001.เปลี่ยนคน 001

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

หลักคิดเพื่อชีวิตมีสุข วิถีชีวิตพอเพียง  หลีกเลี่ยงหนี้สิน อยู่ กิน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีสติรู้ตัว  มีปัญญารู้คิด ทำให้ดีให้ถูกต้อง

จะดีแค่ไหน : 

จะดีแค่ไหน ถ้าคน ๆ หนึ่ง มีสิ่งเหล่านี้ ครบสมบูรณ์

มี : 

มี ความพอประมาณ

มี : 

มี เหตุผล

มี : 

มี ภูมิต้านทาน

มี : 

มี ความรู้

มี : 

มี คุณธรรม

นี้คือ... : 

นี้คือ... ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

ที่ : 

ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชทานให้ : 

ทรงพระราชทานให้ ปวงชนชาวไทยทั้งมวล

จะดีแค่ไหน : 

จะดีแค่ไหน ถ้าคน ๆ หนึ่ง และ

มี : 

มี สติรู้ตัว

มี : 

มี ปัญญารู้คิด

ทำ : 

ทำ ให้ดี

ทำ : 

ทำ ให้ถูกต้อง

Slide 16: 

สัมมาชีพ ตลาด พึงพอใจ ราคา ยุติธรรม ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น เห็นผล รายได้ พอเพียง

จะหายจน...ต้อง : 

จะหายจน...ต้อง จะหายโง่...ต้อง จะมีสุข...ต้อง

คิดเอง...เป็น : 

คิดเอง...เป็น ทำเอง...ได้ รู้...จริง มี...คุณธรรม

Slide 19: 

หลักคิดเพื่อชีวิตมีสุข วิถีชีวิตพอเพียง  หลีกเลี่ยงหนี้สิน อยู่ กิน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีสติรู้ตัว  มีปัญญารู้คิด ทำให้ดีให้ถูกต้อง

Slide 20: 

คือ... มะเร็งร้ายที่ทำลายชีวิต คน ของ... ความไม่รู้

Slide 21: 

ต้อง... ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ก้าวข้ามวิกฤตชีวิต ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อ...

Slide 22: 

ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด เรา

Slide 23: 

ระเบิดจากข้างใน เรา คือ ในหลวงตรัสว่า ต้อง เริ่มจากตัว

Slide 24: 

คน ( บ้านเรา ) ค้น ดู

Slide 25: 

จิตสำนึกที่ดีของคน ( โดยไม่รู้ตัว ) ระบอบทุนนิยม ทำลาย

Slide 26: 

คน ( บ้านเรา ) ขาด... จิตสำนึกที่ดี ทำให้

Slide 27: 

คุณธรรม คน ( บ้านเรา ) ขาด... ทำให้

Slide 28: 

1.มีชีวิตอยู่กับความหวัง ความฝัน ลม ๆ แล้ง ๆ 2.ไม่ใฝ่เรียนรู้ ทำตัวเหมือนแก้วเต็มน้ำ 3.ขาดความรู้จริง ขาดความชำนาญ 4.อวดรู้ ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ 5.มีความอยาก มากกว่าความสามารถ 6.รอแต่การช่วยเหลือและพึ่งพาผู้อื่น 7.ตกเป็นทาสยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 8.ขาดภูมิต้านทานจากกระแสโลกาภิวัฒน์ 9.ขาดความรู้ความเขาใจ วิธีการบริหารครอบครัวที่ดี ปัญหา ..คน (บ้านเรา )...

Slide 29: 

10.ขาดความรู้และความเข้าใจในหลักศาสนาที่ตนนับถือ 11.ขาดคุณธรรม ขาดจิตอาสา ขาดจิตสาธารณะ 12.ขาดการสืบทอดภูมปัญญาดั้งเดิมของครอบครัวและชุมชน 13.ขาดการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามดั้งเดิม 14.ปฏิเสธและปิดบังความเป็นจริงที่เป็นปัญหาของตน 15.ไม่กล้าที่จะทำความดีและสิ่งดี ๆ 16.กล้าที่จะทำความชั่วและสิ่งผิด ๆ 17.ขายเสียงขายสิทธิ 19.ขาดความสามัคคี และ... 20.ขาดผู้นำที่ดี

Slide 30: 

ก้าวข้ามวิกฤตประเทศไทย ก้าวแรก ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด คน

Slide 31: 

เปลี่ยนวิธีคิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ตนแล แห่งตน เป็นที่พึ่ง

Slide 32: 

มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ดำรงค์ชีวิตอย่างมีสติ ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา รู้ให้จริง หมั่นฝึกฝนจนชำนาญ นบน้อมถ่อมตน หมั่นพรากเพียรเรียนรู้ มีความสามารถ มากกว่าความอยาก ไม่รอ ไม่หวัง แต่ทำให้ดีที่สุด ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คน... (บ้านเรา ) ต้องมี...จิตสำนึกที่ดี

Slide 33: 

มีความเข้าใจในหลักศาสนาที่ตนนับถืออย่างลึกซึ้ง มีคุณธรรม มีความเสียสละ นำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม รักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ยอมรับความเป็นจริงเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพํฒนาที่ดีขึ้น คิดดี พูดดี ทำความดี ละอายและเกรงกลัวต่อการทำชั่ว รักษาสิทธิและหน้าที่ รู้รักสามัคคี และ... เชิดชูและส่งเสริมคนดี

Slide 34: 

“ ครอบครัว กินอิ่ม นอนอุ่น คุณธรรมสูง ” ทำบ้านเราให้เป็น เดินทีละก้าว ทำทีละอย่าง กินข้าวทีละคำ

Slide 35: 

“ ครอบครัวใฝ่รู้อยู่อย่างมีคุณธรรม ” สร้างเครือข่าย มุ่งมั่น ไม่ท้อ ตั้งใจ

Slide 36: 

ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ครอบครัวเข้มแข็ง คนในครอบครัว ใฝ่เรียนรู้ รู้จริง ทำได้จริง

Slide 37: 

อนาคตเกษตรกรไทย เกษตรกร ผลผลิต คุณภาพ ผู้ขาย ผู้ซื้อ ตลาด คุณธรรม บริโภค พึงพอใจ ทางอยู่รอดเกษตรกรไทย

Slide 38: 

ครอบครัว คุณธรรม ปลดแปลื้อง หนี้สิน ผู้บริโภค พึงพอใจ ตลาด อาริยะ ผลผลิต คุณภาพ ก้าวข้ามวิกฤต จากหนี้สิน

Slide 39: 

สังคมที่เข้มแข็ง : - คน...มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขถ้วนหน้า คน............ต้องคิดเองเป็น คน............ต้องทำเองเป็น คน............ต้องพึ่งพาตนเองได้ คน............ต้องมีระเบียบวินัย คน............ต้องรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองและรู้จักคุณค่าของสิทธิของตน คน............ต้องมีจิตอาสา คน............ต้องมีจิตสาธารณะ คน............ต้องมีสติ มีปัญญา มีเหตุ มีผล คน............ต้องมีคุณธรรม

Slide 40: 

หัวใว ใจสู้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และ กตัญญู ปรับเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิถีชิวิต ให้ดีขึ้น ต้อง เสียสละ ประหยัด

Slide 41: 

มุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ท้อ ครอบครัวเข้มแข็ง เรียน รู้ รู้ จริง ทำ จริง ระเบิดมาจากข้างใน เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายและปัญหาภายในครัวเรือน ปรับเปลี่ยนวิธีคิด เดินตามรอยพ่อ ยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต

Slide 42: 

ครอบครัว กินอิ่ม นอนอุ่น คุณธรรมสูง บ้านคือวิมานของเรา ผลิต ผล คุณ ภาพ ตลาด คุณ ธรรม ผู้ ซื้อ พึง พอ ใจ ครอบครัวใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างมีคุณธรรม หัวไว ใจสู้ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ กตัญญู

Slide 43: 

“ รู้จริงแล้วจึงเชื่อ อย่าเชื่อโดยไม่รู้จริง ด้วยความปรารถนาดี เฒ่าเผาถ่าน จาก... ตนเตือนตน

Slide 44: 

“ ขอให้ได้พบกับชีวิตใหม่ที่ดีกว่าทั่วกันทุกท่าน ด้วยความปรารถนาดี เฒ่าเผาถ่าน จาก...

Slide 45: 

สวัสดี

authorStream Live Help