Doi_Dep

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ĐÔI DÉP Thơ : Nguyễn Trung Kiên PPS : Nguyễn Quan 2009

Slide 2: 

Bài thơ đầu , Anh viết tặng Em . Là bài thơ , Anh kể về ‘’  Đôi Dép ‘’

Slide 3: 

Khi nỗi nhớ , ở trong lòng da - diết .! Những vật tầm - thường , cũng viết thành thơ ..

Slide 4: 

Hai chiếc dép kia , gặp nhau tự bao - giờ ..? Có yêu nhau đâu , mà chẳng rời nửa bước .!.

Slide 5: 

Cũng gánh - vác , những nẻo đường xuôi ngược . Lên thảm nhung , xuống cát bụi cùng nhau .!

Slide 6: 

Cùng bước , cùng mòn , không kẻ thấp người cao . Cùng chia - sẻ , sức người đời chà đạp ..

Slide 7: 

Dẫu vinh , nhục, không đi cùng người khác . Số - phận chiếc nầy , phụ - thuộc chiếc kia .

Slide 8: 

Nếu ngày nào , một chiếc dép mất đi . Mọi thay - thế , đều trở nên khập - khiễng .! Giống nhau lắm , nhưng người đời sẽ biết . Hai chiếc nầy , chẳng phải một đôi đâu ..

Slide 9: 

Cũng như mình , trong những lúc vắng nhau . Bước hụt - hẫng , cứ nghiêng về một phía .. Dẫu bên cạnh , đã có người thay - thế . Mà trong lòng , nỗi nhớ cứ chênh - vênh .!

Slide 10: 

Đôi dép vô - tri , khắng - khít song - hành .! Chẳng thề - nguyền , mà không hề giả - dối ..

Slide 11: 

Chẳng hứa - hẹn , mà không hề phản - bội . Lối đi nào , cũng có mặt cả đôi .

Slide 12: 

Không thể thiếu nhau , trên bước đường đời . Dẫu mổi chiếc , có một bên phải , trái .

Slide 13: 

Nhưng Tôi yêu Em , bởi những điều ngược lại . Gắn - bó đời nhau , vì một lối đi chung .. Hai mảnh đời , thầm - lặng bước song - song .! Sẽ dừng lại , khi chỉ còn một chiếc ..

Slide 14: 

( Sẽ dừng lại , khi chỉ còn một chiếc ..)

Slide 15: 

Chỉ còn một , là không còn gì hết … Nếu không tìm được , chiếc thứ hai kia … ( Nguyễn Trung Kiên )

Slide 16: 

ĐÔI DÉP Thơ : Nguyễn Trung Kiên PPS : Nguyễn Quan HẾT

authorStream Live Help