Ho chi minh2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

“Chñ tÞch n­íc còng kh«ng cã ®Æc quyÒn’’ : 

“Chñ tÞch n­íc còng kh«ng cã ®Æc quyÒn’’

Slide 2: 

“Yªu cÇu cô Hå ChÝ Minh kh«ng ph¶i øng cö trong cuéc tæng tuyÓn cö s¾p tíi. Chóng t«i suy t«n vµ ñng hé vÜnh viÔn cô Hå ChÝ Minh lµ chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ’’

Slide 4: 

“T«i lµ mét c«ng d©n cña n­íc VN d©n chñ céng hoµ, nªn t«i kh«ng thÓ v­ît khái thÓ lÖ cña cuéc tæng tuyÓn cö ®· ®Þnh. T«i ra øng cö ë HN nªn t«i kh«ng thÓ ra øng cö ë mét n¬i nµo nữa. Xin c¶m t¹ ®ång bµo ®· cã lßng yªu t«i vµ yªu cÇu toµn thể ®ång bµo h·y lµm trßn nhiÖm vô cña ng­êi c«ng d©n trong cuéc tổng tuyÓn cö s¾p tíi’’

Cã Ăn bít phÇn c¬m cña con hay kh«ng? : 

Cã Ăn bít phÇn c¬m cña con hay kh«ng?

Slide 18: 

Bác: Đinh Đình Phú – Hải Phòng

Thầy giáo : Đỗ Việt Khoa – Hà Tây : 

Thầy giáo : Đỗ Việt Khoa – Hà Tây

Thanh niªn lµm theo lêi b¸c : 

Thanh niªn lµm theo lêi b¸c

®õng hái tæ quèc ®· lµm gì cho tamµ cÇn hái ta ®· làm gì cho tæ quèc h«m nay? : 

®õng hái tæ quèc ®· lµm gì cho tamµ cÇn hái ta ®· làm gì cho tæ quèc h«m nay?

Slide 26: 

Cuèi cïng Chi ®oµn tr­êng HỌC xin ®­îc kÝnh chóc c¸c ®ång chÝ ®¹i biÓu, c¸c vÞ kh¸ch quý m¹nh khoÎ! Chóc héi thi thµnh c«ng rùc rì!

authorStream Live Help