RESMİN ÖYKÜSÜ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

24-Modern Resim (6)

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

RESMİN ÖYKÜSÜ HAZIRLAYAN : ONUR AYANGİL TIKLAYARAK İLERLEYİNİZ. SESİ AÇINIZ. Modern Resim (6) KÜBİZM

Slide 2: 

KÜBİZM İki boyutlu resim düzleminde üçüncü boyutun verilebilmesi için kullanılan tüm tekniklerin yetersiz ve yapay kalması 1906-1908 yıllarında bir dizi araştırma ve deney sonucu Pablo Picasso ve dostu Georges Braque’ı resim sanatında yeni bir kavrama yöneltti. Bu kavram kübizmdi. Kübizm zaman içinde iki evre olarak ortaya çıkmıştır. Bu evre-lerden ilki analitik kübizmdir. Analitik kübizmin özü, resim konusu nesne ve varlıkların boşluktaki yerlerini daha iyi belirtebilmek, biçimlerini daha iyi tanımlayabilmek için, görünüşlerini çoğu kez değişik açılardan ele alıp, her görünüşü üç boyutlu temel geometrik şekillere indirgemek yoluyla çözümledikten sonra, bu değişik görüntüleri yeni-den bir araya getirmek şeklindedir. Resme bakış noktası artık durağan ve tek değil, aksine devingen ve çoktur. Bu anlayışta derinlik ve perspektif tüm önemini yitirmiştir. Renk de ikinci planda kalmıştır. Kompozisyonlarda çoğu kez tek renge gidilmiştir. Konu ise önemsenmez olmuştur. Kübist resimlerde sadece birkaç öge ele alınmıştır: gitar, mandolin, şarap kadehi, tabak vb.

Slide 3: 

Albert Gleizes’in (1881-1953) ”İçinde kişi olan peyzaj” adlı yandaki ya-pıtı analitik kübizme iyi bir örnektir. Resimde a-ğaç ve yapıların değişik açılardan görüntüleri-nin, geometrik biçimlere indirgenmiş olarak bir kompozisyon içinde yer aldığını gözlemliyorsu-nuz. Rengin de önemini ne denli yitirdiği açıkça ortada.

Slide 4: 

Pablo Picasso’nun (1881-1973) “Mandolin çalan kız” adlı yanda gördüğünüz tablosu da analitik kü-bizme iyi bir örnek oluş-turmaktadır. Resimde kızın ve elinde tuttuğu mando-linin nasıl üç boyutlu temel geometrik şekillere indir-gendiğini gözlemliyorsu-nuz.

Slide 5: 

Picasso’dan analitik kübizme iki örnek daha “Aficionado” “Akordeonist”

Slide 6: 

Georges Braque da (1882-1963) analitik kübizm türünde muh-teşem yapıtlar ver-miştir. Sağ tarafta sanatçının “Ke-man ve mum” adlı tablo-sunu görmektesiniz.

Slide 7: 

Braque-Şişe ve balık

Slide 8: 

Marcel Du-champ da (1887-1968) analitik kü-bizm dalında yapıtlar ver-miş sanatçı-lardan biridir. Duchamp “Satranç oyuncularının portresi”

Slide 9: 

Çok ünlü bir başka kübist sa-natçı da Juan Gris’dir (1887-1927). Gris’den analitik kübizme bir örnek: “Çiçeklerle ölüdoğa”.

Slide 10: 

Gris’den analitik kübizme bir diğer örnek: “Keman ve gitar” Bu re-simde renk geri plana itilmemiş.

Slide 11: 

Fernand Léger (1881-1955) il-ginç yapıtlarıy-la herkesin ilgi-sini çekmiş bir kübist sanatçı-dır. Sanatçının “Sarı ze-min üstünde dalgıç-lar” adlı yapıtı.

Slide 12: 

1911 lerde Braques ve Picasso resimlere harfler, rakamlar kattılar. Daha sonraları dokuma parça-ları, gazete kupürleri, kart-postallar, iskambil kağıt-ları, sigara izmaritleri vb. yapıştırmak yoluyla kom-pozisyonlar oluşturdular. Böylece kolaj tekniği doğ-muş oldu. Amaç günlük, resim dışı ögelerin de resimde kullanılabilirliğini kanıtlamaktı. Picasso’nun “Perno şişesi” adlı sağdaki yapıtında, harflerin res-me girişini izliyorsunuz.

Slide 13: 

Picasso’dan bir kolaj örneği: “Gitar”.

Slide 14: 

Harflerin kompozisyonda kulla-nılmasına Braque’dan bir örnek: “Portekizli göçmen”.

Slide 15: 

1915 yılında kübizmin ikinci evresi olan sentetik kübizm doğdu. Bu hareket kolajın resme sokulmasıyla can buldu. Sentetik kübizmde çıkış noktası olarak düzlemsel temel geometrik şekiller alınmıştır. Figürler bu yalın geometrik şekillerin birleşimiyle elde edilir. Artık oylum kavramı tümüyle kalkmış, her şey iki boyuta dönüşmüştür. Sentetik kübizmle beraber renge verilen önem gene ön plana geçmiştir. Kıyaslama yapacak olursak, analitik kübizmde nesneler uzaysal geometrik şekillerle yorumlanıp, çoğu kez değişik açılardan elde edilen görüntülerin bir araya getirilmesiyle kompozisyon elde edilirken, sentetik kübizmde nesneler, yalın düzlemsel geometrik şekillerden elde edilen sentezle yorumlanarak kompozisyon oluşturulur.

Slide 16: 

Picasso’nun “Keman ve gitar” adlı bu resmini sentetik kübizme örnek olarak veriyoruz. Gördü-ğünüz gibi resim düzlem-sel geometrik şekillerle oluşturulmuş. Ayrıca ren-ge önem verilmiş.

Slide 17: 

Picasso’dan bir başka sentetik kübizm örneği “Guernica” adlı bu yapıtıdır. Bu resmin renksiz yapılmasının nedeni Guernica kasabasını faşist güçlerin bombalaması ve binlerce İspanyolun ölmesi üzerine, böylesi bir olayı lanetlemek için yapılmış olmasıdır. Tanrı’nın her şeyi gören gözünü simgeleyen ve resmin üst tarafına yerleştirilmiş olan göz, böyle bir felaketi görüp de önlemediği için Tanrı’ya başkaldırıyı ifade etmektedir. Nitekim gözbebeğini simgeleyen ampul de sönük betim-lenmiştir.

Slide 18: 

Gris’den sentetik kübizm türünde bir tablo: “İskemle üstünde gitar”.

Slide 19: 

Jacques Villon’dan (1875-1963) “Yemek masası”.

Slide 20: 

Louis Marcoussis (1883-1941) sentetik kübizm tü-ründe yapıtlar vermiş bir ressamdır. Yanda sanatçının “Hakkak” adlı tablosunu görmektesiniz.

Slide 21: 

Marcoussis-Yüz

Slide 22: 

Kübizmi incelerken, bu akım içinde yer alan ve bu akımın birer alt dalı olan Orfizm ve Fütürizmden söz etmeden geçmeyeceğiz. ORFİZM Orfizm, kübist ressam Robert Delauney’in (1885-1941) resim stiline şair Apollinaire tarafından verilen addır. Orfizm, iki boyutlu düzlemde üç boyutlu doğa öykün-melerinin saçmalığından kurtulmak düşüncesinden çık-mıştır. Aynı sentetik kübizmdeki iki boyutlu yalın ge-ometrik şekiller kullanılacak, ancak bu şekillerle doğadaki nesne ve varlıklardan soyutlanmış, ressama özgü yeni biçimler oluşturulacaktır. Yani orfizm soyut bir sanattır. Tanımı gereği, ortaya çıkan kompozisyon düzlemsel renk lekelerinden oluşmaktadır. Bu bakımdan renk her şeydir. Bu lekeler, genelde, durağan bir biçimlenişten çok, çağın devingenliğine uyan bir dinamizm içerir.

Slide 23: 

Delauney’den or-fizme örnek “Ble-riot’nun anısına”

Slide 24: 

Delauney “Yaşama sevinci”

Slide 25: 

Frank Kupka (1871-1957) or-fizmin önde gelen sanatçı-larından biridir. Sanatçının “Sıcak kromatikler” adlı kompozisyonu.

Slide 26: 

Kupka-”Çalışma”

Slide 27: 

Kupka ”Amorpha”

Slide 28: 

Orfist ressamlar-dan bir diğeri Francis Picabia’ dır (1879-1953). Sağda Picabia’nın bir kompozisyonu yer almakta.

Slide 29: 

Picabia-Perşembe

Slide 30: 

Fernand Léger de orfizm anlayışındaki yapıtlara imza atmıştır. Sanatçının “Formların kontrastı” adlı kompozisyonunu görü-yorsunuz.

Slide 31: 

FÜTÜRİZM (Gelecekçilik) 1909 yılında yayımlanan fütürist manifestosuyla gün ışığına çıkan ve faşist İtalya’nın ideolojik felsefesi olan devingen yaşamı, bu yaşamın baş döndürücü hızını ve makineleşmeyi övmeyi amaçlayan bir akımdır. Bir takım kübist ressam bu akıma gönül verdi. Bu ressamlardan bir bölümü devinimi tuallerine aktarabilmek için, devinen nesneyi sanki filmi çekilmiş de, daha sonra filmin birbirini izleyen kareleri üstüste aynı fotoğraf kartına basılmış gibi bir teknik uyguladılar. Ancak resmi yapılan nesne kübist bir anlayışla betimlendi. Diğer bir bölüm ressamsa, geometrik şekilleri eğip, bü-kerek ya da değişik açılarda düzenlemek suretiyle kom-pozisyona amaçladıkları devingenliği verdiler. Özetleyecek olursak, fütürizmin kübizmden tek farklı yanı, kübist kompozisyonun durağanlığına karşı, fütürist kompo-zisyonun dinamik oluşudur. Fütürist ressamlardan başlıcaları Giacomo Balla (1871-1958), Carlo Carra (1881-1966), Luigi Russolo (1885-1947) , Gino Severini (1883-1965) ve Marcel Duchamp’dır.

Slide 32: 

Marcel Duchamp’ın “Merdiven inen çıplak” adlı bu yapıtı fütürizmin kolay anlaşılabilmesinde büyük katkısı ola-cak bir resimdir. Sentetik kübizm ilkelerine uygun olarak iki boyutlu geometrik şekillerin birleşmesinden oluşan bir kompozisyonla karşı kar-şıyayız. Ancak kompozisyon bir filmin değişik kareleri gibi devinimin ard-arda gelen bir çok evresini betim-leyen, aynı kadına ait değişik resim-lerin bir araya gelmesinden oluşmuş.

Slide 33: 

Balla-Hızlanan otomobil

Slide 34: 

Balla-Kırlangıçların uçuşu

Slide 35: 

Carra-Müdahaleci

Slide 36: 

Carra-Anarşistin cenaze töreni

Slide 37: 

Russolo “Birbirine girmiş evler, ışık ve gök”

Slide 38: 

Russolo-Hız yapan otomobil

Slide 39: 

Severini-Pigal’de dansöz

Slide 40: 

Severini-Paris’e varan kentlerarası tren

Slide 41: 

Kübist hareketten doğan ama figüratif olmayıp, orfizm gibi tümüyle soyut bir nitelik taşıyan başka akımlar da vardır. SÜPREMATİZM Bu terim, Rusya’da ressam Casimir Malevitch’in (1878-1935) 1913 de kurduğu, tümüyle açılar, çemberler, dik-dörtgenler ve haç gibi saf şekillerin, yalın uyumlar içinde düzenlenmesinden oluşan geometrik soyutlamaya verilen addır. NEO-PLASTİSİZM 1917 yılında Hollanda’da Piet Mondrian (1872-1944) tarafından kurulmuştur. Neo-plastisizm, temel öge olarak dikdörtgen düzlemler ve üç ana rengi kullanır (kırmızı, mavi, sarı). Bu renklere ek olarak beyaz ve siyah. Renkli düzlemler saf sanat diye nitelendirdikleri bu plastik anlatımı oluşturacak şekilde düzenlenir. Bu akımda yapıtlar vermiş bir diğer ressam da Theo van Doesburg’dur (1883-1931)

Slide 42: 

Süprematizme örnek olarak Malevitch’in sağdaki kom-pozisyonunu veriyoruz.

Slide 43: 

Malevitch’den süprema-tizme ikinci örnek: “Uçan uçak”

Slide 44: 

Neo-plastisizme örnek Mondrian’dan “ Geniş a-lanlı mavi, sarı, kırmızı, siyah ve griyle kompo-zisyon”

Slide 45: 

Mondrian-Mavi, sarı, siyah ve beyazla kom-pozisyon.

Slide 46: 

Neo-plastisizme örnek ola-rak Doesburg’dan bir kom-pozisyon.

Slide 47: 

Doesburg’dan bir başka kompo-zisyon. Devam edecek onurayangil@gmail.com

authorStream Live Help