Tanda ng Matuwid na relihiyon

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

series

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NG TUNAY AT MATUWID NA RELIHIYON

PowerPoint Presentation:

Lohikal + Praktikal + B asihan = TUNAY NA RELIHIYON

PowerPoint Presentation:

LOG ICAL Ito ay makatwiran at hindi sumasalungat sa kaisipan at talino ng tao PRACT ICAL May gamit at naisasabuhay ng tao BASE HAN Pagpapatunay ayon sa syensya , fact, Qur’an at Bibliya

PowerPoint Presentation:

Qur’an 22:34- “ Ang Diyos mo ay Iisang Diyos , sa Kanya lamang ikaw ay tumalima .” Bibliya Juan 17:3- “… at ito ang buhay na walang hanggan , na Ikaw ay makilala nila na Iisang Diyos na tunay at si Hesus bilang Iyong sugo .”

PowerPoint Presentation:

Qur’an 3:19- “Katotohanan, ang relihiyong tatanggapin ng Allah ay Islam .” Bibliya : (Old Testament at New Testament) walang binanggit ang Diyos na " Judaismo o Kristiyanismo " ang Kanyang relihiyong handog sa sangkatauhan .

PowerPoint Presentation:

Qur’an 5:3 “ Sa araw na ito ay Aking binigyan ng lubos na katuparan ang inyong relihiyon para sa inyo . Aking ginawang ganap ang tulong sa inyo , at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon .”

PowerPoint Presentation:

Bibliya : … Fact: Ang Islam ay hindi naghihiwalay sa estado at relihiyon sapagkat taglay nito ang panlipunang alituntunin at sagradong batas mula sa Diyos .

PowerPoint Presentation:

Qur’an 5:3, 2:173 “ Ang ipinagbabawal sa inyo ( bilang pagkain ) ay ang mga maitah ( ang patay na hayop na hindi kinatay ), ang dugo , ang laman ng baboy …” Bibliya : Leviticus 11:7-8 “At ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak at hindi ngumunguya ay marumi sa inyo , huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan , ni hahawakan . Marumi ang mga iyan para sa inyo .”

PowerPoint Presentation:

1 Contain the most cholesterol which leads to an increased likelihood of blocked arteries.

PowerPoint Presentation:

2 Pork meat and pork fat contribute to the spread of cancers of the colon, rectum, prostate and blood. It contribute to obesity and related diseases that are difficult to treat.

PowerPoint Presentation:

3 Eating pork leads to scabies, allergies and stomach ulcers.

PowerPoint Presentation:

4 Eating pork causes lung infections which result from tapeworms, lungworms and microbial infections of the lungs.

PowerPoint Presentation:

5 It has been confirmed that tapeworm disease is regarded as one of the serious diseases that may result from eating pork. It grows into a large worm whose body is composed of a thousand segments, with length 4-10 meters.

Pork is also prohibited in Christianity!!:

Pork is also prohibited in Christianity!!

PowerPoint Presentation:

Qur’an 42:13 “Siya (Allah) ang nagtakda sa inyo ng gayunding relihiyon (Islam) na kanyang itinakda (ipinag-utos) kay Noah, at gayundin ang Aming ipinahayag sa iyo (O Muhammad) at gayundin ang Aming ipinahayag kay Abraham, Moises at Hesus…”

PowerPoint Presentation:

Qur’an 22:78 “… ito ang relihiyon ng inyong amang si Abraham ( ang Islam). Siya (Allah) ang nagbigay sa inyo ng katawagang Muslim, na magkatulad maging noon at maging ngayon , upang ang sugo ( na si Muhammad) ay maging saksi sa inyo at kayo ay maging saksi sa sangkatauhan !”

PowerPoint Presentation:

Bibliya : Ang Bibliya ay walang sinasabi hinggil sa bagay na ito . Subalit kung ating susuriin ang mga ginawa at itinuro ng mga Propeta ayon sa Bibliya , ang mga ito ay naaayon sa Islam.

PowerPoint Presentation:

Ang Pagdarasal

PowerPoint Presentation:

“… at nagpatirapa si Abraham; at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya .” Genesis 17:3

PowerPoint Presentation:

“At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ng kapuluan at nasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at nangagpatirapa ; at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa kanila .” Mga Bilang 20:6

PowerPoint Presentation:

“At si Elias ay umahon sa taluktok ng Carmelo; at siya’y yumukod sa lupa , at inilagay ang kanyang sa pagitan ng kanyang mga tuhod .” 1 Mga Hari 18:42

PowerPoint Presentation:

“ At lumakad ( Hesus ) sa dako paroon , at siya’y nagpatirapa at nanalangin .” Mateo 26:39

PowerPoint Presentation:

“O kayong sumasampalataya! Magsiyukod kayo at magpatirapa sa inyong Panginoon at gumawa kayo ng mabuti upang sa gayo’y kayo ay magtagumpay .” Qur’an 22:77

PowerPoint Presentation:

Ang Pag-aayuno

PowerPoint Presentation:

“At nang siya’y ( Hesus ) nakapag-ayuno ng apatnapung araw at apatnapung gabi , sa wakas ay nagutom siya .” Mateo 4:2

PowerPoint Presentation:

“At siya’y ( Moises ) natira doon kasama ang Panginoon , ng apatnapung araw at apatnapung gabi ; hindi man lamang siya kumain ng tinapay , o uminom ng tubig .” Exodus 34:28

PowerPoint Presentation:

“O kayong nananampalataya! Ang pag-aayuno ay itinakda sa inyo katulad ng pagkakatakda sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takot sa Allah.” Qur’an 2:183

PowerPoint Presentation:

Qur’an 41:2-4 “Isang kapahayagan mula sa Allah, ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain; Isang Aklat na ang mga talata ay ginawang masusi. Isang Qur’an sa (wikang) Arabik para sa mga tao na may pang- unawa ; na nagbibigay ng magandang balita at babala, datapuwa’t ang karamihan sa kanila ay tumalikod, kaya’t sila ay hindi nakakarinig.”

PowerPoint Presentation:

Qur’an 55:1-2 “ Ang Pinakamahabagin ( ang Allah). Siya na nagturo ( sa inyo , O sangkatauhan ) ng Qur’an ( sapamamagitan ng Kanyang habag ).

PowerPoint Presentation:

Bibliya : Walang binabanggit ang Diyos sa loob mismo ng Bibliya na ito ay nagmula sa Kanya . Ni walang salitang " Bibliya " sa loob mismo ng Bibliya .

PowerPoint Presentation:

ANO ANG TANDA NG KASULATANG NAGMULA SA DIYOS?

PowerPoint Presentation:

1 Perpekto , walang Pagkakasalungatan at Pagkakamali

PowerPoint Presentation:

2 Purong salita ng Diyos ( lamang ).

PowerPoint Presentation:

3 Walang mga kwentong alamat

PowerPoint Presentation:

4 Walang katulad , ni hindi kayang gayahin ng ninuman .

PowerPoint Presentation:

5 Hindi nagbabago , sumasaklaw sa lahat ng panahon para sa buong sangkatauhan .

Qur’an 3:85:

Qur ’ an 3 :85 “At sinuman ang maghanap ng ibang Relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya, at sa Kabilang Buhay, siya ay isa sa mga talunan.”

PowerPoint Presentation:

056- 215 -4350 rashidocampo@gmail.com

authorStream Live Help