ve mach dien

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

GIÔÙI THIEÄU B A V A 56.A C B D

I . CHUAÅN BÒ CUÛA HS:

I . C HUAÅN BÒ CUÛA HS Duïng cuï : Thöôùc keû. Vaät lieäu : Giaáy traéng khoå giaáy A4, buùt chì, goâm … Hoïc sinh chuaån bò tröôùc baùo caùo thöïc haønh theo maãu ôû muïc III.

CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN:

C HUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN Giaùo vieân nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi 55, 56 saùch giaùo khoa hoaëc baøi “Sô ñoà maïch ñieän – Chieàu doøng ñieän” trong SGK vaät lí lôùp 7. Tranh aûnh : Maïch ñieän chieáu saùng ñôn giaûn. Moâ hình maïch ñieän chieáu saùng ñôn giaûn goàm : 1 caàu chì, 1 coâng taéc ñieàu khieån 1 boùng ñeøn, 1 oå ñieän .

CHUAÅN BÒ CHO VIEÄC DAÏY VAØ HOÏC:

C HUAÅN BÒ CHO VIEÄC DAÏY VAØ HOÏC Neâu muïc tieâu baøi thöïc haønh. Chia nhoùm thöïc haønh moãi nhoùm töø 4 ñeán 8 hoïc sinh (1 hoaëc 2 baøn ). Moãi nhoùm cöû 1 nhoùm tröôûng ñeå baùo caùo vieäc chuaån bò vaø thöïc haønh.

III. BAÙO CAÙO THÖÏC HAØNH:

III. BAÙO CAÙO THÖÏC HAØNH VEÕ SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ MAÏCH ÑIEÄN Hoï vaø teân hoïc sinh :……………………………………… 1. Sô ñoà nguyeân lí maïch ñieän : HS noäp baûn veõ cho GV. Lôùp: ……………………………………………………………………. 2. Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù baøi thöïc haønh : Hoïc sinh töï nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù baøi thöïc haønh theo höôùng daãn cuûa GV.

Toång keát vaø ñaùnh giaù baøi thöïc haønh ::

T oång keát vaø ñaùnh giaù baøi thöïc haønh : Giaùo vieân cho HS chaám cheùo nhau caùc sô ñoà nguyeân lí maïch ñieän theo nhöõng tieâu chí : Sô ñoà veõ ñuùng, ñeïp: 10 ñieåm. Moãi loãi sai tröø 1 ñieåm. Caùc loãi nhö : Thieáu phaàn töû cuûa maïch ñieän, sai kí hieäu, veõ khoâng chính xaùc 2 daây cheùo nhau, noái nhau … Hoaëc GV thu baùo caùo thöïc haønh, coù theå phaân tích vaø chaám maãu moät vaøi sô ñoà maïch ñieän. GV nhaän xeùt veà vieäc chuaån bò, thaùi ñoä vaø keát quaû hoïc taäp cuûa caùc caù nhaân, nhoùm vaø toå hoïc taäp. Ruùt kinh nghieäm cho giôø thöïc haønh sau.

Muïc tieâu baøi giaûng:

M uïc tieâu baøi giaûng Hs hieåu ñöôïc caùch veõ sô ñoà nguyeân lí maïch ñieän. Veõ ñöôïc 1 soá sô ñoà nguyeân lí maïch ñieän ñôn giaûn trong nhaø. Laøm vieäc nghieâm tuùc kieân trì coù hieäu quûa.

SO SAÙNH SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ VAØ SÔ ÑOÀ LAÉP ÑAËT:

S O SAÙNH SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ VAØ SÔ ÑOÀ LAÉP ÑAËT ÑAËC ÑIEÅM COÂNG DUÏNG S Ô ÑOÀ NGUYEÂN LÍ Chæ neâu leân moái lieân heä veà ñieän cuûa caùc phaàn töû. Ñeå tìm hieåu nguyeân lí laøm vieäc cuûa maïch ñieän. Bieåu thò roõ vò trí, caùch laép ñaët cuûa caùc phaàn töû. Döï truø vaät lieäu, laép ñaët, söûa chöõa maïch ñieän. S Ô ÑOÀ LAÉP ÑAËT

Slide 10:

N P ( O A ) V A 1- D AÂY DAÃN. D C - 4- B OÙNG ÑEØN . 5- V OÂN KEÁ. 6- A MPE KEÁ. 3- C OÂNG TAÉC KÍ HIEÄU QUI ÖÔÙC A C 2-NGUOÀN ÑIEÄN HÌNH 56.A CLICK

Slide 11:

V A N P ( O A ) AMPE KEÁ MAÉC NOÁI TIEÁP VOÂN KEÁ MAÉC SONG SONG HÌNH 56.A CLICK CLICK CAÙCH 1

Slide 12:

V A N P ( O A ) AMPE KEÁ MAÉC NOÁI TIEÁP VOÂN KEÁ MAÉC SONG SONG HÌNH 56.A CLICK CLICK CAÙCH 2

Slide 13:

HAI ÑEØN MAÉC NOÁI TIEÁP SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ HÌNH 56.A 1- DAÂY DAÃN. 4- BOÙNG ÑEØN . 5- VOÂN KEÁ. 6- AMPE KEÁ. 3- COÂNG TAÉC 2-NGUOÀN ÑIEÄN AC V A N P ( O A )

Slide 14:

NGUOÀN ÑIEÄN MOÁI NOÁI CAÀU CHÌ N P ( O A ) HAI ÑEØN MAÉC SONG SONG HÌNH 56.B CLICK

Slide 15:

1- D AÂY DAÃN 2- N GUOÀN ÑIEÄN 3- C AÀU CHÌ 4- C OÂNG TAÉC 5- B OÙNG ÑEØN N P ( O A ) KÍ HIEÄU QUI ÖÔÙC HÌNH 56.B CLICK 6- M OÁI NOÁI

Slide 16:

HÌNH 56.B HAI ÑEØN MAÉC SONG SONG SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ 1- DAÂY DAÃN 2- NGUOÀN ÑIEÄN 3- CAÀU CHÌ 4- COÂNG TAÉC 5-BOÙNG ÑEØN N P ( O A )

Slide 17:

1- D AÂY DAÃN. D C - 4- B OÙNG ÑEØN . 5- V OÂN KEÁ. 6- M OÁI NOÁI 3- C OÂNG TAÉC A C 2-NGUOÀN ÑIEÄN V N P ( O A ) HÌNH 56.C CLICK

Slide 18:

2-NGUOÀN ÑIEÄN 1- DAÂY DAÃN. 4- BOÙNG ÑEØN . 5- VOÂN KEÁ. 6- MOÁI NOÁI 3- COÂNG TAÉC V AC N P ( O A ) HÌNH 56.C ÑEØN, VOÂNKEÁ MAÉC SONG SONG SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ

Slide 19:

2- D AÂY DAÃN. 6- B OÙNG ÑEØN . 7- M OÁI NOÁI 5- C OÂNG TAÉC 1- N GUOÀN ÑIEÄN P (O) N 3- C AÀU CHÌ 4- O Å ÑIEÄN HÌNH 56.D CLICK

Slide 20:

P (O) N 2- DAÂY DAÃN. 6- BOÙNG ÑEØN . 7-MOÁI NOÁI 5- COÂNG TAÉC 1- NGUOÀN ÑIEÄN 3- CAÀU CHÌ 4- OÅ ÑIEÄN HÌNH 56.D ÑEØN, OÅ ÑIEÄN MAÉC SONG SONG SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ

Slide 21:

Hoïc sinh môû saùch coâng ngheä coâng nghieäp 8 trang 194. Chia lôùp laøm 4 nhoùm, moãi nhoùm nghieân cöùu 1 hình. Nhoùm A, B thöïc hieän veõ sô ñoà hình a (trang 194). Nhoùm C, D thöïc hieän veõ sô ñoà hình b (trang 194). a b

Caùc böôùc veõ sô ñoà nguyeân lí maïch ñieän:

C aùc böôùc veõ sô ñoà nguyeân lí maïch ñieän Böôùc 1 : Phaân tích caùc phaàn töû cuûa maïch ñieän. - Maïch ñieän coù bao nhieâu phaàn töû ? - Kí hieäu cuûa nhöõng phaàn töû ñoù nhö theá naøo ? Böôùc 2 : Phaân tích moái lieân heä ñieän cuûa caùc phaàn töû trong maïch ñieän. - Caùc phaàn töû ñoù ñöôïc noái vôùi nhau nhö theá naøo ? - Chuù yù vò trí cuûa caùc thieát bò ñoùng – caét, baûo veä, laáy ñieän vaø caùc ñoà duøng ñieän. Böôùc 3 : Veõ sô ñoà nguyeân lí maïch ñieän. CHUÙ YÙ : Maïch nguoàn thöôøng ñöôïc veõ naèm ngang. Vò trí cuûa caùc thieát bò ñoùng – caét, baûo veä, laáy ñieän vaø caùc ñoà duøng ñieän. Veõ ñuùng caùc kí hieäu ñieän. Coâng taéc veõ ôû traïng thaùi caét maïch.

KÍ HIEÄU - CAÙC PHAÀN TÖÛ ÑIEÄN:

K Í HIEÄU - CAÙC PHAÀN TÖÛ ÑIEÄN 4- COÂNG TAÉC 1- DAÂY DAÃN 2- NGUOÀN ÑIEÄN ( A ) P : Dây pha ( O ) N : Daây trung tính 3- CAÀU CHÌ 5-BOÙNG ÑEØN 6- ÑUI ÑEØN 7- OÅ ÑIEÄN BÖÔÙC 1 A 8-AMPER KEÁ 9- PIN A 8-VOÂN KEÁ

Slide 24:

Caùc moái noái phaûi chaéc chaén – Quaán baêng keo caùch ñieän – Ñeïp – Daãn ñieän toát. Vò trí caùc thieát bò ñieän caân ñoái – Baûo ñaûm an toaøn. Coâng taéc neân veõ ôû vò trí môû. NOÁI THAÚNG NOÁI REÕ BÖÔÙC 2 CLICK

Slide 25:

A o V EÕ S Ô ÑOÀ NGUYEÂN LÍ MAÏCH ÑIEÄN H ÌNH 1 H ÌNH 2 CHOÏN HÌNH

Slide 26:

BA ÑEØN, OÅ ÑIEÄN MAÉC SONG SONG SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ A O

MAÏCH ÑIEÄN COÙ BAO NHIEÂU PHAÀN TÖÛ ?:

M AÏCH ÑIEÄN COÙ BAO NHIEÂU PHAÀN TÖÛ ? 1 caàu chì 1 coâng taéc thöôøng 1 oå ñieän 3 boùng ñeøn Daây daãn ñieän – Nguoàn ñieän A o

Slide 28:

A o VEÕõ SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ MAÏCH ÑIEÄN H ÌNH 1 NGUY HIEÅM

Slide 29:

A o VEÕ SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ MAÏCH ÑIEÄN 1 H ÌNH 2 Ñ UÙNG S AI

Slide 30:

CHUÙC MÖØNG CHUÙC MÖØNG BAÏN ÑAÕ TRAÛ LÔØI ÑUÙNG

Slide 31:

CHAÏM MAÏCH ÑIEÄN

Slide 32:

SAI MAÏCH ÑIEÄN

Slide 33:

BAÏN HAÛY KIEÅM TRA LAÏI KIEÁN THÖÙC

Slide 34:

A o VEÕ SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ MAÏCH ÑIEÄN

Slide 35:

VEÕ SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ MAÏCH ÑIEÄN A _ + CLICK

Slide 36:

VEÕ SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ MAÏCH ÑIEÄN _ + CLICK A CHUYEÄN GÌ SEÕ XAÛY RA KHI ÑOÙNG COÂNG TAÉC?

Slide 37:

VEÕ SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ MAÏCH ÑIEÄN A CLICK _ +

Slide 38:

HAI ÑEØN MAÉC NOÁI TIEÁP SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ A _ +

Slide 39:

CUÛNG COÁ BAØI

Slide 40:

CHUÙC CAÙC BAÏN THAØNH COÂNG CAÂU A CAÂU B CAÂU D CAÂU C CAÂU A VEÕ MAÏCH ÑIEÄN GOÀM 1 CAÀU CHÌ, 1 COÂNG TAÉC HAI CÖÏC ÑIEÀU KHIEÅN 1 BOÙNG ÑEØN. CAÂU B VEÕ MAÏCH ÑIEÄN GOÀM 1 CAÀU CHÌ, 1 COÂNG TAÉC HAI CÖÏC ÑIEÀU KHIEÅN 1 BOÙNG ÑEØN, 1 OÅ ÑIEÄN. CAÂU C VEÕ MAÏCH ÑIEÄN GOÀM COÙ : 2 CAÀU CHÌ, 2 COÂNG TAÉC 2 CÖÏC ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄC LAÄP 2 BOÙNG ÑEØN MAÉC SONG SONG. CAÂU D VEÕ MAÏCH ÑIEÄN GOÀM COÙ : 1 CAÀU CHÌ, 2 COÂNG TAÉC BA CÖÏC ÑIEÀU KHIEÅN 1 BOÙNG ÑEØN

Slide 41:

CAÂU A VEÕ MAÏCH ÑIEÄN GOÀM 1 CAÀU CHÌ, 1 COÂNG TAÉC HAI CÖÏC ÑIEÀU KHIEÅN 1 BOÙNG ÑEØN.

Slide 42:

CAÂU B VEÕ MAÏCH ÑIEÄN GOÀM 1 CAÀU CHÌ, 1 COÂNG TAÉC HAI CÖÏC ÑIEÀU KHIEÅN 1 BOÙNG ÑEØN, 1 OÅ ÑIEÄN.

Slide 43:

CAÂU C VEÕ MAÏCH ÑIEÄN GOÀM COÙ : 2 CAÀU CHÌ, 2 COÂNG TAÉC 2 CÖÏC ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄC LAÄP 2 BOÙNG ÑEØN.

Slide 44:

CAÂU D VEÕ MAÏCH ÑIEÄN GOÀM COÙ : 1 CAÀU CHÌ, 2 COÂNG TAÉC BA CÖÏC ÑIEÀU KHIEÅN 1 BOÙNG ÑEØN (MAÏCH ÑEØN CAÀU THANG)

authorStream Live Help