12CT-nh3-quanlinvchuyenbay

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

12CT-nh3-quanlinvchuyenbay là bài tập hk1 giới thiệu bài toán quản lý và thực hiện trên access 2003 của hs năm học 2019-2020

Comments

Presentation Transcript

Bài toán quản lý nhân viên sân bay.:

Bài toán quản lý nhân viên sân bay .

Slide2:

Yêu cầu của bài toán quản lý nhân viên sân bay Cung cấp thông tin để quản lý nhân viên cần thiết cho ngành hàng không Cập nhật, điều chỉnh công việc của hành hàng không ở mức độ đơn giản.

Slide3:

1. CSDL : -Đối tượng quản lý: Nhân viên  Thông tin và phân công công việc Mục đích của CSDL Giúp việc q uản lý ít tốn thời gian hơn bởi khối lượng thông tin cần quản lý và khai thác K hông dòi hỏi đầu tư vật chất v à chất xám nhiều, do đó triển khai ứng dụng nhanh đáp ứng nhanh chóng , kịp thờ i

Slide4:

4 Bảng 1: NHANVIEN:  Cho ta biết thông tin cụ thể của các nhân viên -Các trường: MANV: text HOTEN: text GIOITINH: Yes/No CMND: text SDT: text DIACHI: text CHUCVU: text LUONG: Number -Khóa chính: MANV

Slide5:

5 Bảng 2: MAYBAY Cho ta biết những máy bay nào và chúng thuộc sở hữu của hãng hàng không nào -Các trường: SOHIEUMB: Text MALOAIMB: Text -Khóa chính: SOHIEUMB

Slide6:

6 Bảng 3: LOAIMB C ho ta biết được những chiếc máy bay do hãng nào sản xuất -Các trường: HANGSX MALOAIMB -Khóa chính: MALOAIMB

Slide7:

7 Bảng 4: LICHBAY Cho ta biết những chuyến bay nào sẽ bay vào những ngày nào -Các trường: NGAYDI: Date/time MACB: Text -Khóa chính: NGAYDI, MACB

Slide8:

8 Bảng 5: CHUYENBAY C ho ta biết thông tin cụ thể về chuyến bay gồm : giờ đi, giờ đến, sân bay đi, sân bay đến và số hiệu của máy bay thực hiện -Các trường: MACB: Text SBDI: Text SBDEN: Text GIODI: Date/Time GIODEN: Date/Time SOHIEUMB: Text -Khóa chính: MACB

Slide9:

9 Bảng 6: PHANCONG Cho ta biết cụ thể những chuyến bay và ngày bay mà mỗi nhân viên phải thực hiện -Các trường: MANV: Text NGAYDI: Date/Time MACB: Text -Khóa chính: MANV, NGAYDI, MACB

Slide10:

10 Liên kết giữa các bảng:

Slide11:

2,Cập nhật CSDL: -Thường xuyên chỉnh sửa các thông tin chưa đúng trong bảng: CHUYENBAY, LICHBAY, NHANVIEN, MAYBAY, LOAIMB. -Bổ sung thêm thông tin vào bảng PHANCONG mỗi khi được phân việc thêm cho nhân viên 11 -Các trường hợp thêm, hoãn lịch trình của lịch bay -Chỉnh sửa các thông tin chưa đúng về chuyến may như loại máy bay được sử dụng trong chuyến đi ấy, giờ bay giờ về. -Thông tin nhân viên phải được đảm bảo chính xác - Những ngày lễ tết số lượng hàng khách tăng cao dẫn đến tăng số chuyến bay cần thực hiện - Những trường hợp gặp sự cố kĩ thuật cần hoãn chuyến bay

Slide12:

12 Form điều khiển để các công việc được dễ dàng

Slide13:

Form bảng lương nhân viên:

Slide14:

Form danh sách nhân viên nữ thực hiện chuyến bay đêm:

Slide15:

Form thông tin chuyến bay cụ thể trong ngày:

Slide16:

Form danh sách tiếp viên nam:

Slide17:

Form tìm kiếm, chuyến bay giữa hai sân bay:

Slide18:

Form danh sách nhân viên trong khoảng thời gian

Slide19:

Form tổng số chuyến bay từng hãng:

Slide20:

Thông tin nhân viên:

Slide21:

Form tiền thưởng:

Slide22:

Form tìm kiếm lịch bay trong ngày

Slide23:

23 3. Khai thác cơ sở dữ liệu 😉 👉 📖

Slide24:

24 Danh sách nhân viên nữ thực hiện chuyến bay đêm

Slide25:

25 Tổng số chuyến bay từng hãng:

Slide26:

26 Bảng lương nhân viên

Slide27:

27 Danh sách số chuyến bay của mỗi nhân viên

Slide28:

28 Danh sách tiếp viên nam.

Slide29:

29 Danh sách chuyến bay giữ hai sân bay

Slide30:

30 Lịch bay trong ngày

Slide31:

31 Danh sách: tìm kiếm nhân viên trong khoảng thời gian

Slide32:

32 In thông tin nhân viên

Slide33:

33 In thông tin chuyến bay cụ thể trong ngày

Slide34:

34 Thống kê tiền thưởng

Thanks for watching :

Thanks for watching 35

authorStream Live Help