بررسی آثار رُزا جمالی

Views:
 
Category: Celebrities
     
 

Presentation Description

A lecture on Rosa Jamali's Poetry/ نقد و بررسی شعر شاعر معاصر ایرانی رُزا جمالی

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

ی لامج ازُر راثآ ی سررب تسا دودسم هارگرزب

slide 4:

زا یا هنیزگ : 1 - یبلگ ای تسا رایخ ای تسین بیس هدرم نیا 2 - وت هب یجک نهد 3 - ما هدرک مد یا هوهق یسیلپ یارجام نیا ی همادا یارب 4 - تسا هتفر باوخ هب هک ینش تعاس نیا 5 - هعونمم رهش راعشا ی هنیزگ

slide 5:

راهب ،تسا هدرک رشتنم یگلاس تسیب نس رد هک تسا رعاش باتک نیلوا 1377 . روسج یرعاش دبات یمن رب ار یتنس تارابع و ریباعت و دراد یدنمتردق لیخت تردق هک قلخ و . زا ییاه هگر دوش یم هدید باتک نیا رد مسیئاداد و مسیلائروس . مه و داهن بقل نابز رعاش ناوت یم مه ار وا مجح و رگید رعش رعاش . تسوا یاه یدنمقلع زا ءایشا نیب طباور و عازتنا فشک و عازتنا . دور یم زیچ همه واک و دنک هب و تسا هتسج ددم ییلاب تاغل ی هریاد زا باتک نیا رد رعاش . تسا هجوت لباق ینورد یفاوق و عجس ،ینورد گنهآ برض زا وا ی هدافتسا . یرعش ریواصت اجنیا رد رعاش ،تسا ریذپان راکنا شا یرعش یابیز تاظحل و هدنهد ناکت و ناشخرد یاه لولدمزا و درب یم تذل بئارغ نتشاذگ مه رانک زا هک تسریذپان یگتسخ یرگوجتسج یم او رکف هب هاگ ار هدنناوخ هک دنیرفآ یم ار اه تللد زا ینیون ی هریجنز و دزیرگ یم یعیبط دنک یم لتبم هجیگرس هب هاگ و دراد . راذگ ریثات تدش هب و تسا هزات و رکب هک یرعش ... ءارآ براضتو تخیگنارب تاعوبطم یاضف رد ار یفلاخم و قفاوم یلاجنج یاه باتزاب باتک نیا دناشک ازارد هب ار وا راثآ ثیح رد ... یبلگ ای تسا رایخ ای تسین بیس هدرم نیا

slide 6:

ل اس رد زاب هک ت س ی لامج ازُر رثا ن یمود وت هب ی جک ن هد 1377 نامز رد ،تسا هدش رشتنم دراد لاس کی و تسیب رعاش باتک نیا پاچ . لوط رد رعاش یرعش هعلاطم دومن باتک نیا رد تسا هدیسر ءلعا دح هب لاس کی . ،دنک هبرجت و ییامزآ تخب یکبس ره رد هک تسرضاح رعاش رادم ریوصت لماک یرعش ات رادم نابز لماک یرعش زا . یرعش ات ،زجوم و یعازتنا یرعش زا وگ هدایز و فارح . هناروحم نز و ینامسج ،تسا هناقشاع هعومجم نیا یاهرعش رثکا یاضف اما . زاب یملع ناگژاو و تاملک ی هریاد و دنراد یضایر راب هک یتاملک زا رعاش ررکم ی هدافتسا تسا ثحب لباق . تسا ریگمشچ اهرطس رد یقیسوم دیلوت و ینابز یلاب شناوت . رایسب هاگ اهرطس هاتوک و زجوم هاگ و دندنلب . تسا درف هب رصحنم و هقلخ تدش هب عیطقت . هاگ ار تاملک رعاش یدنواجس مئلع زا و دسیون یم ادج ادج اتح ار فورح هاگ و دشک یم ادص هاگ و دنک یم شخب درب یم ار مامت ی هرهب هقلخ یلکش رد . رادم هبرجت و زاتمم یرعاش ناونع هب ار وا باتک نیا تخاس رعش رد توافتم ینز وا زا و دنادرگ تیبثت . وت هب یجک نهد

slide 7:

دراد لاس راهچ و تسیب رعاش باتک نیا پاچ نامز رد . ناتسمز رد باتک 1380 هدش رشتنم تسا هدنهد ناکت یرعش ریثات ثیح زا و تسا . یم بوکخیم ار هدنناوخ باتک یادتبا یشیامن رعش دشاب هدربن تذل رعش نیزا هک تسا یسک رتمک و دنک . نز و فلتخم یاهادص اب یرعش - روحم . زا ون یشناوخ هک یرعش « روک فوب » تسا تیاده . و دسیون یم ون زا ار ریطاسا هک یرعش هدش هتشون رعش هب هک تس یا همانشیامن . یناتساد و دراد یئانج ینومضم . لتاق و ریگلاف یادص دراد مامت یروضح رعش دوخ رد یوار و تسا هتخیمآ مه رد یوار و لوتقم و . نحل ندش ضوع تسا هجوت لباق رگیدکی هب اه نآ شخرچ و یشسرپ و یربخ و یماهفتسا تلمج زا هدافتسا و . یادص دناوتب هک تسا هدرک یناوارف کمک امتح یشیامن تایبدا ی هنیمز رد وا تلیصحت دشخبب یریطاسا یتیوه یزورما نز هب و دنیرفایب ار نیون ییآ هدم و ون یا هنوگیتنآ . رگید زا دناوت یم رعش نیا ماهلا عبانم « زره نیمزرس » و ییادص دنچ نیا دننام هب دوخ هک دشاب تویلا تسا هنوگ هعطق هعطق . تسا رتمک هبذاج یورین اج نیا ناونع تحت هک دوش یم هدید مه یرتهاتوک یاهرعش باتک نیا رد تسا هدش یدنب ناونع ... ما هدرک مد یا هوهق یسیلپ یارجام نیا ی همادا یارب

slide 8:

باتک زا مود رتفد تسا رتمک هبذاج یورین اج نیا « مد یا هوهق یسیلپ یارجام نیا ی همادا یارب ما هدرک » تسا . مان تیقفوم زا یمظعا شخب دسر یم رظن هب هک زجوم و دراگناوآ ییاهرعش هب رطاخ هب اهرعش ؛تسا هتشاد لابند هب ار اهرعش نیا ی همجرت ار یناهج ی هصرع رد رعاش لباق یزورما نردم نز یگدنز عون هب اه نآ تاراشا و دنناشخرد یرعش تاظحل ندناسر تیبثت تسا ثحب و هجوت . هداد وا رعش هب یا هزات یوب و گنر هرمزور یاه هدیدپ و ءایشا اب یریگرد و ینیشن رهش یگدنز دوب یم ریذپان ناکما رعش ی هدنناوخ یارب اهرعش نیاراشتنا نامز رد هک . یلاخ زنط زا اه رعش دنتسین . ریظن یهاتوک رعش « سران یزبس هجوگ » رد اهرطس یقیسوم و مظن و تسا هلمج نیزا تسا نیسحت لباق شا یلبق راثآ رد رعاش نهذ لایس نایرج و یگتخیر مه هب لابق . تسا رتمک هبذاج یورین اج نیا

slide 10:

باتک موس تمسق هک رتفد نیا « ما هدرک مد یا هوهق یسیلپ یارجام نیا ی همادا یارب » ،تسا دنراد سدقم بتک هب یتاحیملت هک دریگ یم رب رد ار ییاهرعش . رعش « قامخچ گنس » زا یکی تسا باتک زا تمسق نیا ثحب لباق و یروحم یاهرعش . ثحب لباق اهرعش نیا رد تیاور عون تس . نهک یتیوه و نحل هاگ و دزیمآ یم مه رد رعش یوار اب یهاگ هک هنوگ لیثمت ییاه تیاور تسا هتفهن زیچ همه رد هک هودنا زا یریوصت و رعاش نیگمغ یادص و نحل ،دریگ یم . نیا اب ؛دماین رارقرس ،متشاد یرارق حون رسپ اب نم ؟منک هچ روک نامدرم

slide 11:

« تسا هتفر باوخ هب هک ینش تعاس نیا » اب و دوش یم رشتنم رعاش یگلاس راهچ و یس رد لاس رد ،همشچ رشن ریظن ربتعم رایسب رشان کی 1390 . و اهدقن زا یهوبنا اب باتک نیا راشتنا وربور یرعش روج هچ اب دنناد یمن زونه هک تسا هارمه نادقتنم لیلحت و هیزجت و اه تشاددای دنتسه . هناسانش یتسه یا هظحل رد هدش هدیرفآ ینعم مامت هب یرعش . یفسلف تیاغ هب هک یرعش یا ینیب ناهج قشع هب هک قیمع و زجوم ،هراوزار ،هناراگنازمر ،هدیچیپ ،ینافرع ،تس دنک یم یتسه و گرم زا شسرپ و هدیشخب لومشنامز و لومشناهج . تیاغ هب باتک نیا یاهرعش و گنهامه ،یرعش یاه یمظن یب و اه یگتخلش زا هتفای شیلاپ و هتفر هتسش ینابز ،دنیابیز راذگ ریثات . ریظن ییوگلا نهک یاه هراو حرط « شیور ههلا » ، « تعیبط ردام » و « ی هخرچ گرم و یگدنز » دوش یم هدید باتک رد . تعیبط هب یکیدزن و شحو تایح ،نز و تسیز طیحم تسا باتک نیا رگید نیماضم زا . زا و دراد یتسه و ناهج هب یفارشا هک هنوگ حطش ینابز هک تس یناهج نآ یا هظحل یوجتسج هب هک تسین رود هب تفگ یم یدرورهس هک اهرون ی هخرچ هک هدرک فیرعت رگید یا هنوگ هب ار قشع وا ... تسا هتفر باوخ هب هک ینش تعاس نیا

slide 12:

دنلب رعش « هعونممرهش » نز کی یگدنز و اه نابایخ و اههارگرزب ،یرهش یگدنز گنهابرض اب تسا هدش مگ نآ رد هک . « ورسنک یطوق و گنج رعش » دنا هدنام مان یب نآ هک اه نآ و گنج زا تس یرگید تیاور . رعش « ینیئزت زیوآزارد » رابخا و یعامتجا یاه قافتا رب تسا هنوگناتساد یزنط ... رعش « نز - گرگ - سکرک - ربب » نز تس یرعش - و تعیبط اب ییایور رد ار دنمنردق ینز هک روحم دنک یم فیرعت ناهج . رعش و « سخرس » خیرات زا تس یرگید تیاور ... هعونمم رهش

slide 16:

رعاش ی همانیگدنز دلوتم 1356 زیربت رد . دشرا یسانشراک و رنه هاگشناد زا یشیامن تایبدا یسانشراک ی هتخومآ شناد نارهت هاگشناد زا یسیلگنا تایبدا . ی همانشیامن ،رعش زا ریغ هب « هیاس » اب راثآ زا ناوت یم ار درمشرب وا شزرا . یتورود ،ستیی رلتاب مایلیو ریظن ینارعاش زا یقفوم رایسب یاه همجرت وا زا هدش رشتنم گربزنیگ نلآ و فاگم رجار ،یکسدارب فزوج ،زویه دت ،تلپ ایولیس ،چیر نیردآ ،رکراپ تسا . نامر ی همجرت « اه یسیردا ی هناخ » تسوا یاه تیلاعف رگید زا یسیلگنا نابز هب . رشتنم نآ لیلحت و یسررب و دقن و رعش شناوخ ،رعش هیرظن ی هنیمز رد هلاقم اهدص زا رتشیب وا زا تسا هدش . لاس رد وا 2005 لاس رد و تسا هدوب دنله مادرتور رد تخانش و رنه داینب نامهم 2012 نامهم یاهرنه یمداکآ رد یسیلگنا نابز هب هقلخ تایبدا سردم نینچمه و دئوس گربنتوگ ی هراونشج دئوس یابیز . لاس رد 2013 اکیرمآ فلتخم یاههاگشناد رد ناریا تاعلاطم زکارم نامهم . لاس رد 2014 لاس رد و ایناتیرب یلم ی هناخباتک نارنخس 2016 و 2019 دنه یرعش یاه لاویتسف نامهم .

slide 17:

ایناتیرب یلم ی هناخباتک رد ینارنخس

slide 18:

- هراعتسا : نیا راعشا رد هراعتسا زا هدافتسا ؛دنک یم هدافتسا هراعتسا زا تارک هب رعاش نیا لقتسم یدرکیور رعاش رصحنمو هراعتسا نیا زا یرایسب ناوت یم هک یا هویش هب دراد شیوخ هب دناوخ یعادبا ار اه . نیا راعشا رد هراعتسا لدبرعاش و یعامتجا تاقافتا ،یرهش یگدنز زا تسا زورما یگدنز : یرادا یاه ماقم یارب یا هراعتسا ینیئژت زیوآ زارد / داصتقا یارب یا هراعتسا لاک دبس / تفرشیپ یارب یا هراعتسا هارگرزب - دامن : دروآ یم دیدپ دوخ راعشا رد ار هتخاس دوخ یاه دامن رعاش هک تفگ ناوت یم : تعاس : نامز یارب یدامن / نویزیولت : رابخا یارب یدامن یبدا یاه هیارآ

slide 19:

- حیملت : ،خیرات هب مادم رعاش هک یوحن هب دوش یم هدید تارک هب رعاش نیا راثآ رد حیملت هراشا یربخ تاقافتا و ریطاسا دنک یم : ؟منک هچ روک نامدرم نیا اب دماین رارق رس ،متشاد یرارق حون رسپ اب نم / ،دوب غرمیس مردپ شوش رد یا ههلا مردام هناتمگهو یاخدرم ی هربقم و / رب شمدوب هدیشاپ هک کاخ یتشم اهنت درگدزی و روهمجرذوب / ینیب یم ار اهرام و اهریجنز هناشرب ؟میاه / رب دنا هدیئور اه سای ما هدش لدب یکچیپ یهایگ هب ما هتخوس هک یشتآ رد نم و مناوزاب / هب هتشغآ کاشاخ یوب رد ، تفر یم هناربلد رهش نیا زیزع یاه نادیم ... یبدا یاه هیارآ

slide 20:

- ییارآ جاو : رعش رد " ما هبنشکی یور هبنشکی " ، " تسد " " مشک یمن هآ ؛تس هبنش ادرف ، دینک شوماخ ار اه غارچ ما هبابس ناتشگنا رب تسا هدیئور اه هنیآ تخدیرپ لاس رازه شش ما هدرک هیرگ ار ایرد تفه هک نم ما هدرب هانپ یلدنص ی هشوگ هب مشخ زا و ". - سانج : رعاش لوا هعومجم ود یاهرعش زا یرایسب رد یبدا یاه هیارآ

slide 21:

یبدا یاه هیارآ - دنب عیجرت : رعش رد " نارهت نابایخ نیرخآ :" " ؟مدنخب هک منابسچ یم ار متروص یاه هکت هدیرب هدیرب " - ماهیا : هعومجم یاه رعش زا یرایسب رد " تسا هتفر باوخ هب ینش تعاس نیا " نیا روفو هب تسا هتفر راک هب دیهمت . - - ییامن ناسنا : رعش " ملغب رد نارهت " تسا هلمج نیا زا : " ملغب رد نارهت راضتحا هب ور مار ُو مارآ دشک ی م هزوز هک دنام ی م ریپ ی واگ هدام هب دلام یم میاهوم هب ار شا نت هک تس یا هشل ادرف روپس دنک یم شا عمج نابایخ هب یاهدگل مرب یم هانپ یگس هدام مراپس یم ادخ هب ار مدسج و ".

slide 22:

ی همانشیامن " هیاس " یقیفلت ناتساد اب دروزبا شیامن رصانع زا تس ییانج یزادرپ . ت خانش هب ار رثا ن یا هناروحم ن ز گ نر رُپ ی اه هگر تسا هدرک لدب زورما نز تیوه یواکناور یسانش .

slide 23:

ی لامج ازُر رعش ی زاس ریوصت زتاپردلاک یلراچ رثا ار ما هدنیآ یاچ یاه گرب رد ینز دید یم مدیسرت یم نز نآ زا هک نم مدرک کیلش ما هدنیآ هب مدز ریت اب ار شا هیاس دنلبرعش زا هتفرگرب « نیا ی همادا یارب یا هوهق یسیلپ یارجام ما هدرک مد »

slide 24:

دوبن بسانم داب ي هیواز دوب هدشن ينیب شیپ اه هبرقع تكرح ای شیاه هرانكزا تفر يم رس هك مرلو يریش مدوب هتسكش شیپ يا هیناث زا هك نمو تفر يم قرش هب لامش زا هك يمسوم يا هدوت اب دومع يیاه هكیراب اب دیشك يم سپ نم ياهدنب زا هكیتقو دوب هدش هتخود میاه تشگنا زا يكیراب ياهراون هب هقیقد نآ . دوب هدیباوخ نم ياه كلپ رب يم بآ تمس هب مارآ مارآ هك تفر دوب موسرم هك گنگ يا هدودحم رب هب هك يزاوم يطوطخ تفر يم بطق ... ياه هكل يارب يبسانم ي هطساو ينحنم نیا هك تسا موسرم تسین رهوج تس يفاك پمل كی زیم حطس يارب ... هب میاه تشگنا ي همرن رب هك تسا دایز ردقنآ هنیمز سپ رون دیآ يم شك شتازاوم تخل و فاص دشك يم نییاپ دنز يم هیاس ار شلوط زا يتمسق و ضرع ات تسدكی تس يفاك پمل كی زیم حطس يارب ... تسب ار رد هك دوب داب نیا دوب هدرك ادیپ قرب تعرس هب ار اج نیا دوب هدناوخ ار ادرف هك سورخ نآ .... ناجیب تعیبط

slide 25:

مدوب هدیشك سپ ذغاك ياه هرانك زا نم تسب رب تخر اجنیا زا میاه هكیراب هك تخیر يم ورف تشاد هك يرتم هن يعافترا تفر يم سوكعم هك يا هیناث رد مدوب هتخادنا هیاس هشیش ياه هبل رب نم داد همتاخ اهذغاك هب هك دوب داب تكرح كی تسب ار رد بوچراچ و . مدوب هدش ضرف تباث يا هطقن دوب هتسب خی میاه هكیرابو دوب بآ رب نم زا يا هراپ دش يم ادج نم زا هظحل رد تسدكی هك تفر يم يشومارف هب میقتسم تكرح كی اب و و دوب هدرك هنخر شا يخی حطس يور هكیئاج درك يم هراپود ار شیاهفاكش هك يا همین رب دش يم رشتنم درك يم خوسر عطاق داب .... ناجیب تعیبط

slide 26:

يمسوم يا هدوت دیرب يم ار ما هظفاح رایش هب رایش هك دوب هدرپس كاخ هب بیجع ار بروم طخ نآ . تسا هتسشن راوید يور هداس يسكرك راذگب هتشذگ ام طرف زا هك ار هچنآ مزیرب بآ هب تسا دوش يمن هدناوخ شیاهاجه رگید وحم تسا هتفر دای زا ينیمزرس رب .... تسا بآ رب منازرل ياه هدوت هك : يم هباوخمه بآ اب هك تس يسكرك اج نیا دوش . ناجیب تعیبط

slide 29:

تس یئادز ییانشآ زا راشرس یلامج ازر رعش یتسیلامرف هاگدید زا . ود ره ییادز ییانشآ نیا ینیشناج و ینیشن مه روحم رد ار دهد یم رارق ریثات تحت وا رعش . رد یئادز ییانشآ کینکت دور یم راک هب ینیرمت یلکش هب رعاش نیا لوا یاه هعومجم رد و اب وا ریخا یاه هعومجم یم ارجا تراهم یعون دوش . رعش رد « هرامش یمن گنز ارچ ادخ دنز » رعاش ، اب زاین و زار هن و نفلت لثم یلماع زا هدافتسا اب رارقرب طابترا دنوادخ تسا هدرک تس یزورما و عیدب یریبعت هک . تسا هتفرگ رارق رظن دم ار ینیشن مه روحم ررکم لکش هب رعاش نآ رد هک ییاهرعش زا یکی " دعب نرق کی گنج رعش گنج زا " یلکش هب وحنو هفاضا فورح زا تارک هب رعش نیا رد ؛ تسا دوش یم هدافتسا رایعم نابز رد نآ دربراک زا ریغ . یتسیلامرف هاگدید زا

slide 30:

"

slide 31:

میروخ یم رب ماهیا و داضت زا یرایسب یاه هنومن هب رعاش نیا رعش رطس رطس رد . رعش " کت تعاس یلولس " ار نیا زا درک یسررب ناوت یم شزیمآ ضقانت قطنم رطاخ هب و رظنم . " دریم يم هابتشا هب يزیچ تسا تام و سیخ ، تسا هتشادرب من هك باتفآ و ؛مهد همادا طوطخ نیا هب رگا دزغل يم هابتشا هب ت سوت ت سد ُر ی سا هك دمجنم ءيش ن آ تسا هدیسر نایاپ هب زور هك تس يدنچ هنرگ و ". ون دقن هاگدید زا

slide 32:

ی لامج ازُر ی یاهرعش دنک یم داجیا یتوافتم یاه تشادرب تردق هدنناوخ رد . رارق هدنناوخ زا یتوافتم فیط رایتخا رد ار رعاش نیا رعش یتقو میهد یم یاه دروخزاب اب هجاوم یتوافتم رعش یا هدنناوخ ؛میوش یم ارنآ رگید یا هدنناوخو درک یم دادملق هناقشاع ار وا روصت یعامتجا لماک دنک یم ینافرع رعش ناونع نآ هب یرگید و دهد یم . زا روحم هدنناوخ دقن هاگدید

slide 33:

دنلب رعش " ما هدرک مد یا هوهق یسیلپ یارجام نیا ی همادا یارب " یسررب لباق رظنم نیا زا تس . فوب ناتساد اب رعش نیا لباقت شناوخ ،روک دزاس یم رت یهیدب و رت حضاو ار نآ ی هنانز . هعومجم " تسا هتفر باوخ هب هک ینش تعاس نیا " نز دقن رظنم زا ردروحم تسیز طیحم ای و وکا یتسینمیف تس یسررب لباق . هب ار یمدآ یهاگ رعاش نیا رعش رد ریطاسا و ناگهلا روضح نارود دای " یهاش ردام " دزادنا یم . " هك تسا نم ياه گر مهم بیرغ يوگشیپ تسا نیمز نیا گریوم رگید لاح ياه ما هدیكم مه ار كاخ نیا اما دننز يم ریت اب ار ما هیاس هب هك ينز تنعل ؛دریم يمن مه ادخ " زا نز هاگدید - روحم

slide 34:

تس یسررب لباق یسانش تیاور و یسانش هناشن هاگدید زا رعاش نیا یاه رعش . دنلب رعش " یارب یارجام نیا همادا هوهق یسیلپ ما هدرک مد یا " تسا هدرک ینورد ار یرایسب ییاور یاه کینکت . هعومجم رد یسانش هناشن " هک ینش تعاس نیا باوخ هب تسا هتفر " تسا لمات لباق . نینچمه دوش یم هدید رعاش نیا یاهرعش زا یرایسب رد یرهش یسانش هناشن . هاگدید زا هنایارگراتخاس یسانش هناشن و

slide 35:

دلج حرط هک یباتک دنهرد زا ی لامج ازُر رشتنم تسا هدش .

slide 36:

یاهرعش رد روفو هب یتسینردماسپ یاهرتماراپ ی لامج ازُر دوش یم هدید : مه رد ،یئادز زکرم ،هنوگ ود یاه لباقت نتسکش ندیزگ یرود دنچ و انعم نلیس ،اه تیاور نلک و یلک میهافم زا مهم یاه هصیصخ زا ییانعم نیا رعش تسا رعاش . نونکات ییاهدقنرتشیب هتشون وا رعش رب هک تسا هدوب رظنم نیزا تسا هدش . و هنایارگراتخاس اسپ هاگدید زا یاهدرکیور اسپ یتسینردم

slide 37:

رعش " چیونیرگ تقو هب " یسررب هاگدید نیا زا دناوت یم هک تس ییاه هنومن زا یکی ،دوش و موس ناهج هب یرگید قلطا هب هراشا رعش نیا رد بولغم تیوه و تفن یاه هاچ ، نامز تسادیوه : « ی هبیتک نیرت یناهج نیا تسام : یناشن دینک کاپ دندزی م بقن کاخ قامعا هب هک ییاهه اچ یور زا ار ام » اسپ هاگدید زا یرامعتسا

slide 38:

هعومجم یاهرعش زا یرایسب " ینش تعاس نیا هب هک تسا هتفر باوخ " هاگدید نیا زا لباق یسررب تس . اهرعش نیا رد هبرعاش ظفح و تعیبط هک یهاگن اب و تسا رگید ینیمز یوجتسج دیوگ یم نخس نیمز زا دراد رواب نآ میانغ . " ما هتسباو نیمز يگدنبسچ هب يا هنزگ هیبش دنا هدیرس يدحاو ي هروك زا ينامسآ مارجا و اه گنچرخ نیارب و دنوش يم هیزجت تارذ ما ينافوط مرگ طیحم " زا مزیسیتیرک وکا هاگدید / طیحم و ناسنا تسیز

slide 39:

دنلب رعش " ما هدرک مد یا هوهق یسیلپ یارجام نیا ی همادا یارب " زراب قادصم هک تس یرعش تسا نیتخاب لاوانراک . دوش یم هدینش رعش نیا رد یفلتخم یاهادص . هرواحم نیب نابز رعاش نیا رگید یاه رعش رد دراد ناسون یبداو . نیا ینحل دنچ ، تسا رعاش نیا رعش رد یئوگتفگ قطنم لماک ی هناشن ندوب رعش رد " هعونمم رهش " میناوخ یم : " ؟یچ ؟یگ یم یچ مونش یمن وگب رتدنلب " دوش یم هدید رعاش نیا رعش رد روفو هب دوش یم هدینش نابایخ رد هک اهادص نیا " . ؛گنج رعش گنج زا دعب نرق کی " یکی ردام یادص رعش نیا رد ، تسا هیرظن نیا یاه قادصم زا رگید رد یداع مدرم و رسمه ، ناگدنامزاب ، دیهش ، دیهش هتخیمآ مه تسا هدش . دنچ ییادص

slide 40:

نیزا تسوا راثآ رد رعاش یگدنز ناکم یموب گنر درک هراشا نآ هب ناوت یم هک یرگید دراوم زا هب ناوت یم هلمج نارهت رهش درک هراشا اه ناکم و اه نابایخ یماسا ، : " مور یم ناتسربق هب ، ما نم باون هارگرزب یوناب دزیا رهش نیا یقرش ی هیلا یهتنم رد " ... ------ " هناخبارض یادهش لپ زا ن ارادساپ ی ادهش ُو رهش مانمگ ی ادهش ُو ریت ت شه و ت سیب ن ادیهش ُو ریت ت شه ن ادیهش ُو ن ابآ ت سیب ُو ن مهب هن ی ادهش ُو دنفسا ت شه ن ادیهش ُو ". یموب گنر

slide 41:

دنا هتسشن ن م ِ رهاوخ هس گنس و اه هزادگ رب ار اه نآ منیب یم حوضو هب رون رد هک تسا لوا راب یارب دزود ی م ن تفر ولج هب ی ارب ار ش سابل دراد راگنا ن م ِ ل وا ِ رهاوخ دراد یم رب مدق ولج هب و تس یوهام ییوناب هک راگنا تسادیپ شیاه گر و شیاه بصع مامت . ت سا ن تخود ل اح رد زاب ن م ِ مود ِ رهاوخ هدشن مکحم تقوچیه هک ار شا بلق یاه هیخب دش دهاوخ تحار شا لایخ دزودب ار شا بلق رگا هک تسا نیا شا لقادح . دنک ی م هاگن هریخ ن م ِ موس ِ رهاوخ دزات یم ایرد برغ هب هک یگنر هریت یسم ی هتسوپ رب تسابیز همه نیا اب تسا هراپ شیاه باروج . یرعش ؛نانز ی لامج ازُر ی همجرت هب چیر ن یردآ زا

slide 52:

تعاس یلولس کت ما هتسب خي يكيراب كريد رب اجنيا ما هتخير هناخدور هب ار نامز هك تسوت ِ يارب و ت فر متسد زا هك دوب ي دنت ِ سوه ن امز دنوش يم كاپ يناسآ هب هك اه هظحل نيا مينام يم راويد نيا يدوبك هب ك يرات ِت خر ن يا و ن م ميا هتخير بآ يوج هب هك دريم يم هابتشا هب يزيچ تسا تام و سيخ ، تسا هتشادرب من هك باتفآ و ؛مهد همادا طوطخ نيا هب رگا دزغل ي م هابتشا هب ت سوت ت سد ِ ريسا هك دمجنم ءي ش ن آ تسا هديسر ناياپ هب زور هك تس يدنچ هنرگ و مسر يم هك هناخ هب كوپ ما هريخ اه بعكم هب يدنچ دوب ب آ ِ ن كاس ِ ن ايرج تشاد يمن رب من هك باتفآ و ذغاك همه نيا يديپس رب مدوب هدرك هيرگ هك مريپ ياه تخر رب دنا هتسباو نم هب هك ءزج هب ءزج يرصانع دنريگ ي م گ نر ن م ِن وخ زا و دراب يم نم رب هفقو يب هك نيمزرس نيا تسا روانهپ زونه هك هام و

slide 53:

دشون يم ريش گرم زا هك تسيا هلاسوگ تسيچ نيا ؟دريگ يم گنر هت يثنخ يا هنيمز رب هك دشاب هتشاد يرگيد ِگنر دش يم مدنب يخن هب هك تساهزور دتفا يم فقس زا هك كورچ يهام تسا ناروب دوش يم تسس يگنس تسد رود رد تسا هدنام هشيش يور هك دامجنا زا يريوصت تسا هتسكش اجنيا هك يلپ ت س ي راج ي زلف ِ راون ي ور هك ت وكس و روك يا هطقن هب هك تسا رارق زيچ همه دماجنيب . تعاس یلولس کت

authorStream Live Help