Tin-12-accessnhom1-12a1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Tin-12-accessnhom1-12a1

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

CHÀO MỪNG THẦY VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH Đinh Trần Quang Anh Phạm Ngọc Phương Anh Phạm Nguyễn Minh Chi Ngô Quốc Duy Nguyễn Thị Quỳnh Duyên Trần Mỹ Duyên

TIN HỌC 12: THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU:

TIN HỌC 12: THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Slide3:

THƯ VIỆN

Slide4:

1 . CẤU TRÚC DỮ LIỆU Bảng 1: Khóa chính : Mã người mượn Tên : NGUOI_MUON Các trường : Manguoimuon : text (size: 6) Nguoimuon : text (size: 255) Masochungminh : text (size: 9) Sodienthoai : text (size: 10)

Slide5:

1. CẤU TRÚC DỮ LIỆU: Bảng 2 Khóa chính : Mã sách Tên : SACH C ác trường : Masach : text (size: 6) Theloai : text (size: 255) Tensach : text (size: 255)

Slide6:

1. CẤU TRÚC DỮ LIỆU: Bảng 3 Khóa chính : Ngày trả Tên : THONG_KE C ác trường : Ngaymuon : date/time (size:0) Manguoimuon : text (size: 255) Masach : text (size: 255) Ngaytra : date/time (size: 255) Ghichu : text (size: 0)

Slide7:

2. QUERY

Slide8:

3. FORM Nguoi_muon

Slide9:

3. FORM Sach

Slide10:

3. FORM Thong_ke

Slide11:

4. REPORT

Slide12:

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

authorStream Live Help