Chuyen dong thang biendoideu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

I. Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biền đổi đều: II. Chuyển động thẳng nhanh dần đều: III. Chuyển động thẳng chậm dần đều ::

Bài 3 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I. Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biền đổi đều: II. Chuyển động thẳng nhanh dần đều: III. Chuyển động thẳng chậm dần đều :

PowerPoint Presentation:

 s, t I. VẬN TỐC TỨC THỜI. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU.

PowerPoint Presentation:

1. Độ lớn vận tốc tức thời. V = S t v : độ lớn vận tốc tức thời của vật tại một điểm (m/s) : quãng đường rất ngắn vật đi được tính từ điểm xét. (m) : khoảng thời gian rất ngắn vật đi hết quãng đường (s) t s Đại lượng đặc trưng cho độ nhanh, chậm của chuyển động của chất điểm tại một vị trí bất kỳ nào đó là vận tốc tức thời.

PowerPoint Presentation:

Δ s = v. Δ t = 11.1.0,01 = 0,111 m Áp dụng Δ s Δ t v = TỐC KẾ TRÊN XE MÁY Quan sát số chỉ trên tốc kế, hãy tính xem trong khoảng thời gian 0,01s xe đi được quãng đường bao nhiêu?

PowerPoint Presentation:

Vectơ vận tốc tức thời của một vật tại một điểm có: + Gốc: tại vật chuyển động. + Phương: cùng phương chuyển động. + Chiều: cùng chiều chuyển động. + Độ lớn: 2. Vectơ vận tốc tức thời : v

PowerPoint Presentation:

C2 Hãy so sánh độ lớn của vận tốc tức thời của xe tải và xe con. Mỗi đoạn trên vectơ vận tốc ứng với 10km/h. Nếu xe con đang đi theo hướng Nam Bắc thì xe tải đang đi theo hướng nào ?

PowerPoint Presentation:

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều. - Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn của vận tốc tức thời luôn biến đổi. - Chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng nhanh dần đều. - Chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng chậm dần đều.

PowerPoint Presentation:

II. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU. là độ biến thiên của vận tốc trong khoảng thời gian Gia tốc của chuyển động là đại lượng xác định bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc và khoảng thời gian vận tốc biến thiên. Đơn vị m/s 2 . Trong CĐTNDĐ a không đổi. 1. Gia tốc trong chuyển động thẳng NDĐ. a. Khái niệm gia tốc.

PowerPoint Presentation:

b. Vectơ gia tốc. Vì vận tốc là đại lượng vectơ nên gia tốc cũng là đại lượng vectơ. + Gốc: ở vật chuyển động. + Phương và chiều: + Độ lớn: - Vectơ gia tốc a có: v – v 0 Δ v a = = t – t 0 Δ t

PowerPoint Presentation:

2. Vận tốc của chuyển động thẳng NDĐ. a. Công thức tính vận tốc. b. Đồ thị vận tốc - thời gian. V 0 V(m/s) 0 t(s)

PowerPoint Presentation:

3. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều. Quãng đường s là một hàm số bậc hai của thời gian t. 4. Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều.

PowerPoint Presentation:

O M X 0 X S Tọa độ điểm M thời điểm t là : Với : Suy ra : Thôøi ñieåm t x 5 . Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều. A

PowerPoint Presentation:

III. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CHẬM DẦN ĐỀU. 1. Gia tốc trong chuyển động thẳng CDĐ. a. Công thức tính gia tốc. Nếu chọn chiều của các vận tốc là chiều dương thì v < v 0 và Δ v < 0. Gia tốc a có giá trị âm, nghĩa là ngược dấu với vận tốc.

PowerPoint Presentation:

b. Vectơ gia tốc. + Gốc: ở vật chuyển động. + Phương và chiều: + Độ lớn: - Vectơ gia tốc a có: v – v 0 Δ v a = = t – t 0 Δ t

PowerPoint Presentation:

2. Vận tốc của chuyển động thẳng CDĐ. a. Công thức tính vận tốc. b. Đồ thị vận tốc - thời gian. V 0 V(m/s) 0 t(s) (a ngược dấu v)

PowerPoint Presentation:

3. Công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của CĐTCDĐ. a. Công thức tính quãng đường đi được. (a ngược dấu v) b. Phương trình chuyển động.

PowerPoint Presentation:

CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE

PowerPoint Presentation:

V 1 = 50 km/h V 2 = 40 km/h V 0 = 0 km/h V 0 = 0 km/h

authorStream Live Help