Jornada TDAH Vallés 29 d Abril 2006 Felicidad Ordó

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

A l’escola:QUÈ PODEM FER PELS TDAH? : 

A l’escola:QUÈ PODEM FER PELS TDAH? V Jornada sobre TDAH 29 d’abril de 2006 Felicidad Ordóñez Ramos

Index : 

Index Abans de res El meu alumne és TDAH, com el puc ajudar? Com intervenir a l’escola Dificultats en aprenentatges El comportament Què puc fer quan ... Recordem Bibliografia Sortir de la ponència

Abans de res . . . : 

Abans de res . . . “ Educar un nen és com sostenir a la mà una pastilla de sabó. Si prems massa fort sortirà disparada, si la subjectes amb indecisió se t’escaparà entre els dits, una pressió suau però ferma la mantindrà a la mà ” Index

El meu alumne és TDAH,com el puc ajudar? : 

El meu alumne és TDAH,com el puc ajudar? Detectant el problema Comunicant les observacions als pares i transmetent la necessitat de realitzar un diagnòstic. Adaptant-nos a les necessitats educatives del nen amb TDAH. Index

Com intervenir a l’escola : 

Com intervenir a l’escola Per afavorir el procés d’aprenentatge del nen amb TDAH es poden aplicar a l’aula una sèrie de pautes generals, que es poden dividir en: Les que fan referència a la metodologia o manera de fer les classes. Les que fan referència a l’entorn de treball Les que fan referència a les característiques personals i professionals del bon mestre o educador.

Com intervenir a l’escola : 

Com intervenir a l’escola Metodologia a les classes Pel que fa a les instruccions: establiment de contacte ocular amb l’alumne proximitat física amb ell donar instruccions d’una en una, clares, concretes, curtes i en llenguatge positiu reforç positiu continu

Com intervenir a l’escola : 

Com intervenir a l’escola Metodologia a les classes Pel que fa als continguts acadèmics: explicacions motivadores (temes de la vida quotidiana) explicacions dinàmiques, permetent la participació freqüent de l’alumne explicacions estructurades i organitzades, assegurant-nos la comprensió de les mateixes per part de l’alumne

Com intervenir a l’escola : 

Com intervenir a l’escola Metodologia a les classes Pel que fa a l’assignació de deures i tasques: les tasques han de tenir un format simple i clar s’han d’assignar en una quantitat justa si es tracta d’activitats llargues, convindrà fragmentar-les serà imprescindible la supervisió i el reforç positiu constant pot ser útil l’ús de registres i contractes per facilitar la planificació i realització dels deures

Com intervenir a l’escola : 

Com intervenir a l’escola L’entorn de treball Cal reduir al màxim possibles estímuls que el distreguin Se l’asseurà a prop del mestre, per facilitar el contacte ocular i la supervisió Evitar seure’l a prop de murals, finestres o altres elements decoratius Se li ajudarà a ordenar i organitzar el seu espai de treball més proper, així com l’agenda escolar, la carpeta o el material en general

Com intervenir a l’escola : 

Com intervenir a l’escola El mestre de l’alumne amb TDAH ha de: Conèixer i creure en les possibilitats reals dels seus alumnes Mostrar interès i ganes d’ajudar Trobar l’equilibri entre l’exigència i la tolerància Tenir un bon nivell d’assistència Mostrar receptivitat i recolzament

Com intervenir a l’escola : 

Com intervenir a l’escola Així doncs, en la nostra actuació com a educadors s’ha de deixar veure el missatge següent: “Sé que pots “ “ Per aquesta raó et dono i et demano ” “ I com que sé que aconseguir-ho et requereix un esforç, te’l reconec ” Index

Dificultats en aprenentatges : 

Dificultats en aprenentatges Dificultats més freqüents Problemes amb la lectura Problemes amb l’escriptura Problemes amb les matemàtiques Problemes amb el llenguatge oral

Dificultats en aprenentatges : 

Dificultats en aprenentatges Dificultats més freqüents Problemes amb la lectura Problemes de segmentació fonèmica: descompon les paraules en sons Lectura amb els dits Actitud negativa i poca motivació per a la lectura Errors de puntuació Errors de fonètica (substitucions, rotacions, addicions, omissions, inversions) Problemes de comprensió lectora

Dificultats en aprenentatges : 

Dificultats en aprenentatges Dificultats més freqüents Problemes amb l’escriptura Dificultats en la cal·ligrafia: per manca de la coordinació perceptiu-espacial, impulsivitat i manca d’hàbit, etc. Dificultats en l’ortografia: errors d’ortografia natural i arbitrària.

Dificultats en aprenentatges : 

Dificultats en aprenentatges Dificultats més freqüents Problemes amb les matemàtiques Errors de càlcul (obliden les que se’n porten, sumen en lloc de restar, etc.) Dificultats amb el càlcul mental (són lents i/o compten amb els dits) Dificultats amb les taules de multiplicar Realització incorrecta de problemes Lectura incorrecta de l’enunciat del problema Dificultat per determinar l’operació a realitzar

Dificultats en aprenentatges : 

Dificultats en aprenentatges Dificultats més freqüents Problemes amb el llenguatge oral Perden el fil argumental, se’n van per les branques, no organitzen internament el discurs Interrompen constantment, no saben escoltar ni interpretar les pistes socials, i el contacte ocular que estableixen amb l’interlocutor es considera força insuficient. Perden informació a causa dels seus problemes d’atenció, a una selecció deficient i a una escassa memòria de treball.

Altres dificultats : 

Altres dificultats Dificultats en el seguiment de les instruccions Dificultats de planificació i organització de les tasques escolars: portar l’agenda al dia mantenir ordenades les llibretes i carpetes preparar correctament la motxilla Manca d’hàbits i tècniques d’estudi triar el lloc i l’ambient que afavoreixin l’estudi manca de planificació i organització del temps d’estudi no fa servir un mètode d’estudi adequat dificultat en prendre apunts a classe Index

El comportament : 

El comportament Sorgeixen problemes de comportament quan: la tasca és difícil i avorrida se li exigeix un treball per un període de temps llarg té poc control del què passarà: patis, espais oberts, excursions, canvis de classe, ... es realitzen canvis d’activitat que el nen no controla el nen no sap què s’espera d’ell només se li recorden els errors, no se l’accepta tal com és no se’l respecta (se’l crida, amenaça, ...) és castigat en excés

El comportament : 

El comportament Per fomentar un comportament adequat cal: supervisió constant: per anticipar i preveure situacions que poden representar un problema. tutories individualitzades per indicar-li que s’espera d’ell ús de tècniques bàsiques de modificació de conductes: per incrementar conductes: reforç positiu, reforç diferencial, reforç negatiu, economia de fitxes, contractes conductuals per reduir conductes: extinció, temps fora, cost de resposta, càstig, sobrecorrecció per mantenir conductes: reforç intermitent per ensenyar conductes noves: modelatge, imitació i encadenament

Recomanacions generals : 

Recomanacions generals Per cada una de les conductes que vols canviar del teu alumne tracta d’utilitzar el major nombre d’aproximacions diferents al problema. No facis cas de les conductes inadequades quan es produeixin amb molta freqüència i reforça (premia) amb la teva atenció les correctes. Planteja les normes de classe per tots els alumnes, no només pel nen hiperactiu. Tracta d’evitar les situacions que saps que el nen hiperactiu no pot controlar.

Recomanacions generals : 

Recomanacions generals No podem canviar totes les conductes alhora. Comença per canviar les menys difícils de modificar. Tan important és adaptar la tasca a un nen com programar un sistema de registre per tal que pugui comprovar de forma visible la seva millora. Si vols modificar una conducta cal tractar-la en passos petits i reforçar cada un d’ells. Evita la competició d’uns nens amb els altres. Index

Què puc fer quan ... : 

Què puc fer quan ... “ No acaba les tasques, es dispersa i sembla poc motivat “ Què puc fer? Seure’l en un lloc tranquil i al costat d’un company que sigui un bon exemple. Reforçar amb la nostra atenció quan està assegut, quiet i tranquil Augmentar l’espai entre taules Adequar la feina i el temps a la seva capacitat d’atenció.

Què puc fer quan ... : 

“ No acaba les tasques, es dispersa i sembla poc motivat “ Què puc fer? Estructurar les feines llargues en parts petites per què l’alumne vegi el final de la feina. Ajudar-lo a plantejar-se metes a curt termini. Reforçar el treball acabat (verbalment o amb punts). Acompanyar les instruccions orals amb escrites Què puc fer quan ...

Què puc fer quan ... : 

“ No acaba les tasques, es dispersa i sembla poc motivat “ Què puc fer? Posar un company que l’ajudi a l’hora de prendre notes. Donar instruccions clares i precises. Vincular-lo a la presentació de la lliçó. Utilitzar un senyal privat per reclamar l’atenció de l’alumne a la feina. Què puc fer quan ...

Què puc fer quan ... : 

“ No acaba les tasques, es dispersa i sembla poc motivat “ Què puc fer? Fer-li preguntes freqüents i assequibles perquè s’animi si veu que controla les respostes. Acostar-se a la seva taula i continuar allà l’explicació quan veiem que perd el fil. Posar les mans per damunt de les seves espatlles mentre expliquem. Felicitar i valorar la seva atenció, participació i interès. Què puc fer quan ...

Què puc fer quan ... : 

“ S’aixeca contínuament del lloc “ Què puc fer? Repassar les normes abans de començar la classe Anar a veure’l al seu seient quan estigui treballant assegut, especialment quan l’haguem ignorat amb anterioritat. Donar-li un “descans” si necessita moure’s Ignorar-lo quan ve a la nostra taula sense acabar la feina (no donar atenció) Què puc fer quan ...

Què puc fer quan ... : 

Què puc fer quan ... “ S’aixeca contínuament del lloc “ Què puc fer? Permetre-li treballar de tant en tant dret Facilitar interrupcions que li permetin aixecar-se del seient Reforçar si treballa assegut i va al mestre quan acaba

Què puc fer quan ... : 

Què puc fer quan ... “ Es frustra fàcilment quan no li surt un exercici i el trenca “ Què puc fer? Proporcionar seguretat i confiança Parlar amb suavitat i de forma no amenaçant si l’alumne es mostra nerviós Repassar les instruccions quan assignem noves feines de classe per assegurar-nos que l’alumne comprèn les instruccions Elogiar amb freqüència la conducta positiva i el treball finalitzat

Què puc fer quan ... : 

Què puc fer quan ... “ Es frustra fàcilment quan no li surt un exercici i el trenca “ Què puc fer? Utilitzar les oportunitats que li permetin prendre un paper dirigent a la classe Reunir-se sovint amb els pares per conèixer els interessos i metes de l’alumne fora de l’escola Enviar notes positives a casa Prendre temps per parlar en privat amb ell Reforçar i recolzar amb freqüència quan hi hagi signes de frustració

Què puc fer quan ... : 

Què puc fer quan ... “ Es frustra fàcilment quan no li surt un exercici i el trenca “ Què puc fer? Estimular l’intercanvi social amb companys de classe si l’estudiant és reservat o excessivament tímid Observar si hi ha senyals d’estrès, i rebaixar la quantitat de feines per reduir la pressió i evitar explosions d’ira Animar l’estudiant a retirar-se en situacions de discussions i ajudar-lo a relaxar-se

Què puc fer quan ... : 

Què puc fer quan ... “ Molesta els companys de taula “ Què puc fer? Si molesta per cridar l’atenció s’aplicarà el “temps fora” (aproximadament un minut per any) en un lloc on pugui estar més tranquil Si és per falta de control se’l posarà en una taula sol en moments de concentració

Què puc fer quan ... : 

Què puc fer quan ... “ Juga amb joguines que porta de casa “ Què puc fer? Posar un cistell per deixar tots els objectes que es portin de casa i guardar-los per l’hora del pati Si un nen no deixa la joguina i la fa servir a classe la guardarem un dia Portar una joguina cada nen un dia especial pot ser una estratègia per guanyar punts o gomets davant d’una conducta adequada

Què puc fer quan ... : 

Què puc fer quan ... “ Fa gràcies perquè tots riguin “ Què puc fer? Deixar normes clares: “moments per treballar i moments per divertir-se” Si no es compleix aquesta norma s’aplicarà el “temps fora” uns cinc minuts Si aquesta conducta és molt continuada podem pensar que el nen rep poc reforç positiu i que ho fa per rebre l’atenció que necessita Donar protagonisme al nen en moments especials: explicar acudits, anècdotes, ...

Què puc fer quan ... : 

Què puc fer quan ... “ Quan sap alguna cosa que es pregunta a classe s’aixeca del seient i s’impacienta “ Què puc fer? Sempre deixar les normes clares de com ha d’estar el nen quan es parla en grup: aixecar la mà, estar asseguts i no parlar. El mestre reforçarà els nens que estiguin així Si el nen no se n’adona direm en veu alta el perquè preguntem a un altre nen i no el perquè no li preguntem a ell

Què puc fer quan ... : 

Què puc fer quan ... “ Vol ser el primer de la fila i es baralla amb tots “ Què puc fer? Establir nosaltres un ordre de fila: per ordre de llista, de taules, ... Per evitar problemes el podem fer encarregat de tancar la classe. Es pot posar com objectiu baixar tranquil i bé. Si ho aconsegueix serà el primer el dia següent o per la tarda. Si el nen porta problemes posar-lo al costat del mestre tancant la fila. Index

Recordem : 

Recordem La responsabilitat que compartim tots els que, d’una manera o altra, dediquem els nostres esforços a ajudar els nens en algun aspecte de la seva vida. Hem de fer tot el possible per tal de millorar la nostra formació sobre aquest trastorn per contribuir de manera positiva per tal que aquests nens rebin el tractament adequat. Tots podem equivocar-nos i rectificar, però el que no podem fer de cap de les maneres és ignorar la situació, ja que sense la nostra col·laboració aquests nens tindran dificultats per sortir endavant.

Recordem : 

Recordem A més, ajudar-los també ens aportarà beneficis a nosaltres, ja que les estratègies que per a ells resulten imprescindibles són igualment útils amb qualsevol altre nen, i ens ajudaran a millorar com a professionals. La part més important, i més gratificant de la nostra feina amb TDAHs es realitza a la pràctica diària, ajudant-los a superar els múltiples problemes que els dóna el trastorn i ensenyant-los a ser autosuficients a l’hora d’enfrontar-se a ell. Index

Bibliografia : 

Bibliografia Green C i Chee K. El niño muy movido o despistado. Ediciones Medicci Orjales Villar, I. Déficit de atención con hiperactividad. Manual para padres y educadores. CEPE S.L. Mena Pujol, B; Nicolau Palou, R; Salat Foix, L; Tort Almeida, P; Romero Roca, B. El alumno con TDAH. Guía práctica para educadores. Fundació Adana. Ediciones Mayo Brun, L. Programa dirigit a l’escola. CSMIJ de Terrassa Sasot, J i Ibáñez, R. Pautes per a mestres amb nens i nenes amb TDAH. Centro Médico Teknon Index

Index : 

Index Abans de res El meu alumne és TDAH, com el puc ajudar? Com intervenir a l’escola Dificultats en aprenentatges El comportament Què puc fer quan ... Recordem Bibliografia Fi de la presentació Fer clic sobre l’apartat que voleu veure

authorStream Live Help