 March 1, 2011 United States-313,132,000 March 6, 2012 Indonesia-237,641,326 May 1, 2010 Brazil-192,376,496 July 1, 2011 Pakistan-178,901,000 March 6, 2012 Nigeria-162,471,000 July 1, 2011 Russia-143,030,106 January 1, 2012 Bangladesh-142,319,000 March 15, 2011 Japan-127,770,000 February 1, 2012

Dahilan kung bakit patuloy na dumadami ang populasyon:

Dahilan kung bakit patuloy na dumadami ang populasyon Kakulangan sa kaalaman ukol sa pag paplanong pam pamilya Kahirapan Maagang pag aasawa at pag bubuntis Ang panganganak ng marami sa higit na hindi mo kayang alagaan o pakainin

Magiging Sanhi ba ng Suliranin ang Sobrang Populasyon?:

Magiging Sanhi ba ng Suliranin ang Sobrang Populasyon? May alam ba kayong bansa na may sobrang populasyon? Ang Pilipinas? Sa palagay mo, sobra ba ang populasyon ng ating bansa? Ang sobrang populasyon ay hindi lang pakialam ng bawat bansa kundi ng buong mundo. Anu-ano ang mga epekto ng sobrang populasyon? Tatalakayin sa araling ito ang mga dahilan kung bakit kailangang kontrolin ng mga bansa ang paglaki ng kanilang populasyon.

Ang Malaking Populasyon ba ay Nangangahulugan ng Sobrang Populasyon?:

Ang Malaking Populasyon ba ay Nangangahulugan ng Sobrang Populasyon? May mga tao ng nag-iisip na kapag ang isang bansa ay may malaking populasyon, sobra na ang populasyon nito. Ang pag-iisip bang ito ay tama? Ang malaki bang populasyon ay nangangahulugan ng sobrang populasyon? Ang sagot ay maaaring oo at hindi. Tatalakayin natin ito. Ang bansa na may malaking populasyon ay maituturing na may sobrang populasyon kung limitado ang yaman nito. Ang bansa na may maraming pagkukunang yaman, may kaya at maganda ang kabuhayan ay hindi sobra ang populasyon maski na malaki ang populasyon nito. Bakit ganito? Atin pa itong tatalakayin. Kapag ang bansa ay may tumataas na paglaki ng populasyon, may pagtaas din ng pangunahing pangangailangan ng mga tao. Nangangahulugan ito ng mas maraming serbisyo sa:pabahay, edukasyon, pagpaparami ng pagkain, hanapbuhay.

PowerPoint Presentation:

Ang isang malubhang suliranin na dulot ng malaking populasyon ay ang kakulangan sa pagkain, tubig, at lupa. Habang lumalaki ang populasyon ng isang lugar o bansa, dumarami rin ang mga pangunahing pangangailangan. Ito ay ang pagkain, tubig at bahay. Kailangang sapat na maibigay ng pamahalaan ang mga pangangailangan ng buong sambayanan. Halimbawa, sa Japan, gumagamit ang pamahalaan nila ng mga pagbabagong teknolohikal upang magkaroon ng mga produktong pang-agrikultura tulad ng bigas. Gumagamit sila ng green houses sa pagtatanim ng palay. Nagpatayo rin ang Japan ng mga planta na pangdistilasyon para sa kanilang tubigyaman. Tumutulong ang mga ito upang makapagbigay ng malinis na inuming tubig para sa mga mamamayan. Ang Japan ay may kabuuang laki na 145,856 square miles o 378,073 square kilometers. Dahilan sa lumalaking populasyon ng bansa, gumawa ito ng mga proyektong imprastraktura tulad ng mga himpilan ng eroplano sa mga lugar na dating hindi na ginagamit. Ang reklamasyon ay ang pagbabago ng mga lugar na dating walang silbi. Ginawa ang mga lugar na ito bilang mahahalagang lugar pang-agrikultura at pangkomersiyo

PowerPoint Presentation:

Maaaring maging sanhi ng suliranin sa lupa, tubig, at hangin ang malaking populasyon. Habang lumalaki ang populasyon, mas maraming basura ang nililikha ng tao. Hangga’t hindi ito naitatapon nang tama o hindi gumagawa ang pamahalaan at ang mga tao ng tamang hakbang upang mabawasan ang populasyon, patuloy na mananatili ang suliranin. Naaapektuhan nito ang kalusugan ng mga tao. Halimbawa, isa sa malaking problema sa Metro Manila ay ang maraming basura na itinatapon sa mga kalsada ng mga residente. Nakakalat ang mga ito sa iba’t ibang bahagi ng lungsod. Maraming sapa sa Metro Manila ang marurumi. Ang Pasig River na dating sentro ng kalakalan sa bansa noong mga nakaraang panahon ay nililinis gawa ng matinding polusyon. Ang polusyon sa hangin sa Metro Manila ay dahil sa pagdami ng mga sasakyan na nagbubuga ng mga nakalalasong usok sa mga daan. Mayroon ding mga plantang pangindustriya na naglalabas ng usok na nakaaapekto sa hangin.

PowerPoint Presentation:

Mga Suliranin sa Edukasyon. Habang lumalaki ang populasyon kailangan din ang mas maraming paaralan, silid-aralan, at mga guro. Kung walang sapat na pera para sa proyektong pang-edukasyon, ang uri ng edukasyon ay maapektuhan. Magsisiksikan ang mga estudyante sa mga silid-aralan. Hindi sapat ang bilang ng mga guro. Kulang din ang mga paaralan sa pamayanan, bayan, lalawigan, lungsod, o bansa. May kakulangan sa mga aklat at sa mga kagamitang kakailanganin ng mga mag-aaral. Sa India, nakaaapekto sa uri ng edukasyon ang pagdami ng tao at ang pagtaas ng antas ng kahirapan. Ang pamahalaan ay nakararanas ng mga suliranin sa pagbibigay sa mga estudyante ng mga kagamitan sa pag-aaral. Nagkukulang din sila ng mga silidaralan. Ang mahirap ng kalagayang pangkabuhayan ng India ang hadlang sa pagpapatayo ng mga proyektong panggusali.

PowerPoint Presentation:

Mga Suliranin sa Kapaligiran. Ang pagsira sa kagubatan ay isang epekto ng sobrang populasyon. Maraming puno ang pinuputol dahil sa kakulangan ng kahoy para sa mga pabahay. Maraming kagubatan ang ginagamit bilang lugar ng pabahay o pangnegosyo. Ang mga naninirahang hayop dito ay nagsisilipat sa iba’t ibang lugar na maaaring maging daan ng kanilang tuluyang paglaho. Nabalitaan mo na ba ang tungkol sa Himalayas? Ito ay isang bundok na may habang 2,500 kilometro mula Kanluran hanggang Silangan. Sumasakop ito sa tatlong bansa – India, Nepal, at Tibet. Kilala ang bundok Himalayas sa maraming iba’t ibang pangkat at uri ng mga halaman at hayop. Ang patuloy na paglaki ng populasyon ng India, Nepal, at Tibet ay nakaaapekto sa bilang ng mga hayop sa Himalayas. Nilinis ang mga gubat upang maging tirahan ng mga tao, at ginamit bilang panggatong at kagamitan ang mga kahoy mula rito. Nakaapekto rin ang patuloy na pagputol ng mga puno sa mga pambihirang pangkat ng mga halaman at hayop sa Himalayas. Sanhi nito, nag-alisan ang mga hayop dito. Anong proyekto ang maaari mong umpisahan sa iyong pamayanan upang mapangalagaan ang mga kagubatan? Ipaliwanag ang iyong ideya sa proyektong ito.

PowerPoint Presentation:

Mga Suliranin sa Hanapbuhay. May positibo at negatibong epekto sa hanapbuhay ang malaking populasyon. Ito rin ang maaaring daan upang gumawa at magtinda ng maraming produkto. Gayundin ang pag-unlad ng negosyo at ng agrikultura. Dahilan ito upang matustusan ang populasyon ng pangangailangan. Kaya lang, ang isang bansa ay kailangang magkaroon ng sapat na programa at serbisyo para sa edukasyon at pagsasanay ng mga tao. Sa paraang ito, ang mga tao ay may malaking opurtunidad na magkaroon ng hanapbuhay. Di magtatagal ay makatutulong ito sa pag-unlad ng kabuhayan sa bansa. Halimbawa, pagkatapos ng Ikalawang Digmaan, maraming bansa ang tumanggap ng taga-ibang bansa. Ang paraang ito ay nakatulong sa mga bansang ito upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Ang mga bansang ito ay Australia, New Zealand, Canada at USA. Ang mga bansang papaunlad pa lamang at ang mga dumaranas ng limitadong kabuhayan ay may kahirapang makapagbigay ng hanapbuhay sa mga tao lalo na kung kaunti ang yamang pinansiyal nito.

Ang mga karaniwang Epekto sa paglaki ng Populasyon:

Ang mga karaniwang Epekto sa paglaki ng Populasyon ♦ kakulangan sa pagkain, tubig, at lupa; ♦ polusyon sa lupa, tubig, at hangin; ♦ pagkasira ng mga likas-yaman; ♦ suliranin sa edukasyon; ♦ suliranin sa kapaligiran; at ♦ kakulangan ng oportunidad sa hanapbuhay.

PowerPoint Presentation:

Birth rate (bilis ng pag-aanak) Ang bilang ng tao na ipinanganganak bawat taon. Death rate (bilis ng pagkamatay) Ang bilang ng tao na namamatay bawat taon. Family planning (pagpaplano ng pamilya) Isang paraan na ginagamit upang pabagalin ang paglaki ng populasyon sa pamamagitan ng pag-alam ng bilang at pag-agwat ng mga anak sa pamilya. Migration (pandarayuhan) Ang paglipat ng tao sa iba’t ibang lugar. Overpopulation Ang kalagayan ng sabay-sabay na pagtira ng maraming tao sa isang lugar. Population (populasyon) Ang kabuuang bilang ng tao sa pamayanan, bayan, lalawigan, lungsod, bansa, o sa buong mundo. Population education (edukasyong pampopulasyon) Isang kampanyang pangedukasyon na may layon na pabagalin ang paglaki ng populasyon sa isang lugar o bansa. Population explosion Isang napakabilis na paglaki ng populasyon. Urban development Ang paglaki at pag-unlad ng isang lugar upang maging lungsod.

Mga Solusyon sa epekto ng Pagdami ng Populasyon:

Mga Solusyon sa epekto ng Pagdami ng Populasyon Family Planning Paggamit ng safety sex Pag-aaral mabuti upang magkaroon ng trabaho,para may oras ka sa pag-aanak Pag-isipan mabuti kung kaya mong buhayin ang magiging anak mo Huwag mag-asawa ng maaga

authorStream Live Help