นำเสนอทันตในชุมชน1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1: 

โครงการ ทันตสุขศึกษาในชุมชนตำบลบางยอ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ อาสาสมัครสาธารณสุข: สื่อบุคคลที่สำคัญในงานทันตสุขศึกษา

Slide2: 

นางสาวลัลน์ณภัทร์ บวรธนรุ่งเรือง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน นางทิษฏยา หุ่นกิตติเวชกุล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(ทันตกรรม)

Slide3: 

ความเป็นมาแนวคิด และ มาตรการในการพัฒนาโครงการ ประชากรในพื้นที่ตำบลบางยอ ก็เช่นกัน มีปํญหาด้านทันตสุขภาพ ไม่น้อยไปกว่าที่อื่นๆ ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ มี แนวคิดในการออกให้บริการเชิงรุกในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริม และป้องกันโรคทันตสุขภาพ ซึ่งประชากรในพื้นที่ตำบลบางยอ ส่วนใหญ่ เป็นชุมชนกึ่งอุตสาหกรรมกึ่งชนบท มีประชาชนที่ทำอาชีพเกษตรกรรม ไม่ได้เดินทางไปทำงานนอกบ้าน บางคนก็เลี้ยงดูบุตรหลาน เป็นแม่บ้านอยูบ้าน รวมทั้งผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่อยู่บ้านเฉยๆ ไม่ได้ออกไปใหน เหมาะกับการออกให้ความรู้ทันตสุขศึกษาและตรวจฟันโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในชื่อโครงการ ทันตสุขศึกษาในชุมชน

Slide4: 

ต่อนะคะ... ในขั้นแรกได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเรื่องทันตสุขภาพเบื้องต้น การดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง คนในครอบครัว รวมไปถึงคนในชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเป็นสื่อบุคคล โดยได้เพิ่ม งานทันตสุขศึกษา เข้าในแบบรายงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำเดือน ซึ่งในแบบรายงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ค้นหาจำนวนผู้มีปัญหาสุขภาพช่องปาก แต่ต้องการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในงาน ทันตสุขศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดคนในครอบครัว และคนในชุมชนได้ ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ จะออกปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยได้จัดทำแผนนัดหมายเป็นรายหมู่ ตั้งแต่ หมู่ที่ 1 - 10 รวม 10 หมู่บ้าน โดยดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดไว้ “แบบเคาะประตูขอดูช่องปาก”

Slide5: 

ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ ได้นำสื่ออุปกรณ์ ทันตสาธารณสุข เช่น โมเดลฟัน แผ่นพับ แผ่นพลิกภาพต่างๆ ออกให้ความรู้โดยได้ให้ทันตสุขศึกษารายบุคคล ตามช่วงอายุ มีการให้ความรู้เรื่องการดูแลฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธี การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพฟัน การใช้ฟันผิดหน้าที่ การดูแลรักษาฟันปลอม การค้นหาผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันเหลือในช่องปากถึง 16 ซี่ เพื่อขึ้นทะเบียนฟันเทียมพระราชทานฯ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การรับบริการทันตกรรมที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ และ โรงพยาบาลบางจาก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย คลินิกทันตกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เรื่องสิทธิในการรับบริการทันตกรรม เช่น สิทธิประกันสังคม เบิกได้ คนต่างด้าวขึ้นทะเบียน และไม่มีสิทธิใด ๆ การปฏิบัติตนก่อนรับบริการทันตกรรม โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ฯลฯ รวมทั้ง ผู้พิการที่ดูแลตนเองได้ และดูแลตนเองไม่ได้ต้องอาศัยญาติเป็นผู้ดูแล ต้องคุมความดัน หรือระดับน้ำตาลในเลือด เท่าใด จึงจะสามารถเข้ารับบริการทันตกรรมได้ ยังไม่จบค่ะ

Slide6: 

วัตถุประสงค์ ๑.ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ถูกต้องและเหมาะสม ๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ดูแลตัวเองไม่ได้ และผู้ป่วยเรื้อรังได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองเบื้องต้น /พร้อมทั้งได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ๓.ลดปัญหาโรคในช่องปากของประชาชน ๔.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนรู้ และเข้าถึง สิทธิประโยชน์ในการรักษาทางด้านทันตกรรมตามสิทธิ ๕.ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้ด้อยโอกาส ได้รับบริการขึ้นทะเบียนฟันเทียมพระราชทานฯ ถึงบ้าน ๖.ลดงาน เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขในงานรักษาด้านทันตกรรม ๗.สร้างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นสื่อบุคคลด้านทันตสุขภาพในชุมชน

Slide7: 

รวมภาพกิจกรรม การส่งเสริม ทันตสุขภาพในชุมชน กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ

Slide8: 

เริ่มต้นที่บ้านประธาน อสม.ละกัน

Slide9: 

ให้ทันตสุขศึกษาในกลุ่มผู้พิการในชุมชน

Slide10: 

เรื่องเศร้าๆของคุณตา คุณยาย

Slide11: 

เอ้า..ช่วยกันสอนคนละไม้คนละมือ

Slide12: 

คุณยายกำลังแจกเบอร์ค่ะ

Slide13: 

กลางถนน....บนสะพาน ก็ไม่เว้น..อิอิอิ

Slide14: 

กำลังเล่านิทานหลอกเด็กอยู่ค่ะ

Slide15: 

รอยยิ้ม...จริงใจ จากคุณยาย

Slide16: 

ชุมชนหมู่ 7

Slide17: 

ชุมชนหมู่ 9

Slide18: 

ชุมชน ม.8

Slide19: 

ชุมชน ม.5

Slide20: 

ทีมงานของเราค่ะ บรรยากาศในงาน กองทัพ ต้องเดินด้วยท้องค่ะ

Slide21: 

ทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้ค่ะ

Slide22: 

หนูแปรงจริงๆนะคะ

Slide23: 

สรุปการเรียนรู้/ข้อเสนอแนะให้พื้นที่อื่นประยุกต์นำไปใช้

Slide25: 

จบแล้วจร้า

authorStream Live Help