Chuong 5

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KINH TÕ HäC VI M¤ : 

KINH TÕ HäC VI M¤

HVTC : 

HVTC NHÓM 10 Lớp 11.2LT1 HVTC HUY – QUÝ – TÙNG – HOÀNG – NAM - DŨNG

CẠNH TRANH CÓ TÍNH ĐỘC QUYỀN : 

CẠNH TRANH CÓ TÍNH ĐỘC QUYỀN

A.THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH CÓ TÍNH ĐỘC QUYỀN LÀ GÌ? : 

A.THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH CÓ TÍNH ĐỘC QUYỀN LÀ GÌ?

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG CTĐQ___________________________________________ : 

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG CTĐQ___________________________________________

1. Có nhiều người mua và nhiều người bán : 

1. Có nhiều người mua và nhiều người bán

2. Sản phẩm có sự khác biệt nhưng thay thế ở mức độ cao : 

2. Sản phẩm có sự khác biệt nhưng thay thế ở mức độ cao

SỰ KHÁC BIỆT SẢN PHẨM : 

SỰ KHÁC BIỆT SẢN PHẨM Chất lượng sản phẩm Uy tín thương hiệu Lợi thế địa điểm Bao bì và xúc tiến bán hàng ……..

3. Dễ dàng ra nhập và rút lui khỏi thị trường : 

3. Dễ dàng ra nhập và rút lui khỏi thị trường

4.H×nh thøc c¹nh tranh phi gi¸ c¶ : 

4.H×nh thøc c¹nh tranh phi gi¸ c¶

VÝ dô: DÇu géi, N­íc gi¶i kh¸t, S÷a t¾m, N­íc m¾m… : 

VÝ dô: DÇu géi, N­íc gi¶i kh¸t, S÷a t¾m, N­íc m¾m…

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA DN CTĐQ : 

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA DN CTĐQ

Slide 13: 

1.Đường cầu của doanh nghiệp luôn biến động theo sức ép cạnh tranh.

SỨC ÉP CẠNH TRANH NHU CẦU BIẾN ĐỔI

2.Co giãn của cầu theo giá lớn nhưng không phải là vô hạn. : 

2.Co giãn của cầu theo giá lớn nhưng không phải là vô hạn.

3. DN chấp nhận giá chung, nhưng vẫn có quyền chi phối đến giá cả của riêng mình : 

3. DN chấp nhận giá chung, nhưng vẫn có quyền chi phối đến giá cả của riêng mình

B.C©n b»ng ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña DN CT§Q : 

B.C©n b»ng ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña DN CT§Q

Slide 18: 

§å thÞ biÓu thÞ c©n b»ng ng¾n h¹n cña DN CT§Q ATC*

T¹i sao trong dµi h¹n, lîi nhuËn kinh doanh cña DN CT§Q gi¶m dÇn xuèng “0”??? : 

T¹i sao trong dµi h¹n, lîi nhuËn kinh doanh cña DN CT§Q gi¶m dÇn xuèng “0”???

Slide 21: 

§å thÞ biÓu thÞ c©n b»ng dµi h¹n cña DN CT§Q

* C©n b»ng dµi h¹n cña DN CT§Q : 

* C©n b»ng dµi h¹n cña DN CT§Q

So s¸nh tr¹ng th¸i c©n b»ng trong dµi h¹n : 

So s¸nh tr¹ng th¸i c©n b»ng trong dµi h¹n C¹nh tranh §éc quyÒn C¹nh tranh Hoµn h¶o VS.

Slide 24: 

F

Xin cảm ơn cô và toàn thể các bạn đã theo dõi : 

Xin cảm ơn cô và toàn thể các bạn đã theo dõi Rolls-Royce Phantom PHIÊN BẢN RỒNG

authorStream Live Help