isd model

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CA.625 Digital Media Management:

CA.625 Digital Media Management อ. พิเศศ ตันติมาลา pises@nithed.com Ver. 2

ISD Models ADDIE Model :

ISD Models ADDIE Model

ISD Models ADDIE Model:

ISD Models ADDIE Model Analysis Design Development Implementation Evaluated มาดูขั้นตอน ทำเว็บกัน คะ

Analysis:

Analysis เรา มาเร ิ่ มวิเคราะห์ กัน

Design:

Design วาดลงกระดาษก็พอ

Development:

Development

Implementation:

Implementation

Evaluated:

Evaluated คำผิดเยอะ

Analysis วิเคราะห์:

Analysis วิเคราะห์ กำหนดปัญหา กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์เว็บอื่น ๆ วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ศักยภาพของทีมงานหรือผู้จัดทำ กำหนดแนวคิดหลัก 1

กำหนดปัญหา:

กำหนดปัญหา การที่จะสร้างเว็บนั้น จะต้องมีมีเหตุผลที่จะทำ การกำหนดปัญหาทำให้รู้ที่มาที่ไปของโครงการ และทำให้สามารถรู้ทิศทางในการพัฒนาต่อไป การกำหนดปัญหานั้นอาจจะมาจากคนในหน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนด หรือผลจากการคิดวิเคราะห์วิจัย 2.1

Slide 12:

การบริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ ใช้เวลามาก และสิ้นเปลืองทรัพยากร

Slide 13:

สมาชิกที่มีความสนใจในเรื่อง MAC ไม่มีช่องทางการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกัน

Slide 14:

ต้นทุนการประชาสัมพันธ์ของบริษัทสูง บริษัทต้่องการหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูบแบบใหม่ ๆ

Slide 15:

อยากทำอะ หัวหน้า คะ ร้านเรามีสาขาเดียวนะค่ะ น้ำปั่น.คอม

กำหนดวัตถุประสงค์:

กำหนดวัตถุประสงค์ ให้นำปัญหามาวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาที่แท้จริง แล้วให้นำปัญหานั้นมากำหนดวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการนี้ต่อไป 2.2

Slide 17:

ทำใหภาพลักษณ์บริษัทดูเป็นผู้เชียวชาญในเรื่องนั้นๆ

Slide 18:

ให้ข้อมูลของสินค้าและบริการ

Slide 19:

สร้างความแตกต่างด้านบริการเหนือคู่แข่ง

Slide 20:

สำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อปรับปรุงบริการ

Slide 21:

เพิ่มจำนวนสมาชิกของนิตยสาร

Slide 22:

สร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างให้กับหน่วยงาน

Slide 23:

no วัตถุประสงค์ 3 2 1 1 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร / 2 ยกระดับการให้บริการลูกค้า / 3 เพิ่มปริมาณยอดขาย / * 3= จำเป็นต้องมี 2= อยากให้มี 1= ยังรอได้

วัตถุประสงค์แบบวัดได้:

วัตถุประสงค์แบบวัดได้ ยอดขายเพิ่มขึ้น 15 % มีคนเข้าเว็บไซต์ วันละ 5000 คน มีการเติบโตของของยอดสมาชิก ของทุกเดือนในอัตรา 5% มียอดจองโรงแรมผ่าน internet เดือนละ ไม่ต่ำกว่า 50 คืน เว็บไซต์ได้รับรางวัล ทางด้านการออกแบบ จากสมาคม ไม่เห็นจะขายดีเลย

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย :

เราควรเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย และคาดการณ์ถึงลักษณะความต้องการล่วงหน้า แนวทางการศึกษาประสบการณ์ จริ งผู้ใช้โดยที่ไม่มีเว็บจริง สามารถทำได้หลายวิธีเช่น กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2.3

การสัมภาษณ์:

การสัมภาษณ์ คุณตาเล่น net บ่อยไหมครับ

สังเกต:

สังเกต

การจำลองสถานการณ์:

การจำลองสถานการณ์

ตารางวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย :

ตารางวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ใช้ ความสนใจ วิธีการตอบรับ แม่บ้าน ราคา เวลาในการเลือกซื้อ แสดงรายละเอียดราคาที่ถูกกว่า เลือกทันที จะต้องมีการให้จ่ายเงินทันที นักธุรกิจ ความหรูหรา ออกแบบเว็บที่ดีน่าเชื่อถือ นักเรียน ทันสมัย หาสินค้าที่มีความใหม่นำสมัย

วิเคราะห์เว็บอื่น ๆ:

วิเคราะห์เว็บอื่น ๆ 2.4 ควรเข้าไปสำรวจคู่แข่งในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้งาน ลักษณะการออกแบบ เรียนรู้สิ่งที่เขาทำสำเร็จ เรียนรู้สิ่งที่เขาทำผิดพลาดไป คู่แข่งมุ่งหน้าไปทิศทางใด ชื่อโดเมนที่ใช้

วิเคราะห์เนื้อหา:

วิเคราะห์เนื้อหา นำเนื้อหาทั้งหมดมารวบรวม คัดเลือกว่าเนื่อหาใดเหมาะสมที่จะนำมาใช้ จัดหมวดหมู่เนื้อหา 2.5

พิจรณาทรัพยากรที่มี:

พิจรณาทรัพยากรที่มี บุคลากร มีมากขนาดไหน ความสามารถระดับใด เงินทุน ใช้เงินในการจ้างบุคลากร สิ่งของ ระยะเวลาในการพัฒนา ไม่ควรช้าหรือเร็วกว่ามาตราฐาน เนื้อหาข้อมูล เป็นเนื้อหาที่มีอยู่แล้วหรือต้องสร้างขึ่้นมาใหม่ 2.6

กำหนดแนวคิดหลัก:

กำหนดแนวคิดหลัก หลังจากได้ทราบถึงปัญหา วัตถุประสงค์ พฤติกรรมผู้ใช้ วิเคราะห์เว็บอื่น ๆ เนื้อหา และ ทรัพยากรของเราเองแล้วนั้น ให้นำความคิดเหล่านั้นมาประมวลเป็นแนวความคิดหลักสรุปอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้่อมูลในกระบวนการออกแบบต่อไป 2.7

Design การออกแบบ:

Design การออกแบบ ออกแบบ อัตลักษณ์ ออกแบบโครงสร้างข้อมูล รูปแบบการนำเสนอ สร้างข้อกำหนดในการพัฒนา 2

ออกแบบ อัตลักษณ์ :

ออกแบบ อัตลักษณ์ เป็นการกำหนดแนวทางของแนวคิดหลักทิศทาง การออกแบบของเว็บ อัตลัษณ์ อาจจะรวมถึง Logo สีที่ใช้ Style ของเว็บ การจัดองค์ประกอบ 2.1

การออกแบบโครงสร้าง:

การออกแบบโครงสร้าง เลือกรูปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ เพื่อให้รู้ว่าเว็บมีอะไรบ้าง ออกแบบแนวทางการเคลื่อนที่ของข้อมูล 2.2

ออกแบบจำลองเว็บ:

ออกแบบจำลองเว็บ แบบรายละเอียดข้อมูลในเว็บไซต์ จัดแบ่งพื้นที่หน้าเว็บ การออกแบบเนวิเกชั่น 2.3

แบบรายละเอียดข้อมูลในเว็บไซต์:

แบบรายละเอียดข้อมูลในเว็บไซต์ รายละเอียด ใส่รูป หัวข้อ ราคา

จัดแบ่งพื้นที่หน้าเว็บ:

จัดแบ่งพื้นที่หน้าเว็บ

การออกแบบเนวิเกชั่น:

การออกแบบเนวิเกชั่น

รูปแบบการนำเสนอ:

รูปแบบการนำเสนอ โรงเรียนอนุบาล ควรจะต้องนำเสนอในรูปแบบที่ดูสดใสไม่เป็นทางการ มีข้อมูลรูปหน้าครูสวย ๆ หรือว่าตัวการตูน เว็บบริษัท Benz ควรเน้นความหรูหรา การจัดองค์ประกอบที่โดนเด่นเฉพาะตัว 2.4

สร้างข้อกำหนด ในการพัฒนา:

สร้างข้อกำหนด ในการพัฒนา จัดทำเอกสารข้อกำหนด เพื่อตกลงกันในทีม ว่าส่วนไหน สีอะไร ขนาดเท่าใด เอกสารนี้เมื่อจัดทำเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วจะต้องทำสรุปอีกทีเพื่อที่จะให้ผู้รับงานต่อหรือทีมงานในอนาคตสามารถปรับแก้ไขได้ 2.5

Development :

Development สร้างแม่แบบเว็บ พัฒนาหน้าเว็บด้วยเครื่องมือต่าง ๆ 3

Implementation :

Implementation การนำไปใช้ จริง การอัพโหลดไปใช้จริง การ ทดลองในกลุ่มย่อย 4

Evaluated:

Evaluated ทดสอบเรื่องการใช้งาน ทดสอบเรื่องความถูกต้อง ทดสอบสภาพแวดล้อมผู้ใช้ 5

authorStream Live Help