Правопис на съгл.звукове 2кл.

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Правопис на съгласните звукове Обобщение По учебника на изд. Просвета с автор Р.Танкова

PowerPoint Presentation:

Звучните съгласни б , в , г , д , ж , з пред беззвучни съгласни се изговарят като съответните беззвучни п , ф , к , т , ш , с . Пишат се буквите на звучните съгласни. Проверка на съмнителните съгласни правим: с други форми на думите ; в правописен речник . ****************************************************************************** м ра ка м ра в уняк мра в ешки кора к ора б и кора б ен

Кои букви са изгризани от мишките? Напишете думите в тетрадките. Как проверявате правописа?:

Кои букви са изгризани от мишките? Напишете думите в тетрадките. Как проверявате правописа? у пр.1 б лу ка серви серви ку че зъ че о ца ш окола б-п ; в-ф ; г-к ; з-с ; д-т ; ж-ш

Проверка!:

Проверка! блу з ка серви ку б че зъ б че о в ца шокола д серви з

Има думи със звучна или беззвучна съгласна в средата на думата, които се проверяват само в Правописния речник: :

Има думи със звучна или беззвучна съгласна в средата на думата, които се проверяват само в Правописния речник: а в тор кле т ка тетра д ка дъ в ка тоя ж ка чу ш ка ни ш ка ло д ка

PowerPoint Presentation:

Кои цветя ще полее момичето? Проверете правописа и свържете. у пр.2 в Жи_ка о хлю_ х уба_ к ю_те

PowerPoint Presentation:

Да проверим! охлю в хуба в кю ф те в Жи в ка

PowerPoint Presentation:

Свържете думите по смисъл. Кои думи могат да се сгрешат? у пр.3 модерна к ратка в ълшебна в кусно мамина почивка в ратовръзка п риказка ц елувка плодче

PowerPoint Presentation:

Да проверим! модерна кратка вълшебна вкусно мамина почивка вратовръзка приказка целувка плодче

На коя буква ще спре кръгът от играта, за да напишем думите правилно?:

На коя буква ще спре кръгът от играта, за да напишем думите правилно? у пр.4 пла гара пъпе ло ж ш чора хля по ръ б п бра пла ме тру д т

Проверка!:

Проверка! пла ж гара ж ло ш пъпе ш бра т тру д ме д пла т хля б чора п ръ б по п

PowerPoint Presentation:

Коя е липсващата буква в думите? Оградете я. упр.5 м и _ ка м орко _ че о пако_ ка р ъка _ з о _ б - п в - ф г - к д - т з - с ж - ш

PowerPoint Presentation:

Да проверим! ми в ка морко в че опако в ка ръка в зо в б - п в - ф г - к д - т з - с ж - ш

Кои думи са скрити в таблицата? Запишете ги.:

Кои думи са скрити в таблицата? Запишете ги. у пр.6 риз че гъ беб ка лъб че чо рап

PowerPoint Presentation:

С коя дума ще проверите правописа на щастливка ? щастлив щастливец щастие упр.7

PowerPoint Presentation:

На кой ред НЯМА правописна грешка? Недка, разходка, мравка черупка, ръкафче, слатки смешка, дрешка, дръшка упр.8

PowerPoint Presentation:

В коя пословица ИМА правописна грешка? Без труд почивката не е сладка. Тешка рана заздравява, лоша дума не се забравя. упр.9

Допълнете изреченията с подходящата дума и ги препишете.:

Допълнете изреченията с подходящата дума и ги препишете. упр.10 платноходка рибки Живко Дядо............ дремна сладко. 2. В аквариума на Радко плуват............златоперки. 3. Видя ли бялата............в морето?

Проверка!:

Проверка! Дядо Живко дремна сладко. В аквариума на Радко плуват рибки златоперки. Видя ли бялата платноходка в морето?

Какво е записано на флагчетата? Препишете правилно в тетрадките.:

Какво е записано на флагчетата? Препишете правилно в тетрадките. упр.11 Е л а т е н а г о р с к и я п л щ д-т в-ф г-к з-с б-п ж-ш х у м р н б а с к о а а а а а

Отговори остроумно на въпроса.:

Отговори остроумно на въпроса. упр.12 Какво искаш? Шоколад или ядки?

PowerPoint Presentation:

Отлична работа! Браво! Изготви: Г.Донкова 54 СОУ”Св. Иван Рилски” гр. София

authorStream Live Help