apofitos_epal_Hlektronikos

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

apofitos_epal_Hlektronikos

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

?p?f??t?? ???? ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

??t??e?µe?? : 

??t??e?µe?? epa????µat??: ? ??e?t??????? as???e?ta? µe t?? pa?a???? – e??at?stas? – ??e??? – ep?s?e?? – t?? p?????t?? t?? ??e?t??????? te???????a? ?a? t?? efa?µ???? t?? ??t??e?µe?? ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Sp??d?? : 

Sp??d?? ?’ ???? ?’ ???? ?’ ???? (?????S) ?’ ???? ??????????S ?’ ???? ??????????S ??? / ???? G????S?? ?’ ???? ?e?????????? ?????? ?G??? ??G?S??S ??? G????? ?????? ???.? ???.S ?????????? ??? ?????? ???????? 3 ?????? ??? ?’ ?????? ?????? ???????? 3 ?????T????S S??? ?’ ???? ?’ ?????? ?O? ??? G’ ???? (??????????S) ?’ ???? ?????? ?p??es??? ?’ ???? ?a?t???a??? ?????? G’ ???? (?????T??S??S) ?????????? ?????S??S (6 ? 4 ??T?????) ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Sp??d?? : 

?????aµµa sp??d??: ?? ???? ??e?t?????? ????? ?a? S?ed?as? 2? ??a?????? ??e?t?????? 3T+ 3? ??f?a?? ??e?t?????? 2T+2? ?????µata S??e???? ?a? ??a??ass?µe??? ?e?µat?? 2T+2? ?p????????e? – ???t?a – ?e???????a H/Y 2T S?????:18 ??e? µa??µata e?d???t?ta? Sp??d?? ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

??d???t?te? : 

??d???t?te? ??µ?a: St?? G? t??? t?? ???? ? µa??t?? µp??e? ?a ep????e? µeta?? d?? e?d???t?t??: ?p?????st???? S?st?µ?t?? & ???t??? ??e?t??????? ?p?????????? ??d???t?te? ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Sp??d?? : 

?????aµµa sp??d??(s????e?a): ?p?????st???? S?st?µ?t?? & ???t??? G? ???? ??e?t??????? ?p????????e? 3T S?st?µata ??a??????? ??e?t??????? 2T S?st?µata ??f?a??? ??e?t??????? 2T S?????? ?etaf??? ?a? ??e???? ?ed?µ???? 2T+2? ?e???????a ???t??? ?p?????????? 2T+3? ???ast???? ??a??????? ??e?t??????? 2? ???ast???? ??f?a??? ??e?t??????? 3? ?fa?µ???? ?????aµµat?sµ?? ??a ??e?t???????? 2? S?????:23 ??e? µa??µata e?d???t?ta? Sp??d?? ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

?p?????st???? S?st?µ?t?? & ???t??? : 

??d???t?ta : ?p?????st???? S?st?µ?t?? & ???t??? S??a?µ????e?, e??a??st? ?a? e????e? t? ?e?t?????a ?/? pe??fe?e?a??? s?s?e??? ?a? ???t???. ??????e? se d?????s?, s??t???s? ?a? ep?s?e?? ß?aß?? ?/?, pe??fe?e?a??? ?a? ???t???. ???a??st? ??µ?µ??e? ?a??d??se?? ??a ???t?a ?p?????st??. ???ßa??e? st?? a?a??a?e? e??atast?se?? ?a? ???µ?se?? p????aµµ?t?? p?? e??a? apa?a?t?te? ??a t?? ?a??te?? ap?d?s? ?/? s??d?se?? pe??fe?e?a??? ? ???t??? . ?p?????st???? S?st?µ?t?? & ???t??? ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Sp??d?? : 

?????aµµa sp??d??(s????e?a): S?st?µ?t?? ?p?????????? G? ???? ??e?t??????? ?p????????e? 3T S?st?µata ??a??????? ??e?t??????? 2T S?st?µata ??f?a??? ??e?t??????? 2T ?a?a???? ?a? ?pe?e??as?a S?µat?? 2T+3? ?e???????a ??e?t??????? ?p?????????? 2T+3? ???ast???? ??a??????? ??e?t??????? 2? ???ast???? ??f?a??? ??e?t??????? 2? ?fa?µ???? ?????aµµat?sµ?? ??a ??e?t???????? 2? S?????:23 ??e? µa??µata e?d???t?ta? Sp??d?? ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

S?st?µ?t?? ?p?????????? : 

??d???t?ta : S?st?µ?t?? ?p?????????? ?????e? ?a? s??t??e? ??e?t??????? s?s?e??? ???? e????a? ?a? t??ep??????????. ?p?s?? a????e?e? ?a? ep?s?e???e? t?? ß??ße? t???. ??a??????e?, d?aß??e?, ?atas?e???e? ?a? e????e? – µe ß?s? ?at?????e? ?d???e? – ap?? ??e?t?????? ?????µata, p?? ap?te???? tµ?µa e???te??? ??e?t??????? d?at??e??, ???s?µ?p????ta? a?a?????? ?a? ??f?a?? e?a?t?µata ?a??? ?a? d?at??e?? ???ep????????a??? S?st?µ?t??. S?st?µ?t?? ?p?????????? ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

S?st?µ?t?? ?p?????????? : 

??d???t?ta: S?st?µ?t?? ?p?????????? (s????e?a) ???a??st?, ???µ??e? ?a? s??t??e? ?ad??t??e?pt???? s?s?e???. ??p??ete?, ???µ??e?, e????e?, s??t??e? ?a? ep?s?e???e? e??atast?se?? ?e?a??? ep??e?a? ? d???f?????? ????? ?at?p?? ?d?????. ?p??e? ?a e??as?e? se ?ad??t??e?pt????? sta?µ??? st?? pa?a???? ?a? µet?d?s? t?? ?ad??t??e?pt???? s?µat??. S??t?sse? ??????µ???? ?a? te?????? e???se?? ef?s?? t?? ??t??e?. S?st?µ?t?? ?p?????????? ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Slide 11: 

?pa??e?µat??? ???a??µata & ??t??? ?pa??e?µat??? d??a??µata-t?t???: ?? epa??e?µat???? t?t??? st?? ???a µa? ????? p??sd????ste? µe ß?s? ?d???e? t?? ????pa???? ???s?? ??a d??f??a epa????µata. ? p??sa?µ??? st?? ???????? ??µ??es?a ????e s?µf??a µe t? ????? 6, pa?.1 t?? ?. 2009/92, ?a? t? ????? 2, pa?. 4 ?a? 5 t?? ?. 2640/98 ?a? ????? ?? e???: 1.??st?p???t??? epa??e?µat???? ?at??t?s?? ep?p?d?? I. ?f??? ap?f??t??? µeta??µ?as?a??? ?.?.?. 2.?t???? epa??e?µat???? e?pa?de?s?? ?a? ?at??t?s?? ep?p?d?? ?? - ??d??e?µ???? te???t??. ?f??? ap?f??t??? ?.?.?. ?? ?????? 3.?t???? epa??e?µat???? e?pa?de?s?? ep?p?d?? ??? ?f??? ap?f??t??? ???? ?a? ?.?.?. ?? ?????? -????d????. ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Slide 12: 

?pa??e?µat??? d??a??µata ?pa??e?µat??? d??a??µata ??e?t???????: ?? ap?f??t?? t?? ??e?t??????? ??µ?a a?e???t?ta ap? t?? e?d???t?ta p?? ????? µp????? ?a ap??t?s??? ?de?a as??se?? epa????µat?? ?ad??te???t? ?a? ?????? ?ad??te???t? ap? t?? ??µa???a??? ?p??es?e? t?? ?p????e??? ?etaf???? ?a? ?p??????????. ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Slide 13: 

?pa??e?µat??? d??a??µata ?pa??e?µat??? d??a??µata (s????e?a): ??e? ?? e?d???t?te? ?aµß????? t?? pa?a??t? ?de?e?, ?. ?e???t? ae???? ?a?s?µ?? (?de?a ß????? te?????? ae???? ?a?s?µ?? + 4et?? p?/s?a + e?et?se??) ? ???d?? ???e??as??, ?at?p?? e?et?se??: ?de?a ?e???st? auto cue ?de?a ?e?????? ???t??? ??p?µp?? (RF) ?de?a ?e?????? ???? ??????µµat?? ?de?a ?e?????? ???µ?s?? ?????a? ?de?a ??e?t??????? ?ad???e??e?? ?de?a ?e???st? ???s??a? ????? ?????a? ?de?a ?e?????? ?eta??af?? ?de?a ???a????? ???e??as??- Master Control ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Slide 14: 

???as?a ?e?????? e??as?a?: ?. ???ep????????e? ?? d?ast????t?te? st?? t?µ?a t?? ?e???????a? ?p?????????? ????? a???se? ?a a?apt?ss??ta? µe ta?? ???µ? st? ???a µa? ?a? ep?µ???? ??a ta ep?µe?a ?????a ?? a????e? se e?pa?de?µ??? a????p??? d??aµ??? ?a a??????? s??e???. ? ep????????a ?????, ?e?µ???? ?a? ded?µ???? ap? ?a??d??, ?pt???? ??e? ? µ?s? t?? a??a e??a? ??a ped?? p?? s??e??? a?apt?sseta?. ??d???te?a µe t?? ????s? t?? ????t?? t??ef???a? ????? a????e? p???? e???s??d?t?µ??a ?atast?µata p???s?? ?a? ep?s?e??? e??p??sµ?? ????t?? t??ef???a? ?a? ?p???e? p??ß?e?? ??a µe?a??te?? ???d? st?? ???? a?t?. ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Slide 15: 

???as?a ?e?????? e??as?a? (s????e?a): ?. ?ad??t??e?pt???? efa?µ???? ??a? ????? t?µ?a?, st?? ?p??? ?p???e? p??ta ??t?s? e??as?a? ?a? st?? ?p??? apas??????ta? p????? te?????? ??e?t???????, e??a? ? ????? t?? ?ad??f???a?, t?? ???e??as?? ?a? t?? ????µat????f??, e?? a?apt?ss??ta? µe ta?? ???µ? ?a? ?? efa?µ???? t?? ??f?a??? ?a? S??d??µ?t???? ???e??as??. ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Slide 16: 

???as?a ?e?????? e??as?a? (s????e?a): G. ?fa?µ???? st?? ?????f????? (t??ep????f?????) ?e t?? a??a??µe?? a???µ? ??e?t??????? ?p?????st?? ?a? d??t??? ?/? p?? ???s?µ?p?????ta? se ???e ??afe??, eta??e?a ?a? ????a ?a? ?? ??a µ???? st?? e??p??sµ? t?? ß??µ??a??a? t?? ??e?t??????? ?a? t?? t??ep??????????, ?p???e? µ?a a??a??µe?? ??t?s? ??a te??????? ??e?t???????? ?a? te??????? ??e?t???????? ?/? ??a t? s??t???s? ?a? ep?s?e?? t?? ?/? ?a? t?? d??t?a??? e??p??sµ??. ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Slide 17: 

???as?a ?e?????? e??as?a? (s????e?a): ?. ?fa?µ???? st?? ????t??? ?e??p???a ? ??e?t??????? e??p??sµ?? t?? ae??s?af?? ?p??: ?a?t??, s?st?µa ?ad??ep????????a?, s?st?µa a?t?µat?? ap?t?p?s?? pt?s??, ?.a. p??pe? ?a d?at??e?ta? p??t?te se ???st? ?at?stas? ?a? a?t? ßeßa??? p???p???te? ?t? e????eta?, s??t??e?ta? ?a? ep?s?e???eta? ap? e?e?d??e?µ????? te??????? se s???e???µ??a ??????? d?ast?µata. ???????? ?e??p????? ???µ??a??a (???) ?e??p?????? ?ta??e?e? ae??s?af?? ?pe?ta ap? e?pa?de?s? p?? t?? pa???e? ? eta??e?a p?? ?a t?? p??s??ße? ?p??es?a ????t???? ?e??p???a? (apa?te? ???st? ???s? a??????? ???ssa?) ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Slide 18: 

???as?a ?e?????? e??as?a? (s????e?a): ?. St?at??t???? efa?µ???? ?p? t? ?p????e?? ??????? ?µ??a? ??t???ta? pt???????? ??e?t??????? ???, ??? d?af???? e?d???t?t?? ??a ?????? ??se?? ?p??t?? ?e?taet??? T?te?a? a??? ?a? ap?f??t?? ??e?t??????? ??? ?? ta?t??? p??s?p???? st? st?at?, t?? ae??p???a ?a? t? ?a?t???. S?st?µata ?a?t?? S?st?µata ???a???? p??e?d?p???s?? S?st?µata ??e?t??????? p???µ?? S?st?µata ep?????????? ?a? ???pt?-ep?????????? ?p???? s?st?µata µe ???s? ?/? S?st?µata p???sßes?? ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

???as?a : 

???as?a ?e?????? e??as?a? (s????e?a): S?.???µ??a???? ??e?t?????? ? t?µ?a? a?t?? t?? ??e?t??????? pe???aµß??e? d?ad??as?e? a?t?µat?sµ?? p?? p?a?µat?p?????ta? se µe???? a???µ? ß??µ??a???? (ap? pa?a???? t??f?µ?? ?a? p?t?? ??? t?? a?a?????s?). ? a??pt??? t?? ??µp?t???? ?a? t?? p????aµµat???µe??? ??????? e?e??t?? (PLC’ s) ??e? ?d???se? se ß??µ??a????? efa?µ???? e??e?a? ???µa?a?, ?? te?????? ?a? ??e?t??????? ???a????? t?? ß??µ??a??a? apa?te?ta? ?a s?ed??????, ?a s??t????? ?a? ?a ep?s?e?????? ta ??e?t?????? ?????µata µ?s? ?e?t????? e?????? p?? µp??e? ?a ???eta? µ?s? ?/? ? ??e?st?? ?????µat?? t??e??as?? ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

???as?a : 

?e?????? e??as?a? (s????e?a): ?. ?ata?a??t???? ??e?t??????? s?s?e??? ?? p??sfe??µe?e? ??se?? se a?t? t?? t?µ?a p???????ta? ?????? ap? eta??e?e? a?t?p??s?pe???, ?atast?µata p???s?? ?a? ep?s?e??? ??e?t??????? s?s?e???, ?/? ?a? t??ef???a?. Se a?t? t? t?µ?a, ?p?? ?p???e? µe???? ????s? ta te?e?ta?a ?????a, µp????? ?a e?ta????? ?a? ?? eta??e?e? e??at?stas?? ??e?t??????? s?st?µ?t?? asf??e?a? (s??a?e?µ??, ??e?st? ?????µata t??e??as??, ?. a) ??a sp?t?a, ?atast?µata, ???a??sµ???, t??pe?e?, ?e??d??e?a, s??ed??a???? ?????? ?. a. ???as?a ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

???as?a : 

?e?????? e??as?a? (s????e?a): ?. ?at???? ??e?t?????? ?at???? µ??a??µata ?a? s?s?e??? ??a t? ?e?ape?a t?? as?e???. ? e??p??sµ?? a?t?? pe???aµß??e? s?????? d?a???st??? µ??a??µata. ??? ? ?e?t?????a t?? e??p??sµ?? e??a? e????? t?? ?at????? p??s?p????, ?? te?????? ?at????? µ??a??µ?t?? e??a? ?pe?????? ??a t?? s??t???s? ?a? ep?s?e?? t?? e??p??sµ??, t?? e??at?stas? ???? µ??a??µ?t?? ?a? t?? e?pa?de?s? t?? p??s?p???? p?? ta ?e????eta?. ???as?a ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

???as?a : 

?e?????? e??as?a? (s????e?a): ?t?µ??? ?p??e???s? ?. ??e?t?????? ???ast???a s??t??e? ?a? ep?s?e???e? ??e?t??????? s?s?e??? (t??e???se??, ß??te?, ?ad???aset?f??a, ?/? ?. ?) ?a? a?????e? ta apa?a?t?ta ????? ?a? e?a?t?µata. ?. ?atast?µata p???s?? ?a? ep?s?e??? ??e?t??????? e??p??sµ?? & e?a?t?µ?t?? ????e?ta? ??a eta??e?e? p?? p????? ??e?t?????? e?a?t?µata ?a? ??e?t?????? ???a?a µet??se??. ???as?a ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

???as?a : 

?e?????? e??as?a? (s????e?a): ?ta???e? pa????? ?p??es??? e??a? ?? eta??e?e? p???s??, eµp???a? ?a? ep?s?e??? ?/? ?a? pe??fe?e?a??? s?s?e??? t???. ???µ??a??a pa?a????? St?? ß??µ??a??e? pa?a????? ??e?t??????? p?????t?? (t??ep????????a?? ?????, ??e?t?????? ???a?a, ????? ?p?????st??, ?a??d?a, ?.a) ??µ?s?e? ?p??es?e? & ???a??sµ?? Se a?t?? t?? ep??e???se??, a?????? ta ?p????e?a, ta ?.?.?.?, ?a? ??? ?a?ade??µata d?µ?s??? ?p??es??? ?a? ???a??sµ?? e??a?: ?p????e?a, ???, ???, ???, ???, ?.a ???as?a ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

???t?ß??µ?a e?pa?de?s? : 

???t?ß??µ?a e?pa?de?s? ?’ ???? ?’ ???? ?’ ???? (?????S) ?’ ???? ??????????S ?’ ???? ??????????S ??? / ???? G????S?? ?’ ???? ?e?????????? ?????? ?G??? ??G?S??S ??? G????? ?????? ???.? ???.S ?????????? ??? ?????? ???????? 3 ?????? ??? ?’ ?????? ?????? ???????? 3 ?????T????S S??? ?’ ???? ?’ ?????? ?O? ??? G’ ???? (??????????S) ?’ ???? ?????? ?p??es??? ?’ ???? ?a?t???a??? ?????? G’ ???? (?????T??S??S) ?????????? ?????S??S (6 ? 4 ??T?????) ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Slide 25: 

???t?ß??µ?a e?pa?de?s? ?’ ???? ??????????S ??? / ???? ?G??? ??G?S??S ??? G????? ?????? ???.? ???.S ?????????? ??? ?????? ???????? 3 ?????? ???????? 3 ?????S??S (6 ? 4 ??T?????) G’ ???? (??????????S) G’ ???? (?????T??S??S) ?????????? ?? ??t???? ap???t????? ?µe??s??? ?pa??e?µat???? ???e??? ????? d??a??µa p??sßas?? sta ??pa?de?t??? ?d??µata t?? pe?. a? t?? pa?. 1 t?? ?????? 2 t?? ?.2525/1997 (F?? 188 ?? ), ?p?? ?s??e?, µet? ap? s?µµet??? st?? pa?e?????e? e?et?se??, e?eta??µe??? se µa??µata ?e????? ?a? epa??e?µat???? pa?de?a?, se ?s? a???µ? µe ta e?eta??µe?a ??a t??? ap?f??t??? t?? Ge????? ???e???. ?a µa??µata ?e????? pa?de?a? e?et????ta? se ????? ??µata µe t??? ap?f??t??? t?? Ge????? ???e???. ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Slide 26: 

???t?ß??µ?a e?pa?de?s? ?????G?S (?) ???? ????. G?OSS? ??T??????? (?) G??. ??????? ????. G?OSS? (?) ??T??????? (?) F?S??? (?) ????. ??T????? … ??T ??????????S (?,?) ??T ??????????S (?,?) ??????S ?????S??S ?? ??S?S?? G?? ???? 15% ? ??????????S ?????S??S G?????? ??????? 5 ????? ????? ? ????? ? ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

????pt???? : 

Resources: More information about Electrical Engineering is available at the Sloan Career Cornerstone Center, including employer lists, accredited Electrical Engineering programs, suggestions for precollege students, a free monthly careers newsletter, podcasts, and a PDF that summarizes the field. Associations: IEEE ????pt???? ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Slide 28: 

St?at????? ??a t?? ???ep????????e? ?a? t?? ??e? ?e???????e? st?? ????da 2008-2013 (?????G??? ????F??O? ??? ???????O??O?) ????a? 1 : ???pt??? e?????????? ?p?d?µ??: ??a? ?e???? d??t?a a) ????da d?e???? t??ep????????a??? ??µß??. S??des? t?? ?/? ?es??e??? µe t?? ????p? µe ?????? te???????a? d??t?? ?pt???? ????. ß) ?pt???? ??e? se s??d?se?? µ???? t? sp?t? fibber to the home connections (FTTH).G?a t?? ap?µa???sµ??e? pe?????? e?a??a?t???? te???????e? : WiMax, d???f????? internet s??d?asµ??? µe Wi Fi ??p ????a? 2: ??sa???? ???? te?????????1) ???t?? s????t?t?? ??a ??f?a?? TV2) ???µ?se?? ??a ??f?a?? µet?d?s? s?µ?t?? TV ?a? ????t?? t??ef???a? 3) p??stas?a e???t?a st? d?ad??t?a?? ?????µa. 4) ??aµ??f?s? ??µ???? p?a?s??? ??a µ?t??s? ??e?t??µa???t???? a?t???ß???a? ????a? 3: ?fa?µ???? st?? ??e? te???????e? ??st?? 3 000.000.000 euros 2,500.000.000 ?a d????? ??a 2,000,000 FTTH s??d?se?? ????pt???? ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

Slide 29: 

???a??st??µe ??a t?? p??s??? sa? ??µaste st? d???es? sa? ??a t???? e??t?se?? ??t??e?µe?? – Sp??d?? – ??d???t?te? – ??t??? – ???as?a – ???t?ß??µ?a ??pa?de?s? – ????pt????

authorStream Live Help