Tiết 20 - Bài 19 Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chọn đáp án đúng Câu 1: Phân tử ARN được tổng hợp theo nguyên tắc: a . Theo NTBS trên 2 mạch của gen b. Theo NTBS chỉ trên 1 mạch của gen c. Tùy giai đoạn , lúc mạch này làm khuôn, lúc mạch kia làm khuôn d. Theo nguyên tắc bán bảo toàn Câu 2: Prôtêin biểu hiện thành tính trạng của cơ thể do thực hiện các chức năng sau: A- Là thành phần cấu trúc của tế bào. B- Xúc tác và điều hoà các quá trình trao đổi chất… C- Cả A và B đều đúng. Gen mARN Prôtêin Tính trạng

Bµi 19: Mèi quan hÖ gi÷a gen vµ tÝnh tr¹ng : 

Bµi 19: Mèi quan hÖ gi÷a gen vµ tÝnh tr¹ng Gen mang th«ng tin cÊu tróc cña pr«tªin Pr«tªin ®­îc h×nh thµnh D¹ng trung gian Nh©n tÕ bµo ChÊt tÕ bµo Gi÷a gen vµ pr«tªin cã quan hÖ víi nhau qua cÊu tróc trung gian nµo? Vai trß cña d¹ng trung gian ®ã? mARN mARN lµ d¹ng trung gian cã vai trß truyÒn ®¹t th«ng tin vÒ cÊu tróc cña pr«tªin s¾p ®­îc tæng hîp tõ nh©n ra chÊt tÕ bµo.

Slide 4: 

mARN mARN (protein) Sao mã Giải mã ADN

Slide 5: 

U A X Ribôxôm tARN Nuclêôtit

Slide 6: 

MET PRO mạch mARN Bộ ba

Slide 7: 

MET PRO CYS Bộ ba mạch mARN

Slide 8: 

MET PRO CYS PRO Bộ ba mạch mARN

Slide 9: 

MET PRO CYS PRO THR Bộ ba mạch mARN

Slide 10: 

MET PRO CYS PRO THR mạch mARN Bộ ba

Slide 11: 

MET PRO CYS PRO THR Chuỗi axit amin mạch mARN Bộ ba

Slide 12: 

U-A-X ATP Axit amin: Metionin Bộ ba đối mã tARN

Slide 13: 

U-A-X ATP Axit amin: Metionin Bộ ba đối mã tARN

Slide 14: 

ATP

Slide 15: 

ATP

Slide 16: 

ATP

Slide 17: 

Met

Slide 19: 

rARN

Slide 20: 

Ribôxôm

Slide 21: 

Ribôxôm

Slide 22: 

ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP

Slide 23: 

ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP

Slide 24: 

ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP

Slide 25: 

ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP

Slide 26: 

Phª Sªrin

Slide 27: 

Phª Sªrin

Slide 28: 

Phª Sªrin

Slide 29: 

Phª Sªrin

Slide 30: 

Phª Sªrin

Slide 31: 

Phª Sªrin

Slide 32: 

Phª Sªrin

Slide 33: 

Phª Sªrin

Slide 34: 

Phª Sªrin

Slide 35: 

Phª Sªrin

Slide 36: 

Phª Sªrin

Slide 37: 

Phª Sªrin

Slide 38: 

Phª Sªrin

Slide 39: 

Phª Sªrin

Slide 40: 

Phª Sªrin

Slide 41: 

Phª Sªrin

Slide 42: 

Phª Sªrin

Slide 43: 

Phª Sªrin

Slide 44: 

Phª Sªrin

Slide 45: 

Phª Sªrin

Slide 46: 

Phª Sªrin

Slide 47: 

Phª Sªrin

Slide 48: 

Phª Sªrin

Slide 49: 

Phª Sªrin

Slide 50: 

Phª Sªrin

Slide 51: 

Sªrin

Slide 52: 

Sªrin

Slide 53: 

Sªrin

Slide 54: 

Sªrin

Slide 55: 

Sªrin

Slide 56: 

Sªrin

Slide 57: 

Sªrin

Slide 58: 

Sªrin

Slide 59: 

Sªrin

Slide 60: 

Sªrin

Slide 61: 

Sªrin

Slide 62: 

Sªrin

Slide 63: 

Sªrin

Slide 64: 

Sªrin

Slide 65: 

Sªrin

Slide 74: 

A-U-G-X-A-U-G-X-X-U-U-A-U-U-X-G-U-U-A-A-A-U-U-G-U-X-G-U-A-A

Slide 75: 

Mối quan hệ: ADN(gen)  mARN  prôtin Tính trạng mARN mARN (proâteâin) Sao mã Giải mã Sao maõ Giải maõ ADN Hãy giải thích: Câu 1: Mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1, 2, 3? Câu 2: Bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ trên? 1 2 3

Slide 77: 

CỦNG CỐ LUYỆN TẬP: Câu 1: Trình tự các nuclêôtit trên 1 đoạn mARN như sau: ….GUXXGAUUUAGUGAA… a. Xác định trình tự các nuclêotit trên đoạn gen tương ứng. b. Xác định các bộ ba đối mã trên các tARN tham gia vào quá trình dịch mã. Câu 2 (SGK): NTBS được biểu hiện trong mối quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thế nào? Gen (1 đoạn ADN) mARN Prôtêin.

Slide 78: 

Tóm tắt nội dung kiến thức:

authorStream Live Help