Радянська Україна 1920-1930 рр.

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Історія України Зразки завдань № 8

PowerPoint Presentation:

Україна Це такі регіони: Волинь (Волинська й Рівненська області); Північ (Житомирська, Чернігівська, Київська області та м. Київ); Слобожанщина (Сумська й Харківська); Галичина (Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська); Закарпаття; Буковина; Поділля (Хмельницька й Вінницька); Степ (Черкаська, Кіровоградська, Полтавська); Південь (Одеська, Миколаївська й Херсонська); Подніпров’я (Дніпропетровська й Запорізька); Схід (Донецька й Луганська); Крим.

PowerPoint Presentation:

Радянська Україна 1920 – 1930 – х рр.

PowerPoint Presentation:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

PowerPoint Presentation:

239 . Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1920-х років? 1. «Певна частина державних ресурсів і ресурсів приватного господарства дістають право вільного обігу на товарному ринку за принципом купівлі-продажу...» 2. «Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих...» А Відображено в обох уривках. Б Лише в першому. В Лише в другому. Г Не відображено в жодному з уривків

PowerPoint Presentation:

240 . Державно-політичний статус УСРР у 1921 – 1922 рр. визначався А «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками, посиленням її підпорядкування загальнофедеративним органам влади. Б юридичною незалежністю УСРР, яка не входила до складу жодної сусідньої держави й не перебувала з ними в союзно-договірних відносинах. В «воєнно-політичним союзом» із РСФРР та перебуванням УСРР у її складі на правах автономного утворення. Г «військовим союзом» із РСФРР зі збереженням УСРР формального статусу та ознак незалежної держави.

PowerPoint Presentation:

241 . Процес конституційного оформлення СРСР завершився А 1920 р. Б 1921 р. В 1922 р. Г 1924 р. Утворення СРСР - 30 грудня 1922р Прийняття Костітуціі СРСР – 31 січня 1924р

PowerPoint Presentation:

242 . У якій галузі господарства УСРР у 1920-х роках розпочалася реалізація плану ГОЕЛРО? А енергетичній Б металургійній В машинобудівній Г вуглевидобувній 1920 – 1921 рр

PowerPoint Presentation:

1. Продподаток 2. Кооперація 3. Трудова мобілізація 4. Ліквідація куркульства як класу 5. Госпрозрахунок 6. Коренізація А 1, 3, 4 Б 2, 3, 6 В 1, 2, 5 Г 1, 4, 5 243 . Що було характерним для економічного життя УСРР у 1920-х роках?

PowerPoint Presentation:

244 . Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне А створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою. Б функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств. В об’єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи. Г розгортання мережі машинно-тракторних станцій і бригад.

PowerPoint Presentation:

245 . «Криза збуту», що охопила економіку УСРР у 1922 – 1924 рр., характеризувалася А неможливістю реалізувати продукцію на зовнішніх ринках в умовах економічної блокади. Б падінням цін на промислові товари в умовах зростання цін на сільськогосподарську продукцію. В падінням купівельної спроможності населення внаслідок зростання безробіття. Г падінням цін на сільськогосподарську продукцію в умовах зростання цін на промислові товари

PowerPoint Presentation:

246 . Які заходи здійснювалися партійно-державним керівництвом УСРР у галузі сільського господарства республіки впродовж 1921 – 1928 рр.? 1. Зведення всіх податків із селянського двору до єдиного сільгоспподатку в грошовій формі. 2. Створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою. 3. Розвиток мережі сільськогосподарських кооперативів і споживчих товариств. 4. Упровадження продрозверстки на всю сільськогосподарську продукцію. 5. Звільнення від сплати податків господарств незаможних селян. 6. Створення мережі МТС для технічного обслуговування селянських господарств. 7. Об’єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи. А 1, 2, 4 Б 1, 3, 5 В 3, 5, 6 Г 2, 4, 7

PowerPoint Presentation:

247 . Які твердження щодо політики коренізації, здійснюваної в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років, є правильними? На керівних посадах представників інших національностей масово замінювали українцями . 2. Приділяється особлива увага підготовці та висуванню кадрів корінної національності . 3. Створюються окремі адміністративно-територіальні одиниці в місцях компактного проживання неукраїнського населення . 4. Українська мова в республіці проголошується державною, а в системі освіти республіки мови національних меншин замінюються українською . А 1, 3 Б 1, 4 В 2, 3 Г 2, 4

PowerPoint Presentation:

248 . У результаті здійснення в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років політики коренізації А реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні райони. Б замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації державною українською мовою. В збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату. Г розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи серед українців за кордоном.

PowerPoint Presentation:

249 . Політика коренізації, що здійснювалася в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років, передбачала А повне витіснення російської мови державною українською мовою з діловодства та засобів масової інформації. Б створення національних адміністративних районів, забезпечення культурних прав національних меншин. В розширення повноважень республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи серед українців за кордоном. Г суцільну заміну на керівних посадах партійно-державного апарату представників інших національностей українцями.

PowerPoint Presentation:

250 . Олександр Шумський і Михайло Волобуєв у 1920-х роках А критикували кадрову та економічну політику союзного керівництва в Україні. Б засуджували «націонал-комуністичний ухил» партійного керівництва України. В виступали за згортання політики українізації та політики колективізації. Г були послідовними прихильниками сталінського плану «автономізації». Олекесандр Шумський Михайло Волобуєв

PowerPoint Presentation:

251 . У 1920-х роках в Українській СРР «Гарт», «Плуг», «Ланка», «Молодняк», «Авангард» – це А перші машинно-тракторні станції. Б літературно-художні об’єднання. В перші революційні пролетарські театри. Г молодіжні науково-дослідні центри. Члени спілки пролетарських письменників «Гарт»: В. Сосюра, В. Еллан-Блакитний, В. Поліщук, М. Йогансен, М.Хвильовий, В. Коряк, В. Радиш. Харків, 1923 рік

PowerPoint Presentation:

252 . З іменами М. Зерова, П. Филиповича, М. Драй-Хмари в історії української культури 1920-х років пов’язано А утвердження класового атеїстичного мистецтва. Б становлення пролетарської, соціалістичної музики. В започаткування літературного угрупування «неокласиків». Г створення перших революційних авангардистських театрів Павло Филипович Михайло Драй-Хмар

PowerPoint Presentation:

253 . Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «...з 1919 р. член КП(б)У, один із засновників Спілки письменників «Гарт» (1923), журналів «Літературний ярмарок» (1928), «Політфронт» (1930). Автор творів «Вальдшнепи», «Україна чи Малоросія». Ініціатор літературної дискусії 1925 – 1928 рр.». А М. Хвильового Б В. Сосюру В М. Зерова Г П. Тичину Микола Хвильовий (1893 — 1933)

PowerPoint Presentation:

254 . Курс на індустріалізацію проголошено А 1921 р. Б 1925 р. В 1928 р. Г 1930 р. XIV з ’ їзд ВКП(б)

PowerPoint Presentation:

255 . Темпи зростання обсягів промислового виробництва в СРСР у 1930-х роках були вищими, ніж в європейських країнах, завдяки А технічній перебудові. Б технологічній реконструкції. В промисловому перевороту. Г форсованій індустріалізації

PowerPoint Presentation:

256 . Проаналізуйте статистичні дані й визначте, що стало характерним для промисловості України кінця 1930-х років порівняно з 1920-ми роками. Співвідношення між великою та дрібною промисловістю в загальному промисловому виробництві України (у %) Види промисловості Роки 1925–1926 1938 Велика промисловість Кількість підприємств 0,6 8,6 Кількість робітників 43,2 83,0 Валова продукція 68,7 92,5 Дрібна промисловість Кількість підприємств 99,4 91,4 Кількість робітників 56,8 17,0 Валова продукція 31,3 7,5 А Повільне зростання кількості великих промислових підприємств, переважання в республіці кустарно-ремісничого сектору за кількістю зайнятих робітників. Б Стрімкий розвиток фабрично-заводського сектору, який став домінуючим як за кількістю підприємств, так і за обсягами промислового виробництва. В Збереження значної питомої ваги підприємств дрібної промисловості, яка залишалася домінуючою за обсягами виробництва промислової продукції. Г Концентрація левової частки робітників у фабрично-заводському секторі, що домінував у виробництві промислової продукції республіки.

PowerPoint Presentation:

257 . Курс на суцільну колективізацію сільського господарства проголошено А 1925 р. Б 1929 р. В 1930 р. Г 1932 р. XV з ’ їзд ВКП(б), 1927р

PowerPoint Presentation:

258 . Що з указаного нижче розкриває суть політики колективізації сільського господарства України, здійснюваної в 1930-х роках? Збереження та державне стимулювання приватного селянського господарства . 2. Масове створення колгоспів шляхом примусового усуспільнення землі , реманенту , худоби . 3. Утвердження соціалістичного господарювання й державної власності на засоби виробництва . А 1, 2 Б 1, 3 В 2, 3 Г 1, 2, 3

PowerPoint Presentation:

259 . У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя українського суспільства в 1930-х роках? 1 . « Загальні збори бідноти ... виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів виробництва . Намічали день розкуркулення й розподіляли актив бідняків по господарствам куркулів . В зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно ». 2. « Опір набув великого поширення . Зброя , яка залишилася з воєнних часів , стала умовою для розгортання партизанської війни . Партизанські загони швидко розгорталися в лісовій та лісостеповій зонах суцільної колективізації ». 3. « Адміністрування , перегини по відношенню до середняка, штучне насадження колгоспів , методи насильства не тільки щодо середняка, а й бідноти набули характеру системи ...» А 1, 2 Б 1, 3 В 2, 3 Г 1, 2, 3

PowerPoint Presentation:

260 . Постанову ЦВК і РНК СРСР, що ввійшла в історію як «закон про п’ять колосків», прийнято А 1928 р. Б 1930 р. В 1932 р. Г 1934 р.

PowerPoint Presentation:

261 . Комісія В. Молотова, що діяла в Україні впродовж жовтня 1932 р. – січня 1933 р. А підводила підсумки кампанії боротьби з неписьменністю в республіці. Б контролювала повне виконання хлібозаготівельного плану. В розслідувала справу «Спілки визволення України». Г уводила в дію Харківський тракторний завод. Вячеслав Молотов (Скрябин) 1890-1986рр

PowerPoint Presentation:

262 . Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1930-х років? «Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих». «Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім заяв про голод на селі та прохання про допомогу. Голодують нероби та ледарі, які виробляють по 30–40 трудоднів на рік». А Відображено в обох уривках. Б Лише в першому. В Лише в другому. Г Не відображено в жодному з уривків.

PowerPoint Presentation:

263 . На карті позначено області А діяльності хлібозаготівельної комісії В. Молотова у вересні 1932 р. Б розгортання перших машинно-тракторних станцій наприкінці 1932 р. В селянських повстань на завершальному етапі колективізації в 1933 р. Г що зазнали найбільших людських втрат від голодомору 1932 – 1933 рр.

PowerPoint Presentation:

264 . Конституція Української РСР 1937 р. законодавчо закріплювала А початок переходу від буржуазного ладу до соціалізму. Б перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспільства. В входження республіки до складу СРСР без права виходу з його складу. Г побудову суспільства розвиненого соціалізму та керівну роль компартії в державі

PowerPoint Presentation:

265 . «Розстріляне відродження» – умовна назва А покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час Великого терору 1930-х років. Б групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі «шкідництвом» у 1920 – 1930-х роках. В літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х років, репресованої сталінським режимом. Г плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у справі «Спілки визволення України»

PowerPoint Presentation:

266 . З іменами Амвросія Бучми, Леся Курбаса, Гната Юри пов’язаний розвиток А монументального мистецтва. Б театрального мистецтва. В музичного мистецтва. Г оперного мистецтва Лесь Курбас 1887 – 1937рр А Бучма Г Юра

PowerPoint Presentation:

267 . Які верстви українського суспільства зникають наприкінці 1930-х років? А підприємці, інтелігенція, духовенство Б духовенство, промисловці, селяни-власники В селяни-власники, промисловці, підприємці Г підприємці, наймані робітники, духовенство

PowerPoint Presentation:

268 . Про який судовий процес йдеться в уривку з історичного джерела? «На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки професори, лікарі, священики, письменники, студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним обвинувачуваним влада зробила віце-президента ВУАН С. Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів столичної газети «Вісті». А «Шахтинська справа» Б «Спілка визволення України» В «Український національний центр» Г «Українська військова організація» Сергій Олександрович Єфремов 1876-1939рр у Харкові від 9 березня до 19 квітня1930.

PowerPoint Presentation:

269 . Укажіть назви мирних договорів, у яких, серед іншого, визначалася державна належність західноукраїнських земель у 1920-х роках. 1. Версальський 2. Сен-Жерменський 3. Нейїський 4. Тріанонський 5. Севрський 6. Ризький А 1, 2, 5 Б 2, 4, 6 В 1, 3, 6 Г 2, 3, 5

PowerPoint Presentation:

270 . У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія... Вважають цілком виправданим приєднання Бессарабії до...» А Української Соціалістичної Радянської Республіки. Б Української Народної Республіки. В Королівства Румунія. Г Республіки Польща.

PowerPoint Presentation:

271 . Уряд якої країни вживав упродовж 1920 – 1930-х років описані нижче заходи? «На Волині та Поліссі протягом п’яти років осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за розпорядженням уряду, найкращі землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало». А Румунії Б Чехословаччини В Польщі Г Угорщини

PowerPoint Presentation:

272 . Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву А асиміляція. Б пацифікація. В депортація. Г нормалізація. 16 вересня – 30 листопада 1930р 16 районів Галичини, 800 сел Пацификация (лат. pacificatio  — умиротворение, замирение, успокоение, усмирение)

PowerPoint Presentation:

273 . У якому році було проголошено незалежність Карпатської України? А 1923 р. Б 1939 р. В 1941 р. Г 1945 р.

PowerPoint Presentation:

274 . Якою цифрою на карті позначено землі, українське населення яких влада вважала «громадянами румунського походження, які забули рідну мову»? А 1 Б 2 В 3 Г 4

PowerPoint Presentation:

275 . Відповідно до «пакту Молотова – Ріббентропа» розмежування сфер впливу між Німеччиною та СРСР відбулося по лінії річок А Нарев, Вісла, Дністер. Б Вісла, Сян, Збруч. В Збруч, Одер, Буг. Г Нарев, Вісла, Сян.

PowerPoint Presentation:

276 . У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920 – 1930-х роках? А «Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання». Б «На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало». В «Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю». Г «Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського життя в обмежених рамках».

PowerPoint Presentation:

Однією з причин упровадження в Україні НЕПу, як нової моделі господарювання, було А продовження бойових дій, що ускладнювали відбудову народного господарства. Б невдоволення селянства продрозкладкою, що виливалося в збройні виступи проти влади. В здійснення республікою дипломатичного прориву й виходу з дипломатичної ізоляції. Г піднесення європейського та світового революційного руху, здійснення світової революції. X з ’ їзд РКП(б), 1921р

PowerPoint Presentation:

Стосовно якого політичного курсу було прийнято цитовану нижче резолюцію? «Розмови про переваги російської культури і висування положення про неминучість перемоги більш високої російської культури над культурами більш відсталих народів – українського, азербайджанського та ін. – є не що інше, як спроба закріпити панування великоросійської національності. Рішуче борючись проти пережитків російського шовінізму, партія мусить водночас боротися і проти українського шовінізму». А коренізації Б колективізації В індустріалізації Г культурної революції XII з'їзд РКП(б) 1923р У жовтні 1924 р. у складі Української СРР було утворено автономну Молдавську республіку, а протягом 1924—1925 pp. почали функціонувати 7 німецьких, 4 болгарських, один польський і один єврейський національний район, а також 954 сільські ради національних меншин, 100 містечкових рад. У цей час в Україні діяли 566 шкіл з німецькою мовою навчання, 342 — з єврейською, 31 — з татарською тощо.

PowerPoint Presentation:

Про якого діяча культури України 1920-х рр. йдеться в листі Й. Сталіна до Л. Кагановича? «…Вимоги про «негайну дерусифікацію пролетаріату» на Україні, його думка про те, що «від російської літератури, від її стилю українська поезія повинна тікати якнайшвидше», його заява про те, що «ідеї пролетаріату нам відомі і без московського мистецтва»… звучать тепер… більш ніж дивно». А М. Зерова Б Л. Курбаса В М. Хвильового Г О. Довженка М. Хвильовий (Фітільов) 1893 – 1933рр

PowerPoint Presentation:

ВАПЛІТЕ – це А об’єднання письменників і літераторів України в 1920-х рр. Б спілка українських фото- й кінорежисерів при Київській кінофабриці. В творчий союз українських художників-авангардистів 1920 – 1930-х рр. Г мистецьке угрупування театральних діячів України, послідовників Леся Курбаса. Вільна Академія Пролетарської Літератури 1926 – 1928рр, Харків

PowerPoint Presentation:

З якою метою партійно-державне керівництво СРСР і УСРР на початку 1930-х рр. розповсюджувало зображені плакати? А Засвідчити єдність Комуністичної партії й народу в здійсненні індустріалізації. Б Переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом. В Продемонструвати світові високі темпи розвитку промисловості. Г Мобілізувати робітників на трудові рекорди та подвиги.

PowerPoint Presentation:

Який перелік назв і термінів стосується суспільного життя України 1930-х рр.? А Лікнеп, непман, «Плуг». Б «Інтегральний націоналізм», русофільство, румунізація. В Соціалістичний реалізм, Великий терор, «стаханівський рух». Г Українська академія наук, Українська автокефальна православна церква, «Молодий театр» Леся Курбаса.

PowerPoint Presentation:

Визначте заходи, що характеризують політику польського уряду щодо українських земель у 1927 – 1937 рр. 1. Конституційне закріплення прав українців на власну мову й отримання початкової освіти українською мовою, надання Східній Галичині автономних прав. 2. Пошук порозуміння з українством шляхом створення двомовних шкіл на Волині, призначення українців на високі державні посади. 3. Заборона використовувати терміни «Україна» й «українці», передання українських земель польським осадникам. 4. Запровадження політики «пацифікації», створення табору для політв’язнів у Березі-Картузькій. А 1, 3 Б 2, 4 В 1, 4 Г 2, 3

PowerPoint Presentation:

Коли було підписано цитований нижче документ? «…При підписанні договору між Німеччиною та Союзом Радянських Соціалістичних республік… уповноважені обох сторін обговорили у суворо конфіденційному порядку питання про розмежування сфер обопільних інтересів у Центрально-Східній Європі…» А 23 серпня 1939 р. Б 1 вересня 1939 р. В 17 вересня 1939 р. Г 22 червня 1941 р. Пакт Молотова — Ріббентропа

PowerPoint Presentation:

Робота з картою Укажіть назву держави, до складу якої в міжвоєнний період входили українські землі, заштриховані на карті А. Польща Б. Румунія В. Угорщина Г. Чехо-Словаччина Польща Чехо-Словаччина Румунія УРСР

PowerPoint Presentation:

А) 1 Б) 2 В) З Г) 4 Укажіть цифру, якою на карті позначено місто, де в роки другої пятирічки було побудовано завод-гігант чорної металургії: Робота з картою Запоріжжя 1931-1933рр

PowerPoint Presentation:

Робота з картою Укажіть, які території заштриховано на карті УСРР в період непу А території, передані Українській СРР у 1925р Б території України, уражені голодом 1921 – 1923рр В українські території, приєднані до РСФРР у 1925р Г території, передані Польщі за Ризьким миром 1921р

PowerPoint Presentation:

Завдання на встановлення відповідності А 1

PowerPoint Presentation:

Установіть відповідність між суспільно-політичними подіями 1920-х рр. і їхніми наслідками. 1 Проголошення курсу на коренізацію в УСРР. 2 Утворення Союзу РСР. 3 Утворення Всеукраїнської надзвичайної комісії по боротьбі з неписьменністю. 4 Проголошення курсу на нову економічну політику А Запровадження трудової мобілізації, заборона товарно-грошових відносин і вільної торгівлі. Б Зростання питомої ваги українців серед службовців партійно-державного апарату республіки. В Швидка відбудова промисловості, зростання продуктивності праці та фізичного обсягу продукції. Г Половина сільського та дві третини міського дорослого населення освоїли грамоту та вміли читати. Д Затвердження нового тексту Конституції УСРР, де юридично закріплювалися повноваження республіки. Б Д Г В

PowerPoint Presentation:

277 . Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх. А Реформа, раднаргоспи, культ особи, демократизація, реабілітація, «шістдесятники». Б Холодна війна, голод, «ждановщина», радянізація, «безрідний космополітизм», операція «Вісла». В П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків», Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження». Г «Розвинутий соціалізм», номенклатура, дефіцит, правозахисники, «самвидав», неосталінізм. Д Мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух Опору, депортація 1 Радянська модернізація (1929 – 1938 рр.) 2 Велика Вітчизняна війна (1941 – 1945 рр.) 3 Післявоєнна відбудова (1945 – початок 1950-х рр.) 4 Десталінізація (1953 – 1964 рр.) 4 3 1 2 1964 – 1982рр – “Застій” , Л. Брежнев Й. Сталін Й. Сталін Й. Сталін М. Хрущов

PowerPoint Presentation:

Завдання на встановлення правильної послідовності 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

Розташуйте події в хронологічній послідовності А Процес над СВУ Б арешт українських кобзарів і лірників та розправа над ними В початок голодомору в Україні Г перехід до форсованої індустріалізації 1 2 3 4 9 березня до 19 квітня1930 1929р 1932р грудень 1934р

PowerPoint Presentation:

Установіть послідовність укладення міжнародних договорів (угод). А Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польської Республіки. Б Московський договір між СРСР і Німеччиною про ненапад («пакт Молотова – Ріббентропа»). В Ризький мирний договір між РСФРР, УСРР і Польською Республікою. Г Брест-Литовський мирний договір між УНР і Німеччиною та її союзниками 1 1920р 1939р 1921р 1918р 2 3 4

authorStream Live Help