222

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Тээвэрлэлт, тээврийн логистикийн үндсэн зарчмууд технологиуд:

Тээвэрлэлт, тээврийн логистикийн үндсэн зарчмууд технологиуд

PowerPoint Presentation:

Company Logo

Агуулга :

Агуулга Тээвэрлэлт Тээвэрлэлтийн логистикийн үндсэн зарчмууд технологиуд Company Logo

Оршил :

Оршил Тээвэрлэлтийн мөн чанар, ач холбогдол олон төрлийн үр ашгийг тодорхойлох, тээвэрлэх ачааны төрөл, дэд бүтэц орон зайнаас хамааран тээврийн төрлүүдийг хэрхэн сонгож хэрэглэхийг судална. Тээвэрлэлтийг судалснаар түүний эдийн засгийн үр ашиг, хөгжлийн чиг хандлага, тээвэрлэлтэд зарцуулах зардлыг бууруулах боломж, олон улсын худалдааны бараа эргэлтийг нэмэгдүүлэх боломжийг тодорхойлох бололцоотой болох юм. Company Logo

Тээвэрлэлт гэж юу вэ?:

Company Logo Тээвэрлэлт гэж юу вэ? Тээвэрлэлт Тээвэрлэлт гэдэг нь тээврийн хэрэгслэлээр хүн ба ачааг тээвэрлэн, логистикийн бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлэх гэсэн үг юм.

Логистикийн цикл:

Логистикийн цикл Company Logo

Тээвэрлэлтийн төрөл:

Тээвэрлэлтийн төрөл Далайн тээвэр Агаарын Төмөр замын Авто замын Дамжуулах хоолойн тээвэр Company Logo

Тээвэрлэлтийн объектоос хамаарулан:

Тээвэрлэлтийн объектоос хамаарулан Ачаа тээвэрлэлт Зорчигч тээвэрлэлт Company Logo

Олон улсын тээвэрлэлтийн үе шатууд::

Олон улсын тээвэрлэлтийн үе шатууд: Ачилтын өмнөх тээвэрлэлт Ачилтын баримт бүрдүүлэх Ачилт Сэлгэлт Транзит тээвэрлэлт Ачааг хүлээн авах баримт бүрдүүлэх Буулгалт Хадгалалт Company Logo

PowerPoint Presentation:

Company Logo

PowerPoint Presentation:

Company Logo

PowerPoint Presentation:

Company Logo

PowerPoint Presentation:

Company Logo

Тээвэрлэлтийн логистикийн үндсэн зарчмууд :

Тээвэрлэлтийн логистикийн үндсэн зарчмууд Үр ашигтай тээврийн систем Тээврийн сонголт болон тэдгээрийн шинж чанарууд Тээврийн төрлүүд Тээвэрлэлтийн үнэ Нэмэлт үйлчилгээний өртөг Тээврийн баримт бичиг гэх мэт. Company Logo

Үр ашигтай тээврийн систем:

Үр ашигтай тээврийн систем Бүтээгдэхүүн тээвэрлэхэд түүний өртөг тээвэрлэлтийн зардлын хэмжээгээр нэмэгддэг. Гэвч тээвэрлэлтийн зардал нэмэгдсэнээр баялаг нэмэгддэггүй. Иймээс тээвэрлэлтийн зардлыг бууруулж үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд тээврийн хэрэгслийг үр бүтээлтэй ашиглах, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох явдал чухал юм. Company Logo

Тээврийн сонголт болон тэдгээрийн шинж чанарууд :

Тээврийн сонголт болон тэдгээрийн шинж чанарууд Тээврийн үйлчилгээг сонгох асуудлыг хамгийн үр ашигтай хувилбараар шийдвэрлэхийн тулд: Үнэ тариф Тээвэрлэлтийн дундаж хугацаа Эрсдэл Тээврийн хэрэгслийн даац, багтаамж зэрэг тээврийн үйлчилгээний шинж чанаруудыг нарийн судлах шаардлагатай. Company Logo

Тээвэрлэлтийн үнэ :

Тээвэрлэлтийн үнэ Тээврийн үнэ нь эхний цэгээс эцсийн цэг хүртэл, эсвэл авто тээврийн хувьд хаалганаас хаалганд ачаа барааг хүргэх өртөгөөс хамаарна. Тээвэрлэлтийн үнийг бүтээгдэхүүн, ачааны хэмжээ, чиглэл болон бусад үзүүлэлтээр ангилж үздэг: Бүтээгдэхүүнээс хамаарч тогтоосон үнэ Жагсаасан үнэ Хэлэлцээрийн үнэ Ачааны хэмжээнээс хамаарч тогтоосон үнэ Тээвэрлэлтийн зайнаас хамаарч тогтоосон үнэ Бусад үнэ Company Logo

Нэмэлт үйлчилгээний өртөг :

Нэмэлт үйлчилгээний өртөг Тээвэрлэгчид тээврийн өртгийн төлбөр тооцоонд нэмэлт үйлчилгээний үнийг багтаасан байдаг. Нэмэлт үйлчилгээг тээврийн үйлчилгээ болон терминалийн үйлчилгээ гэж 2 ангилдаг. Нэмэлт үйлчилгээний өртөг нь терминалийн үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн ашиглалт зэрэг нэмэлт үйлчилгээний өртгөөр тодорхойлогдоно. Company Logo

Тээврийн баримт бичиг:

Тээврийн баримт бичиг Ачаа тээвэрлэлтэнд ачааны баримт бичиг Тээврийн баримт бичиг Тээрийн хөлсний нэхэмжлэл гэсэн 3 төрлийн бичиг баримтийг ашиглана . Company Logo

Тээвэрлэлтийн технологи :

Тээвэрлэлтийн технологи Терминалын үйлчилгээ Тээвэрлэлт хийх үед гаалийн бүрдүүлэлт, ангилалт, хадгалалт ,шилжүүлэн ачилт гэх мэтийн үйл ажиллагааг терминалуудад хийдэг. Терминалын гол зорилго нь тээвэрлэлтий үйл ажиллагаа, ачаа боловсруулалт, хадгалалтын нэгтгэн зохион байгуулах явдал байдаг. Company Logo

PowerPoint Presentation:

Company Logo

Терминалийн тээвэрлэлтийн схем:

Терминалийн тээвэрлэлтийн схем Ачаа илгээгч илгээлтийн терминал Ачааг терминалд хүргэх Ачааг буулгах Ачааг ангилах Ачааг хадгалах Тээвэрлэлтэнд бэлтгэх Гаалийн бүрдүүлэлт Company Logo

PowerPoint Presentation:

Ачааг терминалд хүргэх Ачааг буулгах Ачааг ангилах Ачааг хадгалах Тээвэрлэлтэнд бэлтгэх Хүрэх газрын терминал Ачааг хүлээн авагч Company Logo

PowerPoint Presentation:

Company Logo

Иэ:

Иэ Интермодаль тээвэр Интермодализмын үндсэн мөн чанар нь тээврийн хэрэгслүүдэд ачааг чөлөөтэй шилжүүлэх боломжтой байдал юм. Солилцох боломжтой хэрэгслүүд нь хэрэглэгчдийг нэг төрлийн тээврийг төрөл сонгох байдлыг бууруулдаг. Дэлхий дээр төмөр зам- авто тээврийн хувилбарыг хамгийн өргөн ашигладаг. Company Logo

Talk time:

Talk time Company Logo Talk time

PowerPoint Presentation:

Company Logo Олон улсын тээвэрлэлт

PowerPoint Presentation:

Thank You !

authorStream Live Help