สื่อการสอนเลขยกกำลัง

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ผลงานของนางสาวชยาภรณ์ อัครวุฒิ นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายวิชา 2726127 การออกแบบสื่อการเรียนการสอนประเภททัศนวัสดุ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

หน้าถัดไป

PowerPoint Presentation:

เสนอ ผศ. นวนิตย์ สงคราม จัดทำโดย นางสาวชยาภรณ์ อัครวุฒิ รหัสนิสิต 534 35885 27 นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป

PowerPoint Presentation:

หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป

PowerPoint Presentation:

MENU หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป

PowerPoint Presentation:

ถ้า a เป็นจำนวนใด ๆ และ เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง n หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ a ยกกำลัง n ” จะเขียนแทนด้วย a n โดยที่ a n = a × a × a × … × a ซึ่งมี a คูณกันทั้งหมด n ตัว และเรียก a ว่า ฐาน เรียก n ว่า เป็นเลขชี้กำลัง MENU หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป

PowerPoint Presentation:

MENU หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป

PowerPoint Presentation:

a m × a n = a m+n a m = a m-n a n a 0 = 1 ; a = o a -n = 1 ; a = o a n (a m ) n = a mn MENU หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป ( ab ) m = a m b m a = a n ; b = o b ( ) n b n ถ้า a เป็นจำนวนจริงใด ๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 จะได้ว่า a 1 = a และ a m = ( a ) m = a m n n n n n

PowerPoint Presentation:

MENU หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป

PowerPoint Presentation:

MENU หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป 2 2 = 4 2 3 = 8 2 4 = 16 2 5 = 32 2 6 = 64 2 7 = 128 2 8 = 256 2 9 = 512 2 10 = 1024 3 2 = 9 3 3 = 27 3 4 = 81 3 5 = 243 4 2 = 16 4 3 = 64 5 2 = 25 5 3 = 125 5 4 = 625 6 2 = 36 6 3 = 216 7 2 = 49 7 3 = 343 9 2 = 81 9 3 = 729 11 2 = 121 11 3 = 1331

PowerPoint Presentation:

MENU หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป

PowerPoint Presentation:

หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป เกมนี้เป็นการทดสอบสิ่งที่ได้จากการเรียน เรื่อง “เลขยกกำลัง” โดยมีกติกาว่า นักเรียนจะต้องตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยให้ผู้สอนนับคะแนนด้วยตนเอง ยิ่งตอบคำถามได้ถูกต้องมากเท่าไร ก็จะสามารถเปิดแผ่นป้ายใครเอ่ยในตอนสุดท้ายได้มากเท่านั้น ซึ่งหากนักเรียนคนใดสามารถตอบถูกว่า ภายใต้แผ่นป้ายต่าง ๆ นั้น เป็นรูปของใคร ก็จะได้รับรางวัลจากผู้สอนไป เกม :)

PowerPoint Presentation:

เกม :) หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป จงทำ 9a -4 b -3 ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 12a -1 b -1 3a 5 b 4 4 3. 3a -3 b -2 4 2. 3a -5 b -4 4 4. 3a 3 b 2 4

PowerPoint Presentation:

ข้อถัดไป

PowerPoint Presentation:

ข้อถัดไป

PowerPoint Presentation:

เกม :) หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป (x(x(x -1 ) -1 ) -1 ) -1 ตรงกับข้อใด x -1 3. 1 2. x 2 4. x

PowerPoint Presentation:

ข้อถัดไป

PowerPoint Presentation:

ข้อถัดไป

PowerPoint Presentation:

เกม :) หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป จงหาค่าของ 3 3 × 2 5 × a 0 หาค่าไม่ได้ 3. 884 2. 864 4. 0

PowerPoint Presentation:

ข้อถัดไป

PowerPoint Presentation:

ข้อถัดไป

PowerPoint Presentation:

เกม :) หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป x 15/8 3. x 8/15 2. x -15/8 4. x 8/15 x x x x มีค่าเท่ากับข้อใด

PowerPoint Presentation:

ข้อถัดไป

PowerPoint Presentation:

ข้อถัดไป

PowerPoint Presentation:

เกม :) หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป จงหาค่าของ a จากสมการ 32 2a-1 = 16 1 3. 8/10 2. 9/10 4. 7/10

PowerPoint Presentation:

ใครเอ่ย ?

PowerPoint Presentation:

ใครเอ่ย ?

PowerPoint Presentation:

หน้าถัดไป

PowerPoint Presentation:

READY READY READY READY READY GO !!!

PowerPoint Presentation:

เป็นคำตอบที่ถูกต้อง เป็นคำตอบที่ผิด

authorStream Live Help