MoF ChiangRai2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

สัมมนาวิชาการ“ขยายสะพานการค้าจากเพื่อนบ้านสุ่ไทย” : 

สัมมนาวิชาการ“ขยายสะพานการค้าจากเพื่อนบ้านสุ่ไทย” ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

แนวนโยบายการต่างประเทศของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : 

แนวนโยบายการต่างประเทศของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในภูมิภาคเอเชีย ริเริ่มหรือสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในการแก้ไขปัญหา แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน : 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ตอบสนองนโยบายการทูตเชิงรุกทางเศรษฐกิจ ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจกันกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายของ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ASEAN : 

ASEAN

Slide 5: 

ประชากร - 567 ล้านคน (ปี 2550) พื้นที่- 4.5 ล้าน ตร. กม. ศาสนาหลัก- อิสลาม พุทธ คริสต์ ฮินดู GDP รวม US $ 737 พันล้านเหรีญสหรัฐ การค้า- US $ 720 พันล้านเหรีญสหรัฐ สมาชิกผู้ก่อตั้งปี 1967 ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สมาชิกเพิ่มเติม บรูไน ดารุสซาลาม ปี 1984 เวียดนาม ปี 1995 ลาว ปี 1997 พม่า ปี 1997 กัมพูชา ปี 1999

หลักการ : 

หลักการ AFTA มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญเพื่อป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก โดยอาศัยการเปิดเสรีด้านการค้าและการลดภาษีและอุปสรรคข้อกีดขวางทางการค้าที่มิใช่ภาษี รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีศุลกากรเพื่อเอื้ออำนวยต่อการค้าเสรี

Slide 7: 

กลไกการลดภาษีที่สำคัญของ AFTA คือระบบ CEPT (Common Effective Preferential Tariff Scheme) ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรแก่กันแบบต่างตอบแทน กล่าวคือ การที่จะได้สิทธิประโยชน์จากการลดภาษีของประเทศอื่นสำหรับสินค้าชนิดใด ประเทศสมาชิกนั้นจะต้องประกาศลดภาษีสำหรับสินค้าชนิดเดียวกันด้วย ทั้งนี้ CEPT ได้กำหนดให้สินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการลดภาษีจะต้องมีสัดส่วนมูลค่าที่เกิดขึ้นในอาเซียน (ASEAN Local Content) อย่างน้อย 40% และสามารถคำนวณวัตถุดิบในอาเซียนแบบสะสม (Cumulative Rules of Origin) โดยกำหนดอัตราขั้นต่ำของวัตถุดิบเท่ากับ 20% ที่มา: กรมอาเซียน

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) : 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ลงนาม Bali Concord II ปี 2003 ระบุการจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme 2004-2010) 3 เสาหลัก - ประชาคมความมั่นคง (ASEAN Security Community: ASC) - ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) การขยายความสัมพันธ์กับภายนอก (external relations)

เร่งรัดการจัดตั้ง AEC จาก ค.ศ.2020 เป็น ค.ศ. 2015 เป้าหมาย เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี และเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น 12 สาขาที่เปิดเสรี และมีการขยายความร่วมมือ ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยว การบิน ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสุขภาพ สาขาโลจิสติกส์ โดยมีประเทศรับผิดชอบจัดทำ roadmap ในแต่ละสาขา โดยไทยเป็นผู้ผลักดันสาขาด้านการท่องเที่ยวและการบิน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) : 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS)

Slide 11: 

Greater Mekong Sub-region Cambodia Bangladesh Thailand Vietnam Laos Myanmar China India Malaysia Indonesia Singapore Brunei Sri Lanka Philippines Japan Afganistan Pakistan Korea South Asia East Asia / Europe Asean/Australia America

Slide 12: 

โครงการ GMS เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน กว่างสี) ประชากร: 255 ล้านคน (ปี 2550) พื้นที่: 2.3 ล้าน ตร. กม. ศาสนาหลัก: พุทธ ผู้สนับสนุนหลัก: Asian Development Bank-ADB)

Export Structure of GMS countries : 

Export Structure of GMS countries

วัตถุประสงค์ : 

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับการครองชีพของประชาชนในพื้นที่และลดช่องว่างทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษา ระหว่างกัน ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก

สาขาความร่วมมือ : 

สาขาความร่วมมือ 1. คมนาคมขนส่ง 2. การค้า 3. การลงทุน 4. พลังงาน 5. การสื่อสาร 6. สิ่งแวดล้อม 7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 8. การท่องเที่ยว 9. การเกษตร

Slide 16: 

เชียงราย เมาะละแหม่ง พะโค มัณฑะเลย์ China คุนหมิง วินห์ ฮอนลา ดองฮา Danang สตึงเตร็ง เสียมเรียบ พนมเปญ โฮจิมินห์ซิตี้ สีหนุวิลล์ หาดใหญ่ ไฮฟอง ไคลาน South China Sea อ่าวไทย Andaman Sea Vietnam ฮานอย อุบลราชธานี อรัญประเทศ นราธิวาส เชียงใหม่ นครพนม หนองคาย เชียงตุง หลวงพระบาง น่าน พิษณุโลก ท่าแขก มุกดาหาร เชียงรุ่ง ขอนแก่น Myanmar เวียงจันทน์ ปากแบ่ง Bangkok ปากเซ สะหวันนะเขต บ่อเต็น แม่สอด ตาก นครราชสีมา Laos Rangoon Cambodia

Slide 17: 

ถนนหมายเลข 9 เส้นทางเชื่อมโยงไทย ลาว และเวียดนาม เป็นทางหลวงแผ่นดินที่ต่อจากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง) ตรงกับด่านมุกดาหารของไทยผ่านแขวงสะหวันนะเขต มุ่งสู่เขตติดต่อกับเวียดนามที่ด่านลาวบาว จะมีถนนหมายเลข 9 ของเวียดนามเข้าสู่ดองฮาและท่าเรือดานัง ขณะนี้ถนนโครงข่าย ตามแนวระเบียบตะวันออก – ตะวันตก ได้ขยายขอบข่ายของถนนมาถึงพม่าโดยระยะทางรวมจากพม่า – ลาว – เวียดนาม – (ดานัง) ประมาณ 1,450 กม. โดยไทยมีความตั้งใจที่จะได้ความช่วยเหลือแก่พม่าในการปรับปรุง ถนนช่วงมาสอด/เมียวดี – พะอัน ระยะทางประมาณ 153 กม. ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจะสามารถเชื่อมโยงไทย – พม่า – อินเดีย (แม่สอด – บากัน – ตามู/โมเร)

Slide 18: 

ถนนหมายเลข 3 ถนนเชื่อมโยงไทย ลาว และจีน เป็นทางหลวงแขวงเชื่อมต่อจากทิศใต้มณฑลยูนานของจีน ผ่านหลวงน้ำทา แขวงบ่อแก้ว จนถึงด่านห้วยทราย เขตติดต่อกับประเทศไทย (อ.เชียงของ จ.เชียงราย) ถนนหมายเลข 1 คือ Southern Economic Corridor ที่เชื่อมกรุงเทพฯ-พนมเปญ-โฮจิมินห์ ซิตี้ โดยเริ่มจากกรุงเทพฯ-กบินทร์บุรี-สระแก้ว-อรัญประเทศ/ปอยเปต-ศรีโสภณ-พนมเปญ-บาเวท-มอดไม้-โฮจิมินห์-วังเตา ทั้งนี้ มีจุดผ่านแดนที่อรัญประเทศ (ไทย)/ปอยเปต (กัมพูชา)

Slide 19: 

ถนนหมายเลข 10 เป็นถนนเลียบชายฝั่งใต้สายใหม่ ที่ถูกสร้างโดยมีวัตถุประสงค์ ด้านเศรษฐกิจและการค้าขายระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งถนนสายนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถนนสายเอเชีย (Asia Highway Network) ซึ่งจะเชื่อมระหว่างท่าเรือทวาย (พม่า) ท่าเรือแหลมฉบัง (ไทย) และท่าเรือสีหนุวิลล์ (กัมพูชา)

Third GMS Summit in Vientiane : 

Third GMS Summit in Vientiane

การประชุมสุดยอดผู้นำ GMS ครั้งที่ 3 : 

การประชุมสุดยอดผู้นำ GMS ครั้งที่ 3 หัวข้อหลักของการประชุมฯ คือ “Enhancing Competitiveness through Greater Connectivity” หรือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยขยายการเชื่อมโยงของประเทศในอนุภูมิภาค ซึ่งเน้นความร่วมมือในการวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์จากเส้นทางคมนาคมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดในระยะยาว

ประเด็นที่ได้มีการหารือในการประชุม : 

ประเด็นที่ได้มีการหารือในการประชุม การส่งเสริมการเชื่อมโยงในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยสำคัญในการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง เพื่อเปลี่ยนจาก Transport Corridors into Economic Corridors ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน เพื่อการขยายธุรกิจและการลงทุนในประเทศสมาชิก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน บทบาทของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน ความร่วมมือของ GMS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

Slide 23: 

นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้กล่าวนำในหัวข้อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้เสนอให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา เพราะไทยมีความพร้อม มีหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ และไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาค เพราะเป็นที่ตั้งของสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) สถาบันระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development)

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS: Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy) : 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS: Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy)

Slide 25: 

ACMECS

Slide 26: 

ประเทศสมาชิก : กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ประชากร : 213 ล้านคน พื้นที่รวม : 1.94 ล้านตารางกิโลเมตร GDP รวม : 225,110 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เริ่มเมื่อปี 2546 ริเริ่มและขับเคลื่อนโดยประเทศในภูมิภาคเอง ACMECS

เป้าประสงค์ : 

เป้าประสงค์ เพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ - ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน - ระหว่างอาเซียนเก่าและใหม่ เพื่อส่งเสริมกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคที่มีอยู่แล้ว เพื่อใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบตามแนวชายแดน ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายของ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หลักการ : 

หลักการ เป็นกรอบความร่วมมือที่มีความยืดหยุ่นสูง เน้นโครงการที่ปฏิบัติได้โดยมีผลที่เป็นรูปธรรม การพึ่งพาตนเอง และการเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน เน้นความต่อเนื่อง สอดคล้อง และส่งเสริมการดำเนินงานของกรอบความร่วมมืออื่น ประสานอย่างใกล้ชิดกับกรอบอื่นๆ เช่น GMS และ BIMSTEC

สาขาความร่วมมือและประเทศประสานงาน : 

สาขาความร่วมมือและประเทศประสานงาน การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน (ไทย) ความร่วมมือด้านการเกษตร (พม่า) ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน (เวียดนาม) การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม (ลาว) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (กัมพูชา) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เวียดนาม) ความร่วมมือด้านสาธารณสุข (ไทย)

Slide 30: 

ขอบคุณ http://www.itd.or.th

authorStream Live Help