แนวคิดการปฏิรูปประเทศ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

แนวคิดการปฏิรูปประเทศ โดย ฅคนปราจีนบึรี

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

แนวคิดการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อความยั่งยืนและมั่นคงถาวร โดย...สมัชชาฅนปราจีนบุรีเพื่อการปฏิรูปประเทศ

Slide 2: 

ภาคการเกษตร:- เรื่องป่า เรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องอาชีพการเกษตร - เรื่องผลผลิตการเกษตรและการจัดการ เรื่องคุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกร

Slide 3: 

ภาคอุตสาหกรรม:- เรื่องขบวนการผลิตที่ไม่ก่อมลภาวะ - เรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ - เรื่องค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการ - เรื่องของเสียจากขบวนการผลิต - เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ใช้แรงงาน

การท่องเที่ยว :- เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ( แหล่งท่องเที่ยว ) - เรื่องสิ่งแวดล้อม - เรื่องการจัดการ - เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน

Slide 5: 

ข้าราชการ :- เรื่องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน - เรื่องไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง - เรื่องไม่เรียกสินบน - เรื่องมีจิตสำนึกรับใช้ - เรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้

Slide 6: 

ผู้บริหารและนักการเมือง :- เรื่องไม่มีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลเถื่อน - เรื่องไม่โกงกินและแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนและพรรคพวก - เรื่องมีแผนการพัฒนาประเทศที่แน่นอนและต่อเนื่องเหมาะสมกับสังคมไทย

Slide 7: 

ประชาชน :- เรื่องมีวินัย - เรื่องมีระเบียบ - เรื่องมีความรู้ - เรื่องคิดเองเป็น - เรื่องคิดเองเป็น - เรื่องทำเองได้ เรื่องมีคุณธรรม

Slide 8: 

สวัสดี

authorStream Live Help