НАСТАВКА

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Упражнения върху наставка, представка, корен на думите и сродни думи в трети клас

Comments

Presentation Transcript

НАСТАВКА. ПРЕДСТАВКА. КОРЕН НА ДУМИТЕ. Упражнения.:

НАСТАВКА. ПРЕДСТАВКА. КОРЕН НА ДУМИТЕ. Упражнения. 3 клас Мария Георгиева 54 СОУ „Св. Иван Рилски“ София

PowerPoint Presentation:

Кое твърдение е невярно? Наставката е част от думата, която е след корена. Наставката не е част от думата. Наставката служи за образуване на нови думи.

PowerPoint Presentation:

На кой ред са написани наставки? ако, или, че, и сме,са, а, защо ар, ач, тел, ник, ен

PowerPoint Presentation:

Кои думи са образувани с наставката –ар? п евец, мразовит, спортист буквар, лекар, овчар горделив, косач, строител

PowerPoint Presentation:

С коя наставка ще образувате думи от враб-, прозор-, лет-? -без - ец -тец

PowerPoint Presentation:

Колко са съществителните и прилагателните имена, образувани с наставка? 5 6 7 Тръгнал дядо за Златица и загубил ръкавица. Там на топличко се сврели малка мишчица Гризана, Зайо-Байо Средногорски скрит от лоши думи хорски.

PowerPoint Presentation:

Тръгнал дядо за Злат ица и загубил ръкав ица . Там на топличко се сврели малка мишч ица Гриз ан а, Зайо-Байо Средногор ски скрит от лоши думи хор ски .

PowerPoint Presentation:

Вярно ли са подчертани наставките в думите? ДА НЕ байракт ар , враб ец , прозор ец а, трош иц ите, корабостро ител , овч ар , вест ник , спорт ист , горде лив , настав ник , лет ище

PowerPoint Presentation:

Вярно ли е, че всички думи са образувани с наставка – тел ? да не дарител, варел, учител, писател, пълнител, пазител, постеля, котел, ветропоказател

PowerPoint Presentation:

На кой ред откривате наставките, които ще напишете в изреченията? -ар, -еж, -ник -ец, -ар, -еж, -ник -ник, -ен, -ец Птици тичат към птичар__, гълъбите – към гълъбар__ . Повяваше хлад___ ветр__. Сив враб__ скача по снега. Привечер той се прибра глад__ у дома.

PowerPoint Presentation:

Оградете корена на думите синовен, син, синче . синьо син синина

PowerPoint Presentation:

Посочете корена на глагола захлопа : а) хлоп б) захло в) захлоп

PowerPoint Presentation:

В колко думи откривате по две представки? 1 2 3 Магарето и кучето легнали под едно голямо дърво, а котаракът и петелът се разположили на клоните, но петелът поразмислил и се изкачил чак на върха, поогледал се на всички страни и му се сторило, че в далечината блещука огънче.

PowerPoint Presentation:

Магарето и кучето легнали под едно голямо дърво, а котаракът и петелът се раз по ложили на клоните, но петелът по раз мислил и се изкачил чак на върха, по о гледал се на всички страни и му се сторило, че в далечината блещука огънче.

PowerPoint Presentation:

Забавление в стихове. Ако за сродни думи не си научиш урока у тре учителят учен учено ще те хока! Спомни си, че: светла светулка просветва в тъмата; искри искра искряща във мрака; почерняла черно чернее гората; сън засънува сънливо реката. Извадете сродните думи в отделни редове. Оцветете общия им корен.

PowerPoint Presentation:

Използвана литература: „Тестови задачи за 3 клас“, изд. „Булвест“ „Аз, Граматиката, пишете за отличен“, изд. „Кръгозор“ Научавате, като се упражнявате!

authorStream Live Help