Presentatie-Van Den Bussche en Verleure

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Presentatie Bachelorproef Thiana Van Den Bussche en Paulien Verleure

Comments

Presentation Transcript

Schoolautonomie en gelijke onderwijskansen :

Schoolautonomie en gelijke onderwijskansen H et vermijden van vroegtijdig schoolverlaten Thiana Van Den Bussche & Paulien Verleure

Schoolautonomie en gelijke onderwijskansen :

Overzicht C onceptueel kader T heoretisch kader P robleemstelling Onderzoeksvraag Onderzoeksmethode

Schoolautonomie en gelijke onderwijskansen :

1. Conceptueel kader Schoolautonomie D ecreet Gelijke OnderwijsKansen V roegtijdig schoolverlaten

Schoolautonomie en gelijke onderwijskansen :

2. T heoretisch kader Schoolautonomie Gelijke onderwijskansen Vroegtijdig schoolverlaten Lage SES

Schoolautonomie en gelijke onderwijskansen :

3. Probleemstelling Theorie Praktijk Grote schoolautonomie

Schoolautonomie en gelijke onderwijskansen :

4. Onderzoeksvraag Welke componenten van schoolautonomie, gericht op gelijke kansen, kunnen een positieve invloed hebben op het aantal schoolverlaters in Vlaanderen?

Schoolautonomie en gelijke onderwijskansen :

5. Onderzoeksmethode Vlaamse context Lange geschiedenis Grote variatie onderwijsinstellingen

Schoolautonomie en gelijke onderwijskansen :

G estratificeerde steekproef S emi-gestructureerde interviews O bservaties E nquêtes 5.1 Onderzoeksdesign

Schoolautonomie en gelijke onderwijskansen :

6 . Toekomst Implementatie richtlijnen? A anbevelingen op supraniveau 2. Longitudinaal experimenteel onderzoek 1. Aanbevelingen op Vlaams niveau

Schoolautonomie en gelijke onderwijskansen :

Schoolautonomie en gelijke onderwijskansen Het vermijden van vroegtijdig schoolverlaten Thiana Van Den Bussche & Paulien Verleure

authorStream Live Help