Patrisnews Lets do it Greece

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

ε πÜνω απü 20 δρÜσειò σε διαφορετικÝò πüλειò και ση- μεßα και με τη συμμετοχ6 εκατοντüδων μικρþν κοι μεγÜλων εθε- λοντþν συμμετεßχε η Ηλεßα στην πανελ- λαδικÞ δρüση «Lets Do lt Greece». 0ι δρÜσειò σε ολüκληρη την ΠεριφÝρεια Δυ- τικßò Ελλüδαò ανÞλθσν στιò Ι50 τþ στο «επßκειπρο» των εθελοντþν βρÝθηκαν παραλßεò πλατεßεò δρüμοι και flιλοι δη- μüσιοι χþροι που πλÝον... «λüμπουν» απü καθαριüτητα αποδεικνýοντò τη δý- νσμη τπò κοιυßò προσπÜθειαò Νωρßò το πρωß στην παραλßα του Κοτοκü- λου üπου πραγμοτοηοιÞθηκε μßα οπü τιò δρü- σειò του «Lets Do lt Greece» βρÝθηκον ο Περιφερειüρχηò κ Αηüστολοò Κατσιφüροò συνοδευμÝνοò απü τον αντιπεριφερειüρχη κ. Γιþργο Γεωργιüπουλο τον βοηθü Περιφερει- üρχη σε θÝματα 0λυμπισμοý Εθελοντισμοý καιΑθλητισμοý κ. Δημþτρη Κωσταριü και üλ- λουò φορεßò üηου συνομßλησαν κοι συνεχÜ- ρησον τουò εθελοντÝò για το Ýργο τουò Το μεσημÝρι ο κ ΚοτσιφÜραò πλαισιω- μÝνοò ηüντα αηü τουò κ.κ. Γεωργιüπουλο κοι Κωστοριü επισκÝφτηκον την ηαραλßα τηò Κουροýτοò üπου απü πολý νωρßò το πρωß οι μαθητÝò οι γονεßò και οι δÜσκολοι του 5ου Δη- μοτικοý Σχολεßου Αμαλιüδαò «üργωνον» την παραλßα Στην Κουροýτο βρÝθηκαν εηßσηò τüσο ο δÞμορχοò ¹λιδαò κ. ΧρÞστοò Χριστο- δουλüπουλοò üσο και ο ηροßστüμενοò τηò Πρωτοβüθμιαò Εκπαßδευσηò Ηλεßαò κ Πανο- γιþτηò Ζεýλοò οι οποßοι εßχον την ευκαιρßα νο συνομιλÞσουν με τουò εθελοντÝò. Την ßδια στιγμÞ παρÜλληλεò δρÜσειò του «Lets Do It Greece» γινüντουσαν στην ηε- ριοχþ του Αθλητικοý ΚÝντρου Αμολιüδοò και σε διÜφορα σημεßο μÝσο στην πüλη. ¸ .lß «Το περιβιßιλον εßγοι υπüθεσπ üλων μαò» λßιλþνταò πην εφ. «Πατρßò» ο Περιφερει- üρχηò κ. Απüστολοò ΚατσιφÜραò εßπε «θÝ- λουμε πραγμοτικü να περÜσουμε σε μια üλλη διüσταση και τηò Δημοκρατßαò μαò. Εßναι η συμμετοχÞ εßναι ο ενεργüò ρüλοò εßναι η υπüθεση η κοινÞ για τα θÝματο το κοινü. Το περιβüλλον αλλÜ και ο κοινωνικüò εθελοντι- σμüò εßνοι θÝματα που αφοροýν και την ποι- üτητα τηò Δημοκρατßοò μαò οßιλÜ αφοροýν και την καθημερινüτητα των πολιτþν». «Εναι πολý σημαwικü στην εηοχÞ που ζοýμε ηου συντßθωò ο κüσμοò αδρανεß και δεν συμμετÝχει να βλÝηουμε αυτÜ τα παιδιÜ να μοθαfuουν τι σημαßνει συνεργασα γιο την ηροστσσα του περιβÜλλοντοò Εναι πολý σπουδαο μßνυμα και δεν πρÝπει να μÝνει μüνο σε μισ ημÝρα γιορτßρ εßηε ο Αντιηερι- φερειüρχηò Ηλεßοò κ. Γýργοò Γεωργιüπου- λοò. Με τη σειρü του ο βοηθüò Περιφερειüρχη σε θÝματο 0λυμπισμοý Εθελοντισμοý και Αθλητισμοý κ. Δημιτρηò Κωοταριüò εßηε «Γßνε η αλλαγÞ και εσý üπωò λÝει το σýν- θημα. θεωρþ üτι η αλλογfi ξεκινÜει οπü εμüò τουò ßδιουò ¶ρα λοιηüν η ΠεριφÝρεια Δυτι- κÞò ΕλλÜδοò συμμετÝχει κοι Ýχει υπü την αι- γßδα τηò αυτÞ τη σηουδαßο εθελοντικÞ οργÜνωση «Lets Do lt Greece» στοχεýοντοò να διαδþσει τον εθελοντικü και να ευαισθητο ηοιÞσει περιβαλλοντικü τουò ανθρþπουò τηò ΠεριφÝρειαò τονßζονταò τη συνεργασßα με- ταξý τουò» 0 δÞμορχοò ¹λιδαò κ. Χριßστοò Χριστο- δουλüπουλοò οηü την Κουροýτα εßηε με τη Οι þελονÝò του Κατακüλου λýγο πριν wσλÜβουν δρÜση κσθαρισμοý 0 ΠεριφερειÜρχηò κ. Αη6στολq ΚατσιφÜραò συνομιλε με τουò μικροýò και τουò μεγιßλουò εθελοwÝò στην πορσλßα ττη Κουροýταò σειρü του üτι «Χq1 φÝτοò με την εθελοντικÞ αυτÞ δρüση ο εθελοντισμüò Ýχει μπει σε πρþτο πλüνο στον δ6μο μαò ενθαρρýνουμε τÝτοιεò δρüσειò το 5ο Δημοτικü Σχολεßο üλλα δημοτικÜ σχολεßα μÝσα στην πüλη σýλλογοι εξωραtζουν και καλλωηßζουν την πüλη εδþ οτην παραλßα εßδατε το παιδüκια που fiρθον να μοζÝψουν τα σκουπßδιο. Δεν εßναι üτι θα κα- θαρßσουν το ηαιδüκια την παραλßα αλλιß μο- θαßνουν απü μικρü στον εθελοντισμü Δεν μποροýμε να τα περιμÝνουμε üλα αηü το Κρü- τοò απü την Πολιτεßο οηü τον ΔÞμο ΠρÝπει να κüνουμε κοι εμεßò κÜτι. ¸χουμε 20 συλλü- γουò και σωματεßα στην πüλη μοò. Αν υιοθε- τοýσαμε ο καθÝνοò μιο πλοτεßα Ýνα ηüρκο Ýναν δρüμο να ασχολεßται μια φορÜ την εβδο- μüδα η πüλη μαò θα Þταν τÝλεια. Αò μαò γßνει ηαρüδειγμο αυτü και αò το υιοθετÞσουμε Ýατω και τþρα». 0 Αντιπρüεδροò του Δημοτικοý Λιμενικοý Ταμεßου Πýργου Σüκηò Αντωνüηουλοò συνε- χÜρη τουò συμμετÝχοντεò και στηρßζει την δρüση μη παρολεßηοντοò να συγχαρεßτου μι- κροýò μοθητÝò και την εκηαιδευτικü του Νη-

slide 2:

-+ lιι Ι τ ι Ι ßß ß1 ß ß1 θι I ß1 ji trfiΓ¸β¸Η ΠΑΤ¹t ¸β ΔΕπΕΡΑ 3 ΑηΡΙΛΙOγ 2017 / VvιλVv.patrisneνvs.com 0ι μιφοß μþητÝò Ýκwσν mv δρfoη ηοιχι6ι και ιòγιÜλισw» mν ηαρολfu ΕΠΑΝΩ ΜαθητÝò κσι εκπdιδευτυ«ο τιν ο«ýεßων mò Αλφει- οýσξ με τουò γοιιεò και τουò εκηροσþποιη φορÝαν και συλ- λüγτιιιιτου χωριοý κοθÜρισwτη Δυτικτ ζισοδοτου χωριοý ΑΡΙΣΓΕΡ 0 δευθυνýò του 5ου Δημοτικοý Σιιολεßου Μσ- λιÜδαò κ Πwσγßιτηò ¿ειδφηò με mν πρüεδρο ωυ ΣυΜü- γου ΓονÝων και Κηδεμüνων κσ Γεωργßα ΠσρρÜ και τουò δασκÜλουò του προγρÜμμστοò «ΝοιÜζομαι και Δρω» ΔΕ¶ 0ι δÜσκαλοι του ηρογρÜμμστοò «ΝοιÜζομαι κσι Δρω» θοδωρΤò Πwσγιωτüπουλοò Χρýσσ Φρσιτζß και Γιιδτσ Ιατρο- ηοýλου. εßπαν «Lets Do Ιt Greece»

slide 3:

ΙιΙιj ιιι|ι. ιιιΙι ΙιιtlιΙιtΙl. ι\ ιι το χωριü να κÜνει τη üουλειÜ» «ΠροποιμÜζουιιε ενεργοýò και υπεýθυνουò πολßτεò» Μιλþνταò στην εφ «Πατρßò» για τη συμ- μετοχÞ του σχολεßου στη χθεσινÞ δρÜση ο δι- ευθυντÞò του 5ου Δημοτικοý Σχολεßου ΑμολιÜδαò κ Παναγιþτηò ΚλειδÝρηò εßηε «θÝλουμε να στεßλουμε το μÞνυμα üτι ηρÝπει νο φροντßζουμε το περιβÜλλον κοθαρü περι- βüλλον σημαßνει καλýτερη ποιüτητα ζωÞò Εηßσηò μÝσα απü αυτÝò τιò δρüσειò θÝλουμε να ηροετοιμüσουμε ευαισθητοποιημÝνουò ενεργοýò και υπεýθυνουò πολßτεò κοι ουτü εßναι ηρωτορχικüò στüχοò του σχολεßου μοò που προò την κοτεýθυνση ουτÞ αναητýσσουμε συνεργασßεò με üλουò τουò φορεßò». Δημοτικü Σχολεßο ΑμαλιÜδιιò εßναι ιο μονα- δικü Δημοτικü Σχολεßο üηον μαζß με το Γυ μνüσιο τηò Βüρδαò εκηροσωηοýν την Ηλεßα στο «ΝοιÜζοιιαι και Δρω» Ýνα Πα.lελλαδικü ηρüγραμμα που αφορü 250 σχολι:ßα. το ßιηοßιτ συνεργüζεται με ΜΚ0 κυβερνητικοýò ιφορεßò βρßσκεται υπü την αιγßδα του Ιδρýματοò Νιüρ- χου και ΛαμηρÜκη και αφορü δρòßσειò εθε- λοντικοý χαρακτýρα για τßιν κολλιÝργεια του εθελοντισμοý στουò καθηγητÝò» ΤÝλοò η πρüεδριιò τιιυ Συλλüγου ΓονÝων και Κηδεμüνων του 5ου Δημοτικοý Σχολεßου Αμολιüδαò κα Γεωργßα Παρρü εßπε «Αποφα- σßσαμε και εμεßò σαν σχολεßο να βοηθÞσουμε üσο μηοροýμε μαζÝψαμε τα ηαιδιü μοò για να τουò δεßξουμε üτι χωρßò κüπο και χαρÜ μπο- ροýμε να προσφÝρουμε στο περιβüλλον μοò. Τα παιδιÜ Ýβλεπαν την ποραλßα καθαρÞ γιατß την κοθαρßζει ο δÞμοò. Δεν εßχαν δει πωò μπο- ρεß να μολυνθεß η ηαραλßα Με αυτÞ την κß- νηση λοιπüν ηΛραν κüτι. Εκτüò απü τη χαρü κüτι τουò Ýμεινε. Μακüρι να γßνετοι μια τÝτοια δρüση ηιο τοκτικü και üχι μια φορÜ το χρüνο» Στüθηò Πουλιüσηò Gtαh§ρΞ t τßι_Jαßο c αι Απü ηολý νωρßò το 5ο Δημοτικü Σχολεßο ΑμσλιÜδαò στιò επÜλξειò ηιογωγεßου ΚατακüλουΕλενα Αναστοσßου για τιò προετοιμασßεò τουò üλεò ουτÝò τιò ημÝρεò γιο την διοργüνωση τηò σημαντικÞò ουτÝò δρüσηò. ΤÝλοò ο προßστüμενοò Πρωτοβüθμιαò Εκ- ηαßδευσηò του νομοý κ Πσιαγιþτηò Ζεýλοò ηου βρÝθηκε στη δρüση τηò Κουροýτοò τüνισε μεταξý üλλων «Εναò μεγüλοò οριθμüò των σχολικιßν μονüδων τηò Πρωτοβüθμιοò Εκπαß- δευσηò συμμετεßχε σÞμερα σε ουτÞ την υηÝ- ροχη δρüση ηου θα το πω στα ελληνικü Ελλüδο αò το κÜνουμε. Τι να κÜνουμε Να κι- νητοηοιηθοýμε με στüχουò κοινωνικοýò στο χþρο του δÞμου στο δημüσιο χþρο üπου υηÜρχουν κοινü ενδιαφÝροντα και κοινü συμ- φÝροντα. Η Ýννοια του εθελοντισμοý εßναι σπουδαßα και εßναι οκüμα πιο σπουδοßα γιατß στην ελληνικÞ ηολιτισμικÞ τουτüτητα εßχαμε τÝτοιεò δρüσειò τιò οηοßεò τιò Ýχουμε ξεχüσει. Αρκετοß ΣýΜογοι Ýδωσαν το ηαρþν σιιò δρÜ- σειò τηò χθεσινýò ημÝραò ß β ß Κσι οι Πρüσκοποι του Πýργου Ýδωσαι το πσρþν στη δρÜση του Κστοκüλου

slide 4:

ΔΕπΕΡΑ 3 ΑΠΡΙΛOγ 2017 / Vuιlrιv.patrisnθVvs.oom -t τ ffi§ηffiffi¹ffi ΠΑΤ¹t ¸3 0ι μιφο μýηýò Ýκwσν mν δρfoη ηαιχι6ι και ιòγιÜλισαι» mv ηαρολfu ΕΙΑΝΩ ΜαθητÝζ κσι εκπαιδευτ«ατιιγ σχýεωνmò Αλφει- οýσξ μεταυòγοιτεξ καιτουò εκηροσþπουò φορÝτrινκαι συλ- λüγιιιιιτου χωριοý κσθφισwτη Δυτικιß ξισοδοιου χωριοý ΑΡΙΣΤΕΡ 0 δευθυντlò του 5ου Δημοτικοý Σιολεßου Αμσ- λιÜδσò κ. Πwσγιýτηò Κλειδφηò με πιν πρüεδρο ωυ ΣυΜü- γου ΓονÝων και Κηδεμüνων κσ Γεωργα ΠορρÜ κσι τουò δασκÜλουò του πραγρÜμμστοò «ΝοιÜζομοι κοι Δρω» ΔΕ¶ Οι δÜσκσλοι του προγρÜμμοτοò «ΝοιÜζομαι και Δρω» θοδωρΤò Πwαγιιττüπουλοò Χρýσα Φρσντζιl και Γýτα Ιατρο- ηοýλου. εßπαν «Lets Do lt Θreece»

authorStream Live Help