Bai 29 Nguyen phan nang cao

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ . 1. Quan sát hình vẽ dưới đây cho biết thế nào là chu kỳ tế bào? Nguy ên p hân

PowerPoint Presentation:

2. Có những hình thức phân bào nào? Phân bào Trực phân (phân bào không tơ) Gián phân (Phân bào có tơ) Nguyên phân Giảm phân

PowerPoint Presentation:

Tõ mét hîp tö ban ®Çu lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t triÓn thµnh mét c¬ thÓ hoµn chØnh víi nhiÒu tØ tÕ bµo ®Òu cã bé nhiÔm s¾c thÓ gièng nh­ hîp tö?

PowerPoint Presentation:

I. Nguyên phân. 1. Sự phân chia nhân 2. Sự phân chia tế bào chất BÀI 29, Tiết 30: NGUYÊN PHÂN II. Ý nghĩa của quá trình nguyên phân. 1. Ý nghĩa về mặt sinh học : 2. Ý nghĩa về mặt th ực ti ễn : * K ết quả của quá trình nguyên phân.

PowerPoint Presentation:

Quan saùt hình veõ vaø cho bieát : -Thaønh phaàn naøo tham gia vaøo quaù trình nguyeân phaân ? -Nguyeân phaân goàm nhöõng giai ñoaïn phaân chia naøo ? Vaø coù nhöõng kì naøo ?

PowerPoint Presentation:

Quá trình nguyên phân được quan sát dưới kính hiển vi điện tử:

PowerPoint Presentation:

Nguyên phân Sự phân chia nhân Sự phân chia tế bào chất

PowerPoint Presentation:

Trung thÓ NhiÔm s¾c thÓ T©m ®éng Mµng nh©n Thoi v« s¾c Sao Các thành phần tham gia:

PowerPoint Presentation:

a. Kì đầu 1. Sự phân chia nhân I. Nguyên phân .

PowerPoint Presentation:

b. Kì giữa 1. Sự phân chia nhân I. Nguyên phân .

PowerPoint Presentation:

c. Kì sau 1. Sự phân chia nhân I. Nguyên phân .

PowerPoint Presentation:

d. Kì cuối 1. Sự phân chia nhân I. Nguyên phân .

PowerPoint Presentation:

2. Sự phân chia tế bào chất : a. Ở tế bào Động vật

PowerPoint Presentation:

2. Sự phân chia tế bào chất : b. Ở tế bào Thực vật :

PowerPoint Presentation:

2. Sự phân chia tế bào chất a. Ở tế bào ĐV 1. Sự phân chia nhân I. NGUYÊN PHÂN b. Ở tế bào TV

PowerPoint Presentation:

Những diễn biến cơ bản ở các kỳ Các kỳ Kì giữa Kì cuối Kì đầu Kì sau Ở động vật Ở thực vật Phân chia tế bào chất PHIẾU HỌC TẬP Kết quả của quá trình nguyên phân .................................................

PowerPoint Presentation:

Những diễn biến cơ bản ở các kỳ Các kỳ Kì giữa Kì cuối Kì đầu Kì sau Ở động vật Ở thực vật Thoi ph â n b ào được h ình th à n h , c ác NST k ép đóng xoắn, co ngắn và đín h v ào thoi ph â n b ào ở t â m động . Từng NST kép t ách ở tâm động thành 2 NST đơn phân ly về 2 cực tế bào. M àng nh â n v à nhân con bi ế n m ất . Các NST kép co ng ắn đóng xoắn cực đại, tập trung thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Tế bào bắt đầu phân chia bằng việc co thắt màng TB từ ngoài vào trung tâm Xuất hiện vách ngăn từ trung tâm đi ra ngoài Thoi phân bào biến mất, màng nhân và nhân con dần xuất hiện, NST d ãn xoắn có dạng sợi mảnh. Phân chia tế bào chất Từ 1 TB mẹ (2n) Nguyên phân Sự phân ly đồng đều của các NST 2 TB con giống nhau và giống TB mẹ (2n) Kết quả:

PowerPoint Presentation:

II. Ý ngh ĩa c ủa qu á tr ình nguy ê n ph â n: 1. Ý ngh ĩa về mặt sinh học: II. Ý ngh ĩa c ủa qu á tr ình nguy ê n ph â n: 1. Ý ngh ĩa về mặt sinh học:

PowerPoint Presentation:

II. Ý ngh ĩa c ủa qu á tr ình nguy ê n ph â n: 1. Ý ngh ĩa về mặt sinh học:

PowerPoint Presentation:

2. Ý ngh ĩa về mặt thực tiễn:

PowerPoint Presentation:

2. Ý ngh ĩa về mặt thực tiễn:

PowerPoint Presentation:

2. Ý ngh ĩa về mặt thực tiễn:

PowerPoint Presentation:

2. Ý ngh ĩa về mặt thực tiễn:

PowerPoint Presentation:

S Ơ ĐỒ V Ề K Ỹ THU ẬT NH Â N B ẢN V Ô T ÍNH

PowerPoint Presentation:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NH Â N B ẢN V Ô TÍNH Ở ĐỘNG VẬT Dolly (05/07/1996-02/2003) và mẹ Black Face Dolly và con (04/1998) Prometea, con ngựa nhân bản đầu tiên trên thế giới.

PowerPoint Presentation:

II. Ý ngh ĩa c ủa qu á tr ình nguy ê n ph â n: 1. Ý nghĩa về mặt sinh học : - Truy ền đạt ổn định thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và thế hệ cơ thể ở loài sinh sản sinh dưỡng. - Gi úp c ơ th ể sinh tr ưởng ho ặc t ạo ra c ác t ế b ào m ới thay th ế c ác t ế b ào gi à , ch ết . - Gi úp h àn g ắn c ác v ết th ươ ng tr ê n c ơ th ể . I. Nguyên phân . 2. Ý nghĩa về mặt th ực ti ễn : - Ứng d ụng trong s ản xu ất n ô ng nghi ệp , tạo giống cây trồng. + Thực hiện sinh sản sinh dưỡng nhân tạo cây trồng (gi â m, chiết, ghép) + Tách mô và nuôi cấy mô. - Nh â n bản v ô t ính ở động vật.

PowerPoint Presentation:

1. Hãy quan sát hình và trình bày diễn biến quá trình nguyên phân. Củng cố:

PowerPoint Presentation:

2. Hãy quan sát hình ảnh, xác định giai đoạn của quá trình nguyên phân? a. Kỳ đầu b. Kỳ giữa c. Kỳ sau d. Kỳ cuối H ình 1:

PowerPoint Presentation:

Kỳ đầu Kỳ giữa Kỳ sau Kỳ cuối H ình 2: 2. Hãy quan sát hình ảnh, xác định giai đoạn của quá trình nguyên phân?

PowerPoint Presentation:

Kỳ đầu Kỳ giữa Kỳ sau Kỳ cuối H ình 3: 2. Hãy quan sát hình ảnh, xác định giai đoạn của quá trình nguyên phân?

PowerPoint Presentation:

Kỳ đầu Kỳ giữa Kỳ sau Kỳ cuối 2. Hãy quan sát hình ảnh, xác định giai đoạn của quá trình nguyên phân? H ình 4:

PowerPoint Presentation:

Kỳ đầu Kỳ giữa Kỳ sau Kỳ cuối 2. Hãy quan sát hình ảnh, xác định giai đoạn của quá trình nguyên phân? H ình 5:

PowerPoint Presentation:

Kỳ đầu Kỳ giữa Kỳ sau Kỳ cuối 2. Hãy quan sát hình ảnh, xác định giai đoạn của quá trình nguyên phân? H ình 6:

PowerPoint Presentation:

Kỳ đầu Kỳ giữa Kỳ sau Kỳ cuối 2. Hãy quan sát hình ảnh, xác định giai đoạn của quá trình nguyên phân? H ình 7:

PowerPoint Presentation:

Câu 3: Một tế bào có 2n = 8 thì số tâm động ở kỳ sau là: 4 8 16 32 14 A B C D E

PowerPoint Presentation:

Câu 4: Một tế bào có 2n = 8 thì số NST ở kỳ cuối là: 16 NST đơn 16 NST kép 8 NST kép 4 NST đơn 8 NST đơn A B C D E

PowerPoint Presentation:

1.Học bài theo câu hỏi SGK, làm bài tập 4 trang 99. 2.Đọc phần Em có biết. 3.Xem trước bài 30 - Giảm phân. Bài tập về nhà :

PowerPoint Presentation:

Âuïng

PowerPoint Presentation:

Sai

authorStream Live Help