Web quest

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Web quest เรื่อง “สิ่งมีชีวิต”:

Web quest เรื่อง “สิ่งมีชีวิต” จัดทำโดย นางสาวพอริ นทร์ พุกพูน ธนพัฒน์ หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป

Slide 2:

หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล ขั้นนำ ผู้จัดทำ สรุป มันคืออะไร ?

Slide 3:

หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สิ่งมีชีวิต ผู้จัดทำ สรุป ดูกันชัดๆ มันมีลักษณะอย่างไร?

Slide 4:

หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล ขั้นนำ ผู้จัดทำ สรุป แล้วมันมีชีวิตหรือไม่ ?

Slide 5:

หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล ขั้นนำ ผู้จัดทำ สรุป มันคือ กระสุนพระอินทร์ เป็นกิ้งกือชนิดหนึ่ง

แล้วสิ่งต่อไปนี้ เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่:

แล้วสิ่งต่อไปนี้ เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ กระบวนการ หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป

Slide 7:

1 คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? …………………………………………….. กระบวนการ หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป

Slide 8:

2 คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? …………………………………………….. หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป กระบวนการ

Slide 9:

3 คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? …………………………………………….. หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป กระบวนการ

Slide 10:

4 คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? …………………………………………….. หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป กระบวนการ

Slide 11:

5 คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? …………………………………………….. หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป กระบวนการ

Slide 12:

6 คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? ………………… หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป กระบวนการ

Slide 13:

7 คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? …………………………. หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป กระบวนการ

Slide 14:

8 คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? ……………… หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป กระบวนการ

Slide 15:

9 คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? …………………………………………….. หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป กระบวนการ

Slide 16:

10 คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? …………………………… หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป กระบวนการ

Slide 17:

11 คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? ……………………….. หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป กระบวนการ

Slide 18:

12 คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? ……………….. หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป กระบวนการ

Slide 19:

13 หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป กระบวนการ คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? ………………..

Slide 20:

14 หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป กระบวนการ คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? ………………..

Slide 21:

15 หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป กระบวนการ คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? ………………..

Slide 22:

16 หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป กระบวนการ คืออะไร ? มี ลักษณะอย่างไร ? เป็นสิ่งมีชีวิตไหม ? ………………..

Slide 23:

ภาระงาน ให้นักเรียนอภิปรายถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิต นำลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต ลงใน www.bubbl.us 3. นำลักษณะสำคัญไปสร้าง slide พร้อมยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะสำคัญดังกล่าวเด่นชัดบน www.autostearm.com ไม่ต่ำกว่า 7 slide และใส่เสียงบรรยาย 4. ส่ง link มาไว้บน wikispace ของครู

Slide 24:

แหล่งเรียนรู้ www.bubbl.us www.autostearm.com

Slide 25:

ประเมินผล ดี ปานกลาง พอใช้ การตกแต่ง ไม่เกิน 5 นาที สวยงามเหมาะสม กับเนื้อเรื่องน่าสนใจ มากกว่า 1 0 นาที สวยงามเหมาะสม กับเนื้อเรื่องน่าสนใจ น้อยกว่า 10 นาที ไม่สวยงามเหมาะสม กับเนื้อเรื่องไม่น่าสนใจ เนื้อหา ถูกต้องตรงประเด็น มีแหล่งที่มา น่าเชื่อถือ ถูกต้องตรงประเด็น มีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือน้อย ถูกต้องตรงประเด็น ไม่มีแหล่งที่มา ที่น่าเชื่อถือ การนำเสนอ มีน้ำเสียงชัดเจน รูปภาพเหมาะสม กับเนื้อหา มีน้ำเสียงไม่ชัดเจน รูปภาพ กับเนื้อหา มีน้ำเสียงไม่ชัดเจน รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อหา

Slide 26:

สรุป สิ่งมีชีวิต นั้นต้องมี - การสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ - มีการ เจริญเติบโต มีอายุขัยและมีขนาดจำกัด - ตอบสนองต่อสิ่งเร้า รักษาดุลยภาพของร่างกาย - มีลักษณะ จำเพาะ

Slide 27:

ผู้จัดทำ

authorStream Live Help