BAI 2 CHUYEN DONG THANG DEU

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

I. Chuyển động thẳng đều: II. Phương trình chuyển động và đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều::

Bài 2 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I. Chuyển động thẳng đều: II. Phương trình chuyển động và đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều:

PowerPoint Presentation:

x M 1 O x 1 M 2 x 2 S I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU. OM 1 = x 1 ; OM 2 = x 2 ( tọa độ của vật ở vị trí M 1 , M 2 ). t = t 2 – t 1 : Thời gian chuyển động của vật trên M 1 M 2 . S = x 2 – x 1 : Quãng đường đi được của vật trong thời gian t.

PowerPoint Presentation:

m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B Quan sát hình vẽ

PowerPoint Presentation:

1. Tốc độ trung bình. Quãng đường đi được Tốc độ trung bình = Thời gian chuyển động S V tb = Đơn vị : m/s hay Km/h t

PowerPoint Presentation:

O A B C D 2. Chuyển động thẳng đều. Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

PowerPoint Presentation:

Trong CĐTĐ quãng đường đi được S tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t. S = V tb .t = V.t 3. Q uãng đường đi được trong CĐTĐ.

x = x0 + S = x0 + v.t:

1. Phương trình CĐTĐ. x M 1 O x 0 M 2 x M 1 II. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐỒ THỊ TỌA ĐỘ - THỜI GIAN CỦA CĐTĐ. x = x 0 + S = x 0 + v.t

b. Đồ thị tọa độ - thời gian.:

2. Đồ thị tọa độ thời gian của CĐTĐ. a. Bảng (x,t). t(h) 0 1 2 3 4 x(Km) 5 15 25 35 45 b. Đồ thị tọa độ - thời gian. 0 t x 1 2 3 4 15 5 25 35 45

PowerPoint Presentation:

CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE

authorStream Live Help