chuyen dong tron deu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Quan sát hình vẽ : 

Quan sát hình vẽ

I. Định nghĩa:II. Tốc độ dài và tốc độ góc:III. Gia tốc hướng tâm: : 

Bài 5 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU I. Định nghĩa:II. Tốc độ dài và tốc độ góc:III. Gia tốc hướng tâm:

Slide 3: 

I. ĐỊNH NGHĨA. 1. Chuyển động tròn. Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn. 2. Tốc độ trung bình của chuyển động tròn. Độ dài cung tròn mà vật đi được Tốc độ trung bình = Thời gian chuyển động

Slide 4: 

3. Chuyển động tròn đều. Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mỗi cung tròn là như nhau. M M1 M2 M3 M5 M4 Quan sát hình vẽ, nhận xét thời gian chuyển động trên các đoạn MM1 = M1M2 = M2M3 = M3M4 = M4M5 = M5M

Slide 5: 

II. TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC. 1. Tốc độ dài. Trong chuyển động tròn đều, tốc độ dài của vật không đổi. 2. Véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều.

Slide 6: 

Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo. Quan sát hình vẽ, nhận xét về phương vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều

Slide 7: 

A M o x 3. Tốc độ góc. Chu kỳ. Tần số. a. Tốc độ góc. Tốc độ góc của chuyển động tròn là đại lượng đo bằng góc mà bán kính OM quét được trong một đơn vị thời gian. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng không đổi. Đơn vị rad/s.

Slide 8: 

b. Chu kỳ. Chu kỳ T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng. Đơn vị là giây ( s ).

Slide 9: 

c. Tần số. Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng vật đi được trong 1 giây. Đơn vị vòng / s hay héc ( Hz ).

Slide 10: 

d. Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc. V = r. 

Slide 11: 

III. GIA TỐC HƯỚNG TÂM. M1 M2 O I 1. Hướng của vec tơ gia tốc trong CĐTĐ. Trong CĐTĐ, tuy vận tốc có độ lớn không đổi nhưng có hướng luôn luôn thay đổi nên chuyển động này có gia tốc. Gia tốc trong CĐTĐ luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm. 2. Độ lớn của gia tốc hướng tâm.

Slide 12: 

CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE

Quan sát hình vẽ : 

Quan sát hình vẽ M2 M1

authorStream Live Help