7-TURIZMU-Marcon-Galea-Naxxar

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

It-Turiżmu:

It-Turi ż mu

PowerPoint Presentation:

Kull pajji ż fid-dinja g ħ andu l-identita’ tieg ħ u. Il-G ż ejjer Maltin g ħ andhom storja u kultura antika m ż ewqa bi tradizzjonijiet uni ċ i, ba ħ ar mill-isba ħ u poplu g ħ aqli u tas-seng ħ a li hu mag ħ ruf g ħ all- ħ biberija tieg ħ u.

PowerPoint Presentation:

F’Malta ji ġ u aktar minn miljun turist fis-sena. Dawn ji ġ u minn kull parti tad-dinja b ħ al l- Ingilterra, Italja, Germanja, Franza, Libja, mill-Amerika u ċ - Ċ ina. Il-bi ċċ a l-kbira ji ġ u bl-a jr u i ż da n-numru ta’ dawk li ji ġ u bil-vapur qed ji ż diedu kull sena .

PowerPoint Presentation:

Ħ afna ji ġ u fis-sajf. Dawn huma aktarx dawk li j ħ obbu x-xemx u l-ba ħ ar – forsi g ħ ax d awn huma neqsin f’pajjizhom. Min i ħ obb jog ħ dos, hawn isib ħ afna skejjel tal-Bug ħ addasa u ba ħ ar mill-isba ħ .

PowerPoint Presentation:

O ħ rajn ji ġ u g ħ all-festi li ni ċċ elebraw fis-sajf, fosthom ħ afna emigranti Maltin.

PowerPoint Presentation:

It-Turi ż mu h u l-akbar industrija f’Malta. It-Turi ż mu j ġ ib ħ afna qlig ħ ta’ flus lill- p ajji ż u j impjega ħ afna nies li jag ħ tu servizzi differenti. A ġ enziji ta’ l-Ivja ġġ ar li jie ħ du ħ sieb dak li g ħ andu b ż onn it-turist b ħ al biljetti ta’ l-ajru, isibulu lukanda kif jixtieq u excursions . Lukandi u ristoranti fejn it-turist ji ġ i offrut is-servizz ta’ l-ikel. Fuq kollox kokijiet waiters. Imbag ħ ad hemm min hu responsabli mill-kamra tat-turist u jara li din tkun nadifa b ħ al maids. Ir-receptionist fil-lukanda jkun dejjem hemm g ħ al dak kollu li jista’ jkollu b ż onn it-turist . Gwidi li jie ħ du turisti mawra f’postijiet stori ċ i u t’interess. Il-gwida wkoll tag ħ ti informazzjoni fuq l-istorja u dak t’interess fuq il-postijiet li j ż uru. Xufiera tat-Taxis u l-kow ċ is jie ħ du lit-turist minn destinazzjoni g ħ al o ħ ra jew fid-destinazzjoni li turist jixtieq imur fiha . Ħ wienet ta’ souvenirs biex it-turist ikun jista jie ħ u rikordju zg ħ ir g ħ alih u forsi g ħ all-qraba, tal-pajji ż li jkun ż ar.

Għalfejn jiġu t-turisti hawn Malta?:

G ħ alfejn ji ġ u t-turisti hawn Malta? Biex igawdu l-klima, x-xemx u l-ba ħ ar tag ħ na. Biex igawdu l-Istorja mill-isba ħ li rat ħ afna mexxejja differenti u li kollha ħ allew fdalijiet t’interess kbir u ta’ valur kbir. Insibu bini b ħ al l-B ere ġ tal-Kavallieri.

PowerPoint Presentation:

Insibu monumenti, knejjes, tempji ta’ ż mien il-preistorja fost l-eqdem tad-dinja u sa ħ ansitra bliet s ħ a ħ mimlija storja b ħ al Imdina, l-Birgu u ċ -Cittadella.

PowerPoint Presentation:

I ż da biex it-turist i ż ur Malta u jer ġ a j ż urna drabi o ħ ra Importanti li nie ħ du ħ siebu. It-turist jistenna li jsib: Ambjent nadif Li nkunu d ħ ulin, edukati u jkollna im ġ iba tajba Li jsibu servizz tajjeb bla telf ta’ ħ in, kumdita’, ma nisirquhomx bi prezzijiet g ħ oljin ħ afna u nittrattawhom tajjeb.

Xi ċentri turistiċi f’Malta u Għawdex:

Xi ċ entri turisti ċ i f’Malta u G ħ awdex Bu ġ ibba Marsalforn San Ġ iljan San Pawl Il-Ba ħ ar Sliema Marsaxlokk

PowerPoint Presentation:

Sliema

PowerPoint Presentation:

Marsaxlokk

PowerPoint Presentation:

Marsalforn

Xi postijiet storiċi li jżuru t-turisti:

Xi postijiet stori ċ i li j ż uru t-turisti Ħ a ġ ar Qim Valletta Ġ gantija Mnajdra Mdina Birgu

PowerPoint Presentation:

Mdina

PowerPoint Presentation:

Valletta

PowerPoint Presentation:

Ħ a ġ ar Qim

TMIEM:

TMIEM

authorStream Live Help