özel sektörde hekimlerin sorunları 5 mart izmir

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

5 mart izmir sunu

Comments

Presentation Transcript

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

ÖZEL SEKTÖRDE HEKİMLERİN SORUNLARI İZMİR 5 MART 2016 RAMAZAN SÜRÜCÜ GAZİANTEP 1

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

1. SAĞLIKTA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN KISA TARİHİ 2.ÖZEL SEKTÖRÜN SAĞLIKTA BUGÜNKÜ DURUMU 3. ÖZELDE ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZIN SORUNLARI 4.SORUNLARIN SONUÇLARI 5.ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNUM PLANI 2

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Son yıllarda dünyada teknolojik, ekonomik ve sosyal yönden çok hızlanan değişim süreci, bütün sektörleri olumlu ya da olumsuz şekilde etkilemiştir. Sağlık sektörü de, bu süreçten payına düşeni almış ve etkileri hala devam etmektedir. DSÖ’nün 2000 Yılı Raporu’nda; Sağlık sistemlerinin ulaşılabilir, sürdürülebilir, hakça (hakkaniyetli) ve iyi nitelikte olmalarının gereği belirtilmiştir(WHO,2000 ).  1.SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM 3

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Bu doğrultuda 2002-2003 yıllarında, “ Sağlıkta Dönüşüm Programı” (SDP) başlamıştır. Haziran 2003: - Kamu çalışanları özel sağlık kuruluşlarından da hizmet almaya başlamıştır . 2004 itibarıyla : - ilaçta “Referans Fiyat” uygulaması. -Performansa dayalı ek ödeme sistemi - Hasta hakları uygulamaları. -Hastalara hekim seçme hakkı SDP TARİHÇE 4

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

2005 itibarıyla , - Tüm sağlık hizmet işletmeleri (SSK ve diğer) Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. - SSK’ya bağlı çalışanları özel sağlık kuruluşlarından hizmet almaya başlamıştır. -Tam Gün çalışma sistemi hayata geçirilmiş ve halen çeşitli düzenlemelerle bu uygulama devam etmektedir. -Aile hekimliği sistemi uygulamaya konulmuştur. SDP 5

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Mayıs 2006: -Sosyal güvenlik kurumları tek bir “Sosyal Güvenlik Kurumu” çatısı altında toplanmıştır. 2008: -Genel Sağlık Sigortası sistemi hayata geçirilmiştir 2009 : -Türkiye Ulusal Sağlık Enformasyon Sistemi(USES-T) geliştirilerek elektronik kayıt sistemlerine geçilmiştir. 2011 : -Kamu Hastane Birliği ve Teşkilat yasası yürürlüğe girmiştir(SDP-2003-2010 Değerlendirme Raporu ). SDP’nın uygulanabilmesi ve özel sektörün desteklenmesi noktasında tam gün yasası ile muayenehaneler kapatılmıştır . 2002-2003 yıllarında uzman olan hekimlerin çoğu açıktan atamaların durdurulması sonucunda özel sektöre mecbur bırakılmıştır. 6

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Rekabet , Ö zelleştirme , M üşteri memnuniyeti , P erformansa dayalı ücretlendirme ve maliyette verimlilik sloganı ile sürdürülen bu süreçte hekimler ve sağlık çalışanları ister kamuda , ister özel sektörde her gün daha fazla tahakküm altına alınmış tır. E mekleri değersizleştirilmiş , iş güvenceleri ve mesleki bağımsızlıklarını yitirmiş , itibarsızlaştırılmış , gelecekleri belirsizleştirilmiş tir. E konomik , sosyal ve özlük hakları budanmış , hasta- hekim ilişkisi deforme olmuş ve sağlıkçılara yönelik şiddet toplumsal bir salgın halini almıştır . Tüm bu dayatılan koşullar nedeniyle öznesi oldukları sağlık hizmetlerinin nesnesi haline getirilen hekimler kendilerine , mesleklerine , meslektaşlarına karşı bir yabancılaşma tehdidi altındadırlar . 7 SDP’ nin BİZE GETİRİLERİ

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Çağdaş bilimsel tıp olanaklarını uygulama hakkı Mesleğini uygularken etik ilkelere bağlı olma hakkı Baskı altında olmadan mesleğini uygulama hakkı Kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma hakkı Sağlığını koruma hakkı Yeterli bir gelir düzeyi talep etme hakkı Hastayı reddetme hakkı Yönetsel süreçlere katılma hakkı Danışma hakkı İyileşme garantisi vermeme hakkı Tanıklıktan çekinme hakkı Tedavi yöntemini seçme hakkı Yeterli zaman ayırma hakkı Bilimsel gelişmeleri takip hakkı GÜNÜMÜZDE BU EVRENSEL VE TEMEL HAKLARIMIZIN NE KADARINA SAHİBİZ?????? NASIL KAZANACAĞIZ?? ÖRGÜTLÜLÜK (TTB, TJOD, SENDİKA) 8 HEKİM HAKLARI

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

9 2. SAĞLIKTA ÖZEL SEKTÖRÜN BUGÜNKÜ DURUMU (2002-2014 TARİHLERİ ARASINDA Kİ DEĞİŞİM)

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

YILLARA VE SEKTÖRLERE GÖRE HASTANE –YATAK SAYISI 10

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

YILLARA VE SEKTÖRLERE GÖRE NİTELİKLİ YATAK SAYISININ DAĞILIMI 11

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

YILLARA VE SEKTÖRLERE GÖRE YOĞUN BAKIM YATAĞI SAYISI Total yatak sayısına oran: SB’da %9.6 iken , Özelde %28.6 dır . Özel sektör karlılığı yüksek bölümlere daha fazla yatırım yapmaktadır. Totalde yoğun bakım yatak sayıları eşit gibi görünse de yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı özelde 1501 adet daha fazladır. 12

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

AMELİYATHANE HİZMETLERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 13

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Yıllara ve Sektörlere Göre Hastanelere Müracat Sayısı-Yatan Hasta Sayısı 14 - Hastanelere müracaat sayısı Kamuda 2.6 kat artarken, özelde ise 12.6 kat artmıştır. -Yatan hasta sayısı Kamuda 1.8 kat artarken özelde 7 kat artmıştır. - Sektörlere göre ameliyat sayısının hastane müracaat sayısına oranı kamuda 0.8 iken , özel sektörde bu oran 2.2 dir .

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

PERSONEL DAĞILIMI 2002-2014 yılları arasında uzman hekim sayısı %65 oranında artarken, pratisyen hekim sayısı artışı %26, ebe sayısı artışı %27 ve hemşire sayısı artışı %96 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı itibariyle kamuda 36.886, üniversitede 14.941 ve özelde 22.479 uzman hekim istihdam edilmektedir. Toplam uzman hekim sayısı göz önünde bulundurulduğunda özel sektördeki uzman hekim oranı %31’dur. Üniversiteler hariç tutulduğunda bu oran uzman hekim sayısı için % 38 iken, Hemşire için %19.6 ve ebeler için %13.5’tir.******* 15

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI Kadın Hastalıkları ve D oğum Uzmanlarının dağılımı incelendiğinde (Aralık 2013 yılı verileri); Toplam sayı: 5128 100.000 KİŞİYE DÜŞEN KADIN DOĞUM HEKİMİ SAYISI TÜRKİYEDE 6.7 İKEN AVRUPA ÜLKELERİNDE ORTALAMA 16’DIR Üniversiteler hariç tutulduğunda toplam 4681 kişinin 2617’si özel sektörde, 2064’ü kamuda çalışmaktadır. Özel sektörde çalışanların oranı %56’dır. Hemşirelerin oranı %19.6 ve ebelerin oranı %13.5’tir. Ö zelde çalışan hekimler aynı zamanda ebe ve hemşirenin yaptığı işlerin bir çoğuna ortak olmakta , bu da hekimlerin iş yükünü ve stresini arttırmaktadır. 16

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

100.000 KİŞİYE DÜŞEN HEKİM SAYISI 17

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

100.000 KİŞİYE DÜŞEN HEMŞİRE-EBE SAYISI 100.000 KİŞİYE DÜŞEN HEKİM SAYISINDA GENEL DÜNYA ORTALAMISININ ÜZERİNDEYKEN (175/139), EBE-HEMŞİRE SAYISINDA GERİLERİNDE BULUNMAKTAYIZ (251/286). Bu da bize Türkiye’de sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olarak hekimler üzerinden yürütüldüğüne işaret etmektedir. 18

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

SEZAYEN ORANLARININ DAĞILIMI 19

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

20 3.ÖZELDE ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZIN SORUNLARI Tek alıcı ve kural koyucunun devlet olduğu bu dönemde kadın doğum hekimlerinin sorunlarını ayrı ayrı tartışmak ne kadar doğrudur?? Özlük haklarının bir kısmı dışında, yaşanan her sorun benzerdir. Bütün sorunların sonucunda ciddi bir mesleki saygınlık sorunu yaşamaktayız. Çözüm birlikte hareket kültürünü geliştirmek ve eyleme geçmektir.

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

1. ÖZLÜK HAKLARI SORUNLARI 2. PERFORMANS SİSTEMİ VE SORUNLARI 3. MEDİKOLEGAL SORUNLAR 4. MOBİNG VE ŞİDDET 5. KADIN DOĞUM HEKİMLERİNİN MESLEKİ SAYGINLIĞI SORUNLARIMIZ BİR ÇOK NOKTADA İÇ İÇE GEÇMİŞTİR. HER BİRİ DİĞERİNİN HEM NEDENİ HEM DE SONUCU OLABİLMEKTEDİR. Bunların Hangisi neden ?? Hangisi sonuç??. 21 SORUNLAR

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Tanım :  B ir kuruluşta çalışanların kişisel nitelikleri, yeterlilikleri, hizmet şartları, atanma ve yerleştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, aylıkları, ödenekleri, izinleri vb oluşturur.     Özel Sektörde Çalışan Hekim:  Hekimin sağlık hizmeti veren özel kurum ve kuruluşlarda çalışması, hizmet sözleşmesine dayanmakta olup, bu kurum ve kuruluşlarla arasındaki ilişkilere, hizmet sözleşmesi gereğince 4857 sayılı İş Kanunu geçerlidir. Kamuda ise 657 sayılı kanun uygulanmaktadır. 22 ÖZLÜK HAKLARI SORUNLARI -1

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

SÖZLEŞME SORUNLARI -Özel sektörde sözleşmeler standart değildir. -Taban ücret uygulaması yoktur. -Pazarlık şansımız zayıftır. -Özel sektörde hekimin iş güvencesi yoktur . Kamuda herkes aynı şartlarda çalışırken, özelde aynı hastanede çalışan, aynı branş hekimlerinde bile koşullar farklılıklar gösterebilmektedir. Yapılan sözleşmelerde, çalışma şartlarının işveren tarafından belirlendiği, bu nedenle de sözleşmelerin tek taraflı hükümler içerdiği , pek çok sözleşmede fesih hallerinin bir hayli ağır yaptırımlara bağlandığı ve sözleşmelerin çoğunlukla hekimleri korumak yerine daha da mağdur ettiği tespit saptanmıştır. Sözleşmede İş tanımı, genel ve özel çalışma koşulları, günlük ya da haftalık çalışma süresi, bilimsel toplantılara katılım ve yıllık izinler, ücret, hak ediş, prim ve diğer sosyal haklar düzenlenmeli, sadece iş ilişkisi devam ederken değil, fesih halinde tarafların uyması gereken hükümler de önceden ve yazılı olarak belirlenmelidir. Burada derneğimiz ve TTB taraf olmalıdır. 23 ÖZLÜK HAKLARI SORUNLARI -2

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

ÇALIŞMA SÜRELERİ Çalışma süreleri yasal mevzuat ile tanımlanan sürelerin (Haftada 45 saat) çok üzerindedir. Özelde çalışma süresi 7/24’tür. Yasal izinler kısıtlanmakta , Resmi tatillerde çalıştırılmakta , Kongreler yıllık izinden düşülmekte, Hastaların zor durumda ve ortada bırakılmaması uğruna belirlenen saatlerin çok ötesinde çalıştırılmaktadırlar . İcap nöbetleri ve mesai dışı çalışma süreleri için ek bir ücret ödenmemektedir . SGK primlerinin gerçek tutarları üzerinden beyan edilmemesi nedeniyle, hak edişlerin bir kısmı elden ödenmektedir . Bu durum özlük hakkı (kıdem-ihbar tazminatı, emeklilik aylığı vs.) kaybına yol açmaktadır. Ücretler gecikmeli ve parçalar halinde ödenmekte, hatta bazı sağlık kuruluşlarında hiç ödenmemektedir. 24 ÖZLÜK HAKLARI SORUNLARI -3

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

ÇALIŞMA ORTAMI Hekimlerin iş sağlığı ve iş güvenliğ i yok sayılmaktadır. -Standartlara uymayan fiziki mekanlarda (çoğu güneş görmeyen- dışarıya açılan penceresi olmayan poliklinik odaları, yetersiz doğum odaları), - donanım ve yetişmiş personel açısından yetersiz ameliyathene koşullarında, - deneyimsiz, çoğu yeni mezun hemşire ve ebelerle, - ciddi ciro baskıları altında çalışmak zorunda kalan bir çok meslektaşlarımız tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. UCUZ MALİYETLE, YÜKSEK VERİM BEKLENTİSİ TEMEL FELSEFEDİR. Hasta memnuniyeti artırılmaya çalışılırken , çalışan memnuniyeti kavramı söz konusu değildir. Her köşede; hekim seçme hakkı, hasta hakları ile ilgili afişler varken, hasta sorumlulukları ve çalışan hakları ile ilgili en küçük bir afiş yer almaz duvarlarda, kapılarda. Hastalarla yaşanan sorunlarda; ‘ MÜŞTERİ HER ZAMAN HAKLIDIR ’ kuralı geçerlidir . 25 ÖZLÜK HAKLARI SORUNLARI -4

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

ŞİRKETLEŞME BASKISI Bu durum özel hastanelerde çalışan hekimlerin sözleşmelerinde aksine bir düzenleme yoksa işçi olarak değil hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan olarak değerlendirilmesi sonucunu doğurur . BÖYLECE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN HEKİMLER, İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN HAKLARDAN VE KORUMADAN MAHRUM KAL ACAKLARDIR. 26

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Hekime uygulanan şiddet ve malpraktisle ilgili olarak açılan tazminat davalar ında hekim tek başınadır. 657 sayılı yasanın dolaylı koruyucu zırhı yoktur. Tazminat miktarlar ı hekimlerin kazançlarıyla karşılaştırılamayacak ölçüde yüksek tir. M esleki zorunluluk sigortasında , üst limit olmasına rağmen tazminat davalarında üst sınır yoktur. B azı mesleklerde uygulanan yıpranma payı uygulamasından mahrum uz. Aynı hizmet süresine sahip olan kamu hekimine kıyasla yıllık izin sürelerimiz daha azdır. Yeşil pasaport alamıyoruz. SABİM'e yapılan her şikayet (hiçbir süzgeçten geçmeden) direkt hekimlere iletilerek hekimin motivasyonu azaltılmaktadır . Özelde kamu idaresi baskısı, patronun baskısıyla katlanmaktadır. 27 ÖZLÜK HAKLARI SORUNLARI -5

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Güvenlik: o da ne????!!!! Yeni proje: Sağlık Bakanlığı sezaryene üst sınır getirecek. SGK ise belirlenecek sınırın üstüne çıkan özel hastanelere geri ödeme yapmayacak. Sınırın üstünde sezaryen yapan özel hastanelerin SGK ile sözleşmesi feshedilecek. Sezaryen doğum oranı yüksek olan doktor mektupla uyarılacak. Sonuçta özeldeki bir çok meslektaşımız işini kaybetme riskini ensesinde hissedecektir. 28 ÖZLÜK HAKLARI SORUNLARI -6

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

SUT uygulamalarına bakıldığında, branşımızla ilgili ciddi mağduriyetler söz konusudur (ortak sorun). Yapılan İşlemin Riski , Süresi göz önünde bulundurulduğunda Puan k arşılığı diğer branşlara göre düşüktür. Farklı branşlara ait ancak “ ismi aynı işlemleri miz ” daha düşük puanlandırıl mıştır ( özellikle radyoloji , üroloji ve genel cerrahi anabilim dalları için ). SUT ve girişimsel işlem puanları kapsamında kadın hastalıkları ve doğumla ilgili bazı işlemler tanımlanmamıştır. F aturalandırma basamakları kurumun sorumluluğundadır. Buradaki kusurlardan dolayı yapılan kesintiler hekime yansıtılmaktadır. 29 SUT UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SORUNLARI-1

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Son 10-12 yıllık süreçte SUT’ta lehimize olan değişiklik yok gibidir. 2004 te 850 tl olan sezaryen ücreti bugün 450 TL dir . ( C/S oranlarında her hangi bir düşüş sağlanmamıştır!!) Özelde hekimler en büyük gider kalemi olarak görülmekte, tek gelir kaynağı olduğu gerçeği yadsınmaktadır. Artan hizmet üretim maliyetlerine paralel bir ücret artışı SUT) olmaması nedeniyle özel kurumlar durumu kurtarmak için ilk hedef olarak hekim hak edişleri ve prim oranlarında düşüş yoluna gitmektedirler. KASA HER ZAMAN KAZANIR. 12 yıllık özel hastane çalışma hayatımda gelirimde 1 liralık bir artış olmamıştır (% 25 lerde olan oranım bugün % 17 -18 dir ). 30 SUT UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SORUNLARI-2

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Geleneksel olarak sağlık hizmetlerinde, ‘’hasta zarar gördüyse, biri hata yapmıştır’’ düşüncesi hakimdir. Yapılan çalışmalar tıbbi hataların çoğunun bir kişiden çok; sağlık sistemindeki yetersizliklerden kaynaklandığını göstermiştir. Bu bağlamda branşımız Acil hekimliğinden sonra hakkında en çok dava açılan ve tazminata mahkum olan branştır. Adli ve idari şikayetler , özel sektörde ücretlendirme ve tutum üzerinden ; kamuda ise tutum ve sistem üzerinden gelmektedir . Branşımızdaki her türlü komplikasyon malpraktis olarak adledilmektedir . Özel sektörde; yetersiz ve deneyimsiz personel, icap sistemi ile çok yoğun çalışma koşulları ve alt yapı sorunlarından dolayı malpraktis ve komplikasyon riski daha yüksektir. Sağlık hizmetinde gerçek bir iyileştirme amaçlanıyorsa hatanın saptanmasından raporlanmasına, analizinden önlenmesine kadar geçen süreçte yeniden yapılanma gereklidir. 31 MEDİKOLEGAL SORUNLAR

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

altyapı ve fiziki koşulların yetersizliği nitelikli insan gücü yetişmemesi ekipman/araç-gereç durumu hukuki işleyişteki nitelik, zaman ve saydamlık konusunda pratik olumsuzluklar tıbbi bilgi yetersizliği ( tıp eğitimi, STE ) beceri sorunu ( yetenek, deneyim ) karar verebilme yeteneğinde eksiklik kendini yenilememe ve değerlendirmeme çevreyle iletişimde başarısızlık karakter ( sorumluluk duygusu,vicdan ) NEDEN MALPRAKTİS 32

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Mobbing , ahlak dışı bir uygulama dır ve sadece verimlilik çerçevesinde değil, insan hak ları ihlali olarak ele alınmalıdır . Özelde hekimler cirolarına göre değer görmekte, cirolar idareciler ve patronlar tarafından saatlik olarak takip edilmekte, gün içinde ortak ağdan herkesin görmesi sağlanmaktadır . Hekimlerin hak edişleri ile ilgili bilgi paylaşımı yasaktır . Özel sektörde mobbing , kamuda şiddet daha fazla görülmektedir. Çözüm olarak Kurum içerisinde bağımsız , seçimle gelen , bu konu ile ilgili etik kurul lar oluşturulma lı , görev tanımları net yapılm alıdır . Mobbing uygulamalarına yönelik Kanunda gerekli düzenlemeler çok sınırlı dır ve c ezalar tatmin edici değildir. Yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. 33 MOB B İNG

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

SON 12 YILDA TALEP 3 KAT ARTARKEN, SAĞLIK PROFESYONELİ 1 KAT ARTMIŞTIR. BUNUN SONUCUNDA İŞ YÜKÜNDE 5 KAT KADAR ARTIŞ OLMUŞTUR. F AZLA İŞ YÜKÜNÜ TAŞIMAYA ÇALIŞAN SAĞLIKÇILARIN PSİKOLOJİ Sİ BOZULMUŞTUR. Son dönemde hasta hakları konusunda öne çıkan düzenlemeler , hasta ve hasta yakınlarının şiddeti kendilerine bir hak olarak görmelerine sebep olmuştur . S ağlıkta şiddet , sisteminin yapısal sorunları na paralel olarak artmıştır. Ş iddeti minimalize etmek için bu yapısal sorunlarla etkin mücadele etme miz gerekmektedir . 2002 yılı “ Sağlık Sektöründe İşyeri Şiddeti ” başlıklı ortak raporuna göre (WHO-ILO-ICN) ; sağlık çalışanlarının %50’sinden fazlası , mesleklerini uyguladıkları herhangi bir zamanda şiddete maruz kaldıklarını bildirmektedir . Rapora göre , diğer iş alanlarında çalışanlara göre 16 kez daha fazla saldırıya uğramaktadırlar . H emşireler diğerlerine göre 3 kat daha fazla risk altında dır .   Sağlık Sen’in yaptığı çalışmada (2013): - 1300 sağlık çalışanından 1128’i (%86.89) meslek hayatları boyunca en az bir kez , -B u 1128 kişiden 921’i (%81,4) son bir yıl içinde herhangi bir şiddet türüyle karşılaşmıştır . -%23.7 si s on bir yıl içinde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. - Şiddet olaylarının %64,5’i mesai saatleri içerisinde ve sağlık çalışanı görevini yaparken (%99) meydana gelmiştir . 34 SAĞLIKTA ŞİDDET

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Genel olarak tablonun bütünü ne baktığımızda , sayılan sebeple r birbirleriyle yakından bağlantılı dır . 35

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

SAĞLIKTA ARTAN ŞİDDETTE BASININ ROLÜ ** 3 yıllık süreçte (1 ocak 2010-31 aralık 2012) 604 haberin yalnızca %27’si olumlu, %61’i olumsuzdur **. Medyanın haber yaparken profesyonel danışmanlık al ması , RTÜK’e bu konuda yazı ve raporlar ulaştırılarak çözüm adımı atılması acil olarak gerekmektedir . Ayrıca toplumun algısının düzeltilmesi ve hekimlere yönelik önyargılarından vazgeçmeleri için gerekli kamu spotları ve çalışmalar yapılmalıdır . BU DURDUMLA MÜCADELEDE VE TOPLUMDAKİ YANLIŞ ALGININ DÜZELTİMESİNDE DERNEĞİMİZE VE TTB’ye BÜYÜK GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR. 36

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Çalışmada (Sağlık-Sen); - Sağlık kurumlarındaki birçok şiddet olayının da farklı gerekçelerle bildirilmediği, - İzlenen sağlık politikalarının , sağlık çalışanlarının saygınlığını azalttığı saptanmıştır. - Şiddet ve saldırganlığın toplumun hemen hemen her kesiminde kanıksanır hale gelmiş olması da konunun ayrı bir boyutudur . - Şiddet pratiklerinin görünürlü lü ğü ve sıklığı , toplumsal olarak bir tür “ sistematik duyarsızlaştırma ” yaşanmasına neden olmuş gibidir . 37

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Kadın Doğum Uzmanlığı , ayrımcılıkla da etiketlenmiş durumdadır . Suç işleyen hekimler olduklarına dair önyargı , M addi zenginlik ile ilgili ön yargılar , K adın doğum hekimlerine yönelik şiddet davranışında belirleyici unsurlardır . 38

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Şiddeti besleyen sağlık politikaları değiştirilmeli, idareciler ötekileştirici ve şiddet söylemlerinden vazgeçmelidir. Güvenlik önlemleri arttırılmalıdır. Şiddet nedeniyle açılan davalarda kurumlar davaya taraf olma lıdır . M ağdurlar a ücretsiz hukuki destek sağlanmalıdır . V erilecek cezalar artırılarak caydırıcılık sağlanmalıdır . SGK’dan yararlanma hakkı engellenmelidir. T utuklu yargılanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır . Şiddeti önleme konusunda köklü çözümlerden birisi insanımızın sağlık bilincini ve sağlık okuryazarlık seviyesini geliştirmek olmalıdır . 39 ŞİDDETTE ÇÖZÜM

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

HASTANELERİN BELİRGİN YERLERİNDE HASTA VE HASTA YAKINLARINA HİTAP EDER ŞEKİLDE ŞİDDETLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT VE VERİLMİŞ ÖRNEK CEZALARIN İLAN EDİLECEĞİ BİR TAKIM UYARILARIN YAPILMASI SAĞLANMALIDIR. 40

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

M edikolegal sorunlar E konomik sebepler (Risk ile ters orantılı gelir kaybı , muayenehanelerin kapatılmış olması ) , Ağır çalışma koşulları saygınlığı ve popülarite y i azal t m ıştır. Bunun en somut sonucu da TUS tercihlerinde ortaya çıkmış ve puanlar taban yapmıştır. Bu sorunun gelecekteki etkilerini kamu idaresi görmezden gelmektedir. Bunu anlayabiliyorum-popülizm!!. ANCAK DERNEĞİMİZİN VE ÜNİVERSİTELERİN BU KONUDAKİ SESSİZLİĞİNİ ALGILAYAMIYORUM. 41 SORUNLARIN MESLEĞİMİZLE İLGİLİ SONUÇLARI **MESLEKİ SAYGINLIK KAYBI**

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Branşların genel olarak taban puanlarına baktığımızda yataklı hizmeti olmayan branşlarda ortalama puanların son yıllarda ciddi oranda artmış tır . Cerrahi branşların ortalama puanları artık 60 altına düşmüştür.  Yani TUS’ta yüksek puan alan hekimler artık daha az cerrahi branş tercih etmektedirler. 42

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

43 EN SON TUS’TA KADIN-DOĞUM PUANI 45’LERE KADAR GERİLEMİŞTİR.

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

İlk 100’de kadın hastalıkları ve doğum tercihi bulunmamaktadır. 44

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Temel eğitim standart mı?? Uzmanlık eğitimi standart mı?? Bütün ülke koşullarında uygulanabilecek, standart uygulama kılavuzları var mıdır?? Emeğimizin karşılığını alabiliyor muyuz?? Çalıştığımız kurumların altyapıları standart mıdır?? Kalifiye yardımcı personel yeterli midir?? Çalışma şartları standart mıdır?? Bilirkişilik kurumu standart mıdır?? Bilirkişilik: Tayininde eğitiminde derneğin rolü, alt komisyonlar. Hukuk sistemi yeterli midir? Medikolegal sorunlar??? Mesleğimizin statüsünün korunması ve iyileştirilmesi ??? Doğuma multidisipliner yaklaşım?? Doğum Yaptırılacak Hastaneler?? 45 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Meslektaşlarımızın eğitimlerinin güncellenmesi için alternatiflerin değerlendirilmesi ??? Her ilde acil yardım ekiplerinin oluşturulması: üniversitelerle koordinasyon, destek??? Hasta hakları ve sorumlulukuların da branşımızla ilgili yeni düzenlemeler, değişiklikler??? Serbest çalışma hakkımız, devlete ve özel sektördeki patrona karşı pazarlık gücümüzdür??? Ebelik Eğitim süreçleri?? Derneğimizin rolü?? Aile Hekimliği Sisteminde : Profesyonellerin Eğitimi, Gebelerin eğitimi.?? TTB ve diğer branş dernekleriyle ilişkiler??? Sağlık Bakanlığı ve SGK ile ilişkiler: Karar alma süreçlerinde aktif rol alma??? 46

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

Bütün bu sorularla ilgi derneğimiz (TJOD) rolü yeniden değerlendirilmeli, Yapılacak tüzük değişiklileri ile ilgili sorumluluk ve etki alanı genişletilmeli, Üyelerini samimi ve çözüm odaklı yaklaşımla sahiplenmeli, Üyeler derneklerine samimi olarak sahiplenmeli, Genç meslektaşlarımız yönetimde yer alma konusunda cesaretlendirilmelidir. Bizler b iliyoruz ki , mesleki ekonomik ve sosyal haklar için yürüttüğümüz bu mücadele uzun solukludur , emek ve sabır gerektirmektedir . Ben-sen-o olarak yıllardır çözemediğimiz sorunlarımızı BİZ olarak çözebilme umudunu, bu güzel bahar gününde yeniden yeşertmeliyiz. 47

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE:

ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARMAMIZ DİLEKLERİMLE 48

authorStream Live Help