Національно-культурний рух XVI - XVII ст

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Історія України Зразки завдань № 4

PowerPoint Presentation:

Національно-культурний рух в Україні XVI – п/п XVII ст.

PowerPoint Presentation:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

PowerPoint Presentation:

116. Яка суспільна верства наприкінці XVI – на початку XVII ст. відігравала вирішальну роль в утворенні братств? А шляхта Б козацтво В духовенство Г міщанство

PowerPoint Presentation:

117. Братства в історії України – це А корпоративні об’єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у XV – XVI ст. Б доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом православних храмів власним коштом у XVI ст. В об’єднання реєстрового козацтва та духовенства, що здійснювали контроль за діяльністю вищих православних церковних ієрархів у XV – XVI ст. Г релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці XVI – XVII ст.

PowerPoint Presentation:

118. Пересопницьке Євангеліє є пам’яткою української культури А XIV ст. Б XV ст. В XVI ст. Г XVII ст. 1556 – 1561рр

PowerPoint Presentation:

119. Відновлення в XVII ст. вищої православної церковної ієрархії в Речі Посполитій пов’язано з ім’ям А М. Смотрицького. Б Ф. Прокоповича. В І. Вишенського Г І. Борецького. 1560 – 1651рр

PowerPoint Presentation:

120. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Не будучи українцем за походженням, усе своє життя присвятив служінню Україні, ставши для прийдешніх поколінь одним із символів української національної ідентичності. Посівши митрополичу кафедру забороненої православної церкви, домігся від королівської влади її легалізації. Заповідав не ставити йому після смерті ніяких пам’ятників, хоча сам, ще при житті, створив собі пам’ятник – Київську Академію». А П. Могилу Б І. Борецького В І. Вишенського Г Ф. Прокоповича 1596 – 1647рр

PowerPoint Presentation:

А чотирикласне народне училище. Б слов’яно-греко-латинську школу. В протестантську гімназію. Г єзуїтський колегіум. 121. У другій половині XVI ст. в Острозі було засновано Василь-Костянтин Острозький

PowerPoint Presentation:

122. Прізвища яких діячів пропущено в цитованому нижче уривку з історичного джерела? «Всесильною правицею Всевишнього Бога, старанням благочестивого князя _______, який звелів влаштувати дім для друкування книг, а до того ж і дім для навчання дітей у своєму родовому славному місті... І вибравши знавців божественного писання, грецької, латинської і руської мов, поставив їх навчати дітей. З цієї причини надрукована ця книжка для дитячого навчання, по-грецьки альфавіту, а по-руськи азбуки, многогрішним _______». А Богуш Корецький, Франциск Скорина Б Дмитро Вишневецький, Швайпольт Фіоль В Олександр Чарторийський, Юрій Дрогобич Г Костянтин-Василь Острозький, Іван Федоров К. Острозький І. Федоров

PowerPoint Presentation:

123. «Апостол» (1574 р.), «Буквар» (1574 р.), Острозька Біблія (1581 р.) є першими А друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим. Б рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою. В підручниками, надрукованими коштом православних братств. Г книгами, надрукованими коштом князя К. Острозького.

PowerPoint Presentation:

124. Про яку книгу йдеться в уривку з історичного джерела? «…А почалася книга друкуватися в богом береженому місті Львові, в якій діяння апостольські, і послання соборні, і послання святого Павла після втілення господа бога нашого Ісуса Христа року 1573…Якщо доведеться кому-небудь у цю корисну для душі книгу заглянути то…творцеві життя нашого богу подяку хай складе…» А «Требник» Б «Апостол» В «Послання до єпископів» Г «Православне ісповідання віри» 1573 – 1574рр

PowerPoint Presentation:

125. Про появу якого явища в літературі йдеться в уривку з історичного джерела? «Події кінця XVI ст. зумовили появу чисельних літературних творів, присвячених церковному життю та унії. Їхніми авторами були як прихильники, так і противники унії». А історичної мемуаристики Б драматичної літератури В полемічної літератури Г латиномовної поезії Мелетій Смотрицький “Тренос” (“Плач”)

PowerPoint Presentation:

126. Як називаються ліро-епічні твори XVI – XVII ст. на історико-героїчну та побутову тематику, що виконувалися речитативом у супроводі бандури, кобзи, ліри? А думи Б поеми В балади Г билини

PowerPoint Presentation:

127. Укажіть особливості розвитку української культури другої половини XVI – першої половини XVII ст. 1. Поява козацького літописання та історичної прози. 2. Поширення книгодрукування. 3. Розквіт козацького бароко в архітектурі. 4. Поява полемічної літератури. 5. Поява «курйозних віршів» у літературі. 6. Поява монументальної скульптури та портретного живопису. 7. Поширення шкільної драми, інтермедій і вертепу. А 1, 2, 4, 5 Б 2, 4, 6, 7 В 1, 3, 5, 6 Г 2, 3, 4, 6 Вертеп

PowerPoint Presentation:

128. Про появу якого явища в театральному мистецтві йдеться в уривку з історичного джерела? «У братських школах, академіях учні писали вірші, промови, а потім виголошували їх. Виконавці виходили на сцену й декламували текст, об’єднаний спільною темою. Шкільні вистави присвячувалися християнським святам, впливовим особам, важливим подіям. Вистава тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок, пропонуючи їхній увазі в перервах між діями спектаклю театралізовані сценки народно-побутової тематики». А інтермедія Б прелюдія В містерія Г комедія

PowerPoint Presentation:

129. Що з указаного нижче свідчить про піднесення культурного життя на українських землях у другій половині XVI ст.? 1. Надання Києво-Могилянській колегії прав та статусу академії. 2. Створення Пересопницького Євангелія. 3. Заснування в Острозі слов’яно-греко-латинської академії. 4. Видання Ш. Фіолем першодруків кирилицею – «Часослова», «Октоїха». 5. Поява та поширення «Історії Русів». 6. Видання у Львові І. Федоровим «Апостола» та «Букваря». А 1, 2, 4 Б 3, 5, 6 В 1, 4, 5 Г 2, 3, 6 1825р 1556 – 1561рр 1574р 1491р 1701р 1576р

PowerPoint Presentation:

130. У якому стилі оздоблено Святу браму Троїцької церкви Свято-Успенської Києво-Печерської лаври? А готичному Б бароко В романському Г класичному

PowerPoint Presentation:

131. Києво-Могилянська колегія отримала титул і права академії А 1654 р. Б 1686 р. В 1701 р. Г 1750 р. Петр I І. Мазепа

PowerPoint Presentation:

132. Який із поданих нижче історико-літературних творів не належить до козацьких літописів? А «Літопис Самовидця» Б «Хроніка з літописців стародавніх» Ф. Софоновича В Літопис Г. Граб’янки Г Літопис С. Величка

PowerPoint Presentation:

У якому з уривків, узятих з історичних джерел, йдеться про Юрія Дрогобича? А «Український першодрукар. Засновник друкарні в Кракові. У 1491 р. надрукував чотири богослужебні книги церковнослов’янською мовою...» Б «Волинський князь, «некоронований король Русі». 1497 р. очолив збройні сили Великого князівства Литовського. Здобув перемогу над ординцями в битві під Вишневцем...» В «...Український філософ, астроном, астролог, викладав у Болонському університеті. У 1481 – 1482 рр. – ректор цього навчального закладу. Перший відомий нам український автор друкованої книги – «Прогностична оцінка поточного 1483 року». Г «Володар Галицько-Волинського князівства зі столицею у м. Володимир. Титулував себе «королем Русі, князем Лодомерії». Його правління було періодом розквіту держави...» Юрій I Львович Василь-Костянтин Острозький (Швайпольта Фіоля)

PowerPoint Presentation:

З ім’ям Швайпольта Фіоля пов’язано А друкування в Кракові слов’янських книг кириличним шрифтом. Б створення в Луцьку «слов’яно-греко-латинської» школи. В організація у Львові першого єзуїтського колегіуму. Г отримання Київським братством права ставропігії. 1491р «Осьмогласник» , «Часословець» (1491) 1460 — між 7 травня 1525 і 16 травня 1526

PowerPoint Presentation:

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «...навчався в Краківському університеті. Викладав медицину, філософію та астрономію в Болонському університеті, упродовж 1481 – 1482 рр. – ректор цього навчального закладу. Перший відомий нам український автор друкованої книги – «Прогностична оцінка поточного 1483 року». А С. Оріховського Б І. Вишенського В Ю. Дрогобича Г С. Кленовича (Юрій Михайлович Котермак з Дрогобича),

PowerPoint Presentation:

Укажіть напрями діяльності православних міщанських братств у другій половині XVI – першій половині XVII ст. Обмеження впливу церковних ієрархів . 2. Розбудова храмів , заснування друкарень і шкіл . 3. Оборона українських земель від татарських набігів . 4. Організація взаємодопомоги , шпиталів для хворих . 5. Установлення взаємовідносин із православними країнами . 6. Пропагування ідеї об’єднання православної та католицької церков . А 1, 4, 5 Б 1, 2, 4 В 3, 5, 6 Г 2, 3, 6

PowerPoint Presentation:

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Політичний, церковний, освітній діяч Речі Посполитої. З 1627 р. – архімандрит Києво-Печерського монастиря. У 1632 р. домігся від королівської влади визнання вищої православної церковної ієрархії. Для підвищення культурно-освітнього рівня православних священиків заснував Лаврську школу...» А П. Могилу Б Ф. Прокоповича В Й. Кондзелевича Г В.-К. Острозького 1596 – 1647 рр

PowerPoint Presentation:

Завдання на встановлення відповідності А 1

PowerPoint Presentation:

133. Установіть відповідність між подіями та роками. 1 Видання Ш. Фіолем у Кракові кирилицею «Часослова», «Октоїха». 2 Створення Пересопницького Євангелія. 3 Видання І. Федоровим у Львові «Апостола» та «Букваря». 4 Перше видання друкарнею Києво-Печерської лаври «Синопсису». А 1574 р. Б 1674 р. В 1556 – 1561 рр. Г 1581 р. Д 1491 р. 1 2 3 4 Видання І. Федоровим Острозької Біблії

PowerPoint Presentation:

Завдання на встановлення правильної послідовності 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

134. Установіть хронологічну послідовність подій. А Похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу. Б Поява та поширення в Україні «Літопису Самовидця». В Підпорядкування Київської митрополії Московському патріархатові. Г Видання у Львові І. Федоровим «Апостола» та «Букваря». 2 …… 1616р 1 …… 1574р 3 …… 1686р 4 …… 1702р

authorStream Live Help