thaotactaoquery

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

a presentation for make a new query subject in access 2003..

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Query – Khai thác dữ liệu

Slide2:

Hoạt động – Khai thác dữ liệu Khai thác kết quả đơn giản – thực hiện thủ công trực tiếp trên bảng dữ liệu – không lưu trữ kết quả chỉ sử dụng ngay (xem+in..): dùng các thao tác trên dữ liệu của bảng (tự soạn bài và tranh thủ thực hành trên máy tính..) 2. Khai thác bằng cách viết lệnh và chương trình hoặc dùng môi trường đồ họa với query (mẫu hỏi): theo cách tự thiết kế (soạn bài và thực hành theo mẫu+ sgk), 2 dạng mẫu hỏi thường gặp là chọn ds dữ liệu (selection) và lập kết quả tính toán thống kê theo nhóm dữ liệu

Slide3:

Dạng Query chọn dữ liệu + thêm trường tính toán mới + sắp xếp trong kết quả

Slide16:

Dạng query tính toán thống kê

Slide20:

Query trong bài toán có nhiều bảng (Quản lý bán hàng)

Slide27:

1 ví dụ khai thác thực tế được giải quyết bởi 1 query + 1 báo cáo lấy dữ liệu nguồn từ query đó để in ra giấy

Slide30:

Thank for watching

authorStream Live Help