Peranan_dan_Fungsi_Panitia-_KP(B)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PENGURUSAN PANITIA : PERANAN DAN FUNGSI :

PENGURUSAN PANITIA : PERANAN DAN FUNGSI

Berfungsi….:

Berfungsi…. Kepemimpinan Panitia dapat mengenali, memahami dan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengurus panitia di sekolah dengan lebih berkesan.

OBJEKTIF:

OBJEKTIF Memahami apakah pengurusan serta peranan dan bidang tugas pemimpin dan pengurus panitia. Menjelaskan struktur dan fungsi jawatankuasa yang berkaitan dengan kurikulum. Mengenal pasti akta, pekeliling ikhtisas dan surat pekeliling KPM mengenai pengurusan kurikulum untuk dilaksanakan. Mengenal pasti faktor-faktor yang menjayakan pelaksanaan kurikulum. Menterjemahkan pengurusan panitia dalam aktiviti di sekolah.

Slide 4:

Sebelum kita memahami peranan dan fungsi pengurus panitia dengan lebih lanjut lagi, kita cuba memahami makna kurikulum dahulu kerana pengurus panitia berkait rapat dengan pengurusan kurikulum.

APAKAH KURIKULUM ?:

APAKAH KURIKULUM ? KURIKULUM KEBANGSAAN “… Suatu program pendidikan termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi JERI serta menanam nilai moral yang dikehendaki dan untuk menyampaikan pengetahuan.” AKTA PENDIDIKAN 1996

…Sambungan:

…Sambungan “Kurikulum adalah suatu pelan bagi pembelajaran.” - Taba, 1962. “Kurikulum adalah pengalaman pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dirancang dan dibimbing.” - Tanner & Tanner, 1975.

….Sambungan:

….Sambungan RUMUSAN : Suatu pengalaman pembelajaran yang terancang ke arah mencapai penghasilan pembelajaran yang dihasratkan. - PPK, 2001

PROSES KURIKULUM:

PROSES KURIKULUM Matlamat dan Objektif Pembelajaran Pemilihan Pengalaman Pembelajaran Pemilihan Isi atau Kandungan Organisasi dan Integrasi Pengalaman, pembelajaran Dan Kandungan Penilaian

Slide 9:

JENIS -JENIS KURIKULUM Kurikulum Formal – kurikulum pengajaran _ kurikulum operasional 2. Kurikulum Pengalaman 3. Kurikulum Tersembunyi

Slide 10:

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM PENGETUA GKMP BAHASA GKMP MATEMATIK GKMP KEMANUSIAAN GKMP VOKASIONAL & TEKNIK GPK KURIKULUM KP KP KP KP KP KP KP KP KP

Slide 11:

PERANAN KETUA PANITIA Peranan Ketua Panitia Penyelaras Panitia Dalam Bidangnya Mesyuarat Ketua Bidang Perancangan Tahunan Melaksanakan Tugas P & P Jadual Waktu Pemantauan & Pencerapan Kemajuan Staf Sukatan Rancangan Tahunan Semakan Buku Latihan Pencapaian Program Akademik BBM Agihan Tugas Bincang Sasaran Penilaian & Post Mortem Analisis Keperluan Laksanakan Latihan Menilai Program Pelaksanaan Program & P&P Penilaian P & P Post Mortem Pemulihan Pengayaan Perancangan Strategik, Operasional Mengikut Opsyen Waktu Yang Diperuntukkan Penyelarasan Program Pengurusan Panitia Kewangan & Inventori

Slide 12:

TUGAS-TUGAS LAIN KERJASAMA DGN PKG, PPD,PSPN DAN JPN KEMASKINI DATA SEKOLAH/BIDANG PERKONGSIAN BESTARI DGN SEKOLAH LAIN AKTIVITI KO-KURIKULUM Persatuan Berasaskan Akademik Program Lawatan Sambil Belajar Penyertaan Pertandingan Bekerjasama Dengan Persatuan-Persatuan Lain

DEFINISI PENGURUSAN:

DEFINISI PENGURUSAN Pengurusan melibatkan penggubalan dan perancangan, melaksanakan perancangan dan bekerjasama secara berkesan dengan orang lain. Pengurus berusaha mencapai matlamat.

DEFINISI KEPEMIMPINAN:

DEFINISI KEPEMIMPINAN Kepemimpinan adalah satu proses mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan. Kepemimpinan menentukan misi, arah dan inspirasi. Pemimpin menetapkan matlamat.

PERANAN PENGURUS & PEMIMPIN PANITIA:

PERANAN PENGURUS & PEMIMPIN PANITIA Dapat melahirkan staf yang komited Mentadbir hal-hal berkaitan dengan panitia Membimbing staf supaya patuh kepada peraturan kurikulum Menggalakkan mereka menggunakan segala sumber yang ada untuk mencapai matlamat organisasi

PERANAN PENGURUS PANITIA:

PERANAN PENGURUS PANITIA Perancangan (P) Pengorganisasian (O) Kepemimpinan (L) Pengawalan (C)

Slide 17:

PERANCANGAN Menetapkan matlamat dan objektif organisasi Menentukan bagaimana mencapainya Mengumpul dan menganalisis maklumat Menentukan tugas yang perlu dijalankan bagi mencapai matlamat

Slide 18:

PERANCANGAN BERKESAN MELIBATKAN: 1. Membuat Keputusan berdasarkan strategi yang hendak dilaksanakan bagi mencapai sesuatu objektif 2. Pengagihan sumber (kepada bahagian-bahagian tertentu dalam organisasi)

Slide 19:

PERANCANGAN BERKESAN MELIBATKAN: 3. Penjadualan bagi memastikan matlamat tercapai 4. Penyediaan sistem kawalan (agar tindakan pembetulan dapat diambil)

Slide 20:

MENGELOLA Menentukan struktur kewibawaan dan mekanisme organisasi Membina dan mendefinisikan kaedah dan prosedur Memilih dan memberitahu staf mengenai sumber yang ada/tersedia atau yang boleh diperolehi

Slide 21:

MEMIMPIN Mengambil daya usaha dan inisiatif dalam menggerakkan sesuatu Memimpin dan menentukan hala tuju kepada kumpulan Menentukan jangka waktu dan kos Mengeluarkan arahan Memberi panduan, dorongan dan rangsangan Memberi bimbingan, latihan, teguran dan tunjuk ajar dalam mencapai sesuatu matlamat

Slide 22:

MENGAWAL Menyelia proses pelaksanaan Membuat pemerhatian dan pencerapan Membuat penilaian prestasi Membuat laporan mengenai kemajuan Membetulkan kesalahan & penyelewengan Membuat penilaian di peringkat-peringkat pelaksanaan perancangan

AKTA, SURAT PEKELILING:

AKTA, SURAT PEKELILING Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Kurikulum Kebangsaan Berlandaskan FPK Untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh. Melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Kurikulum dan peperiksaan yang sama. Pendidikan yang pelbagai dan komprehensif Memupuk perpaduan melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik

…. Sambungan Akta:

…. Sambungan Akta Jadual Subseksyen 18(2) - Mata pelajaran Teras dalam Kurikulum Kebangsaan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 Jemaah Nazir Sekolah Bertanggungjawab memastikan taraf pengajaran yang memuaskan Memeriksa institusi pendidikan mengikut tempoh yang sesuai. Menjalankan kewajipan lain sebagaimana yang diarahkan oleh Menteri. Memberi nasihat ke atas pengurusan institusi pendidikan dan kepada guru-guru berhubung dengan kaedah pengajaran.

SURAT PEKELILING:

SURAT PEKELILING Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979 – Pendidikan Jasmani Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 – Panitia Mata Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1987 – SP Bahasa Peralihan/Ting. 1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/1988 – Pelaksanaan Kemahiran Hidup Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/1988 – SP dan Peruntukan Masa M/Pel Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1989 – Peruntukan Masa B. Inggeris. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1990 – Guru M/Pel. Matematik & B.I. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1990 – SP dan Peruntukan Masa M/Pel. KBSM SM Atas mulai 1992. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1991 – SP dan Peruntukan Masa M/Pel KBSM SM Rendah dan SM Atas. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1991 –Pelaksanaan Elektif Sastera B.I. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1991 – SP KBSM SM Atas M/Pel Elek.

…. Sambungan Surat Pekeliling:

…. Sambungan Surat Pekeliling Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/93 – Kerja Kursus PMR Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/98 – Beban Tugas Guru KH. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 25/98 – Pelaksanaan PJ & Kesihatan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 – Penyediaan Rekod P&P. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2000 – Peruntukan Waktu Sains Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2000 – Pelaksanaan Sebutan Baku Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2000 – Pelaksanaan Sastera B.I. Surat Pekeliling KPM bertarikh 23 Nov. 1998- Tahap kecergasan murid Surat Pekeliling KPM bertarikh 28 Disember 1999 – Pemilihan M/Pel Elektif. Surat Pekeliling KPM bertarikh 20 Januari 2000 – Pemilihan Pakej Pengkhususan Elektif.

….Sambungan Surat Pekeliling:

….Sambungan Surat Pekeliling Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/2002 – Pelaksanaan SP KBSR & KBSM : HSP guna edisi 2002. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2002 – Penggunaan Kalkulator Saintifik bagi m/pel. Mat dan Mat. Tambahan.

Slide 28:

MESYUARAT PANITIA SPI Bil 4/1986 Mengadakan mesyuarat panita secara berkala, sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan secara ‘ ad hoc ’ bila dan jika perlu. Ketua panitia perlu bermesyuarat dengan ahli untuk membincangkan aspek-aspek profesional bagi penyampaian maklumat ke Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

Slide 29:

Cabaran Kepemimpinan Dan Pengurusan Kurikulum Perubahan tidak diterima Atau tidak yakin. Meritokrasi, ETeMS Fizikal- saiz kelas & kemudahan kurang Falsafah/Visi Dan Misi tidak Difahami/ dihayati Tenaga pengajar Tidak cukup, Bukan opsyen & Disiplin Pengaruh luar- Media massa, persekitaran Murid tidak kuasai 3M Jurang pendapat, Penggubal & pelaksana Dan dalam komunikasi Budaya & Sikap Negatif Masalah Dalam Pelaksanaan Kursus

Slide 30:

REFLEKSI KEJAYAAN KURIKULUM Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum Cekap Bersistematik Berkesan Sumber tenaga/kewangan masa dan kemudahan dapat diurus sebaiknya Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Cukup Boleh digunakan Berasaskan teknologi Mesra Pengguna P & P yang berkesan, Pembelajaran yang Menyeronokkan, Akademik cemerlang

Slide 31:

… Sambungan Refleksi Kejayaan Kurikulum Tenaga Pengajar Menghayati FPK Terlatih dan mencukupi Penuh Komited Berminat, kreatif P & P yang Berkesan Amalan P & P P & P Terancang Pelbagai Teknik Berpusatkan murid Penilaian berterusan P & P yang berkesan Akademik Cemerlang Cekap dalam penyelesaian masalah

Slide 32:

…. Sambungan Refleksi Kejayaan Kurikulum Kemajuan Staf Analisis Keperluan Latihan Perancangan & Pelaksanaan Latihan Dalaman Kesejawatanan P & P yang Berkesan Berbudaya Ilmu Kegiatan Kokurikulum Terancang dan Bersesuaian Kepelbagaian Penilaian Berterusan P & P yang Berkesan Menambah Minat Kepemimpinan Mencungkil bakat

Slide 33:

…. Sambungan Refleksi Kejayaan Kurikulum Kewangan Rancang dan sedia anggaran Agihan ikut prioriti Perbelanjaan ikut prosedur & tatacara kewangan P & P yang berkesan melalui pengurusan kewangan yang efisien Perkongsian Bestari Bina rangkaian dengan agensi lain Dapat sumber dan bantuan P & P Berkesan

Slide 34:

…. Sambungan Refleksi Kejayaan Kurikulum Budaya Membudayakan ilmu Perbincangan Profesionalisme Mengamalkan nilai murni Kesepunyaan Semangat Sepasukan P & P yang Berkesan melalui iklim yang kondusif

authorStream Live Help