3พค2550 การเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

การนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน:

การนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พฤหัสบดีที่3พฤษภาคม 2550 เวลา 9.00-10.00น. หอประชุมคุรุสภา

ทำไมต้องเศรษฐกิจพอเพียง:

ทำไมต้องเศรษฐกิจพอเพียง ครูต้องนำนโยบายสู่การจัดการเรียนการสอนและเป็นผู้นำชุมชน คำถามยอดนิยมที่ครูต้องตอบได้ตาม หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างผู้นำและองค์กรดีเด่นเป็นที่ยกย่อง กระทรวงศึกษาธิการกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง แนวบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา การใช้สถานศึกษาเป็นฐานสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือหัวใจกศน. ข้อเสนอแนะเพื่อความสำเร็จ

ทำไมต้องเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง:

ทำไมต้องเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง 1.ต้องเข้าใจพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง 2. ต้องเป็นนักจัดการชั้นเยี่ยมที่นำการ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ 3. ต้องทำงานสนองนโยบายระดับสูงให้เกิดผลงานเชิง ประจักษ์ได้ และเป็นต้นแบบได้ 4. ต้องเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากการแสวงหาต้นแบบเก่งๆ

PowerPoint Presentation:

Prof. Neal Thornberry ผู้นำในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงมี 4 ขั้นตอน เหมือนบ้าน มี 4 ห้อง 1. ไม่เห็นด้วยไม่ตอบโต้ 4. ทุกคนเข้าใจยอม เปลี่ยนแปลง 2. ไม่เห็นด้วยและต่อต้าน 3. อยากเปลี่ยนแต่ยัง ไม่รู้จะทำอะไร ผู้นำจึงต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงไปถึงห้องที่ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข

PowerPoint Presentation:

เข้าใจนโยบาย เห็นด้วยกับนโยบายอย่างเปิดเผย กลุ่มที่ 1 ตั้งใจทำตาม และทำได้ สำเร็จ (แชมเปี้ยน) มีการปรับตัว มีทรัพยากรในการทำงาน

PowerPoint Presentation:

ที่ไม่สมควรได้รับ ทำแล้วผลประโยชน์ไปตกกับกลุ่ม กลุ่มที่ 2 ตั้งใจทำตาม แต่ทำตามไม่สำเร็จ (ขอพี่เลี้ยง) ไม่เข้าใจนโยบาย ทำแล้วมีผู้รับผลประโยชน์น้อย วิธีแก้ไข ไม่คุ้มค่า ทำเป้าหมายให้ชัดเจน มีคู่มือการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา มีการติดตามผลงาน การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สิทธิจากนโยบาย

PowerPoint Presentation:

- ทำเพื่อผลประโยชน์ของตน กลุ่มที่ 3 ตั้งใจไม่ ทำตามและ ทำสำเร็จน้อย (เบี้ยว) ตั้งใจไม่ทำตาม พลิกแพลงกฎระเบียบ - ตั้งใจเปลี่ยนวิธีทำงาน - ทำอย่างอื่นแทน เตะถ่วง ผักชีโรยหน้า แสดงตนเป็นปฏิปักษ์อย่างเปิดเผย ผลักดันภาระไปให้ผู้อื่น/ ขอย้าย ไปทำหน้าที่อื่น มาตรการลงโทษ / วิธีแก้ไข ให้ข้อมูลทุกฝ่าย สรรหาคนดีซื่อสัตย์มาทำ ให้กลุ่มหลากหลายเข้ามาร่วม สร้างการมีส่วนร่วม จัดทำคู่มืออบรมชี้แจง

PowerPoint Presentation:

มีระบบตรวจสอบการทำงาน การแก้ไขรายบุคคล กลุ่มที่ 4 ตั้งใจไม่ทำตาม แถมทำไม่สำเร็จ ( บูด ) ไม่สนใจนิ่งเฉย ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ทำแบบขอไปที

ทิศทางการศึกษาในโลกยุคใหม่:

ทิศทางการศึกษาในโลกยุคใหม่ โรงเรียนแห่งอนาคต ( ห้องเรียนแบบใหม่ ทั้งครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีช่วย นักเรียนเรียนแบบอัธยาศัย ) ต้องสนองความต้องการ ( ฝ่ายจัดต้องปรับนโยบายตามที่ลูกค้าสนใจ ต้องทำการตลาด ผู้จัดต้องแข่งขันกัน

ทิศทางการศึกษาในโลกยุคใหม่:

ทิศทางการศึกษาในโลกยุคใหม่ มีการปรับหลักสูตรขนานใหญ่ ( ให้เหมาะโลกอุตสาหรรม ต้องสมดุลระหว่างสังคมฐานความรู้ กับสังคมสมานฉันท์ ) ทุกอย่างเรียกร้องคุณภาพ ( ประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ ใช้เทคโนโลยีช่วยสอน เทคโนโลยีไม่แทนที่ครู แต่ครูไม่มีเทคโนโลยีจะถูกแทนที่โดยครูที่มีเทคโนโลยี ) ** ต้องทำงานประสานเครือข่ายกว้างขึ้น ( เครือข่ายแลกนวัตกรรม แลกเปลี่ยนตัวต้นแบบ ทำงานอย่างประสานผลประโยชนน์ที่ลงตัว

แนวโน้มการจัดการศึกษายุคใหม่ : การใช้สถานศึกษาเป็นฐานสร้างชุมชนเข้มแข็ง ( Whole School-Community Based Development Approach :

แนวโน้มการจัดการศึกษายุคใหม่ : การใช้สถานศึกษาเป็นฐานสร้างชุมชนเข้มแข็ง ( Whole S chool-Community Based Development Approach 1..ตกลงหลักการทำงานร่วมกันก่อนทำงาน คือ ต้องมุ่งมั่น + ทุกฝ่าย ทำร่วมกัน + เกื้อกูลกัน 2.มียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนด้วย กระบวนการสังคม + ใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง โดย สถานศึกษาประสาน + เชื่อมโยงทุกระดับ + มีการจัดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบ

การใช้สถานศึกษาเป็นฐานสร้างชุมชนเข้มแข็ง ( Whole School-Community Based Development Approach:

การใช้สถานศึกษาเป็นฐานสร้างชุมชนเข้มแข็ง ( Whole S chool-Community Based Development Approach 3.สร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยสร้าง 5ก คือ แกนนำ + กลไกการจัดการ + กองทุน + กลุ่มเข้มแข็ง + กิจกรรม 4.การสร้างการมีส่วนร่วมให้ 5ร่วม คือ ร่วมวางแผน + ร่วมลงมือทำ + ร่วมแก้ปัญหา + ร่วมผลประโยชน์ + ร่วมติดตาม

คำถามยอดนิยมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการศึกษา:

คำถามยอดนิยมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะ ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบการศึกษา ของไทยได้ อย่างไร ตอบ ได้ เพระการศึกษาคือเครื่องมือและการลงทุนพัฒนาคนให้รู้จักคิด ทำเป็นอย่างมีเหตุผลซึ่งเป็นการสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจและการเรียนรู้

PowerPoint Presentation:

ทำไมสหประชาชาติยกย่องวิธีพัฒนาโดยใช้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพราะ รหัสการพัฒนาคนยุคใหม่แบบตะวันตก : เน้น ความรู้ อำนาจ และ เงิน เกิดปัญหา ปัญหาจาก พัฒนาแบบตะวันตก ที่มุ่ง ความรู้ + + อำนาจ + เงิน 1 . ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากขึ้น 2.ทำลาย สิ่งแวดล้อม 3.วิกฤติ ทางสังคม 4. ทำลายวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ 53

PowerPoint Presentation:

รหัสการพัฒนาคนยุคใหม่แบบเศรษฐกิจพอพียงของในหลวง : ความดี ความรู้ ทักษะชุมชน รหัสการ พัฒนาคนตาม กระแส เศรษฐกิจ พอพียง ความดี ทักษะชุมชน ความรู้ 54

PowerPoint Presentation:

ทำอย่างไร จะรวย ความดีคืออะไร คำถามใหม่ คำถามเก่า ความประหยัด ความเพียร ความซื่อสัตย์ เรียนรู้เข้าถึงความดี พัฒนาจิต สิ่งแวดล้อม ความมีน้ำใจ เศรษฐกิจพอเพียง ทำลายสิ่งแวดล้อม เอาเปรียบ ค้ากำไรเกินควร อบายมุข คอรัปชั่น ละเมิด สิทธิมนุษย์ ยาเสพติด ความเสื่อมเสียทางจริยธรรม

ตัวอย่างผู้นำที่ทำได้ผลดีเป็นที่ยกย่องในแวดวงธุรกิจ :

ตัวอย่างผู้นำที่ทำได้ผลดีเป็นที่ยกย่องในแวดวงธุรกิจ โชค บูลกุล : วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ผู้พลิกฟื้นธุรกิจฟาร์ม โชคชัยจากหนี้สิน 500 ล้าน มาสู่ธุรกิจการ เกษตรที่ยั่งยืนตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง

นักธุรกิจหนุ่ม โชค บูลกุล “สำหรับผม เศรษฐกิจพอเพียง คือ สติ ” :

นักธุรกิจหนุ่ม โชค บูลกุล “ สำหรับผม เศรษฐกิจพอเพียง คือ สติ ” " ถ้าเราไม่เอาความโลภของตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขามี... ตกหลุมพรางของกระแสเห็นคนอื่นเขามีก็อยากมีบ้าง... หลักของเศรษฐกิจพอเพียง ( 1) การ อยู่อย่างพอประมาณ คือ เราไม่ไปเปรียบเทียบสิ่งที่เราขาดกับสิ่งที่คนอื่นมี ( 2) ความ มีเหตุมีผล คือ เราเอาความรู้และประสบการณ์ของเรามาพัฒนาต่อยอด และ ( 3) มีภูมิคุ้มกัน คือ เราอยู่อย่างพอเพียง รักษากระแสเงินสดในมือ ไม่กู้หนี้ยืมสินอีก

การบริหารงานบนปรัชญา 10 ประการของ นักธุรกิจหนุ่ม โชค บูลกุล :

การบริหารงานบนปรัชญา 10 ประการของ นักธุรกิจหนุ่ม โชค บูลกุล 1. ความพอประมาณ (1) อย่าเอาสิ่งที่เราขาดไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่คนอื่นมี ทำให้ เราท้อแท้และเกิดความโลภ เมื่อนั้นจุดยืนของธุรกิจจะคลุมเครือ ขาดสมาธิในการวิเคราะห์โจทย์ ขาดความเชื่อมั่น และลงเอยด้วยความผิดพลาด (2) ความยั่งยืนของธุรกิจต้องมาจากการ กล้า ที่ จะคิดและกล้าที่จะเ ปลี่ยนแปลง ธุรกิจ ให้สอดคล้องไปกับกระแสของโลก (3) เข้าใจจุดยืนขององค์กร รู้ถึงศักยภาพและความเสี่ยงขององค์กร อย่างชัดเจน

นักธุรกิจหนุ่ม โชค บูลกุล “เศรษฐกิจพอเพียง คือปรัชญาที่ลึกซึ้ง สามารถนำไปประยุกต์ได้” :

นักธุรกิจหนุ่ม โชค บูลกุล “ เศรษฐกิจพอเพียง คือปรัชญาที่ลึกซึ้ง สามารถนำไปประยุกต์ได้ ” 2. มีเหตุผล (4) ให้ความสำคัญกับ ทรัพยากรมนุษย์ และสร้างผู้บริหารระดับกลางขึ้นมาทดแทน เพื่อขยายวงจรของงาน เพิ่มความรอบคอบการทำงานกันเป็นทีมพร้อมทั้งเพิ่มทักษะในการสื่อสารกันภายในองค์กร (5) บริหารงานอย่างเป็นระบบ และรู้จักขั้นตอนของการทำงาน เริ่มต้นจาก มีความอดทน มุ่งมั่น รับผิดชอบ และมีวินัยในการทำงาน (6) นักบริหารวันนี้จะต้อง รอบคอบแต่ฉับไว ในการ ตัดสินใจ ทำแผนนโยบายของ

นักธุรกิจหนุ่ม โชค บูลกุล “ผมอยากให้ทุกท่านเป็นคนชอบตั้งคำถามว่า ทำไมๆ” :

นักธุรกิจหนุ่ม โชค บูลกุล “ ผมอยากให้ทุกท่านเป็นคนชอบตั้งคำถามว่า ทำไมๆ ” 3. มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยง (7) ผู้บริหารต้องมี ไหวพริบและสัญชาตญาณ ที่จะ คาดเดาผลลัพธ์ ได้ถูกต้องกว่าผู้อื่นหรือใกล้เคียงความเป็นจริงให้มากที่สุด (8) มีความคิด สร้างสรรค์และมีจินตนาการ อยู่ตลอดเวลา จงคิดแบบเด็กแล้วทำแบบผู้ใหญ่ แต่อย่าคิดแบบผู้ใหญ่แล้วทำแบบเด็ก หรือคิดบนความฟุ้งเฟ้อ คิดเพียงความมั่งคั่ง แต่ไร้ความมุ่งมั่น

โชค บูลกุล ต้นตำนานคาวบอยเมืองไทย เขาไม่เพียงแต่พลิกธุรกิจที่เคยติดลบให้ทำกำไร แต่ยังพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับ และเป็นฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :

โชค บูลกุล ต้นตำนานคาวบอยเมืองไทย เขาไม่เพียงแต่พลิกธุรกิจที่เคยติดลบให้ทำกำไร แต่ยังพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับ และเป็นฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยง (9) ธุรกิจต้องถูกดำเนินไปอย่าง โปร่งใสและมีคุณธรรม เพื่อให้คณะผู้บริหารไม่หลงทางไปติดกับดัก หรือสร้างความคลุมเครือต่อผู้ปฏิบัติงานในองค์กร (10) ต้องมี จังหวะหรือตัวช่วย “ โชค ”

เพ็ชรทาย วงศ์คำเหลา (หม่ำ จ๊กมก) เด็กที่หนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ16 เรียนไม่จบม.6 แต่กลับประสบความสำเร็จในชีวิต :

เพ็ชรทาย วงศ์คำเหลา ( หม่ำ จ๊กมก ) เด็กที่หนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ 16 เรียนไม่จบม. 6 แต่กลับประสบความสำเร็จในชีวิต ผันตัวเองมาเป็นผู้กำกับหนัง "บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม" ทำรายได้ร้อยล้าน นำ"บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม ภาค 2“ กลับมาเรียกเสียงหัวเราะ “ ผมสอบ กศน.จะจบชั้น ม. 6 ในเมษายน2550นี้ กำลังจะต่อปริญญาตรี คาดว่าจะเรียนต่อด้านนิติศาสตร์ ”

ผมก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณของผมคือเจียมตัว:

ผมก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณของผมคือเจียมตัว “ ผมชอบเรียนรู้ ต่อสู้ ฝ่าฟัน ขยันหมั่นเพียร รักอาชีพตัวเอง พัฒนามุกตลอด ต้องมีจิตวิญญาณ ค้นพรแสวง ผมรักครอบครัวอยากให้ทุกคนอบอุ่นเข้าใจกันจึง ใช้เหตุผลกับครอบครัว และผม ได้ภูมิคุ้มกันจากคำแนะนำของผู้ใหญ่ ” “ ผมจะช่วย กศน. ครับ ช่วยประชาสัมพันธ์การเรียนแบบนอกระบบก็เรียนจบได้ ”

กรณีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ต้นแบบขององค์กรพอเพียง:

กรณีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ต้นแบบขององค์กรพอเพียง หลักของความพอประมาณ เติบโตบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ เบื้องลึก และเน้นความเกี่ยวเนื่องของธุรกิจเพื่อสร้างผลผนึกทางธุรกิจ บริหารค่าจ้าง และ สวัสดิการด้วยความสมดุล หลักความมีเหตุมีผล เน้นถึง ตัดสินใจบนพื้นฐานของเชิง คิดอย่างเป็นระบบ เช่น การ สรรหา บุคลากรตามคุณลักษณะ "คนดีและคนเก่ง" และยังให้ความสำคัญกับนโยบาย ตลาดแรงงานภายใน ยึดมั่นคุณค่าและสร้างขวัญกำลังใจกับบุคลากร หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันจากความ ร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว กันของพนักงานคุณภาพที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างมาก รวมถึงโครงการ พัฒนาภาวะผู้นำ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ ใช้ชุมชนไม้เรียง อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนต้นแบบ อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียง 5 ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข :

รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ ใช้ชุมชนไม้เรียง อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนต้นแบบ อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียง 5 ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข 1. ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2.พัฒนาสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน 3.ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้ชุมชน 4.สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5.บริการพื้นฐานแก่ประชาชน

ชุมชนไม้เรียง จากลองผิดลองถูก มาเป็นเรียนรู้ร่วมคิด:

ชุมชนไม้เรียง จากลองผิดลองถูก มาเป็นเรียนรู้ร่วมคิด ชุมชนไม้เรียง เด่นเรื่อง วิสาหกิจชุมชน ความเป็นอยู่ที่พอเพียงของชาวบ้าน นายประยงค์ รณรงค์ เป็นผู้นำชุมชน ได้เล่าว่าได้ลองผิดลองถูก จนค้นพบ คนในชุมชน ทุกคนคิดว่าตัวเองเก่งให้มาเรียนจะไม่มีใครมา ต้องบอกว่าใคร มีปัญหาต้องแก้ร่วมกันกับคนที่มีปัญหาเหมือนกัน อย่างนี้ชาวบ้านจะมา และได้ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทชุมชน

ตัดเท้าเข้ากับเกือก ทำให้ช่วยตนเองไม่ได้ จุดล้มเหลวของการพัฒนาชุมชน :

ตัดเท้าเข้ากับเกือก ทำให้ช่วยตนเองไม่ได้ จุดล้มเหลวของการพัฒนาชุมชน ที่ผ่านมา โครงการกำหนดมาจากส่วนราชการ ชาวบ้านอ่อนแอ ช่วยตนเองไม่ได้ บ้านแตก ครอบครัวพัง มีหนี้สิน ต้องขายทุกอย่างจนหมดตัว นี่คือวงจร40ปีที่ซ้ำซาก ปัญหาทุกวันนี้มิใช่เรื่องเงินทอง แต่คือ ปัญหาในวิธีคิด ถ้าเรามีความคิดแม้ไม่มีเงินก็จะมีตามมาเอง แต่มีเงินล้านคิดไม่เป็นก็หมด ปรับวิธีคิด “ เรียนในสิ่งที่ต้องรู้และทำในสิ่งที่รู้ ” นี่คือปรัชญาของชุมชนไม้เรียงที่สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา:

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี2550กระทรวงศึกษาธิการชูนโยบาย คุณธรรมนำความรู้ 1. สมานฉันท์ ( จิตสำนึกเป็น พวกเดียวกัน / มี เอกภาพ ในความหลากหลาย / เป็น มิตรต่อกัน / พึ่งพาอาศัยกัน / ไว้วางใจกัน / สร้าง พลังร่วม ของหมู่คณะ ) 2. สันติวิธี ( คารวะธรรม / ปัญญาธรรม / สามัคคีธรรม ) 3. วิถีประชาธิปไตย ( บริหารจัดการแบบทุกคนมีส่วนร่วม / สอดแทรกในการสอน / จัดกิจกรรมสภานักเรียน / เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น / มีเครือข่ายทำงานร่วมกัน ) 4. ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ( พอประมาณ / มีเหตุผล / มีภูมิคุ้มกันในตัว )

PowerPoint Presentation:

หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว เงื่อนไขความรู้ (รอบคอบ รอบรู้ ระมัดระวัง) เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) ชีวิตเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สมดุล มั่นคง และยั่งยืน

PowerPoint Presentation:

หลักของความพอประมาณ (พอดี)5ประการ ข้อสรุปของสภาพัฒน์ฯ 1.พอดีด้านจิตใจ เข็มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม 2.พอดีด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 3.พอดีด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ และเกิดความยั่งยืนสูงสุด 4.พอดีด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการ เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และพัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้านก่อน 5. พอดีด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดำรงชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกิน สมควรตามอัตตาภาพและฐานะของตน

PowerPoint Presentation:

หลักของความมีเหตุผล 5ประการ 1 ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดความฟุ่มเฟือย ในการดำรงชีพ 2 ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดำรงชีพ 3 ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในทางการค้าขายประกอบอาชีพ แบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 4 ไม่หยุดนิ่งที่หาทางในชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก 5 ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด เลิก สิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป ไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องทำลายตัวเอง ทำลายผู้อื่น พยายามเพิ่มพูนรักษาความดี ที่มีอยู่ให้งอกงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

PowerPoint Presentation:

หลักของความ มีภูมิคุ้มกัน 2 ประการ 1 ภูมิปัญญา : มีความรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 2 ภูมิธรรม : ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทนและแบ่งปัน

PowerPoint Presentation:

วัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร บริหารการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ สู่การดำรงชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 60 ปีครองราชย์และ80พรรษา ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตที่พอเพียง

วิธีจัดการให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา :

วิธีจัดการให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 1. วาง ระบบบริหารจัดการ ของโรงเรียนให้ เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเพื่อสร้างค่านิยม 3. จัด กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

PowerPoint Presentation:

เป้าหมาย ระยะแรก 2549-2550 สร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ สร้างความรู้ความเข้าใจและกระแสสนับสนุนเกี่ยวกับปรัชญาฯ สร้างผู้นำ สถานศึกษาต้นแบบ เกิดการพัฒนาและสร้างคนที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้

PowerPoint Presentation:

ระยะสอง 2550 เป็นต้นไป ขยายผลสู่สถานศึกษาระดับองค์กรหลัก องค์กรหลักนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกมิติ และขับเคลื่อนสู่หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโดยความสมัครใจ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ติดตามประเมินผลและรายงานผล นำทูลเกล้าร่วมเฉลิมฉลองในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กำหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องสู่การปฏิบัติและยั่งยืน

PowerPoint Presentation:

แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ปัจจัย ประเด็นหลัก ตัวอย่างกิจกรรม ด้านเศรษฐกิจ 1. รู้จักใช้จ่ายของตนเอง - ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล - ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ 2. รู้จักออมเงิน - เรียนรู้ระบบการฝากเงิน - เรียนรู้ระบบเงินฝาก 3. รู้จักสร้างรายได้หรืออาชีพ - สอดคล้องกับความต้องการ - สอดคล้องกับภูมิสังคม ฯลฯ บันทึกบัญชีรายรับและ รายจ่าย วิเคราะห์บัญชีรายรับและ รายจ่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บริโภคเพื่อลดรายจ่ายที่ ฟุ่มเฟือย - ออมวันละหนึ่งบาท - จัดตั้งธนาคารโรงเรียน - ปลูกพืชผักผสมผสาน - ปลูกพืชสมุนไพรไทย

PowerPoint Presentation:

ด้านสังคม 4. รู้จักช่วยเหลือสังคมหรือ ชุมชน - ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ - ปลูกฝังความสามัคคี - ปลูกฝังความเสียสละ - เผยแพร่องค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ จัดกิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข จัดกิจกรรมช่วย เหลือผู้ด้อยโอกาส จัดค่ายพัฒนา เยาวชน - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภายในโรงเรียน ปัจจัย ประเด็นหลัก ตัวอย่างกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

PowerPoint Presentation:

ด้าน สิ่งแวดล้อม 5. สร้างสมดุลของ ทรัพยากรธรรมชาติ - ปลูกจิตสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม - ฟื้นฟูแหล่งเสื่อม โทรมในท้องถิ่น - ฟื้นฟูดูแลสถานที่ ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ฯลฯ เรียนรู้ ฟื้นฟูแม่น้ำ ในท้องถิ่น จัดค่ายอนุรักษ์ อุทยานการศึกษา จัดค่ายอบรมยุว มัคคุเทศก์ - โครงการชีววิถี พัฒนาสวนพฤกษ ศาสตร์ ปัจจัย ประเด็นหลัก ตัวอย่างกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

PowerPoint Presentation:

ปัจจัย ประเด็นหลัก ตัวอย่างกิจกรรม ด้านวัฒนธรรม 6. สืบสานวัฒนธรรมไทย - สร้างจิตสำนึกรักษ์ไทยรัก บ้านเกิด - ฟื้นฟูและอนุรักษ์อาหาร ประจำท้องถิ่น - ฟื้นฟูและอนุรักษ์ดนตรีไทย และเพลงไทย - ฟื้นฟูและอนุรักษ์โบราณสถานและ โบราณวัตถุ ฯลฯ - ปลูกฝังมารยาทไทย - อนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน - อนุรักษ์อาหารประจำท้องถิ่น - อนุรักษ์การใช้ภาษาประจำท้องถิ่น - อนุรักษ์ถิ่นกำเนิด แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

PowerPoint Presentation:

ด้านศาสนา * ส่งเสริมศาสนา - ปลูกฝังจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - ฝึกสมาธิก่อนเข้า เรียน - ถือศีลหรืออ่านบท สวดมนต์เป็นประจำ - จัดมุมธรรมะใน โรงเรียน ปัจจัย ประเด็นหลัก ตัวอย่างกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง:

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ป.1 ปฏิบัติตนดี มีความพอเพียง - รับผิดชอบตนเอง- ใช้เงินประหยัด- รู้จักออม- รู้จักแบ่งปัน ป.2 ชีวิตสดใส พอใจเศรษฐกิจพอเพียง - รับผิดชอบต่อครอบครัว- มีวินัยการจ่าย- ชื่นชมปฏิบัติตนพอเพียง ป.3 ภูมิใจในตน ชุมชนของเรา - รับผิดชอบต่อชุมชุม - ประหยัด - วิเคราะห์รายรับรายจ่ายตนเอง - มีส่วนร่วมภูมิใจชีวิตครอบครัว

คุณธรรมนำความรู้ น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง:

คุณธรรมนำความรู้ น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง ป4. ชีวิตมีคุณค่า พึงพอเศรษฐกิจพอเพียง - เข้าใจรายรับ - รายจ่าย - สำรวจภูมิปัญญาชาวบ้าน - วิเคราะห์พระราชดำริเรื่องวินัย + หิริโอตตัปปะ ปะ ป.5ชีวิตพอเพียงไม่เสี่ยงความยากจน นำหลักเศรษฐกิจมาใช้ ในครอบครัว วิเคราะห์ชุมชน ร่วมอนุรักษ์/ช่วยเหลือชุมชน วิเคราะห์พระราชดำริเรื่องขยัน/ซื่อสัตย์

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง:

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ป.6- วิถีชีวิตไทยภูมิใจเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจชุมชน/ออกสำรวจชุมชน - นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเปรียบเทียบกับครอบครัว วิเคราะห์พระราชดำริเรื่อง สามัคคี + พึ่งตนเอง ม.1 ตามรอยพ่อต่ออายุทรัพยากร - เข้าใจปรัชญา - นำแนวคิดมาใช้กับตนเอง

คุณธรรมนำความรู้ น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง:

คุณธรรมนำความรู้ น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง ม.2 รอบรั้วบ้านเรา สำรวจปัญหาของชุมชน เสนอข้อแก้ไขปัญหาชุมชน ม.3 ชุมชนพัฒนา - เข้าใจเศรษฐกิจไปสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม+วัฒนธรรม - มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน

คุณธรรมนำความรู้ น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง:

คุณธรรมนำความรู้ น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง ม.4 เศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน - เข้าใจการบริหารองค์กรวิสาหกิจชุมชน - นำแนวทางวิสาหกิจชุมชนมาใช้ในชีวิต ม.5 เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศ - เข้าใจนำไปพัฒนาประเทศ - นำปรัชญาระดับชาติมาใช้ในชีวิตตนเอง ม.6 เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ - เข้าใจโลกาภิวัตน์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง - เข้าใจการพัฒนาประเทศให้สมดุล - ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

PowerPoint Presentation:

โรงเรียนกัลยาณวัตรเข้า ร่วมโครงการโรงเรียนนำร่อง ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ1. สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 3. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ตัวอย่างจากโรงเรียนกัลยาณวัตร การพัฒนาครูและนักเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

PowerPoint Presentation:

โรงเรียนกัลยาณวัตรได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ศึกษา / ทบทวน - คุณลักษณะของผู้เรียน - กระบวนการจัดการเรียนรู้ - ทรัพยากรที่ใช้คือ เวลา/คน/งบประมาณ - คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม การเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

PowerPoint Presentation:

2. จัดทำโครงการ “โครงการพัฒนาครูและนักเรียนในการจัดกระบวนการ เรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” โรงเรียนกัลยาณวัตรได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

PowerPoint Presentation:

3. เป้าหมาย “ครู -นักเรียน - ชุมชน” โรงเรียนกัลยาณวัตรได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

PowerPoint Presentation:

4. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อ พัฒนาหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อ พัฒนาครู-บุคลากร ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตรได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 3. เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. เพื่อให้ ครู นักเรียน และชุมชนทำร่วมกัน ในการดำรง ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

PowerPoint Presentation:

ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ วางแผน - จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ดำเนินการ - ดำเนินการตามกิจกรรมที่ต้องการพัฒนา ติดตาม ประเมิน - กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนิน กิจกรรม รายงาน/พัฒนา - สรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อรายงานต่อ สาธารณชนพร้อมวางแผนพัฒนาขั้นต่อไป

PowerPoint Presentation:

โครงการพัฒนาครูและนักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 1 - ประชุมทบทวนสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสาย งาน/สภาพปัจจุบันของโรงเรียน - กรรมการบริหาร งานวิชาการ 2 -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระเรื่องการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - กรรมการบริหาร งานวิชาการ - ทีมงานสวน พฤกษศาสตร์ - ทีมงานเศรษฐกิจ พอเพียง - ทีมงาน ICT

PowerPoint Presentation:

โครงการพัฒนาครูและนักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 3 -จัดอบรมแกนนำนักเรียนกลุ่มสาระ ฯเรื่องการจัดทำโครงงานแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ทีมงาน ICT กรรมการวิชาการ คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้ง 4 - นักเรียนจัดทำโครงงานแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.1 = 10 โครงงาน ม.4 = 12 โครงงาน ม.2 = 10 โครงงาน ม.5 = 12 โครงงาน ม.3 = 10 โครงงาน ม.6 = 12 โครงงาน - กรรมการบริหาร งานวิชาการ - ทีมงานสวน พฤกษศาสตร์ - ทีมงานเศรษฐกิจ พอเพียง

PowerPoint Presentation:

โครงการพัฒนาครูและนักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 5 สร้างกระแสเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและโรงเรียนโดย รณรงค์สร้างจิตสำนึกในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเดินรณรงค์เศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาล การทำแผ่นป้ายรณรงค์จำนวน 10 แผ่น การจัดกิจกรรมแข่งขัน ( 8กลุ่มสาระ) - กรรมการบริหาร งานวิชาการ - กิจการนักเรียน 6 - ขยายเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเครือข่าย ศูนย์ประสานงาน กัลยาณวัตร ทีมงานเศรษฐกิจ พอเพียง

PowerPoint Presentation:

โครงการพัฒนาครูและนักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 7 อบรมพัฒนาแกนนำครูกลุ่มสาระ ฯ เรื่อง “ การจัดทำสื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” การสืบค้นข้อมูลจากเครือข่าย Internet การใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กรรมการงาน คอมพิวเตอร์/ ICT และการผลิตสื่อ 8 ฝึกปฏิบัติการแกนนำนักเรียนจิตอาสาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2550 - กรรมการบริหาร งานวิชาการ - ทีมงานสวน พฤกษศาสตร์ - ทีมงานเศรษฐกิจ พอเพียง - กลุ่มกิจการนักเรียน

PowerPoint Presentation:

โครงการพัฒนาครูและนักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 9 - จิตอาสาเสริมปัญญาร่วมพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ฝ่ายบริหาร - กรรมการบริหาร งานวิชาการ 10 - ประเมินผลโครงการ/ประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม - ฝ่ายบริหาร - กลุ่มสาระฯ - กลุ่มงาน - งาน

ตัวอย่างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดน่าน:

ตัวอย่างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดน่าน กำหนดเป้าหมายชุมชนที่มีชีวิตพอเพียง 5 ระดับ ระดับ 1. ร่วมคิด ร่วมทำ เพิ่มปัญญา ระดับ 2. ผลิตได้ ขายเป็น เห็นอาชีพ ระดับ 3. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ปรับวิธีคิด ระดับ 4. ลดหนี้ มีเงินออม รายได้สม่ำเสมอ ระดับ 5. ชีวิตนี้เป็นที่รัก มีกลุ่มคบกันยั่งยืน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดน่าน(2):

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดน่าน(2) การจัดกระบวนการเรียนการสอน 1. ปรับเปลี่ยนวิธีคิด/พฤติกรรมอันพึงประสงค์และ สร้างความตระหนักตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมให้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน 3. ส่งเสริมอาชีพ เช่นการเลี้ยงหมูหลุม การเพาะเห็ด ฯลฯ

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี:

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี 1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 2. จัดทำบัญชีครัวเรือน 3. จัดทำแผนชีวิต - การวิเคราะห์ปัญหาของตนเอง -วิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง - แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง - การวางแผนแบบพอเพียง - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกครัวเรือนอื่นๆ - การปรับทัศนคติสู่การพึ่งพาตนเอง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี : โครงการบ้านหวาง หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้:

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี : โครงการบ้านหวาง หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ 1. วิเคราะห์ชุมชน ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชน 2. จัดเวทีชาวบ้าน ค้นหาปัญหาที่แท้จริง และร่วมมือในการดำเนินงาน 3. ออกแบบกิจกรรมทั้งในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย 4. ฝึกทักษะอาชีพโดยเน้นการเกษตร ปลุกฝังคุณธรรม โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้นำชุมชน ด้านการปลูกผัก การดูแลการจัดทำปุ๋ย ฯลฯ

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง ( กรณีศึกษาบ้านในกอยและบ้านสานคลอง อำเภอป่าบอน):

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง ( กรณีศึกษาบ้านในกอยและบ้านสานคลอง อำเภอป่าบอน) 1. วิเคราะห์แผน จัดเวทีประชาคม และจัดทำระบบข้อมูล 2. จัดให้มีการฝึกฝนตามความต้องการของประชาชน หลักสูตรอาชีพระยะสั้น 3. พัฒนาองค์ความรู้โดยวิธีศึกษาดูงาน การสร้างมาตรฐาน ผลผลิต การรวมกลุ่มทำอาชีพ 4. เทียบโอนความรู้ประสบการณ์

ข้อเสนอเศรษฐกิจพอเพียงของกศน. คือใช้ศรช.เป็นฐานสร้างชุมชนเข้มแข็ง ( Whole School-Community Based Development Approach ) :

ข้อเสนอ เศรษฐกิจพอเพียงของกศน. คือใช้ศรช.เป็นฐานสร้างชุมชนเข้มแข็ง ( Whole School-Community Based Development Approach ) 1.ให้พิจารณาจัด กิจกรรมที่สมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณธรรม โดยอาจจัดสัดส่วนให้เหมาะกับกลุ่มและพื้นที่ 2.ให้ค้นหาตัวอย่างดีๆจากหลายแห่งมา ถอดแบบสร้างต้นแบบ ให้มีทางเลือกหลากหลาย 3. ให้จัดองค์ ความรู้ที่เผยแพร่ได้ตาม หลักการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ( ที่ไหน คนไหน เมื่อไร อย่างไร ) 4. ให้มีการ อบรมวิทยากร หลักที่มีทักษะถ่ายทอดได้ดี กระตุ้นให้เกิดการขยายผล

เรียนรู้คุณธรรมจากนิทานไทย :

เรียนรู้คุณธรรมจากนิทานไทย -กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการนิทานส่งเสริมคุณธรรม เพื่อนำมาจัดพิมพ์ใหม่สำหรับให้เด็กและเยาวชนอ่าน โดยเน้น คุณธรรมขั้นพื้นฐานของนักเรียนนักศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ วินัย มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด สุภาพ สะอาด และสามัคคี -และเน้น หลักการเศรษฐกิจพอพียง ๓ ประการ คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยง -ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจคุณธรรมผ่านนิทาน ๑๑ เรื่อง

๑. การรักษาวินัย จากนิทานเรื่อง จันทโครพ :

๑. การรักษาวินัย จากนิทานเรื่อง จันทโครพ จันทโครพเจ้าชายเมืองพาราณสีออกแสวงหาพระอาจารย์และได้เรียนรู้จนสำเร็จวิชาอันแกร่งกล้า จึงเดินทางกลับเมือง ในระหว่างทางพระองค์ได้เปิดผอบที่พระอาจารย์มอบให้นำกลับเมืองและกำชับให้เปิดเมื่อถึงเมืองแล้ว เมื่อผอบเปิดจันทโครพได้พบกับนางโมราสาวงาม ซึ่งเป็นต้นเหตุให้พระองค์ต้องตายเพราะมือโจรในที่สุด คติเตือนใจ ควรรู้จักยับยั้งความอยากรู้อยากเห็น มีวินัยต่อตนเอง ช่วยไม่ให้เกิดภัยพิบัติ

๒. ความมีน้ำใจ จากนิทานเรื่อง ชาวนากับงูเห่า :

๒. ความมีน้ำใจ จากนิทานเรื่อง ชาวนากับงูเห่า ในเช้าของฤดูหนาววันหนึ่ง ชาวนาผู้หนึ่งเดินออกจากบ้านไปทุ่งนา ระหว่างทางเห็นงูเห่าตัวหนึ่งนอนขดตัวอยู่ เกิดความรู้สึกสงสาร จึงเก็บงูตัวนั้นมากอดไว้ในอ้อมแขน เมื่องูรู้สึกอบอุ่นก็เคลื่อนไหวและฉกกัดชาวนาด้วยเป็นสัตว์เดียรัจฉาน ชาวนาจึงสิ้นใจตาย คติเตือนใจ การมีนำใจเป็นสิ่งดีงาม หากทำคุณกับคนชั่วมีแต่จะได้รับความเดือดร้อน

๓.  ความซื่อสัตย์ จากนิทานเรื่อง คนตัดไม้กับเทพารักษ์ :

๓. ความซื่อสัตย์ จากนิทานเรื่อง คนตัดไม้กับเทพารักษ์ คนตัดไม้คนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ริมลำธารเพราะทำขวานตกลง ไปในน้ำ เทพารักษ์สงสารจึงปรากฏกายช่วยเหลือโดยครั้งแรกงมขวานทองคำ ครั้งที่สองงมขวานเงินขึ้นมาให้ คนตัดไม้ซื่อสัตย์จึงปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตน จนเทพารักษ์งมขวานเหล็กขึ้นมา เขาจึงยอมรับ เทพารักษ์ตอบแทนความซื่อสัตย์ด้วยการมอบขวานทองคำและเงินให้ด้วย เพื่อนบ้านคนหนึ่งทราบเรื่อง เกิดความละโมบจึงไปที่ลำธารและทำขวานหล่น แต่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์ ทำให้เขาไม่ได้ขวานคืนแม้กระทั่งของตนเอง คติเตือนใจ ความซื่อสัตย์ส่งผลดีต่อบุคคลนั้นให้เป็นที่เชื่อถือ และจงพอใจในสิ่งที่เป็นของตน ไม่โลภมาก

๔. ความขยันและอดทน จากนิทานเรื่อง โสนน้อยเรือนงาม :

๔. ความขยันและอดทน จากนิทานเรื่อง โสนน้อยเรือนงาม โสนน้อยเรือนงามเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์นครโรมวิสัย นางต้องออกจากเมืองด้วยโหรหลวงทำนายว่าจะมีเคราะห์ พระอินทร์สงสารจึงแปลงร่างเป็นชีปะขาวมามอบยาคืนชีพให้โสนน้อยนำติดตัวไปด้วย โสนน้อยเดินทางมาในป่าได้ช่วยเหลือนางกุลาซึ่งเป็นหญิงอัปลักษณ์และใจร้ายให้ฟื้นคืนชีพ นางกุลาได้ขอเป็นทาสและติดตามไปด้วย ต่อมาโสนน้อยได้มีโอกาสช่วยเจ้าชายวิจิตรจินดาให้ฟื้นคืนชีพเพราะถูกงูพิษกัด นางกุลาได้สวมรอยเป็นพระนางและแอบอ้างแทน เจ้าชายวิจิตรจินดาไม่เชื่อและใช้วิธีการต่างๆ ทดสอบหาผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์ จนในที่สุด พระองค์ก็ได้พบความจริง และเสกสมรสกับพระราชธิดาโสนน้อยมีความสุขสืบมา คติเตือนใจ ความขยันอดทนมีน้ำใจ เป็นเกราะคุ้มภัยตนเอง

๕. การประหยัดจากนิทานเรื่อง คนขี้เหนียวกับทองคำ :

๕. การประหยัดจากนิทานเรื่อง คนขี้เหนียวกับทองคำ เศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียว เขามักนำทรัพย์สมบัติฝังดินไว้รอบบ้าน ไม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยความกลัวคนขโมย ต่อมาเขาจึงได้นำทรัพย์สมบัติไปขายแล้วซื้อเป็นทองคำได้หนึ่งแท่ง นำมาฝังไว้หลังบ้าน เฝ้าดูทุกวัน คนใช้เห็นจึงแอบดู และขโมยไป เศรษฐีต้องเสียใจเพราะเสียทรัพย์ที่ตนเก็บเอาไว้ คติเตือนใจ การมีทรัพย์และออมทรัพย์เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องรู้จักประมาณการใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ด้วย

๖. ความสุภาพ จากนิทานเรื่อง พิกุลทอง :

๖. ความสุภาพ จากนิทานเรื่อง พิกุลทอง หญิงหม้ายคนหนึ่งมีลูกสาว ๒ คน ชื่อ มะลิ และพิกุล หญิงหม้ายรักมะลิมาก เพราะหน้าตาและนิสัยเหมือนนาง พิกุลเป็นหญิงสาวสวย กริยาสุภาพและน้ำใจงาม พิกุลต้องทำงานหนักเนื่องจากความลำเอียงของมารดา แต่ด้วยความมีน้ำใจต่อคนอื่น ทำให้พิกุลได้รับพรจากรุกขเทวดา ให้มีดอกพิกุลทองร่วงออกมาจากปากทุกครั้งที่พูด หญิงหม้ายละโมบได้บีบคั้นให้พิกุลทองพูดเพื่อเอาทองคำ และให้มะลิไปขอพรรุกขเทวดา แต่มะลิมีนิสัยหยาบช้าจึงได้รับผลตรงกันข้ามกับพิกุล พิกุลถูกมารดาทำร้ายต้องหนีออกจากบ้าน ได้พบกับเจ้าชายรูปงามและครองคู่กันต่อมาอย่างมีความสุข คติเตือนใจ ความสุภาพทั้งกายวาจาใจ เป็นเครื่องผูกมิตรต่อผู้อื่น

๗. ความสะอาด จากนิทานเรื่อง นางอุทัยเทวี :

๗. ความสะอาด จากนิทานเรื่อง นางอุทัยเทวี อุทัยเทวีเป็นธิดาของรุกขเทวดาและนางนาค นางต้องพลัดมาอยู่บนโลกมนุษย์ จึงปกป้องตนเองด้วยการอาศัยอยู่ในร่างของคางคก ต่อมาตายายได้มาพบ นางจึงขอไปอาศัยอยู่ด้วย อุทัยเทวีช่วยเหลือตอบแทนตายายที่เลี้ยงดูตนเอง โดยออกมาจากร่างคางคกและทำงานต่างๆ ในบ้าน อุทัยเทวีเติบโตเป็นสาวสวยงาม เจ้าชายสุทราชกุมาร ได้พบกับนางก็หลงรัก และให้พระราชบิดามาสู่ขอ ตายายได้ขอให้สร้างสะพานทองจากพระราชวังมาถึงบ้าน ทำให้พระราชากริ้วมาก และตรัสให้ตายายสร้างปราสาทหลังใหญ่ให้เสร็จภายใน ๗ วัน เช่นกัน อุทัยเทวีได้เนรมิตปราสาทและเจ้าชายได้ตั้งจิตอธิษฐานขอสะพานทองจากเทวดา ในที่สุดทุกอย่างก็จบลงด้วยความสุข คติเตือนใจ การประพฤติตนเป็นคนขยัน รู้จักทำงานรักษา ความสะอาดบ้านเรือนและจิตใจ ส่งผลให้ได้รับผลบุญที่ดี

๘. ความสามัคคี จากนิทานเรื่อง นกกระจาบ :

๘. ความสามัคคี จากนิทานเรื่อง นกกระจาบ นกกระจาบฝูงหนึ่งถูกนายพรานใช้ตาข่ายจับไป หัวหน้านกกระจาบและนกที่เหลือได้หาวิธีเพื่อให้รอดพ้นจากตาข่าย เมื่อฝูงนกถูกนายพรานดักจับ ได้ใช้กลวิธีความสามัคคี ทำให้รอดพ้นจากตาข่ายนายพรานได้อย่างปลอดภัย คติเตือนใจ คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับบ้านได้

๙. ความพอประมาณ จากนิทานเรื่อง หมากับเงา :

๙. ความพอประมาณ จากนิทานเรื่อง หมากับเงา หมาหิวโซตัวหนึ่งแย่งก้อนเนื้อชิ้นหนึ่งมาจากหมาซึ่งตัวเล็กกว่า มันคาบก้อนเนื้อนั้นมาถึงลำธารแห่งหนึ่ง ขณะที่มันเดินข้ามสะพานมองลงไปในน้ำก็เห็นเงาของหมาตัวใหญ่ตัวหนึ่งคาบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ไว้ในปาก จึงเกิดความโลภคายก้อนเนื้อและกระโดดลงไปในน้ำหมายจะแย่งเนื้อจากหมาที่เห็นในน้ำซึ่งใหญ่กว่า ผลที่สุดหมาตัวนี้ก็ต้องอดโซต่อไป คติเตือนใจ จงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ รู้จักพอประมาณ โลภมาก ลาภหาย

10. ความมีเหตุผลจากนิทานเรื่องสังข์ทอง :

10. ความมีเหตุผลจากนิทานเรื่องสังข์ทอง รจนาเป็นธิดาองค์สุดท้องในจำนวนพระธิดาเจ็ดองค์ของท้าวสามล พระธิดาหกองค์ได้เลือกคู่ครองที่เป็นเจ้าชายเหมาะสมกับแต่ละคนแล้ว แต่รจนากลับมองเห็นรูปทองภายในของเจ้าเงาะรูปชั่วตัวดำ และใช้เหตุผลในการเลือกเจ้าเงาะ ท้าวสามลกริ้วมากจึงขับไล่ให้นางรจนาไปอยู่กระท่อมปลายนากับเจ้าเงาะ พระอินทร์ได้แปลงกายมาประลองตีคลีเมืองกับท้าวสามล เขยทั้งหกไม่สามารถสู้รบกับพระอินทร์ เจ้าเงาะต้องถูกเกณฑ์ไปและมีชัยชนะ ทุกคนจึงได้ทราบความจริงว่า เงาะรูปชั่วตัวดำ คือ เจ้าชายสังข์ทอง คติเตือนใจ อย่ามองผู้อื่นหรือตัดสินผู้อื่นแต่เพียงภายนอก จงมีเหตุผล

๑๑. มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากนิทานเรื่อง มดง่ามกับจักจั่น :

๑๑. มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากนิทานเรื่อง มดง่ามกับจักจั่น ในฤดูฝน จักจั่นผอมโซเพราะเกียจคร้านตัวหนึ่ง มาขออาหารมดงามซึ่งขยันขันแข็งเก็บสะสมอาหารที่หาไว้ในช่วงฤดูร้อน จักจั่นตัวนั้น นอกจากไม่ได้อาหารจากมดง่ามแล้วยังถูกตำหนิว่ากล่าวให้อับอายอีกด้วย คติเตือนใจ ความขยันหมั่นเพียร ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต

ขอเชิญร่วมกันเสนอแนะ:

ขอเชิญร่วมกันเสนอแนะ ท่านรู้จักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือยัง ท่านคิดว่าชีวิตของท่านหากประเมินแล้ว ท่านต้องปรับปรุงตนเองเรื่องใด ท่านจะแนะนำบุคคลอื่นให้เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีใด ใครคือบุคคลต้นแบบชีวิตพอเพียงที่ท่านชื่นชม ท่านจะช่วยสถานศึกษาและชุมชนของท่านได้อย่างไร

:

ไขรหัสลับดาร์วินชี คือใช้ชีวิต แบบพอเพียง

authorStream Live Help