6-akwakultura-Diane-Camilleri-Naxxar

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

L-Akwakultura

PowerPoint Presentation:

Malta hija g ż ira mdawra bil-ba ħ ar Mediterran u g ħ alhekk il- ħ ut minn dejjem kien mezz ta’ g ħ ixien.

PowerPoint Presentation:

Il-Fishfarms li hawn Malta jinsabu: Kemmuna Il-Bajja tal-Mellie ħ a Is-Sikka l-Bajda Il-G ż ejjer ta’San Pawl Il-Mistra u s-Salini L-Iskoll tal-Munxar Xrobb l-G ħ a ġ in Marsaxlokk

L-Akwakultura: hija x-xjenza tat-trobbija ta’ ċerti speċi tal-baħar. Din issir ġo vaski u tankijiet fuq l-art jew f’gaġeġ tax-xbieki fil-baħar.:

L-Akwakultura: hija x-xjenza tat-trobbija ta’ ċ erti spe ċ i tal-ba ħ ar. Din issir ġ o vaski u tankijiet fuq l-art jew f’ga ġ e ġ tax-xbieki fil-ba ħ ar.

It-Torri ta’ San Luċjan inbena mill-Granmastru Wignacourt fil-bidu tas- Seklu 17. Fit-Torri ta’ San Luċjan, ġewwa Marsaxlokk, infetaħ ċentru tal-Akwakultura fis-sena 1988.:

It-Torri ta’ San Lu ċ jan i nbena mill-Granmastru Wignacourt fil-bidu tas- Seklu 17. Fit-Torri ta’ San Lu ċ jan, ġ ewwa Marsaxlokk, infeta ħ ċ entru tal-Akwakultura fis-sena 1988.

Hawn tmien fishfarms li jinsabu lejn it-Tramuntana. Jitkabbru diversi tipi ta’ ]ut b]al: spnott, awrat, aċċjol, sallur, denċi u ħut tal-qoxra bħal gajdri (oysters) u gambli.:

Hawn tmien fishfarms li jinsabu lejn it-Tramuntana. Jitkabbru diversi tipi ta’ ]ut b]al: spnott, awrat, a ċċ jol, sallur, den ċ i u ħ ut tal-qoxra b ħ al gajdri (oysters) u gambli.

F’dan iċ-ċentru jsiru esperimenti fl-ikel, fit-trobbija u fil-kura tal-mard tal-ħut.:

F’dan i ċ - ċ entru jsiru esperimenti fl-ikel, fit-trobbija u fil-kura tal-mard tal- ħ ut.

Overfishing huwa meta jinqabad ħafna ħut żgħir li jintrema mejjet. Dan iġib nuqqas ta’ ħut. Xi speċi b]al fekruna qed jinqerdu. :

Overfishing huwa meta jinqabad ħ afna ħ ut ż g ħ ir li jintrema mejjet. Dan i ġ ib nuqqas ta’ ħ ut. Xi spe ċ i b]al fekruna qed jinqerdu.

PowerPoint Presentation:

Il- ħ ut ż g ħ ir jitrabba fit-tankijiet biex wara jitqieg ħ ed fil-ga ġ e ġ tax-xbieki li nsibu fil-ba ħ ar. 

L-Awrata tieħu sena u nofs biex tikber sa 350 gramma. Laħamha abjad u mingħajr xaħam. Għandha snien fil-quddiem tal-ħalq biex tkisser bebbux u koċċli żgħar. Spiss tgerrem ix-xbieki tal-fishfarms u taħrab.:

L-Awrata tie ħ u sena u nofs biex tikber sa 350 gramma. La ħ amha abjad u ming ħ ajr xa ħ am. G ħ andha snien fil-quddiem tal- ħ alq biex tkisser bebbux u ko ċċ li ż g ħ ar. Spiss tgerrem ix-xbieki tal- fishfarms u ta ħ rab.

Spnotta:

Spnotta

PowerPoint Presentation:

L-industrija tal-Akwakultura f’Malta llum tesporta tonn, awrat u spnott lejn pajji ż i o ħ ra, b ħ all-Italja.

Tankijiet fejn jitkabbar il-ħut:

Tankijiet fejn jitkabbar il- ħ ut

PowerPoint Presentation:

Diane Camilleri 5 sena Kulle ġġ Maria Regina Primarja Naxxar Tmiem

authorStream Live Help