Hà Nội ngày tháng cũ

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

D?U XUA XE NG?A H?N THU TH?O !!! N?N CU LÂU ÐÀI BÓNG T?CH DUONG !!! HANOI NGAY THANG CU

Slide 2: 

Hà N?i ngày tháng cu Có bóng trang tho in trên m?t h? T?O HOÁ GÂY CHI CU?C HÍ TRU?NG Ð?N NAY TH?M THOÁT M?Y TIN SUONG

Slide 3: 

Hà N?i ngày tháng cu Có ti?ng oanh ca bên b? tu?ng vi

Slide 4: 

Hà N?i ngày tháng cu có dáng em tôi áo tr?ng nghiêng nghiêng du?ng chi?u

Slide 5: 

ti?ng gu?c lua thua lao xao khua trên v?a hè mùa thu nghe gió heo may

Slide 6: 

Hà N?i ngu?i có nh? Tháp Bút cho vo li?u xanh v?t v?

Slide 7: 

Hà N?i ngu?i có nh? Huong lan vuong vuong bên h? Thuy?n Quang

Slide 8: 

Hà N?i ngu?i có nh? Chi?c ao xanh lam tho ngây cô em h?c trò Áo tr?ng Tây Son Trung Vuong em tan tru?ng v? du?ng qua n?o ph? h?n hò

Slide 9: 

Ai ra di mà không nh? v? Tràng thi ngày ?y ta bên nhau

Slide 10: 

Ai ra di mà không nh? v? H? Guom mù bóng guong xua

Slide 11: 

Nh? hàng B?c, Nh? qua hàng Ðào

Slide 12: 

nh? con mua phùn ch?y ngang thành ph?

Slide 13: 

bên em cùng d?i mua mà di d?i mua mà di mà di

Slide 14: 

Hà N?i ngày tháng cu

Slide 15: 

mãi mãi theo tôi trôi trên bi?n d?i

Slide 16: 

Hà N?i ngày tháng cu Nhu mây nhu mua trong cu?c tình tôi

Slide 17: 

Hà N?i còn s?ng mãi

Slide 18: 

chi?c áo xanh lam áo tr?ng nghiêng nghiêng m?t h?

Slide 19: 

chi?c lá cô don lang thang trôi trên v?a hè

Slide 20: 

Dù du?ng xua v?ng ai ch? !!

Slide 21: 

Ai ra di mà không nh? v? Tràng thi ngày ?y…ta bên nhau…

Slide 22: 

Ai ra di mà không nh? v? H? Guom mù bóng guong xua !!!

Slide 23: 

Nh? hàng B?c…Nh? qua hàng Ðào… Bên Em cùng d?i mua mà di…d?i mua mà di…..mà di … Nh? con mua phùn ch?y qua thành ph?

Slide 24: 

Hà n?i ngày tháng cu…mãi mãi theo tôi roi theo bi?n d?i…. Hà n?i ngày tháng cu…nhu mây nhu mua trong cu?c tình tôi

Slide 27: 

… Hà N?i Oi!!!...Oi!!!.. Bây gi? ra sao ???... Hà n?i còn s?ng mãi........... Dù du?ng xua v?ng ai v? !!!!!!!!!!!!! ...TAM BIET!!!..

authorStream Live Help