Otoblok | Manual Parking Barriers and Wheel Stops

Views:
 
     
 

Presentation Description

Prevents outsider vehicles from occupying your personal or work parking space and saves you valuable time instead of searching around where to park.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

E v ler, siteler , iş yerleri, özel otoparklarda şahsa ait araç park yerlerini yabancı araçların işgalinden ö nleyecek , özel üretim bariyerler ve yapıyoruz. Rah a t Tr afik Park yapılmaması gereken yerlere konulacak bariyerler, gerek yaya gerekse araç trafiğini rahatlatır. P ole m iğe S on Pa rk ye r ini z in k ull a nıl m as ı n e d e ni y le g e r e k ev , ge r ek s e i ş y e ri k o m ş ul a rını z l a ve y a t a m a m e n ya b a n c ı k i ş i le r l e t a rtı ş m a iht i m a l i ni o rt a da n ka l d ı r ır. A z Stres, Çok Z a m an Ş a h s a v e y a i ş ye ri n e a it p a rk ye rinin ya b a n c ı a r a ç l a r t a r a f ın da n i ş ga l ini ö nl ey i p , d ak i k a l a r c a pa r k y e ri a r a m a y a s o n v e rir. Düzg ü n Pa r k K iş i s e l pa r k b a ri y e r l e ri v e s o nl a n d ırma ba r i ye r l e ri i le ya n ba r i y e rl e r, a r a ç l a rın d ü z g ün p a rk e t m e l e rini s ağ l a r. K ol a y M ontaj Am ba l a j ın için de n ç ı ka n m o nt a j m a l z e m e l e r i y le hı z lı v e k o l a y m o nte e d i l ir. Özel Ü r etim T ü m ba ri y e r l e rin b e l l i b ir s t a n d a rtta ü r e ti l m e l e r i y le b e r a be r, ö ze l ö lçül e rin i z e g ö re im a l a t d a yap ı l ır. otopark bariyer sistemleri , araç stoperleri bisiklet parkları

PowerPoint Presentation:

Oto p a r k Bar i y e r l eri O top a rk B ar i y e ri OB 01 Açık l a ma Yatar K i şisel O t o p ark Bar i y eri O top a rk B ar i y e ri OB 02 Açık l a ma Yatar K i şisel O t o p ark Bar i y eri E ba t En: 4 0 c m B o y : 5 0 c m Yatık Yüks e klik: 1 0 c m Re n k S a rı – Si y ah – Kı r m ı z ı Ma lz e me Ci n s i P r o fil B o ru – S a c L e v h a Ma lz e me Ka lı n lı k l a r ı P r o fil Aks a m : Ø 5 1 x 2 m m Kalı n l ı k S a c P lat f o r m : 3 m m Kalı n l ı k B o y a C i n s i Elek t r o st a tik P o ly e st e r T o z B oy a m a ( D ış M e kan B oy a sı ) D iğ e r P laka N o Y a z ı l acak B ö l ü m Gece Fa r k e d i l m e y i S ağ layacak Refl e k t i v Ba n tl a r Kil i t T a k m a Ha l kası Mo n t a j İçin G erekli Çel i k T r ifon v e D ub eller E ba t En: 3 0 c m B o y : 7 0 c m Yatık Yüks e klik: 1 1 c m Re n k S a rı – S i y ah – Kı r m ı z ı Ma lz e me Ci n s i P r o fil B o ru – S a c L e v h a Ma lz e me Ka lı n lı k l a r ı P r o fil Aks a m : 4 0 x 8 0 x 2 m m + Ø 1 9 x 1. 5 m m Kalı n l ı k S a c P lat f o r m : 3 m m Kalı n l ı k B o y a C i n s i Elek t r o st a tik P o ly e st e r T o z B oy a m a ( D ış M e kan B oy a sı ) D iğ e r P laka N o Y a z ı l acak B ö l ü m Gece Fa r k e d i l m e y i S ağ lay a cak R efle k tiv Oklar Çift A n a h tarlı G ö m m e Kil i t Mo n t a j İçin G ere k li Ç e l i k T r ifon v e D ub eller

PowerPoint Presentation:

O top a rk B ar i y e ri OB 022 A ç ı k l a m a K i şisel O to pa r k B a ri ye r i OB 0 2 mo d elin a y n ı ö z ell i k l eri n e sa h i p tir. A r a d aki fark bu m o d el d e g ö mm e kil i t b u l un m akta o l u p e ks t ra d an as m a ki l it t akı l m ası g e re k m e m e k t ed i r. Kil i t k o lu ç e v ri l erek ana h tar i l e kilitlen m eden d e bar i y e r d i k p o z is y o nd a kala b i lm e k t e v e kil i tli o l m a m ası n a ra ğm e n y a b a n cı aracın pa r k y eri n e g irm e si en g elle n m e k t e d ir. O top a rk D i reği O B 04 A ç ı k l a m a Y a t a r K i şisel Pa r k Di r e ği E b a t Yü kse k l i k: 7 5 cm En : 8 x 8 cm Y a t ı k Yü kse k l i k 1 0 cm R e n k Sa r ı – S i y a h – K ır m ı zı M a l zeme C in si K u tu P r o f i l – Sa c Lev h a M a l zeme K a lınlı k l a r ı P r o fi l A ks a m: 8 0 x 8 0 x 2 mm Sa c P l a t f orm: 4 mm K a lı n lı k (17 0 x 1 7 0 mm) B o ya C in si El ekt r o s t a t i k P olyes t er T oz Bo ya ma ( Dış M ekan Bo yas ı ) Di ğ er Ç if t A n a h t a rl ı G ö mme K i l i t M o n t a j İ ç i n Ge r e k l i Ç e li k T r i f on ve Dube ll er Ge c e F a r k e di l meyi Sa ğ l a y a ca k R e fl ekt i v B a n t l a r Her İ k i Y ö n e D o ğ r u Z in c i r B a ğ l a n a bi l mesi İ ç i n Ge r ek l i H a l kal a r E b a t En : 4 0 c m Boy: 5 0 cm Y a t ı k Yü ks e k li k : 1 0 cm M a l zeme C in si P r o fi l Bo r u – Sa c Lev h a M a l zeme K a lınlı k l a r ı P r o fi l A ks a m: Ø 5 1 x 2 mm K a lınlı k Sa c P l a t f orm: 3 mm K a lı n lı k B o ya C in si El ekt r o s t a t i k P olyes t er T oz Bo ya ma ( Dış M ekan Bo yas ı ) Di ğ er P l a ka N o Y a z ıl a c a k Böl ü m Ge c e F a r k e di l meyi Sa ğ l a y a ca k R e fl ekt i v B a n t l a r M o n t a j İ ç i n Ge r e k l i Ç e li k T r i f on ve Dube l l er

PowerPoint Presentation:

Ç ı k an O to p ark D i reği OB 05 Ç ı k an Kişis el Park D i reği 06 Açık l a ma Çıkan K iş i s el P ark D ire ğ i E ba t Yükse k l i k: 7 0 c m En: 7 0 mm Re n k S a rı – S i y ah – Kı r m ı z ı Ma lz e me Ci n s i Çelik B o ru v e S a c L e v h a Ma lz e me Ka lı n lı k l a r ı P r o fil Aks a m : 7 0 x 2 m m Çelik K o v an : 3 m m Kalı n l ı k ( 7 6 x 3 m m ) Bet o n a g ö m ü len kısım y ü k s e k l iğ i: 1 2 c m B o y a C i n s i D iğ e r Elek t r o st a tik P o ly e st e r T o z B oy a m a ( D ış M e k an B o y ası) Ga l v a n iz K a p l a m a Ç elik K ov an Bar i y erin takılı o l m a d ı ğ ı z a m a n la rd a, k o v a n a t o z v e t o p rak d o l m ası n ı ö n l e y ici kap a k. Çift A n a h tarlı G ö m m e Kil i t Gece Fa r k e d i l m e y i Sa ğ lay a cak R efle k tiv Ba n tlar Açık l a ma Ç ı kan K i şis e l O to pa r k Di r e ği E ba t Yü kse k l i k: 7 5 cm En : 8 x 8 cm Re n k Sa r ı – S i y a h – K ır m ı zı Ma lz e me Ci n s i K u tu P r o f i l – Sa c Lev h a Ma lz e me Ka lı n lı k l a r ı P r o fi l A ks a m: 8 0 x 8 0 x 2 mm Sa c P l a t f orm: 1 5 mm K a lın lı k (17 0 x 1 7 0 mm) B o y a C i n s i El ekt r o s t a t i k P olyes t er T oz Bo ya ma ( Dış M ekan Bo yas ı ) D iğ e r Ç if t A n a h t a rl ı G ö mme K i l i t M o n t a j İ ç i n Ge r e k l i Ç e li k T r i f on ve Dube l l er Ge c e F a r k e di l meyi Sa ğ l a y a ca k R e fl ekt i v B a n t l a r Z in c i r B a ğ l a ma ve Ta şıma Am aç l ı K ul p

PowerPoint Presentation:

Ağır H iz met Ç ı k a n P a rk D i reği 07 Şan t i y e B a r i y eri Bisik l et P ar k ı 4 adet bis i kl e ti farklı y ü k se klikler d e p a r k e t t ire r ek h e m y er tasarr u fu sağ l a n m ak t a, h em de b isik l e t l e rin b ir b ir in e çar p m ası ö n le n m e k t e d ir. İsteni l en ad e t t e ü n ite b ir b i r i n e v i d al a n m akta v e h er ü n ite a y rı ayrı z e m i n e sa b it l e n eb i l m e kted i r. S ağ lam ç elik k o n str ü ksi y o n u sayesin d e her bis i k l et a y r ı ayrı v e y a 4 ′ lü o la r ak apa r a ta kil i t l enerek bis i kl e tlerin çal ın m ası n ı ö n l e m e k t e d ir. Elek t r o st a tik t o z b oy a m a s ay e si nd e h iç b ir bak ı m ger e ktir m eden uzu n s e n e l er ku l la n ı l a b i l ec e ktir. Açık l a ma A ğ ır H i z m et Çıkan P ark D ir e ğ i A l t K ov an B e t o n la n m al ıd ır E ba t Yükse k l i k: 7 0 c m En: 9 0 mm Ko v a n E ba tı 1 0 0 x 1 0 0 m m ( Yüks e klik : 2 5 c m ) Re n k S a rı – S i y ah – Kı r m ı z ı Ma lz e me Ci n s i Çelik B o ru v e S a c L e v h a Ma lz e me Ka lı n lı k l a r ı P r o fil Aks a m : 9 0 x 2 , 5 m m B o y a C i n s i Elek t r o st a tik P o ly e st e r T o z B oy a m a ( D ış M e k an B o y as ı ) Be to n a g ö m ü lü k o v a n : Ga l v a n iz Kap l a m a D iğ e r Bar i y erin takılı o l m a d ı ğ ı z a m a n la rd a, k o v a n a t o z v e t o p rak d o l m ası n ı ö n le y i ci kapak. Çift A n a h tarlı G ö m m e Kil i t A n a h tarsı z , O t o m atik Kil i tl e n m e Gece Fa r k e d i l m e y i Sa ğ lay a cak Refle k tif Bantl a r

PowerPoint Presentation:

Araç S top e rl e ri Araç Sto p eri – P o lik arbon Flan ş l ı Model Açık l a ma So n la nd ırma Bar i y eri, O t o p ark D e m iri A r aç St o p eri – P o likar b o n F la n şlı Mo d el ( P lastik Çeli k ) Mode ll e r S B 6 0 / 1 0 0 P K ( 1 0 0 c m ) S B 6 0 / 2 0 0 P K ( 2 0 0 c m ) S B 7 0 / 1 7 5 P K ( 1 7 5 c m ) S B 7 0 / 2 0 0 P K ( 2 0 0 c m ) E ba t B o ru Ça p ı: 6 0 / 7 0 mm B o y : 1 0 0 / 1 7 5 / 2 0 0 cm Yükse k l i k: 1 3 cm Re n k S a rı – S i y ah – Kı r m ı z ı Ma lz e me Ci n s i P r o fil B o ru – Po l i kar b o n F l a n ş Ma lz e me Ka lı n lı k l a r ı P r o fil Aks a m : Ø 6 0 / 7 0 – 2 mm Kalı n l ı k B o y a C i n s i Elek t r o st a tik P o ly e st e r T o z B oy a m a ( D ış M e kan B oy a sı ) D iğ e r Gece F a r k e d i l m e y i S ağ lay a cak Refle k tiv Ba n tlar Mo n t a j İçin G ere k li Çelik T r ifon ve D ub eller Açık l a ma Bis i klet p a r kı ( 4 b isik l e t lik) E ba t En: 4 0 c m B o y : 1 5 0 cm Re n k Özel renk si p ar i şi al ın ır Ma lz e me Ci n s i 40 × 4 0 k ö şebe n t v e 1 2 m m çelik tra n s m i s yo n B o y a C i n s i D iğ e r Elek t r o st a tik P o ly e st e r T o z B oy a m a ( D ış M e kan B oy a sı ) Tüm sa b i tle y i ci v i d a, ci v ata ve s o m un lar a m b al a j a d a h il d ir.

PowerPoint Presentation:

Araç Sto p eri – D i rse k l i Model Araç Sto p eri – M etal Flan ş l ı Mod e l Açık l a ma M e t al F l a n şlı A r aç S t o p eri Mode ll e r S B 6 0 / 1 0 0 M F ( 1 00 c m ) S B 6 0 / 2 0 0 M F ( 2 00 c m ) S B 7 0 / 1 7 5 M F ( 1 75 c m ) S B 7 0 / 2 0 0 M F ( 2 00 c m ) E ba t B o ru Ça p ı: 6 0 / 7 0 mm B o y : 1 0 0 / 1 7 5 / 2 0 0 cm Yükse k l i k: 1 3 cm Re n k S a rı – S i y ah – Kı r m ı z ı Ma lz e me Ci n s i Ma lz e me Ka lı n lı k l a r ı P r o fil B o ru – S a c L e v h a P r o fil Aks a m : Ø 6 0 / 7 0 – 2 mm Kalı n l ı k S a c P lat f o r m : 3 m m Kalı n l ı k B o y a C i n s i Elek t r o st a tik P o ly e st e r T o z B oy a m a ( D ış M e kan B oy a sı ) D iğ e r Gece F a r k e d i l m e y i S ağ lay a cak Refle k tiv Ba n tlar Mo n t a j İçin G ere k li Çelik T r ifo n lar Açık l a ma So n la nd ırma Bar i y eri A r aç St o p eri – D ir s e k li Mo d el Mode ll e r S B 6 0 / 1 0 0 D R ( 1 0 0 c m ) S B 6 0 / 2 0 0 D R ( 2 0 0 c m ) S B 7 0 / 2 0 0 D R ( 2 0 0 c m ) E ba t B o ru Ça p ı: 6 0 / 7 0 / 7 6 mm B o y : 1 0 0 / 2 0 0 cm Yükse k l i k: 1 1 / 1 3 cm Re n k S a rı – S i y ah – Kı r m ı z ı Ma lz e me Ci n s i Ma lz e me Ka lı n lı k l a r ı P r o fil B o ru – S a c L e v h a P r o fil Aks a m : Ø 6 0 / 7 0 / 7 6 – 2 mm Kalı n l ı k S a c P lat f o r m : 3 m m Kalı n l ı k B o y a C i n s i Elek t r o st a tik P o ly e st e r T o z B oy a m a ( D ış M e kan B oy a sı ) D iğ e r Gece F a r k e d i l m e y i S ağ lay a cak Refle k tiv Ba n tlar Mo n t a j İçin G ere k li Çelik T r ifon ve D ub eller

PowerPoint Presentation:

Bir o t o p arkın o l m a z sa o l m a z la r ı nd an sayı l an araç s t op erleri v e y a b ir b aşka d e y i şle araç s o n la nd ırma b ar i y erleri v e k o l o n k o r u m a b ar i y erle r i k o nu su nd a u z m a n la ş m ış bir üreticiyiz. A r aç S t o p erl e ri v e y a S o n l a nd ırma Bar i y eri k o nu su nd a b iz d e t ü m d i ğ er i m al a t çı v e y a d e m i r ciler i n y a p tıkları g i b i y a b o ru k ıvı r m a v e y a b o r u l ar ı n k afa l ar ın a d i rs e k k a y n a t m a i l e b aşla d ık üret i m e … A n cak ç o k kısa z a m a nd a b u sist e m in a şa ğ ı d a d e t a y l a nd ır d ı ğ ı m ız m a h su r la r ı n ı g ö r ü p y eni b ir sis t em ar a y ış ın a g ir d ik. 1 . K a y n ak iş l e m i n in ç o k t e m iz v e ç o k t ecrü b eli el e m a n t ara f ı nd an y a p ı l m ası g e re k m e kt e , 2 . U zu n k a y n ak iş l e m i y ü k s ek m al i y e t e neden o l m akt a , 3 . M e t al b ir ür ünü n k o r o z y o n a baş l a ng ıç n o ktası m u h akkak ka y n a k y eri o l m akta, 4 .Y e r e b a ğ la n tısı iki b aşta o lan araç st o p erleri n i n , b o r unu n kalı n l ığ ı n e o l u rsa o ls u n o rtala r ı az v e y a ç o k m uh akk a k ç ö k m e k t e, 5 . St o p erlerin mo n te ed i l e ceği z e m in ç o k düzgü n o l m a d ı ğ ı h al l erde, ka y n a klı b ir ü r ü n t o p al l a m akta v e m o n taj esnas ınd a y a y er d e k i d ub e l i çe k m e kte, y a da çel i k dub el v e y a trif o n y al a m a y a p m aktad ı r. Bu m a h su r la r ın t ü m ün ü b e rtaraf ed e cek bir ür ü n geli ş tirerek üret i m e geç t i k. “ E L YA F L I P O L İK A R B O N D AN KAL I PL A M A S İ S T E M İ İLE Ü RE T İ L M İŞ FLA N Ş “ B öy l ec e : 1 . K a y n ak iş l e m i o l m a d ı ğ ı n d a n , t ecrü b eli el e m an s ı kı n tısı y aşa n m a m a k ta, 2 . K a y n ak iş l e m i o l m a d ı ğ ı n d an ç o k d a h a s e ri ü r e t i m y a p ı l a b i l m e k t e, 3 . Ür ünü n hiç b ir y eri nd e k a y n ak o l m a d ı ğ ı için k o r o z y on u hı z la nd ır a cak h iç b ir et ke n o l m a m a kta, 4 . P o l i kar b o n Fla n ş, b o r unu n da h a o rtala r ı n a d o ğ ru m on te e d i l eb i l d i ğ i nd en, o rta b ö l g en i n m u k a v e m e ti ar t m ak t a, ç ö k m e ö n le n m e k t e , 5 . M o n te e d i l e cek z e m in d üzgü n o l m a d ı ğ ı h a l l erde, P o l i kar b o n Fla n ş k en d i n i y e r e a d a p te e t m e kte, m o n tajda sıkı n tı ç e kil me m e k t e d ir. Bu m a h su r la r ın g id eri l m iş o l m ası n ın dış ınd a e k stra a v a n tajlar d a geti r m e k t ed i r ü r ün ; 1 . Bar iy erin çift r e n k uyg u l a n abil m esi m ü m kün o l m a k t a, 2 . U zu n ö lç ü l erde, o rt a y a e ks t ra d an 1 v e y a da h a fa z la F l a n ş y erl e ştiri l e r e k , i s t e n i l en bo y d a bar i y er t ek pa r ça o la r ak ü r e t ileb i l m e k t e , 3 . P a r çalar a y rı ayrı a m b a l ajl and ı ğ ı nd an d o layı n akli y e sır a sı n d a h asar ö n le n m e k t e, n a kliye g i d erleri y arı y ar ı y a a z alma k t a , 4 . Se n e l er s o n ra, y en id en b oy a n m al a rı g ere k ti ğ i nd e, s ö k ü m ü k o lay, b o y a m al iy e t i asga r i s e v i y ede o l m akt a , 5 . Yük s ek a d e t li sip a riş l erde da h i ü rü n a y n ı gü n s t o k t a n s e v k ed i le b i l m e kte v e y a t eslim sü r esi ç o k kısa l m a k t a , 6 . P a t e n tli b i r ür ü n o l duğund a n , rekabet i m kanı o l du k ça k ıs ı tla n m a k ta... 7 . 6 0 v e 7 0 m m . B o r u y a g ö re 2 ö lçü P K Fla n ş ile ist e d i ğ i n iz ö lç üd e araç s t o p eri ü r e t eb i l m e k t ey i z . B ü y ü k b ir i h t i m al l e bu k a d a r artısı o lan bir ür ünü n fiya t ı n ın da y ü ks e k o laca ğ ı n ı d ü şü n eb i l i rsi n i z , ancak g erek A R - GE ç al ı ş m a m al i y e t leri n i n , ge r e k s e Kalıp m a l iy e tl e ri n in a m o rti s m a n ı n ı ç o k uzu n s e n elere y aydı ğ ı m ı zd a n , f i y atlar ı m ı z ı stan d art, klasik d e m i r ci i m al a tlar ınd an da h i d ü şük tu t tuk. H er tür l ü s o r unu z için bi z i m uh akk a k ar a y ı n ı z . S a y g ı l ar ı m la, OTO B L OK İ zz et Bi nh as Adres: Vatan Ca dd esi, F ı rın S o k a k No : 4 3 Ça ğ layan, İ s t a nbu l, Türkiye T e l e f on : 0 2 1 2 2 4 8 9 7 9 7 / 0 2 1 2 2 3 1 0 1 6 4 F a x: 0 2 1 2 2 3 0 9 8 6 4 C ep : 0 5 3 2 3 5 1 03 5 3

authorStream Live Help