Internet Prodaja - CAS 14 - Novi digitalni mediji

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

NOVI DIGITALNI MEDIJI:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 1 NOVI DIGITALNI MEDIJI Oznaka predmeta : Naziv predmeta: INTERNET MARKETING Predavanje br. 1 4 Čas: Trajanje: XX min Nastavna jedinica: Nastavna tema: NOVI DIGITALNI MEDIJI Pripremio: Petar Kočović FORKUP-BEOGRAD

Glava 14: ciljevi:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 2 Glava 14 : ciljevi Nakon čitanja ove glave, moći ćete da: Opišete karakteristike glavnih fizičkih (oflajn) i digitalnih (onlajn) medija Diferecirate između emitovanja, štampe, “ narrowcast ” , i pointcast elektronskih medija Objasnite kako trgovci koriste reputaciju agregatora za prirodna, plaćena i vertikalna istraživanja Uporedite društvene medijske zajednice, blogove i društvene mreže Objasnite glavne medode za kupovinu i ocenu efikasnosti IMC kampanja

Lansiranje - Halo 3:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 3 Lansiranje - Halo 3 Halo 3 je počeo da se prodaje širom sveta 25. s eptemb ra 2007 i prodate je u tiražu od 3.3 milion a komada prve nedelje Microsoft je kombinovao fizičke (of lajn ) i digitalne (onl ajn ) medije kako bi objavio Halo 3 i napravio buku. Formirao je oflajn partnerstva sa kompanijma Burger King, Mountain Dew, Doritos, Pontiac, i drugima kako bi kobrendirao proizvode, licencirao prodavce itd Digitalni mediji su uključivali dokumentarce i veb sajtove kako bi se dodala galama u oglasima.

Mediji za marketinšku komunikcaiju:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 4 Mediji za m arketin šku komunikcaiju Linija koja razdvaja oflajn i onlajn medijski prostor sve je tanja svaki dan. Na primer: novine, dodaci i članci su često dostižni na drugim lokacijama. Medi ji treba da se kategorizuju na plaćene i besplatne. Svaki medijum ima potencijal, jake i slabe strane 14- 4

Tipovi medija:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 5 Tipovi medija Emisioni mediji uključuju TV i radio Štampani mediji uključuju novine i časopise Širokoemisioni (engl. Narrowcast ) mediji, kao što je kablovska TV (CATV) prenose fokusirani elektronski sadržaj tržištima koji imaju poseban interes . Pointcast su mediji koji prenose poruke samo jednoj osobi. ( www.pointcast.com ) Direktna pošta omogućava selektivno ciljanje koje može da se personalizuje. 14- 5

Potrošnja za različite medije (SAD):

FORKUP, Beograd Internet Marketing 6 Potrošnja za različite medije (SAD) 14- 6

Jake i slabe strane glavnih medija:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 7 Jake i slabe strane glavnih medija Kriterijum TV Radio Časopis N ovine Dire ktana pošta Internet Uključenost p asivna pas ivna a ktivna a ktivna A ktivna Interaktivn Bogatstvo medija multi- med i a audio Tekst i grafika T ekst i grafika Tekst i grafik multi-media Geografska pokrivenost global na lo k al na global na lo k al na različita global na CPM niska niža visoka srednja visoka srednja Bogatstvo visoko srednje nisko srednje različito srednje Ciljna grupa dobra dobra odlična dobra odlična odlična Efikasnost pretrage dobra dobra dobra dobra odlična odlična Fleksibilnost poruke slaba dobra slaba dobra odlična odlična

Digitalni mediji:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 8 Digital ni m edi ji IMC alati treba da se koriste da komuniciraju sa ciljnim tržištima preko digitalnih medija. E-mail je direktni marketinški medijum. Veb sajtovi su digitalni medija Društveni m e diji su onlajn alati i platforme koji dopuštaju interenet korisnicima da: saradjuju na sadržaju Dele mišljenja i iskustva Se povezuju sa ostalima 14- 8

Tipovi društvenih medija:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 9 Tipovi društvenih medija 14- 9

Pretraživačke mašine:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 10 Pretraživačke mašine Pretraživačke mašine su agregatori reputacije (veb sajtovi koji rangiraju veb sajtove i proizvode) Google rangira na bazi popularnosti. Neki nazivaju Google “ r e putaciona mašina .” Pretraživački marketing koristi pretraživačke mašine Prirodno pretraživanje Na bazi plaćanja za poziciju na prvoj strani Pay - per - click oglašavanje 14- 10

Tržište pretraživačkih mašina:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 11 Tržište pretraživačkih mašina 14- 11

Prirodno pretraživanje:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 12 Prirodno pretraživanje Prirodno pretraživanje ( takođe s e naziva i organsko pretraživanje ) zahteva optimizaciju veb sajta tako da se sajt pojavljuje na vrhu rezultata prilikom pretraživanja Search engine optimization (SEO) je akt zamene veb sajtova i linkova na njih Veb sajt optimizuje i njihov sadržaj i meta tagovima pomoću ključnih reči koje posetioci ukucavaju u pretraživačke mašine 14- 12

SEO taktike za dostizanje boljeg rangiranja:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 13 SEO taktike za dostizanje boljeg rangiranja

Plaćeno pretraživanje:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 14 Plaćeno pretraživanje Događa se kada oglašivači plaćaju nadoknadu za uključivanje u indekse pretraživača ili da uključe ključne reči za pretraživanje. Plaćeno pretraživanje se naziva pay-per-click (PPC) jer oglašivači plaćaju korisnicima kada ovi kliknu po njihovom oglasu Google naplaćuje $0.15-$15 p o kliku Click-through rate se rangiraju od 0% d o 50%.

Prirodno i plaćeno pretraživanje:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 15 P rirodno i plaćeno pretraživanje

Vertikalna pretraživanja:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 16 Verti kalna pretraživanja Verti kalno pretraživanje je site-specifi čno pretraživanje na specijalizovane teme, kao što su putovanja, onlajn maloprodaja ili knjige Verti kalna pretraživanja uključuju: ZoomInfo i LinkedIn (p retraživanje ljudi ). CareerBuilder ( poslovi ). YouTube (video materijal ). Modeli cena na vertikalnim pretraživanjima uključuju pretplatne cene, cost-per-click i tradicionlanu cost-per-thousand (CPM) impresiju .

Onlajn zajednice:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 17 Onl aj n zajednice Tipovi zajednica uključuju wiki s adržaje , agregatore vesti , video i foto sajtove , onl ajn forum i , sajtovi za pregled proizvoda , itd . W iki je softver koji dopušta korisnicima da sarađuju na sadržaju sajta ( www.wikipedia.com ) Agregatori vesti , kao što je www. Digg.com , sakupljaju vesti iz više izvora na jedno mesto . Video i foto sajtovi hostuju korisnički generisani sadržaj ( www.flickr.com , www.panoramio.com ).

Principi za izgradnju zajednica:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 18 Principi za izgradnju zajednica Larry Weber (2007) s ugerisao je program od 7 koraka za izgradnju uspešne onlajn zajednice : O smatraj . Re grutuj . Oceni platformu . Angažuj . Me ri . Promo viši . Popravljaj . 14- 18

Blogovi:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 19 Blog ovi Blog ovi , onlajn rečnici ili online diaries, ili žurnali su društveni mediji 2007, 12% internet korisnika je kreiralo blogove, a 22% je poslalo komentare www. Technorati.com pretražuje preko 112 milion a blog ova . Market ari koriste blogove da prošire svoje poglede i da privuku korisnike na svoje sajtove 14- 19

Društvene mreže:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 20 Društvene mreže Društvene mreže pomažu pojedincima da se povežu dublje sa drugima za različite svrhe: Susreti ljudi, zajednički interesi i zabava Pronalaženje kontakata radi dobijanja posla, rizičnog kapitala ili da se pronađe zaposlenje. Saglasno Lewis PR, 33% kompanija će implementirati društvene mreže do 2008 i 70% će uključiti u njihove marketinške strategije 14- 20

Efektivne kupovine preko interneta:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 21 E fektivne kupovine preko interneta Market ari koriste mnoge digitalne strategije kako bi dostigli ciljna tržišta: Pretraživačke mašine Društveni mediji kao što su onlajn video i blogovi Oglasne kampanje na bazi ključnih reči Teško je generalizovati efektivne onlajn strategije 14- 21

Efikasne internet kupovine:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 22 Ef ikasne internet kupovine Cost per thousand (CPM) kalulacije određuju najefikasnije kupovine CPM metri ka se izračunava na sledeći način : ( Cena oglasa/Publika ) *1,000 Veličina publike izražena preko impresija T ipične v eb CPM cene su $7-$15 ili $0.15 d o $15.00 na Google 14- 22

Metrika:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 23 Metri ka Merenje efikasnosti oglasnih kampanja uključuju metrike kao što su: klik % konverzije CPM 14- 23

iGo.com $3 Miliona kupljeni oglasi:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 24 iGo.com $3 Milion a kupljeni oglasi 24 14-23

iGo efektivnost merenja:

FORKUP, Beograd Internet Marketing 25 iGo efektivnost merenja 25 14-24

authorStream Live Help