สังคมวิทยาการศึกษา

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

สังคมวิทยาการศึกษา VS วิทยาศาสตร์ศึกษา:

สังคมวิทยาการศึกษา VS วิทยาศาสตร์ศึกษา นำเสนอโดย 1. นางสาวณัฐมน เดชมา 2. นางสาวชรินดา สุขแสนชนานันท์ 3. นางสาววรัญตี การะเกตุ 4. นางสาวอรชุมา หุ้มไหม

ความหมายของสังคมวิทยาการศึกษา:

E. George Payne กล่าวว่า สังคมวิทยาการศึกษาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาวิเคราะห์ถึงการปะทะอย่างสม่ำเสมอระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม Francis J. Brown กล่าวว่า สังคมวิทยาการศึกษา คือการศึกษาเรื่องการปะทะสังสรรค์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ได้แก่ บุคคลอื่นๆ กลุ่มสังคมต่างๆ และแบบกระสวนแห่งพฤติกรรมในสังคม สรุป สังคมวิทยาการศึกษาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ที่เกิดขึ้นในสถาบันกลุ่มสังคม สังคมวิทยาการศึกษามีเนื้อหาวิชาและระเบียบวิธีศึกษาค้นคว้าเป็นของตนเอง ความหมายของสังคมวิทยาการศึกษา

สังคมวิทยาการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ:

ระดับมหภาค เป็นการวิเคราะห์การศึกษาในส่วนสัมพันธ์กับโครงสร้าง หรือสถาบันอื่นๆ ทางสังคม เช่น ระหว่างการศึกษากับเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ระดับจุลภาค เป็นการวิเคราะห์ที่สถานศึกษาหรือโรงเรียนเฉพาะแห่ง สังคมวิทยาการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ

เนื้อหาทางสังคมวิทยาการศึกษา:

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เรื่องการศึกษา และวิจัยสถาบันการศึกษา เรื่องกระบวนการภายในสถาบันการศึกษา เรื่องการศึกษาพิเศษ การศึกษาอาชีพ เนื้อหาทางสังคมวิทยาการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวิทยาการศึกษา กับวิธีการทางวิทยาศาสตร์:

สังคมวิทยาการศึกษาเป็นวิทยาศาสตร์ แขนงหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาวิชา และระเบียบ วิธีการศึกษาเป็นของตนเอง สังคมวิทยาการศึกษาอาศัย ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวิทยาการศึกษา กับวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ประโยชน์ของสังคมวิทยาการศึกษา:

1. ประโยชน์ในการจัดบุคคลให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคม 2. เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและนำวิธีการทางสังคมวิทยาการศึกษาไปใช้ในการศึกษาชุมชน ประโยชน์ของสังคมวิทยาการศึกษา

ประโยชน์ของสังคมวิทยาการศึกษา:

3. เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมนั้นๆ ในการที่จะร่วมมือกันพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี 4. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ในการกล่อมเกลาฝึกอบรมคุณสมบัติส่วนตนและทางอาชีพให้แก่ ประชากรของชาติ ประโยชน์ของสังคมวิทยาการศึกษา

Slide 8:

8 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 - 2559

Slide 9:

9 ประเทศ ชุมชน / สังคม ครอบครัว คน การพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ที่บูรณาการ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ประชาคม โลก ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด

Slide 10:

10 คุณภาพ สมานฉันท์ เอื้ออาทร ต่อกัน ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ เก่ง ดี มีสุข คน สังคมเข้มแข็ง มีดุลยภาพ เจตนารมณ์ของแผนฯ : คน / สังคม

Slide 11:

11 กระแส โลกาภิวัฒน์ ที่ส่งผลกระทบ ต่อการจัดการศึกษาของไทย

Slide 12:

12 ● ผลการทดสอบ โดย TIMSS และ PISA - การอ่านเพื่อจับประเด็น ตีความ คิดวิเคราะห์ และสะท้อนความคิดด้วยตนเอง ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในเอเชีย - ผลการทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา อันดับที่ 34 กลุ่มต่ำสุด ขณะที่เกาหลีได้อันดับที่ 1

Slide 13:

13 ● ผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่อันดับที่ 36 ขณะที่ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี อันดับที่ 2, 3, 4 ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษา ปี 2549 ได้ที่ 37 ลดลงจากปี 2545 ที่ได้อันดับ 32 ในเอเชียเหนือกว่า เพียงฟิลิปปินส์ อินเดีย และอินโดนีเซีย

Slide 14:

 สังคมผู้สูงอายุ  การขยายตัวของความเป็นเมือง  การปรับตัวของคนไทยสู่สากล  มุ่งรักษาพยาบาล การป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ  ยาเสพติด /อาชญากรรมซับซ้อน รูปแบบหลากหลาย พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงขึ้น  สื่อมีการขยายตัวและมีอิทธิพลมากขึ้น 14 สังคมและเศรษฐกิจใน กระแสโลกา ภิวัตน์ ที่ส่งผลกระทบต่อ กศ. ไทย ในอนาคต

Slide 15:

กระแสโลกาภิวัฒน์ แข่งขันมากขึ้น Knowledge Worker  เน้นคนเป็นศูนย์กลาง  IT เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ผลกระทบจากจีนและอินเดีย เศรษฐกิจไทยขยายตัวบนความเสี่ยง  ปัญหาหนี้ในระดับชาติและบุคคล  ผลกระทบจากการค้าเสรี 15 สังคมและเศรษฐกิจใน กระแสโลกา ภิวัตน์ ที่ส่งผลกระทบต่อ กศ. ไทย ในอนาคต

Slide 16:

16 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

วิสัยทัศน์:

คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ -มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม -มีสมานฉันท์ สันติวิธี บนวิถีประชาธิปไตย มีความรู้ด้านภาษา -การใช้เทคโนโลยีและการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต -มีความอยู่ดี มีสุข สามารถพึ่งตนเอง -มีทักษะการประกอบอาชีพ มีศักยภาพทั้งการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -มีความสามารถในการแข่งขัน” 17 วิสัยทัศน์

กรอบนโยบาย:

1. เร่งปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียนทุกระดับและประเภท 18 กรอบนโยบาย

แนวทางการดำเนินงาน:

พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ พัฒนาครู คณาจารย์ บุคลลากรทุกระดับ ประเภท สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ในทุก เขตพื้นที่ โดยเชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา พัฒนาต้นแบบ ยกย่องคนดี 19 แนวทางการดำเนินงาน

กรอบนโยบาย:

2. การปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประเภท การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 20 กรอบนโยบาย

แนวทางการดำเนินงาน:

ปรับหลักสูตร การเรียนการสอน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน จัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ ให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนามาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 21 แนวทางการดำเนินงาน

กรอบนโยบาย:

4. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การผลักดันยุทธศาสตร์การสร้างสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ ทั้งระบบการสร้างและจัดหาความรู้ ระบบการแพร่กระจายความรู้ และระบบการสร้างมูลค่า / คุณค่า เพื่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 22 กรอบนโยบาย

แนวทางการดำเนินงาน:

สร้างแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้น และจด ทะเบียนสิทธิบัตร สร้างกลไกให้เกิดการนำความรู้ที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดและ ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีมาตรการสนับสนุนด้านการเงิน การคลัง และการลงทุน สร้างความรู้ การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ การพัฒนาระบบ one stop service ฯลฯ สร้างและพัฒนาแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ 23 แนวทางการดำเนินงาน

โครงการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ (The National Science Education Standards, NSES):

เป้าหมายคือ Science Literacy for All นักเรียนทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ( scientific literacy) โดยกำหนดจุดเป้าหมายในศตวรรษที่ 21 เอาไว้ เพราะความเข้าใจวิทยาศาสตร์จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความตื่นเต้นและความอิ่มเอมในการเข้าใจโลกธรรมชาติรอบตัว ทุกคนสามารถใช้หลักการและกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม โครงการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ( The National Science Education Standards, NSES)

การบรรลุวัตถุประสงค์ของ NSES:

ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชาที่สอน เปลี่ยนวิธีการวัดผล ประเมินผล เปลี่ยนหลักสูตรของการฝึกหัดครู เปลี่ยนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ และเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร NSES ทำให้การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางวิทยาศาสตร์กลายเป็นศูนย์กลางของการศึกษา เช่นเดียวกับการที่ “ วิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางของสังคมปัจจุบัน” การบรรลุวัตถุประสงค์ของ NSES

บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์:

ครู ศึกษานิเทศก์ นักพัฒนาหลักสูตร สำนักพิมพ์ บุคลากรในพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ศึกษา นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรทั่วประเทศ ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง สมาชิกขององค์กรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นักกฎหมาย และข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

สรุปสังคมวิทยาการศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา:

สรุปสังคมวิทยาการศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา สังคมวิทยาการศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา ตัวป้อนทางสังคม ตัวป้อนทางการศึกษา

สรุปสังคมวิทยาการศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา:

วิทยาศาสตร์ศึกษามีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดและศักยภาพของบุคคลในด้านความมีเหตุผล ความมีระบบและเป็นระเบียบ การสื่อสาร การเลือกสรรสารสนเทศและการกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคม และสังคมมีอิทธิพลต่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกัน สรุปสังคมวิทยาการศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา

authorStream Live Help