tro choi ô chư

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

quyet tien

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Đây là ngành công nghiệp non trẻ của nước ta phát triển dựa vào khai thác nguồn tài nguyên từ thềm lục địa 1 2 3 4 6 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

C©u 1 :§©u lµ nguyªn nh©n g©y nªn hiÖn t­îng thñy triÒu ®en? A . Sù cè trµn dÇu B . R¸c th¶i tõ biÓn C . ChÊt th¶i cña tµu biÓn D. ChÊt th¶i tõ c¸c c¬ së ®ãng vµ söa ch÷a tµu :

C©u 1 :§©u lµ nguyªn nh©n g©y nªn hiÖn t­îng thñy triÒu ®en? A . Sù cè trµn dÇu B . R¸c th¶i tõ biÓn C . ChÊt th¶i cña tµu biÓn D. ChÊt th¶i tõ c¸c c¬ së ® ãng vµ söa ch÷a tµu §¸p ¸n ! A . Sù cè trµn dÇu

C©u 2 : N­íc ta cã bao nhiªu ®¶o lën nhá :

C©u 2 : N­íc ta cã bao nhiªu ®¶o lën nhá A : 2000 B : 3000 C: 4000 D: 5000 §¸p ¸n ! C . 4000

C©u 3: Quèc gia nµo sau ®©y kh«ng n»m ven biÓn ®«ng:

C©u 3: Quèc gia nµo sau ®©y kh«ng n»m ven biÓn ®« ng A: Mi-An-Ma B: Cam-Pu_Chia C: Bru-N©y D: Th¸i Lan §¸p ¸n ! A : Mi-AN-Ma

C©u 4 : §Þa ph­¬ng nµo gi¸p biÓn n»m ë vÜ ®é cao nhÊt n­íc ta :

C©u 4 : § Þa ph­¬ng nµo gi¸p biÓn n»m ë vÜ ®é cao nhÊt n­íc ta A: Nam §Þnh B: H¶i Phßng C: Th¸i B×nh D Qu¶ng Ninh §¸p ¸n ! D : Qu¶ng Ninh

C©u 5 : H·y §iÒn nh÷ng tõ cßn thiÕu trong ®o¹n sau :

C©u 5 : H·y § iÒn nh÷ng tõ cßn thiÕu trong ®o¹n sau N­íc ta cã ®­êng bê biÓn dµi ..............Tõ .............. ®Õn .............. Víi .... /63 TØnh Thµnh phè gi¸p biÓn 3260km Mãng C¸i Hµ Tiªn 28

C©u 6 : Vïng biÓn n­íc ta cã mÊy quÇn ®¶o, c¸c quÇn ®¶o ®ã thuéc c¸c tØnh nµo :

C©u 6 : Vïng biÓn n­íc ta cã mÊy quÇn ®¶o, c¸c quÇn ®¶o ®ã thuéc c¸c tØnh nµo §¸p ¸n ! Cã 2 quÇn ®¶o lµ : QuÇn ®¶o Hoµng xa ( tp §µ N½ng ) QuÇn ®¶o Tr­êng xa ( TØnh Kh¸nh Hßa )

C©u 7 : §Þa ph­¬ng nµo gi¸p biÓn n»m ë vÜ ®é thÊp nhÊt n­íc ta:

C©u 7 : § Þa ph­¬ng nµo gi¸p biÓn n»m ë vÜ ®é thÊp nhÊt n­íc ta A: Cµ Mau B : Kiªn Giang C: B¹c Liªu D: Sãc Tr¨ng §¸p ¸n ! A: Cµ Mau

C©u 8 : QuÇn ®¶o Tr­êng xa cã bao nhiªu ®¶o:

C©u 8 : QuÇn ®¶o Tr­êng xa cã bao nhiªu ®¶o §¸p ¸n ! 100 ®¶o

Câu 9 ::

Câu 9 :

Câu 10:

Câu 10

Câu 11 ::

Câu 11 :

Câu 12 ::

Câu 12 :

authorStream Live Help