Inne przedmioty ochrony

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ochrona własności intelektualnej:

Ochrona własności intelektualnej Inne przedmioty ochrony dr n. farm. Mariusz Panczyk Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Inne przedmioty ochrony :

bestpowerpointtemplates.com Inne przedmioty ochrony Materiały zamieszczane w Internecie Utwory audiowizualne . Programy komputerowe . Bazy danych. Kontrola produkcji nośników optycznych. Projekty racjonalizatorskie. Odmiany roślin.

Inne przedmioty ochrony :

bestpowerpointtemplates.com Inne przedmioty ochrony Materiały zamieszczane w Internecie Utwory audiowizualne . Programy komputerowe . Bazy danych. Kontrola produkcji nośników optycznych. Projekty racjonalizatorskie. Odmiany roślin.

Materiały zamieszczane w Internecie:

bestpowerpointtemplates.com Materiały zamieszczane w Internecie Każdy zamieszczający swoje publikacje musi zdawać sobie sprawę z tego, że sieć internetowa jest ogólnodostępna, a co za tym idzie - nie można mieć pełnej kontroli nad wykorzystaniem dóbr intelektualnych. Niekiedy korzystanie z Internetu może spowodować naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych. Dzieje się tak wówczas, gdy sięgamy po utwory chronione tymi prawami bez zgody osoby uprawnionej do ich dysponowania. Za karalne ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych uważa czyny polegające na rozpowszechnianiu i utrwalaniu cudzego utworu bez upoważnie­nia (art. 116-117 u.p.a.i.p.p).

Materiały zamieszczane w Internecie:

bestpowerpointtemplates.com Materiały zamieszczane w Internecie Czy wolno zamieszczać w Internecie utwory chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi? Czy zamieszczanie utworów uzyskanych z Internetu w pamięci komputera jest dozwolone? Czy grafika stron internatowych jest utworem?

Materiały zamieszczane w Internecie:

bestpowerpointtemplates.com Materiały zamieszczane w Internecie Czy wolno zamieszczać w Internecie utwory chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi? Czy zamieszczanie utworów uzyskanych z Internetu w pamięci komputera jest dozwolone? Czy grafika stron internatowych jest utworem? Zamieszczanie utworów w sieci komputerowej stanowi publiczne udostępnienie, co jednoznacznie jest kwalifikowane jako rozpowszechnianie. Jest to nielegalne, gdy udostępnienie następuje bez zgody twórcy lub osoby uprawnionej do dysponowania prawami autorskimi.

Materiały zamieszczane w Internecie:

bestpowerpointtemplates.com Materiały zamieszczane w Internecie Czy wolno zamieszczać w Internecie utwory chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi? Czy zamieszczanie utworów uzyskanych z Internetu w pamięci komputera jest dozwolone? Czy grafika stron internatowych jest utworem? Gdy kopiujemy nabyty egzemplarz utworu już rozpowszechnionego do celów dozwolonego użytku osobistego, nikt nam nie może zarzucić nielegalności działania. Możemy też utwór taki zachować w pamięci komputera. W przypadku gdy nie nabywamy egzemplarza utworu, lecz go kopiujemy bezpłatnie (z serwera do komputera), należy ustalić, na jakich zasadach ten utwór został rozpowszechniony.

Materiały zamieszczane w Internecie:

bestpowerpointtemplates.com Materiały zamieszczane w Internecie Czy wolno zamieszczać w Internecie utwory chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi? Czy zamieszczanie utworów uzyskanych z Internetu w pamięci komputera jest dozwolone? Czy grafika stron internatowych jest utworem? Sięgając do Internetu w celu pobrania określonego pliku z treścią chronioną prawem autorskim i prawami pokrewnymi, zawsze należy zadać sobie pytania: czy ten plik został już rozpowszechniony, czyli opublikowany za zgodą twórcy? Czy nasze postępowanie z tak uzyskanym utworem nie naruszy słusznych interesów twórcy?

Materiały zamieszczane w Internecie:

bestpowerpointtemplates.com Materiały zamieszczane w Internecie Czy wolno zamieszczać w Internecie utwory chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi? Czy zamieszczanie utworów uzyskanych z Internetu w pamięci komputera jest dozwolone? Czy grafika stron internatowych jest utworem? Strona internetowa może stać się utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 (u.p.a.i.p.p). Wystarczy nadanie stronie WWW indywidualnego charakteru, czyli pewnej artystycznej oryginalności, a będzie ona stanowiła utwór chroniony prawem.

Materiały zamieszczane w Internecie:

bestpowerpointtemplates.com Materiały zamieszczane w Internecie To co jest chronione poza Internetem jest również chronione w Internecie.

Inne przedmioty ochrony :

bestpowerpointtemplates.com Inne przedmioty ochrony Materiały zamieszczane w Internecie Utwory audiowizualne . Programy komputerowe . Bazy danych. Kontrola produkcji nośników optycznych. Projekty racjonalizatorskie. Odmiany roślin.

Utwory audiowizualne:

bestpowerpointtemplates.com Utwory audiowizualne Do tej kategorii należy zaliczyć poza „klasycznymi" utworami filmowymi, dzieła stworzone techniką wideo, filmy dokumentalne, reklamy telewizyjne czy wideoklipy. Zwrot „audiowizualny" należy traktować rozszerzająco, nie ograniczając się jedynie do utworów słuchowo-wzrokowych, będących połączeniem obrazu z dźwiękiem. Nie można wykluczyć powstawania filmów bez dźwięku, jak i nie należy pomijać w tej kategorii samych utworów audialnych (np. audycji radiowych).

Utwory audiowizualne:

bestpowerpointtemplates.com Utwory audiowizualne Współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza. Do grona współtwórców utworu audiowizualnego nie należą natomiast występujący w nim artyści wykonawcy, gdyż ich działalność chroniona jest w ramach autorskich praw pokrewnych.

Utwory audiowizualne:

bestpowerpointtemplates.com Utwory audiowizualne Do grona współtwórców utworu audiowizualnego nie będą np. zaliczani twórcy dzieł powstałych przed jego stworzeniem - autor powieści lub sztuki, które posłużyły za kanwę dzieła audiowizualnego. Producent utworu audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości.

Utwory audiowizualne:

bestpowerpointtemplates.com Utwory audiowizualne Nabycie przez producenta od poszczególnych współtwórców dzieła na podstawie zawartych umów praw majątkowych nie pozbawia tych współtwórców przysługujących im autorskich praw osobistych.

Utwory audiowizualne:

bestpowerpointtemplates.com Utwory audiowizualne Współtwórcy utworu audiowizualnego oraz artyści wykonawcy są uprawnieni do: wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach (tzw. tantiem), stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania, stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów, stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.

Utwory audiowizualne:

bestpowerpointtemplates.com Utwory audiowizualne Korzystający z utworu audiowizualnego wypłaca powyższe wynagrodzenie za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Stosowne wynagrodzenie za korzystanie z polskiego utworu audiowizualnego za granicą lub zagranicznego utworu audio­wizualnego w Rzeczypospolitej Polskiej może być ustalone ryczałtowo.

Inne przedmioty ochrony :

bestpowerpointtemplates.com Inne przedmioty ochrony Materiały zamieszczane w Internecie Utwory audiowizualne . Programy komputerowe . Bazy danych. Kontrola produkcji nośników optycznych. Projekty racjonalizatorskie. Odmiany roślin.

Programy komputerowe:

bestpowerpointtemplates.com Programy komputerowe W Polsce niedopuszczalne jest opatentowanie programu komputerowego jako wynalazku, natomiast przepisy prawa autorskiego zawierają - obok odrębnej re­gulacji utworów audiowizualnych - także szczególne (sui generis) uregulowanie dotyczące programów komputerowych.

Dziękuję:

Dziękuję dr n. farm. Mariusz Panczyk mariusz.panczyk@wum.edu.pl Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

authorStream Live Help