Νευρικό σύστημα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Βιολογία Α' Λυκείου, Νευρικό σύστημα

Comments

Presentation Transcript

Νευρικό σύστημα:

Νευρικό σύστημα Βιολογία Α’ Λυκείου

Νευρικό σύστημα:

Νευρικό σύστημα Διατήρηση εσωτερικού περιβάλλοντος σταθερού (ομοιόσταση) Νευρικό σύστημα Ενδοκρινικό σύστημα Ελέγχει και συντονίζει τις λειτουργίες των υπόλοιπων συστημάτων του οργανισμού Ερέθισμα  Υποδοχέας  ΚΝΣ  μυς + αδένες Νευρικό σύστημα: Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός) Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (νεύρα)

Όργανα του νευρικού συστήματος:

Όργανα του νευρικού συστήματος

Δομή & λειτουργία των νευρικών κυττάρων:

Δομή & λειτουργία των νευρικών κυττάρων Νευρικός ιστός: Νευρικά κύτταρα (νευρώνες) Αισθητικοί νευρώνες (= σώμα  νωτιαίος μυελός, εγκέφαλος) Κινητικοί νευρώνες (= νωτιαίος μυελός, εγκέφαλος  μύες, αδένες) Ενδιάμεσοι ή συνδετικοί νευρώνες (= εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός) Νευρογλοιακά κύτταρα Θρέψη + μόνωση νευρώνων +περίβλημα μυελίνης

Νευρώνας:

Νευρώνας Κάθε νευρώνας αποτελείται από: Το κυτταρικό σώμα : περιέχει τον πυρήνα και τα οργανίδια του κυττάρου Τις αποφυάδες : διακρίνονται στους δενδρίτες και στον νευράξονα ή νευρίτη .

Τύποι νευρώνων:

Τύποι νευρώνων

Τύποι νευρώνων:

Τύποι νευρώνων

Νευρογλοιακά κύτταρα:

Νευρογλοιακά κύτταρα Χρησιμεύουν στην απορ -ρόφηση και απομάκρυνση των άχρηστων ουσιών. Περιβάλλουν τον νευράξονα των περισσότερων από τους νευρώνες. Συμβάλλουν στην μόνωση των νευρώνων. Επιταχύνουν τη μεταφορά της νευρικής ώσης.

Δυναμικό ηρεμίας:

Δυναμικό ηρεμίας Ένας νευρώνας βρίσκεται σε ηρεμία, όταν δε δέχεται κάποιο ερέθισμα ή όταν δέχεται ερεθίσματα, με ένταση μικρότερη από κάποια οριακή τιμή. Στην εξωτερική επιφάνεια της μεμβράνης ενός νευρώνα υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ιόντων καλίου (Κ + ), ενώ στην εσωτερική επιφάνεια υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ιόντων νατρίου (Ν a + ) και αρνητικών ιόντων( SO 4 2- , PO 4 3- ) H άνιση κατανομή ιόντων διατηρείται με τη βοήθεια ενός μηχανισμού ενεργητικής μεταφοράς που ονομάζεται αντλία Ν a + /K + , μίας πρωτεΐνης που βρίσκεται στη μεμβράνη του νευρικού κυττάρου. Η αντλία Ν a + /K + , για κάθε 3 Ν a + που απομακρύνει από το εσωτερικό του κυττάρου μεταφέρει ταυτόχρονα στο εσωτερικό του 2 Κ + .

Δυναμικό ηρεμίας:

Δυναμικό ηρεμίας Δυναμικό ηρεμίας ονομάζεται η διαφορά δυναμικού μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής επιφάνειας της κυτταρικής μεμβράνης ενός νευρώνα σε ηρεμία ( ~ -70 mV) .

Παραγωγή νευρικής ώσης:

Παραγωγή νευρικής ώσης 1) Επίδραση στον νευρώνα ερεθίσματος με ένταση μεγαλύτερη από μια συγκεκριμένη οριακή τιμή. 2) Αύξηση, για περίπου 1 msec , της διαπερατότητας της μεμβράνης σε Ν a + (άνοιγμα των διαύλων Ν a + ). 3) Μαζική εισροή Ν a + στο εσωτερικό του κυττάρου (λόγω διαφοράς C Na + εκατέρωθεν της μεμβράνης). 4)Η εσωτερική επιφάνεια της μεμβράνης φορτίζεται θετικά σε σχέση με την εξωτερική και η διαφορά δυναμικού φτάνει στην τιμή των +50 mV περίπου.

Παραγωγή νευρικής ώσης:

Παραγωγή νευρικής ώσης 5) Μείωση της διαπερατότητας στα Ν a + (κλείσιμο διαύλων νατρίου) 6) Αύξηση της διαπερατότητας της μεμβράνης στα Κ + . 7) Μαζική έξοδος των Κ + από το κύτταρο με αποτέλεσμα το δυναμικό να φτάνει σε τιμές μικρότερες των -70 mV( ~ -90mV) 8) Μείωση της διαπερατότητας στα Κ + . 9) Η διαπερατότητα επανέρχεται στα αρχικά επίπεδα. Αποκατάσταση δυναμικό ηρεμίας στα -70 mV.

Νευρική ώση:

Νευρική ώση Νευρική ώση λέγεται η μετάδοση του δυναμικού ενεργείας, δηλαδή της σύντομης μεταβολής του δυναμικού της μεμβράνης όταν επιδρά ένα ερέθισμα, κατά μήκος του νευράξονα .

Νευρική ώση:

Νευρική ώση

Συνάψεις:

Συνάψεις Οι νευρώνες συνδέονται με άλλους νευρώνες ή με εκτελεστικά όργανα με τη βοήθεια συνάψεων. Σύναψη είναι η περιοχή της λειτουργικής σύνδεσης των τελικών κομβίων του νευρίτη ενός νευρώνα με άλλα νευρικά κύτταρα ή με ειδικά διαμορφωμένες θέσεις των εκτελεστικών οργάνων .

Χαρακτηριστικά σύναψης:

Χαρακτηριστικά σύναψης

Χαρακτηριστικά σύναψης:

Χαρακτηριστικά σύναψης Τελικό κομβίο - Προσυναπτικό άκρο : Το ακραίο τμήμα των απολήξεων του νευράξονα . Αποτελεί το προσυναπτικό άκρο της σύναψης και χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολυάριθμων μιτοχονδρίων και συναπτικών κοκκίων ( κυστιδίων ) που περιέχουν νευροδιαβιβαστικές ουσίες. Συναπτικό κοκκίο: Το κυστίδιο στο προσυναπτικό άκρο της σύναψης που περιέχει νευροδιαβιβαστικές ουσίες. Όταν μια νευρική ώση φτάσει στο τελικό κομβίο ενός νευρώνα ( προσυναπτικό άκρο), οι νευροδιαβιβαστικές ουσίες απελευθερώνονται στη συναπτική σχισμή. Μετασυναπτικό άκρο: Τμήμα της σύναψης που αντιστοιχεί στην υποδεκτική επιφάνεια του νευρώνα ή του εκτελεστικού οργάνου και στο οποίο βρίσκονται οι υποδοχείς της νευροδιαβιβαστικής ουσίας. Συναπτική σχισμή : περιοχή πάχους 15-20nm ανάμεσα στο προσυναπτικό και μετασυναπτικό άκρο μιας σύναψης.

PowerPoint Presentation:

Όταν η νευρική ώση φτάσει στα τελικά κομβία τότε απελευθερώνονται νευροδιαβιβαστικές ουσίες . Ο νευροδιαβιβαστής μεταφέρεται στη συναπτική σχισμή . Ο νευροδιαβιβαστής δρα για λίγο : είτε επαναρροφάται από το προσυναπτικό άκρο ή αποικοδομείται . Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΝΑΠΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΥΝΑΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Είδη συνάψεων:

Είδη συνάψεων

Είδη συνάψεων:

Είδη συνάψεων ΑΞΟΝΟΔΕΝΔΡΙΤΙΚΗ περιοχή λειτουργικής σύνδεσης του τελικού κομβίου του νευράξονα ενός νευρικού κυττάρου με το δενδρίτη ενός άλλου νευρικού κυττάρου. ΑΞΟΝΟΑΞΟΝΙΚΗ περιοχή λειτουργικής σύνδεσης του τελικού κομβίου του νευράξονα ενός νευρικού κυττάρου με το νευράξονα ενός άλλου νευρώνα. ΑΞΟΝΟΣΩΜΑΤΙΚΗ περιοχή λειτουργικής σύνδεσης του τελικού κομβίου του νευράξονα ενός νευρικού κυττάρου με το κυτταρικό σώμα ενός άλλου νευρώνα.

Νευρικό σύστημα:

Νευρικό σύστημα

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα:

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα Νεύρα  δεσμίδες δενδριτών / νευραξόνων Κυτταρικά σώματα στο ΚΝΣ & στα γάγγλια Νεύρα Αισθητικά(σύνολο αποφυάδων αισθητικών νευρώνων) Κινητικά (σύνολο αποφυάδων κινητικών νευρώνων) Μεικτά

Περιφερικό νευρικό σύστημα:

Περιφερικό νευρικό σύστημα 12 ζεύγη εγκεφαλικών νέυρων : Αισθητικά , κινητικά , μεικτά . Εκφύονται από τον εγκέφαλο και νευρώνουν την κεφαλή και το λαιμό . 31 ζεύγη νωτιαίων νεύρων: Ε ίναι όλα μεικτά ( αποφυάδες αισθητικών και κινητικών νεύρων και νευρώνουν αυχένα , κορμό και άκρα .

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα:

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα Νευρική οδός: διαδρομή νευρικών ώσεων Κινητικές/Φυγόκεντρες (ΚΝΣ  εκτελεστικά) Αισθητικές/ Κεντρομόλες (υποδοχείς  ΚΝΣ) Αντανακλαστικό τόξο: Υποδοχέας Αισθητικός νευρώνας Ενδιάμεσος νευρώνας Κινητικός νευρώνας Εκτελεστικό όργανο

Αντανακλαστικό τόξο:

Αντανακλαστικό τόξο

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα:

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα Αντανακλαστικά : αυτόματες ακούσιες κινήσεις (γρήγορες απαντήσεις π.χ. έκτακτης ανάγκης, ισορροπίας, διατήρηση ομοιόστασης) Συμμετέχει εγκέφαλος (π.χ. άνοιγμα – κλείσιμο βλεφάρων) Δε συμμετέχει εγκέφαλος (π.χ. επαφή με θερμό/αιχμηρό αντικείμενο) Αντανακλαστικό γονάτου : απλή σύναψη αισθητικού – κινητικού νευρώνα

Αντανακλαστικό γονάτου:

Αντανακλαστικό γονάτου Στο αντανακλαστικό του γονάτου συμμετέχουν δύο νευρώνες : ένας αισθητικός και ένας κινητικός . Οι απολήξεις του αισθητικού νευρώνα βρίσκονται στον τετράκεφαλο μυ και διεγείρονται ύστερα από κτύπημα του συνδέσμου της επιγονατίδας . Οι νευρικές ώσεις οδεύουν προς το νωτιαίο μυελό όπου ο αισθητικός συνάπτεται με δενδρίτες ενός κινητικού . Ο κινητικός επιστρέφει στον μυ , ο οποίος συσπάται με έκταση της κνήμης .

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ :

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό . Συντονίζει όλες τις λειτουργίες του οργανισμού . Ο εγκέφαλος προστατεύεται από την κρανιακή κοιλότητα και ο νωτιαίος από τον σπονδυλικό σωλήνα . Και οι δύο περιβάλλονται από 3 προστατευτικές μεμβράνες : τις μήνιγγες Ανάμεσα στις 2 εσωτερικές μήνιγγες ( υπαραχνοειδής χώρος ) κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό

ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ ΥΓΡΟ :

ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ ΥΓΡΟ Στηρίζει θρέφει και απορροφά τους κραδασμούς . Κυκλοφορεί στον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού και στις κοιλίες του εγκεφάλου . ΚΟΙΛΙΕΣ (1,2,3,4 ) : 4 κοιλότητες στις οποίες παράγεται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό και επικοινωνούν με τον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού . Οι χώροι του εγκεφαλονωτιαίου υγρού με μπλε χρώμα

ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ :

ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Λεπτή κυλινδρική στήλη νευρικού ιστού μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα . Αρχίζει από το ύψος του ινιακού τρήματος και καταλήγει στο ύψος του δεύτερου οσφυϊκού σπονδύλου .

ΝΕΥΡΑ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ:

ΝΕΥΡΑ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Από το νωτιαίο μυελό εκφύονται 31 ζεύγη νωτιαίων νεύρων . Στην οσφυική και στη αυχενική περιοχή διογκώνεται . Από αυτές τις περιοχές εκφύονται τα νεύρα που νευρώνουν τα κάτω και άνω άκρα . Περιέχει κέντρα αντανακλαστικών λειτουργιών . Συνδέει τον εγκέφαλο με τα νωτιαία νεύρα .

ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΟΜΗ:

ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΟΜΗ Η κεντρική περιοχή αποτελείται από φαιά ουσία η οποία σε διατομή έχει σχήμα πεταλούδας με ανοιχτά φτερά . Η φαιά ουσία αποτελείται από κυτταρικά σώματα ενώ η λευκή ουσία αποτελείται από μακριούς νευράξονες ( και περιβάλλει τη φαιά ).

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ :

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Το μεγαλύτερο και πολυπλοκότερο τμήμα του νευρικού συστήματος . Ο εγκέφαλος αποτελείται από νευρώνες , οι οποίοι δέχονται , επεξεργάζονται και μεταβιβάζουν ερεθίσματα . Εξειδικευμένες περιοχές του εγκεφάλου , τα κέντρα , είναι υπεύθυνες για τις αισθήσεις , την αντίληψη , τον έλεγχο και το συντονισμό των μυϊκών κινήσεων και τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες . Στον εγκέφαλο εντοπίζονται επίσης κέντρα και νευρικές οδοί , που σχετίζονται με τη ρύθμιση της δραστηριότητας των σπλάχνων .

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ :

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ Εμφανίζουν προεξοχές και αυλακώσεις : έλικες και αύλακες αντίστοιχα . Οι βαθύτερες αύλακες ονομάζονται σχισμές . Η επιμήκης σχισμή χωρίζει το αριστερό από το δεξί ημισφαίριο . Τα δύο ημισφαίρια συνδέονται στη βάση τους με μία « γέφυρα » νευρικών αποφυάδων , το μεσολόβιο . Άλλες σχισμές χωρίζουν το κάθε ημισφαίριο σε λοβούς , οι οποίοι ονομάζονται ανάλογα με το αντίστοιχο κρανιακό οστό που τους καλύπτει , και είναι ο μετωπιαίος , ο βρεγματικός , ο κροταφικός και ο ινιακός .

PowerPoint Presentation:

Πρόσθια όψη Οπίσθια όψη Πλάγια όψη Κάτοψη

PowerPoint Presentation:

Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια αποτελούνται από ένα εξωτερικό στρώμα φαιάς ουσίας , το φλοιό των ημισφαιρίων , ο οποίος συνίσταται κυρίως από σώματα νευρώνων . Κάτω από το φλοιό των ημισφαιρίων βρίσκονται μάζες λευκής ουσίας , που περιέχουν δέσμες νευρικών αποφυάδων , οι οποίες συνδέουν τα σώματα των νευρώνων του φλοιού με άλλα τμήματα του εγκεφάλου . Η επιφάνεια του φλοιού αυξάνεται σημαντικά με την ύπαρξη των αυλάκων και των ελίκων . Ο φλοιός των ημισφαιρίων είναι η μοναδική περιοχή του ΚΝΣ που είναι υπεύθυνη για τις συνειδητές λειτουργίες .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ :

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου :

Λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου Κινητικές περιοχές : Μετωπιαίος λοβός – κινήσεις σκελετικών μυών Αισθητικές περιοχές : Βρεγματικός λοβός Εδώ καταλήγουν αισθητικοί νευρώνες – σωματικές και γενικές αισθήσεις Ινιακός λοβός : κέντρο όρασης Συνειρμικές περιοχές : Σε όλους τους λοβούς . Πνευματικές λειτουργίες ( μνήμη , κρίση , λόγος , συναισθήματα ).

PowerPoint Presentation:

ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΛΟΒΟΣ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΣ ΛΟΒΟΣ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΒΟΣ ΙΝΙΑΚΟΣ ΛΟΒΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ :

ΣΤΕΛΕΧΟΣ Συνδέει τα εγκεφαλικά ημισφαίρια με το νωτιαίο μυελό . Αποτελείται από : Θάλαμος Υποθάλαμος Προμήκης Ο υποθάλαμος ρυθμίζει τις ορμονικές εκκρίσεις , το μεταβολισμό , τον ύπνο , την θερμοκρασία Ο προμήκης είναι κέντρο ρύθμισης αναπνοής , καρδιάς , βήχα και εμετού . Βρίσκεται στο όριο σπονδυλικής στήλης και κρανίου , εύκολα προκαλείται βλάβη που συνεπάγεται θάνατο .

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Ο Εγκέφαλος χωρίζεται σε : Στα 2 ημισφαίρια Στο στέλεχος Στην παρεγκεφαλίδα

ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ :

ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ Αποτελείται από 2 ημισφαίρια Συνίσταται κυρίως από λευκή ουσία η οποία καλύπτεται από ένα λεπτό στρώμα φαιάς ( φλοιό ς ) Κέντρο ελέγχου σκελετικών μυών Κέντρο διατήρησης μυϊκού τόνου και ισορροπίας ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα:

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Ανώτερες Πνευματικές Λειτουργίες:

Ανώτερες Πνευματικές Λειτουργίες I . Μνήμη Εγκέφαλος: αποθηκεύει – ανακαλεί – συνδυάζει πληροφορίες(ήχους, εικόνες, οσμές) Μνήμη: η ικανότητα της αποθήκευσης και ανάκλησης πληροφοριών Βραχυπρόθεσμη (ΜΒΔ)  η παραμονή πληροφοριών για λίγα λεπτά, περιορισμένη χωρητικότητα (7 ± 2 στοιχεία!) Μακροπρόθεσμη (ΜΜΔ)  μόνιμες δομικές & λειτουργικές αλλαγές στα νευρικά κύτταρα, απεριόριστη Εξαρτάται από: είδος, ένταση, συχνότητα ερεθίσματος (π.χ. έντονα, επαναλαμβανόμενα, υπερβολικά ευχάριστα/δυσάρεστα…  ? ) Εξασθενούν – διαγράφονται – παραμένουν Περιλαμβάνει πολυάριθμα κυκλώματα νευρώνων που εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου π.χ. ινιακός+κροταφικός λοβός: μνήμη προσώπων, λέξεων, εικόνων & ήχων Αμνησία  λόγω ασθενειών, τραυματισμού (αναλόγως με περιοχή )

Μακροπρόθεσμη μνήμη:

Μακροπρόθεσμη μνήμη

Ανώτερες Πνευματικές Λειτουργίες:

Ανώτερες Πνευματικές Λειτουργίες II . Μάθηση: η διαδικασία απόκτησης καινούργιας γνώσης, που συμβάλλει στη προσαρμογή της συμπεριφοράς του ατόμου Εξοικείωση : αναγνώριση ερεθίσματος ως μη σημαντικού  δεν αντιδρά Ευαισθητοποίηση : επαναλαμβανόμενη έκθεση σε (επώδυνο) ερέθισμα  ταχύτερη αντίδραση Συνειρμική μάθηση : συσχετισμός δύο ή περισσοτέρων ερεθισμάτων (κλασική εξάρτηση – ανταμοιβή – τιμωρία) Αντίληψη : ανάκληση εμπειριών για επίλυση προβλημάτων

Συνειρμική μάθηση (Pavlov):

Συνειρμική μάθηση (Pavlov)

Συνειρμική μάθηση (παραδείγματα):

Συνειρμική μάθηση (παραδείγματα)

Συνειρμική μάθηση (παραδείγματα):

Συνειρμική μάθηση (παραδείγματα)

Ανώτερες Πνευματικές Λειτουργίες:

Ανώτερες Πνευματικές Λειτουργίες III . Συμπεριφορά : σύνολο απαντήσεων σε μεταβολές περιβάλλοντος Γενετικοί + περιβαλλοντικοί παράγοντες Ενστικτώδης συμπεριφορά (δεν αλλάζει) : Καθορίζεται άμεσα από το γενετικό υλικό Περιλαμβάνει στερεότυπες απαντήσεις, οι οποίες δεν τροποποιούνται από το περιβάλλον Π.χ.αντανακλαστικά , γέλιο, χαμόγελο, κλάμα, φόβος κτλ. Συμπεριφορά που τροποποιείται με μάθηση (αλλάζει) : εξοικείωση/ευαισθητοποίηση

Ανώτερες Πνευματικές Λειτουργίες:

Ανώτερες Πνευματικές Λειτουργίες IV . Ομιλία «Προνόμιο» ανθρώπινου είδους Σε δεξιόχειρες ελέγχεται από αριστερό – σε αριστερόχειρες από δεξιό (κυρίως) – συμμετοχή και των 2 ημισφαιρίων Περιοχή Broca : έλεγχος μυών για λόγο Αφασία Broca : δυσκολία στην άρθρωση, ερμηνεία κατανοητή Περιοχή Wernicke : αντίληψη/ερμηνεία λέξεων Αφασία Wernicke : δυσκολία στην κατανόηση, παραγωγή ήχων φυσιολογική Για την παραγωγή λόγου  ; Για την αντίληψη λόγου  ;

Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα:

Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα

Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα:

Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΚΝΣ + κινητικά νεύρα Συνεχής ακούσια λειτουργία Υποδοχείς  ΚΝΣ  γάγγλια ΑΝΣ  εκτελεστικά όργανα Σχετική αυτονομία ΑΝΣ  2 ανταγωνιστικά συστήματα: Συμπαθητικό: καταστάσεις έντασης Παρασυμπαθητικό: καταστάσεις ηρεμίας διαστολή – συστολή κόρης οφθαλμού ; καρδιακοί παλμοί ;

authorStream Live Help