Козацька доба

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Історія України Зразки завдань № 3

PowerPoint Presentation:

Козацька Україна

PowerPoint Presentation:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

PowerPoint Presentation:

79. Які чинники зумовили виникнення українського козацтва в XV – XVI ст.? Прагнення влади створити регулярне військо на противагу ополченню шляхти . 2. Посилення національного , соціального та релігійного гніту українського населення . 3. Існування масиву вільних земель, освоєння південних територій уходниками . А 1, 2 Б 1, 3 В 2, 3 Г 1, 2, 3

PowerPoint Presentation:

Затвердження в 70-х рр. XVI ст. урядом Речі Посполитої реєстрового війська стало політичним і правовим А об’єднанням інтересів польської шляхти та козацтва. Б завершенням польсько-українського протистояння. В припиненням масового покозачення селян і міщан. Г визнанням козацтва як нового соціального стану. 1572 г. По универсалу Сигізмунда II Августа — 300 человек

PowerPoint Presentation:

Який козацький ватажок у червні 1638 р. разом із групою козаків, рятуючись від поляків, відійшов у володіння Московської держави, на територію Слобожанщини? А) П. Бут (Павлюк); Б) І. Сулима; В) Я. Острянин (Остряниця); Г) Д. Гуня. Яків Острянин Повстання 1637р Повстання 1635р (фортеця Кодак) Повстання 1638р – відступ на Запоріжжя

PowerPoint Presentation:

Які причини змушували козаків вирушати в небезпечні морські походи? А) захопити здобич, визволити з рабства своїх побратимів та інших невільників; Б) захопити частину території Османської імперії; В) налагодити торговельні відносини з Туреччиною; Г) розгромити і підкорити Кримське ханство.

PowerPoint Presentation:

Козаків прийнятих польським королем на державну службу називали: А) реєстровими; Б) низовими; В) городовими; Г) запорозькими. 1572р – 300 козаків (король Сигізмунд II Август ) = запорозькі козаки Частина українського козацтва, яка на відміну від Низового запорізького козацтва проживала не на Січі а на волостях, або на городах тобто на землях що були під владою місцевої адміністрації Великого князівства Литовського (виникли у першій половині 16 ст.)

PowerPoint Presentation:

Загін козаків під проводом Івана Сулими зруйнував польську фортецю Кодак у: А) 1625 р.; Б) 1630 р.; В) 1635 р.; Г) 1638 р.

PowerPoint Presentation:

Який козацький клейнод у Війську Запорозькому уособлював владу полковника? А) булава; Б) пернач; В) бунчук; Г) литаври.

PowerPoint Presentation:

80. На карті позначено район А Вольностей Війська Запорозького Низового, включений до складу Київського воєводства в другій половині XVI ст. Б формування та розташування реєстрового козацтва наприкінці XVI – початку XVIІ ст. В козацько-селянських повстань К. Косинського та С. Наливайка наприкінці XVI ст. Г розташування польських гарнізонів за умовами Зборівського мирного договору 1649 р. Куруківська угода 1625р: 6 козацьких полків – Корсунський, Черкаський, Переяславський, Чигиринський, Білоцерківський, Канівський

PowerPoint Presentation:

У якому році укладено документ, витяг із якого подано нижче? «...Ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке... постановили з ...гетьманом таке право... в Запорозькому Війську: щоб у Вітчизні нашій першими радниками була генеральна старшина, ...за ними городові полковники... І з тими генеральними особами мають радитися гетьман та його наступники про цілісність Вітчизни, її загальне добро... нічого без їхнього дозволу... не зачинаючи приватною владою... і до завершення не доводячи...» А 1651 р. Б 1681 р. В 1686 р. Г 1710 р. Берестейська битва, Білоцерківський мир Бахчисарайський мир, Московія та Туреччина, Крим “Вічний мир” Річ Посполита та Московське царство “Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького” (“ Pacta et Constitutiones legum libertatumqe Exercitus Zaporoviensis” ( П. Орлик)

PowerPoint Presentation:

Уривок із якого договору подано нижче? «На стороні його королівської величності – від Дніпра, що під Києвом, і... до Путивльського рубежу ніякого міста, ні волості... від нинішнього часу належати не буде... А внизу по Дніпру земля, що називається Запороги, і тамтешні козаки... мають бути під високою рукою обох великих государів... Місто Київ на сторону Речі Посполитої має бути віддане... через два роки, від нинішнього договору рахуючи...» А Зборівського договору 1649 р. Б Білоцерківського договору 1651 р. В Гадяцького договору 1658 р. Г Андрусівського договору 1667 Україна – Польща (Б. Хмельницький) Україна – Польща (Б. Хмельницький) Україна – Польща (І. Виговський) Польща - Московія

PowerPoint Presentation:

У чому полягала особливість перебігу національно-визвольної боротьби українського народу впродовж червня 1652 р. – серпня 1657 р.? А Різке загострення соціально-політичної боротьби, що вилилася в громадянську війну й спричинила розкол козацької держави на два гетьманства, виділення Запоріжжя в окрему політичну силу. Б Погіршення становища новоутвореної української козацької держави та активні пошуки її урядом союзників для розгрому Речі Посполитої і возз’єднання в межах єдиної держави всіх українських земель. В Намагання польського та московського урядів поділити козацьку державу, що завершилося закріпленням її територіального розколу на міждержавному рівні, боротьба патріотичних сил за возз’єднання козацької держави. Г Втручання іноземних держав у внутрішні справи України, ліквідація українських державних інституцій на Правобережжі та його спустошення польськими, кримськими, турецькими, московськими військами.

PowerPoint Presentation:

81. Дніпровські плавні, розташовані нижче о. Хортиця, що були осередком козацьких промислів і символом вольності запорожців, мають назву А Великий Луг. Б Дніпровий Низ. В Кам’яний Затон. Г Дике Поле.

PowerPoint Presentation:

82. Наприкінці XVI ст. українськими землями прокотилася перша хвиля козацько-селянських повстань, очолюваних А К. Косинським і С. Наливайком. Б С. Наливайком і М. Жмайлом. В М. Жмайлом і Т. Федоровичем (Трясилом). Г Т. Федоровичем (Трясилом) і П. Бутом (Павлюком). К. Косинський

PowerPoint Presentation:

83. Козацько-селянське повстання під проводом С. Наливайка тривало впродовж А 1576 – 1578 рр. Б 1594 – 1596 рр. В 1616 – 1622 рр. Г 1637 – 1638 рр. С. Наливайко

PowerPoint Presentation:

84. На карті заштриховано райони А походів реєстрових козаків за наказами польського короля на початку XVІ ст. Б розгрому козаками турецько-татарських військ у ході Хотинської війни. В навколо турецьких фортець, спустошених козаками під час Першого Кримського походу. Г постійних нападів запорозьких козаків наприкінці XVI – початку XVII ст. Варна 1606р 1609р 1614р 1615р 1624р 1616р

PowerPoint Presentation:

85. Які події пов’язані з іменем гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного? А Здобуття турецької фортеці Кафа, битва під Хотином. Б Заснування Чортомлицької Січі, Молдавський похід. В Укладення Куруківської угоди, битва під Цецорою. Г Вступ Війська Запорозького до Київського братства, здобуття фортеці Кодак. 1)1616р 2)1621р 1652-1709рр 1625р, 1620р 1620р, 1635р

PowerPoint Presentation:

86. «Ординація Війську Запорозькому реєстровому, що перебуває на службу Речі Посполитої» 1638 р. передбачала А утворення реєстрового козацтва з правом на незалежність від польської адміністрації, звільненого від державних податків і повинностей. Б збільшення козацького реєстру до 10 тис. чол., надання козакам права землеволодіння, власної судової влади, володіння містом Трахтемирів. В скасування реєстру та зрівняння в правах усіх козаків у Речі Посполитій, повернення прав і майна православній церкві. Г зменшення козацького реєстру до 6 тис. чол., ліквідацію виборності козацької старшини, скасування козацького судочинства

PowerPoint Presentation:

87. На карті позначено територію Гетьманщини відповідно до умов А Зборівського договору 1649 р. Б Білоцерківського договору 1651 р. В Бахчисарайського договору 1681 р. Г «Вічного миру» 1686 р.

PowerPoint Presentation:

88. Коли відбулася описана нижче подія? «Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами та вигуками як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський надав йому титул найсвітлішого князя». А грудень 1648 р. Б серпень 1649 р. В вересень 1651 р. Г січень 1654 р. 23 грудня 1648р м. Київ

PowerPoint Presentation:

89. Білоцерківський договір між гетьманським урядом Б. Хмельницького та представниками польського короля Яна ІІ Казимира було укладено після битви під А Корсунем. Б Пилявцями. В Берестечком. Г Батогом. 1648р, травень 1648р, вересень 1651р 1652р

PowerPoint Presentation:

90. На карті позначено територію Гетьманщини відповідно до умов А Зборівського договору 1649 р. Б Білоцерківського договору 1651 р. В Бахчисарайського договору 1681 р. Г «Вічного миру» 1686 р.

PowerPoint Presentation:

91. За умовами Білоцерківського договору 1651 р. 1 польський король зобов’язувався припинити воєнні дії проти союзника гетьмана – Московського царства. 2 козацький реєстр встановлювався в 20 тис. осіб, шляхта одержувала дозвіл вернутися до своїх маєтків. 3 козацькою територією визнавалися лише землі Київського воєводства. А 1, 2 Б 1, 3 В 2, 3 Г 1, 2, 3

PowerPoint Presentation:

92. Скликана в Переяславі гетьманом Б. Хмельницьким військова рада мала вирішити питання про А перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя. Б погодження з умовами російсько-польського Віленського перемир’я. В утворення українсько-швецької антипольської коаліції. Г припинення бойових дій проти Речі Посполитої. Переяславська Рада, 8 січня1654р

PowerPoint Presentation:

93. На карті позначено територію Гетьманщини А за умовами Зборівського договору 1649 р., а також землі, втрачені за умовами Білоцерківського договору 1651 р. Б на час укладення українсько-російського договору 1654 р. та сусідні землі, контрольовані Військом Запорозьким у 1654 – 1657 рр. В за умовами Андрусівського перемир’я 1656 р. Та землі, що відійшли до Речі Посполитої за умовами «Вічного миру» 1686 р. Г на час укладення Гадяцького договору 1658 р. Та землі, що були включені до складу Великого князівства Руського за його умовами.

PowerPoint Presentation:

94. Перші договірні статті, що визначали юридичні засади українсько-російських відносин та устрій Української козацької держави були укладені А Б. Хмельницьким. Б І. Виговським. В П. Дорошенком. Г І. Мазепою. Березневі статті, 1654р

PowerPoint Presentation:

95. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним? «У жовтні 1656 р. переговори завершилися підписанням __________ між Річчю Посполитою та __________. Це викликало обурення __________. І він вступає у воєнний союз з Трансільванією та __________». А Андрусівського перемир’я, Московською державою, гетьмана П. Дорошенка, Османською імперією. Б Гадяцького договору, Гетьманщиною, царя Олексія Михайловича, Кримським ханством. В Віленського перемир’я, Московською державою, гетьмана Б. Хмельницького, Швецією. Г «Вічного миру», Московською державою, султана Магомета IV, Гетьманщиною

PowerPoint Presentation:

Складіть порівняльну таблицю : “Угоди України під час Визвольної війни” : Рік 1649р 1651р 1654р 1656р Країни РП – ДВЗ РП – ДВЗ МЦ – ДВЗ РП - МЦ Реєстр козаків 40 тис 20 тис 60 тис Територія Київщина Київщина Київщина РП - Правобережна Брацлавщина Брацлавщина Чернігівщина Чернігівщина МЦ - Лівобережна (частина Білої Русі) частина Білої Русі А Б В Г “Березневі статті “ Білоцерківський договір Зборівський договір Виленське перемир'я А Б В Г

PowerPoint Presentation:

96. Період Руїни характеризувався А всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних національно- визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького. Б форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік швецького короля. В внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав. Г остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною інтеграцією українських земель у Російську імперію 1663 (1658) – 1687рр

PowerPoint Presentation:

97. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховецького його проголошують гетьманом усієї України». А І. Виговського Б Ю. Хмельницького В П. Дорошенка Г І. Мазепу

PowerPoint Presentation:

98. Уклавши в 1686 р. «Вічний мир», Річ Посполита та Московське царство А припинили спільні воєнні дії проти Кримського ханства. Б вийшли з європейської антитурецької «Священної ліги». В установили спільний контроль за Запорозькою Січчю. Г закріпили насильницький поділ українських земель.

PowerPoint Presentation:

99. Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський та Ізюмський – це козацькі полки А Лівобережної Гетьманщини. Б Слобідської України. В Правобережної Гетьманщини. Г Вольностей Війська Запорозького.

PowerPoint Presentation:

100. Козацьке повстання 1702 – 1704 рр. під проводом С. Палія спричинено А початком Північної війни між Росією та Швецією. Б зруйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі. В ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні. Г переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короля Карла ХІІ. 1699р

PowerPoint Presentation:

101. На карті заштриховано територію, приєднану до Лівобережної Гетьманщини гетьманом І. Мазепою. У наслідок якої події це відбулося? А Другого Кримського походу об’єднаної російсько-української армії. Б Укладення українсько-шведського союзу в роки Північної війни. В Придушення повстання під проводом Семена Палія. Г Прутського походу об’єднаної російсько-української армії. 1689р 1702 – 1704рр 1711р

PowerPoint Presentation:

102. Коли відбулися описані нижче події? «...За кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача графа Мазепи до шведів князь Меншиков на чолі численного війська й артилерії пішов на Батурин, резиденцію гетьмана Мазепи... Здобувши місто силою, Меншиков віддав усе живе мечу та вогню...» А перша половина XVII ст. Б друга половина XVII ст. В перша половина XVIII ст. Г друга половина XVIII ст. Батурин, 1708 рік

PowerPoint Presentation:

103. «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» – угода, укладена між гетьманом П. Орликом і А шведським королем і козацькою старшиною. Б козацькою старшиною та запорозькими козаками. В запорозькими козаками та турецьким султаном. Г турецьким султаном і шведським королем.

PowerPoint Presentation:

104. «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» передбачали, що 1 «...у гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною». 2 «...Іван Мазепа, законний князь України, ...не може бути позбавлений влади у цьому князівстві до його смерті... стани України зберігатимуть всі вольності згідно зі своїми правами». 3 «…з усіма генеральними особами, полковниками й генеральними радниками має радитися гетьман... і всілякі публічні справи без їхнього дозволу й поради не починати своєю владою....» А 1, 2 Б 2, 3 В 1, 3 Г 1, 2, 3

PowerPoint Presentation:

105. З якою метою було створено Правління гетьманського уряду (1734 р.)? А Розслідування законності володіння та роздачі маєтків козацькій старшині та російським можновладцям у Гетьманщині. Б Контролю за діяльністю козацької генеральної старшини та обмеження політичної автономії Гетьманщини. В Укладення кодексу законів Гетьманщини, його узгодження із загальноросійським законодавством. Г Перегляду гетьманом судових рішень, прийнятих у Генеральному військовому суді, полкових і сотенних судах. 1734р. 1750р.

PowerPoint Presentation:

106. На Лівобережній Гетьманщині інститут гетьманства остаточно скасовано А 1709 р. Б 1734 р. В 1764 р. Г 1775 р. Кирило Розумовський 1750 – 1764рр Гетьман Полтавська битва Правління гетьманського уряду Ликвідація Запорозької Січі

PowerPoint Presentation:

107. У другій половині XVIII ст. царський уряд заснував Нову Сербію, Слов’яно-Сербію та Новослобідський козацький полк на території А Вольностей Війська Запорозького Низового. Б Лівобережної Гетьманщини. В Слобожанщини. Г Новоросії.

PowerPoint Presentation:

108. Військова та адміністративно-територіальна одиниця Нової Січі (1734 – 1775 рр.) називається А паланка. Б земля. В округ. Г полк.

PowerPoint Presentation:

109. На могилі якого історичного діяча викарбовано такі рядки: «Здесь погребено тело в Бозе почившего кошевого атамана казаков бывшей некогда Запорожской грозной Сечи, сосланного в сию обитель в 1776 году на смирение. Будучи освобожден, сам не пожелал оставить обитель, в коей обрел душевное спокойствие»? А І. Сірка Б Д. Апостола В К. Гордієнка Г П. Калнишевського 1690 – 1803рр . 1660-1680рр, Кошовий отаман (12 разів) Гетьман, 1727 – 1734рр Кошовий отаман Запорозької Січи 1707-1709рр 1710-1728рр – отаман Олешківської Січі

PowerPoint Presentation:

110. У чому полягала особливість козацького полкового устрою Слобідської України в другій половині XVII – середині XVIII ст.? А Обрання полковників на посаду супроводжувалося присягою як на вірність царю, так і на вірність гетьману. Б Полкові уряди самостійно вирішували питання чисельності козацького війська та його утримання. В Кожен полк окремо і в різний час отримував царську жалувану грамоту, де визначалися його права та привілеї. Г Полковники призначалися бєлгородським воєводою з наступним затвердженням на полкових козацьких радах.

PowerPoint Presentation:

1) Укажіть цифру, якою позначено на карті місце битви, де гетьман І. Виговський завдав поразки російським військам у 1659 p .: 2) Позначте польсько-московський кордон за Андрусівським перемир'ям 1667 p ., Робота з картою А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 Конотоп Королівство Польське Московське царство

PowerPoint Presentation:

Укажіть дату похода московського й українського військ, напрямок якого позначено на карті стрілками: А) 1689 р.; Б) 1696 р.; А) 1704 р.; Г) 1711р. Другій Кримський похід В. Голицина Азовський похід Петра I Перемога російських військ під Нарвою Прутський похід Петра I

PowerPoint Presentation:

Завдання на встановлення відповідності А 1

PowerPoint Presentation:

Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями: А) обозний; Б) клейноди; В) братства; Г) фільварок. громадські релігійні об'єднання православних українців; символи гетьманської влади; податок, який сплачували козаки польському королю; багатогалузеве господарство, що ґрунтувалося на праці кріпаків і було орієнтоване на ринок; 5) член військової козацької старшини, який відав артилерією та займався комплектацією війська. 5 2 1 4

PowerPoint Presentation:

Установіть відповідність між датами і подіями: А) 1572 р.; Б) 1 492 р.; В) 1616 р.; Г) 1638 р. затвердження польським сеймом “Ординації Війська Запорозького реєстрового”; 2) перша згадка про українських козаків у писемних джерелах; 3) заснування Базавлуцької Січі; 4) руйнування козаками Кафи і визволення невільників; 5) король Сигізмунд ІІ Август вперше прийняв на державну службу для захисту південних кордонів Речі Посполитої 300 козаків. 5 1 4 2 1593 – 1638 рр

PowerPoint Presentation:

111. Установіть відповідність між назвами вищих державно-політичних інституцій Гетьманщини середини XVII – XVIII ст. та їхньою компетенцією. 1 Генеральна військова канцелярія 2 Генеральна військова рада 3 Генеральний військовий суд 4 Генеральна скарбова канцелярія А Представницький інститут, який розглядав загальні державні справи, зокрема: затвердження міждержавних договорів, складання «статей» при обранні гетьмана. Б Орган, що відав справами збору натуральних і грошових податків із населення, прибутками та видатками держави, військовими та ранговими маєтностями. В Орган, що відав створенням і ліквідацією козацьких полків на території держави, охороною кордонів, поліцейським наглядом. Г Військово-адміністративна установа, за посередництва якої гетьман здійснював управління державою, вирішувала всі поточні справи внутрішнього та міжнародного характеру. Д Орган, що розглядав справи осіб, які належали до генеральної старшини, а також справи про державні злочини, здійснював нагляд за виконанням універсалів гетьмана та указів царя. Г А Д Б

PowerPoint Presentation:

112. Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками. 1 Повстання на Правобережній Україні під проводом С. Палія (1702 – 1704 рр.) 2 Перехід гетьмана І. Мазепи на бік Карла ХІІ (1708 р.) 3 Похід П. Орлика на Правобережну Україну (1711 р.) 4 Другий поділ Речі Посполитої (1793 р.) А Зруйнування Чортомлицької Січі. Б Включення Правобережної України до складу Російської імперії. В Скасування козацького полково-сотенного устрою на Правобережній і Лівобережній Україні. Г Спустошення Правобережжя ногайцями, контрнаступ російських військ і примусове переселення людей на лівий берег Дніпра. Д Об’єднання гетьманом І. Мазепою Лівобережної та Правобережної України Д А Г Б

PowerPoint Presentation:

Установіть відповідність між назвами державних інституцій і результатами їхньої діяльності. 1 Перша Малоросійська колегія (1722 – 1727 рр.) 2 «Правління гетьманського уряду» (1734 – 1750 рр.) 3 Генеральна канцелярія гетьмана К. Розумовського (1750 – 1764 рр.) 4 Друга Малоросійська колегія (1764 – 1786 рр.) А Установлено контроль за Лівобережною та Слобідською Україною; посилено втручання з боку російського уряду у внутрішні справи Гетьманщини; обмежено функції полкових канцелярій. Б Остаточно ліквідовано рештки автономного устрою Гетьманщини; повністю підпорядковано управління українськими землями загальноросійським державним органам; збільшено податки до царської казни. В Відокремлено гетьманський скарб від державного; проведено Генеральне слідство щодо законності володіння маєтками; відновлено зовнішньо-політичну діяльність Гетьманщини. Г У становлено контроль за діяльністю гетьмана та козацької старшини; збільшено стягнення податків до царської казни, провіанту для російської армії; розгляд апеляцій на судові рішення; роздача земельних володінь офіцерам і старшинам. Д Повернуто під владу гетьмана Запорізьку Січ і Київ; проведено судову реформу – створено станові шляхетські суди (земський, підкоморський, гродський); реформовано козацьке військо. Г А Д Б

PowerPoint Presentation:

Завдання на встановлення правильної послідовності 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

Становіть правильну послідовність подій: А) Хотинська війна; Б) битва в урочищі Солониця; В) “Тарасова ніч”; Г) молдавський похід Івана Підкови. 1621 – 1622рр 1596р м. Лубна (повстання С.Наливайко) 1630р – м.Переяслав (повстання Тараса Федоровича) 1577р, проголошене Молдавським господарем 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

Установіть послідовність правління гетьманів: А) П. Конашевич-Сагайдачний; Б) К. Косинський; В) П. Бут (Павлюк); Г) Д. Вишневецький. 1606 (1601) – 1622рр 1591 – 1593рр 1637р 1556 – 1563рр 1 2 3 4 П. Сагайдачний К. Косинський П. Бут (Павлюк) Д. Вишневецький

PowerPoint Presentation:

113. Установіть послідовність подій національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького (1648 – 1657 рр.) проти Речі Посполито А Укладення Зборівського договору. Б Битва під Берестечком. В Битва під Корсунем. Г Укладення Віленського перемир’я. 1…… 1648р 2…… 1649р 3…… 1651р 4…… 1656р

PowerPoint Presentation:

114. Установіть послідовність описаних нижче подій національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. А «Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо... Того ж року господарю Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля...» Б «Стали поляки обозом та вишикували своє військо на рівнині коло Корсуня. Того ж ранку вдарив Хмельницький зі своїм і ординським військом на поляків. Ті, недовго втримуючи свій стрій, з великими втратами відступили...» В «То ми, великий государ, підданого нашого Богдана Хмельницького... і все наше Військо Запорозьке пожалували – веліли їм бути під нашою, царського величества, високою рукою, згідно з давнішими їх правами і привілеями...» Г «Увесь народ, вийшовши з Києва, вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його Богом даний...» 1 1648 травень 2 1648 грудень 3 1652 4 1654

PowerPoint Presentation:

115. Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах. А «...Прибув до Києва святійший патріарх єрусалимський Феофан. ...поставив і висвятив на митрополію Київську чоловіка гідного й чесного іменем Йов Борецький...» Б «...Генералісимус Василь Голіцин сказав козакам, що царі, згідно зі старим звичаєм, дозволили їм обрати вільними голосами гетьмана... Згодом почулися голоси, що хочуть вибрати Мазепу...» В «...Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо. ...господарю ж Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином гетьмана Хмеля...» Г «Хортиця – місцевість на Борисфені. Тут князь Вишневецький поставив колись фортецю... Середину цього місця оточив муром та огорожею з дубів, зміцнених природою та Богом....» 1 1556 2 1620 3 1652 4 1687

PowerPoint Presentation:

Установіть послідовність подій державно-політичного життя XVIII ст. А Ухвалення «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького». Б Початок діяльності Першої Малоросійської колегії. В Зруйнування за наказом Петра I Чортомлицької Січі. Г Обрання гетьманом І. Скоропадського. 3 1710 р 4 1722 – 1727рр 2 1708 – 1722рр 1 1709р

authorStream Live Help