Compagnon Disparu_Enrico Macias

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Compagnon Disparu Enrico Macias pps:QuyMichigan

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

COMPAGNON DISPARU Enrico Macias PPS:QuyMichigan

PowerPoint Presentation:

Khi bạn không còn nữa Compagnon disparu

PowerPoint Presentation:

Ng ườ i bạn đồ ng hành suốt tuổi th ơ tôi Compagnon de mon âge

PowerPoint Presentation:

Ng ườ i ta thấy đô i mắt On était tous les deux

PowerPoint Presentation:

Đôi mắt trên khuôn mặt bạn Les deux yeux de visage

PowerPoint Presentation:

Bạn đã ra đ i trong đê m Et pourtant tu pars seul les nuit

PowerPoint Presentation:

Nh ư ng đô i mắt sáng ngời n ơ i thiên đườ ng Au pays des yeux perdus

PowerPoint Presentation:

Cũng nh ư cuộc sống Comme vient la vie

PowerPoint Presentation:

Cái chết là không tránh khỏi Comme C C Comme vient la mort

PowerPoint Presentation:

Bạn đã đế n với tôi Tu étais venu

PowerPoint Presentation:

Một cách đơ n giản, nh ư đã sẵn sàng từ lâu Simplement,comme on vient au port

PowerPoint Presentation:

Mạnh h ơ n tình yêu Plus fort que l’amour

PowerPoint Presentation:

Mạnh h ơ n thù hận Plus fort que la haine

PowerPoint Presentation:

Bạn đã đế n với tôi Tu était en moi

PowerPoint Presentation:

Nh ư một ng ườ i bạn mà tôi đã quen từ lâu Compagnon,comme un autre moi-même

PowerPoint Presentation:

Ng ườ i ta tìm thấy bạn Mais on t’a trouvé

PowerPoint Presentation:

Đã ra đ i ở một góc đườ ng Mort,au coin d’une rue

PowerPoint Presentation:

Trong một buổi đê m hè Une nuit d’ été

PowerPoint Presentation:

Ai đã kêu la trong đê m Qui criait jusqu’aux nuit

PowerPoint Presentation:

Cái chết của bạn Par ton corps troué

PowerPoint Presentation:

Là hình phạt cho cuộc sống của tôi Ma peine vivante

PowerPoint Presentation:

Đó là sự bất tử A l’ éternité

PowerPoint Presentation:

Cũng thờ ơ với bạn Qui reste indifférente

PowerPoint Presentation:

Hãy đồ ng hành cùng lòng tin của tôi Compagnon de ma foi

PowerPoint Presentation:

Hãy đồ ng hành cùng hy vọng Compagnon d’esperance

PowerPoint Presentation:

Lúc đó sẽ không có gì giết chết tôi Rien ne tuera en moi

PowerPoint Presentation:

Điều bí mật của bạn đã sáng tỏ Ta secrète presence

PowerPoint Presentation:

Đó là có lúc từ chối Elle est là comme un démenti

PowerPoint Presentation:

Công việc bạn làm là chiến đấ u A l’ouvrage des fusils

PowerPoint Presentation:

Một phần là của tôi Une part de moi

PowerPoint Presentation:

Đó là ở thế giới bên kia Est sur l’autre rive

PowerPoint Presentation:

Cùng sánh b ướ c bên bạn Et passe avec toi

PowerPoint Presentation:

Đồng hành cùng nhau Compagnon,l’heure decisive

PowerPoint Presentation:

Mỗi khi tôi nghĩ đế n bạn Quand je pense à toi

PowerPoint Presentation:

Nỗi đ au của tôi chợt dấy lên Ma douleur a tort

PowerPoint Presentation:

Bởi bạn luôn sống trong tôi Car tu vis en moi

PowerPoint Presentation:

Tôi là một phần trong bạn … Par –delà la mort … PICTURES = INTERNET – THANK YOU

authorStream Live Help